МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 червня 2012 року N 327

Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2012 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету", з метою ефективного використання бюджетних коштів та вирішення пріоритетних завдань розвитку галузей агропромислового виробництва наказую:

1. Затвердити Тематичний план науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2012 рік (далі - НДДКР), які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, що додається.

2. Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій (Ганганов В. М.) разом з керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, самостійних структурних підрозділів міністерства - замовниками НДДКР внести на розгляд комітету з конкурсних торгів Мінагрополітики України перелік нової тематики НДДКР для визначення в установленому законодавством порядку - виконавців наукових досліджень, які започатковуються у 2012 році.

3. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.), Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій забезпечити фінансування установ - виконавців НДДКР відповідно до укладених договорів на 2012 рік за бюджетною програмою 2801050 "Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк


 

Додаток
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
05.06.2012 N 327


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок на 2012 рік, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України

N
з/п

Найменування розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Виконавець

Строки виконання, роки

Кошторисна вартість розробки (проекту),
тис. грн.

Очікувані результати досліджень

всього

у т. ч. на 2012 рік

1

2

3

4

5

6

7

За кодом програмної класифікації 2801050 "Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу"

Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері розвитку агропромислового виробництва

Секція аграрної економіки

Департамент економічного розвитку аграрного ринку

1

Розробка моделей стратегічного розвитку сільського господарства України до 2015 року та на період до 2020 року

Конкурсні торги

2012

245,0

245,0

Проект Програми стратегічних напрямів розвитку сільського господарства з визначенням економічних, виробничих і соціальних цілей та на їх основі індикаторів росту окремих галузей

2

Розробка науково-методичних підходів до прогнозування і регулювання обсягів аграрного виробництва з урахуванням природно-ресурсного потенціалу і досягнутого рівня спеціалізації у попередні роки

Конкурсні торги

2012

146,0

146,0

Індикативні показники виробництва валової продукції сільського господарства на 100 га сільськогосподарських угідь та на одного мешканця сільських територій за природно-кліматичними зонами України для визначення підсумкових рейтингів регіонів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 650 (Постанова N 650)

3

Розробка заходів, корегування діючих та їх внесення у план виконання на 2012 рік до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року

Конкурсні торги

2012

205,0

205,0

Обгрунтування змін до плану заходів розвитку сільського господарства у 2012 році та їх внесення до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України

4

Прогнозування економічної ефективності ведення сільськогосподарського виробництва за категоріями виробників, видами продукції з визначенням показників середньогалузевих витрат, рентабельності і беззбитковості на 2013 рік

Конкурсні торги

2012

115,0

115,0

Прогнозний рівень середньогалузевої собівартості продукції, рентабельності сільськогосподарського виробництва в Україні на 2013 рік з метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України про визначення переліку, обсягів та мінімальних і максимальних інтервенційних цін Аграрного фонду для об'єктів державного цінового регулювання

5

Обґрунтування економічних показників аграрних паспортів виробничих програм розвитку рослинництва і тваринництва для природно-кліматичних зон і окремих адміністративно-територіальних одиниць України

Конкурсні торги

2012

122,0

122,0

Економічні показники аграрних паспортів виробничих програм розвитку рослинництва і тваринництва з метою прийняття постанови Кабінету Міністрів України до Закону України "Про сільське господарство"

6

Кон'юнктура світового та регіональних ринків сільськогосподарської продукції і продовольства за УКТЗЕД 01 - 24 та вплив її на стан ринкової рівноваги на аграрному ринку України

Конкурсні торги

2012

85,0

85,0

Аналітичні квартальні текстові і/або електронні огляди попиту та пропозиції на світових ринках сільськогосподарської продукції та продовольства, ринкові огляди-прогнози по певних видах сільськогосподарської продукції та окремих видах продовольства на споживчому ринку

7

Побудова загальнодержавної інформаційно-аналітичної моделі інфраструктури аграрного ринку

Конкурсні торги

2012

163,0

163,0

Рекомендації до Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції у контексті формування організаційних зв'язків між учасниками ринку щодо просування продукції та особливості ціноутворення на них

8

Забезпечення обліку обороту земель сільськогосподарського призначення та прав на них з постановкою на бухгалтерський баланс

Конкурсні торги

2012

205,0

205,0

Методичні рекомендації щодо ведення обліку та аналізу обороту земель сільськогосподарського призначення з постановкою на бухгалтерський баланс

9

Розробка нової методики калькулювання та визначення собівартості сільськогосподарської продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності

Конкурсні торги

2012

128,0

128,0

Нова методика калькулювання та визначення собівартості сільськогосподарської продукції відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності

10

Удосконалення способів і механізмів підтримки сільськогосподарських виробників за категоріями господарств та галузями в умовах дефіциту фінансових ресурсів

Конкурсні торги

2012

146,0

146,0

Удосконалення порядків і механізмів акумуляції ПДВ сільськогосподарськими товаровиробниками та переробними підприємствами з метою мотивації залучення інновацій та підвищення продуктивності праці у тваринництві

11

Розробка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо квартального і річного звіту про стан розвитку аграрного сектору економіки України

Конкурсні торги

2012

95,0

95,0

Інформаційно-аналітичні матеріали про стан розвитку аграрної економіки для звітів на засіданнях колегії Мінагрополітики України

12

Регулювання у сфері трансферу технологій, сертифікація та створення інноваційної інфраструктури аграрного ринку із залученням об'єктів Укоопспілки

Конкурсні торги

2012

91,0

91,0

Класифікація і диверсифікація загальної інфраструктури аграрного ринку з виділенням окремих галузевих і територіальних елементів інфраструктури (інфраструктура зернового ринку і т. п.)

13

Моніторинг динаміки ціноутворення на сільськогосподарську продукцію за групами товарів відповідно до УКТЗЕД на світових і внутрішньому ринках

Конкурсні торги

2012

83,0

83,0

Аналіз стану аграрного ринку через періодичні (від щоденного до річного) дослідження тенденції ціноутворення на споживчому ринку, ринку зернових і технічних культур

14

Моделювання економічних наслідків введення обмежень на експорт сільськогосподарської продукції для держави, виробників і споживачів при формуванні ЗВТ з країнами ЄС

Конкурсні торги

2012

116,0

116,0

Визначення загального економічного ефекту та надлишків виробників і споживачів при введенні на внутрішньому ринку митних обмежень

15

Розробка науково-методичних підходів та організаційно-правових аспектів в гармонізації діючого законодавства у сфері фінансових та економічних відносин

Конкурсні торги

2012

195,0

195,0

Концепція та законодавчі акти щодо гармонізації діючого законодавства у сфері фінансових та економічних відносин

16

Розробка науково-методичних підходів щодо гармонізації нормативних документів у сфері стандартизації сільського господарства з міжнародними та європейськими вимогами

Конкурсні торги

2012

105,0

105,0

Концепція та перелік міжнародних та європейських нормативних документів у сфері стандартизації сільського господарства та продовольства, які необхідно прийняти в рамках зобов'язань України в Світовій організації торгівлі та майбутньої угоди по зоні вільної торгівлі з ЄС

17

Наукове обгрунтування створення і функціонування земельного банку

Конкурсні торги

2012

205,0

205,0

Наукове обгрунтування створення і функціонування земельного банку

18

Автоматизована система забезпечення функціонування баз даних кошторисів, планів та зведених показників по КПК, КЕКВ для формування зведеної фінансової звітності

Конкурсні торги

2012 - 2013

135,0

55,0

Дослідний зразок забезпечення функціонування баз даних кошторисів, планів та зведених показників по КПК, КЕКВ для формування зведеної фінансової звітності в розрізі груп та організацій

19

Моніторинг виконання документів системи взаємодії органів виконавчої влади "Електронна канцелярія"

Конкурсні торги

2012 - 2013

95,0

55,0

Моніторинг виконання документів системи взаємодії органів виконавчої влади "Електронна канцелярія"

 

Всього по секції

 

 

2680,0

2560,0

 

Секція тваринництва

Департамент тваринництва

20

Обґрунтування організаційно-правових заходів ведення галузей скотарства, свинарства, вівчарства та птахівництва на основі моделювання диверсифікації різних форм господарювання в Україні

Конкурсні торги

2012 - 2013

395,0

195,0

Обґрунтування найбільш дієвих механізмів диверсифікації різних форм господарювання. Розробка галузевих програм розвитку тваринництва

21

Розробка нових раціонів годівлі тварин з урахуванням зміни структури посівних площ при реалізації національних проектів "Зерно України" та "Відроджене скотарство"

Конкурсні торги

2012

155,0

155,0

Розробка науково обґрунтованої програми виробництва кормів. Обґрунтування регіональних схем типових раціонів з використанням сорго, сої та трітікале

22

Розробка механізмів забезпечення функціонування Національної бази даних племінних ресурсів України та удосконалення системи оцінки племінної цінності тварин

Конкурсні торги

2012

168,0

168,0

Розробка системи моніторингу стану племінних ресурсів України. Удосконалення інструменту оцінки племінної цінності тварин та її підвищення

23

Застосування новітніх технологій для створення конкурентоспроможного вітчизняного генофонду тварин

Конкурсні торги

2012

132,0

132,0

Поліпшення генетичного потенціалу вітчизняних порід тварин із застосуванням новітніх ДНК-технологій

24

Розробка роботизованого доїльного центру конвеєрного типу з функцією управління технологічним процесом ферми

Конкурсні торги

2012 - 2013

1500,0

500,0

Проект доїльного центру для автоматизованого доїння корів

 

Всього по секції

 

 

2350,0

1150,0

 

Секція землеробства та механізації

Департамент землеробства

25

Розробити нормативно-методичне забезпечення повторного великомасштабного обстеження грунтового покриву України

Конкурсні торги

2012

92,0

92,0

Нормативно-методичне забезпечення повторного великомасштабного обстеження грунтового покриву

26

Розробити рекомендації щодо розрахунку потреби мінеральних добрив на прогнозований валовий збір урожаю з корегуванням його на вологозабезпеченість грунту та погодно-кліматичні умови відповідно до галузевих програм

Конкурсні торги

2012

108,0

108,0

Методичні рекомендації розрахунку потреби мінеральних добрив на прогнозований валовий збір урожаю з корегуванням його на вологозабезпеченість грунту та погодно-кліматичні умови відповідно до галузевих програм

27

Апробація та впровадження у пілотних господарствах Півдня України програмного комплексу інформаційної системи оперативного планування зрошення "ГІС-Полив"

Конкурсні торги

2012 - 2013

197,0

97,0

Інформаційно-обчислювальна система довгострокового планування водокористування та оперативного управління зрошенням

28

Розробка науково-методичних рекомендацій щодо оцінки стану посівів та прогноз урожайності основних сільськогосподарських культур на базі агрометеорологічної інформації та змодельованих параметрів біопродуктивності рослин

Конкурсні торги

2012 - 2013

195,0

95,0

Методичні рекомендації для районного, обласного, державного рівня щодо оцінки стану посівів та прогнозованих показників врожайності сільськогосподарських культур

29

Розробка та впровадження інноваційних систем насінництва сої та технології її вирощування із застосуванням органічних добрив

Конкурсні торги

2012

85,0

85,0

Рекомендації щодо зонального розміщення сортових ресурсів сої з метою підвищення урожайності та покращення її якісних показників

30

Розробити систему заходів управління родючістю грунтів та поліпшення фіто- санітарного стану агроценозів за новітніх систем обробітку грунтів в умовах Лісостепу України

Конкурсні торги

2012 - 2013

192,0

92,0

Рекомендації щодо управління родючості грунтів за різних систем обробітку грунтів

31

Розробка наукових основ інноваційного провайдингу продукції сільськогосподарського машинобудування

Конкурсні торги

2012 - 2013

305,0

105,0

Розробка алгоритму розвитку сільськогосподарського машинобудування на сучасному етапі. Розробка методики рейтингової оцінки техніки. Визначення новітніх техніко-технологічних рішень сільськогосподарського машинобудування

32

Екологічна оцінка впливу культур біогеоценозів при відновленні потенціалу рекультивованих земель

Конкурсні торги

2012 - 2013

224,0

124,0

Методичні рекомендації щодо екологічної оцінки впливу штучних екосистем при відновленні потенціалу рекультивованих земель

33

Розробка аналітичної системи моніторингу впровадження та реалізації національного проекту "Зерно України"

Конкурсні торги

2012 - 2013

100,0

72,0

Інформаційно-аналітична система моніторингу впровадження та реалізації національного проекту "Зерно України"

 

Всього по секції

 

 

1498,0

870,0

 

Секція науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

34

Розробка концепції та стратегічних завдань розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні в контексті євроінтеграційної перспективи малотоварних сільськогосподарських товаровиробників

Конкурсні торги

2012 - 2013

208,0

108,0

Внесення змін і доповнень до чинного законодавства України з питань розвитку сільськогосподарської кооперації

35

Розробка науково-методичних рекомендацій щодо інформаційного забезпечення агропромислового комплексу країни з метою підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської продукції

Конкурсні торги

2012

87,0

87,0

Науково-методичні рекомендації щодо інформаційного забезпечення агропромислового комплексу країни з метою підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської продукції

36

Впровадження енергозберігаючих технологій та систем енергозабезпечення на основі місцевих відновлювальних енергоресурсів у сільськогосподарському виробництві зони Полісся

Конкурсні торги

2012 - 2013

155,0

55,0

Енергозберігаючі технології та системи енергозабезпечення на основі місцевих відновлювальних енергоресурсів у сільськогосподарському виробництві зони Полісся

37

Розробка концептуальних засад проекту Закону України "Про аграрну освіту"

Конкурсні торги

2012

245,0

245,0

Концепція проекту Закону України "Про аграрну освіту"

38

Розробка системи інформаційного супроводу завершених наукових розробок з метою забезпечення трансферу інновацій

Конкурсні торги

2012

93,0

93,0

Проведення інвентаризації наукових розробок щодо відповідності пріоритетним напрямам розвитку аграрної галузі, моніторинг завершених наукових розробок

39

Розробка методики залучення товаровиробників щодо удосконалення змісту аграрної освіти, галузевих стандартів та контролю якості підготовки фахівців

Конкурсні торги

2012

115,0

115,0

Методика залучення товаровиробників щодо удосконалення змісту аграрної освіти, галузевих стандартів та контролю якості підготовки фахівців

40

Організаційно-правові засади регіональних навчально-науково-виробничих комплексів як центрів навчально-наукового та кадрового забезпечення агропромислового комплексу України

Конкурсні торги

2012

254,0

254,0

Нормативно-правові акти щодо створення та діяльності регіональних навчально-науково-виробничих комплексів як центрів навчально-наукового та кадрового забезпечення агропромислового комплексу України

41

Удосконалення законодавчого забезпечення створення та діяльності фермерських господарств

Конкурсні торги

2012 - 2013

155,0

98,0

Вдосконалення вітчизняного законодавства з питань діяльності фермерських господарств, зокрема внесення змін до Закону України "Про фермерське господарство"

 

Всього по секції

 

 

1312,0

1055,0

 

Секція продовольства

Департамент продовольства

42

Розроблення Концепції розвитку основних галузей харчової та переробної промисловості

Конкурсні торги

2012

105,0

105,0

Концепція розвитку основних галузей харчової та переробної промисловості

43

Наукове забезпечення розробки Державної програми розвитку бурякоцукрового комплексу на період до 2020 року

Конкурсні торги

2012 - 2013

92,0

20,0

Державна програма розвитку бурякоцукрового комплексу на період до 2020 року, в якій буде розроблено науково-практичні рекомендації:
оптимальний шлях розвитку бурякоцукрової галузі України;
редакція необхідних законодавчих та нормативно-правових актів;
удосконалення державної підтримки з урахуванням вимог СОТ

44

Визначення фактичних та раціональних наборів споживання продуктів харчування та запровадження моніторингу їх вартості на щомісячній основі

Конкурсні торги

2012

97,0

97,0

Фактичні та раціональні набори споживання продуктів харчування та запроваджено моніторинг їх вартості на щомісячній основі

45

Наукове забезпечення розробки системи регулювання міжгалузевих відносин на ринку харчових продуктів у контексті норм Закону України "Про ціни і ціноутворення"

Конкурсні торги

2012

95,0

95,0

Система регулювання міжгалузевих відносин на ринку харчових продуктів у контексті норм Закону України "Про ціни і ціноутворення"

46

Наукове забезпечення розробки та затвердження Державної цільової програми "Біоетанол"

Конкурсні торги

2012

106,0

106,0

Державна цільова програма "Біоетанол", яка спрямована на диверсифікацію джерел енергії, встановлює шляхи використання потенціалу аграрного виробництва, сприятиме запровадженню та використанню біотехнологій переробки органічної сировини, в тому числі побутових і промислових відходів

47

Розроблення:
- технології кисломолочних продуктів спеціального та дієтичного харчування для грудних дітей різних вікових груп. Рецептури до ДСТУ "Продукти кисломолочні для дитячого харчування";
- рецептур м'ясних продуктів для харчування дітей різних вікових груп. Рецептури до ДСТУ "Продукти прикорму на м'ясній основі. Консерви м'ясні для дитячого харчування"

Конкурсні торги

2012

105,0

105,0

Буде розроблена:
- технологія та рецептури кисломолочних продуктів, що врахує потреби в харчових речовинах дітей раннього віку та старше 3-х років, будуть використані природні компоненти сировини;
- рецептури, впровадження яких у виробництво забезпечить одержання м'ясних консервів для дитячого харчування з високими органолептичними показниками, збалансованих за рівнем білка, жиру та збагачених мінералами й вітамінними речовинами, конкурентоздатними щодо продукції, яка імпортується

48

Дослідження енергоспоживання на підприємствах соляної галузі з ціллю визначення питомих витрат паливо-енергетичних ресурсів та розробка комплексу організаційно-технічних заходів з енергозбереження

Конкурсні торги

2012

102,0

102,0

Впровадження галузевих методичних матеріалів по нормуванню паливно-енергетичних ресурсів при добуванні і переробці кухонної солі дозволить зменшити енергоємність продукції на 5 - 10 %, зменшити витрати ПЕР на 10 % (в т. ч. електроенергії на 2 - 7 %; котельно-пічного і моторного палива на 10 - 40 %).
Щорічна економія засобів - 1 - 2 млн. гривень

49

Розробка технологій харчових продуктів на основі сої і злаків оздоровчого, лікувально-профілактичного та соціального призначення

Конкурсні торги

2012

95,0

95,0

Технології харчових продуктів на основі сої і злаків оздоровчого, лікувально-профілактичного та соціального призначення для впровадження в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах і школах-інтернатах, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, лікарнях тощо. Економічний ефект становитиме 301,5 тис. грн. в рік

 

Всього по секції

 

 

797,0

725,0

 

Секція ветеринарної та фітосанітарної служби

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

50

Розробка науково-методичних підходів щодо визначення базових положень та законодавчого врегулювання питань здійснення державного контролю та нагляду за безпечністю харчових продуктів та кормів

Конкурсні торги

2012

298,0

298,0

Розробка проекту Закону України стосовно контролю, що виконується з метою перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров'я і благополуччя тварин, гармонізованого з Регламентами ЄС N 854/2004, N 882/2004, N 669/2009 та Директивою Ради ЄС N 97/78/ЄС

51

Розробка правових та організаційних засад у сфері утилізації та переробки відходів тваринного походження

Конкурсні торги

2012

195,0

195,0

Розробка проекту Закону України про продукти тваринного походження, гармонізований із регламентом ЄС N 1069/2009 та N 142/2011

52

Розробка правових та організаційних засад у сфері виробництва кормів, кормових добавок та преміксів

Конкурсні торги

2012

153,0

153,0

Розробка проекту Закону України про корми для тварин, що вирощуються з метою використання для виробництва харчових та деяких інших продуктів, який гармонізовано із регламентом ЄС N 183/2005

53

Оцінка вартості сорту рослин як об'єкту інтелектуальної власності

Конкурсні торги

2012

154,0

154,0

Розробка методичних рекомендацій щодо оцінки вартості сорту сільськогосподарських культур

 

Всього по секції

 

 

800,0

800,0

 

Секція земельних відносин

Державне агентство земельних ресурсів України

54

Розробка сучасної методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та порядку її проведення

Конкурсні торги

2012

210,0

210,0

Розробка методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та порядку її проведення

55

Перегляд методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та в розвиток методики розробка порядку її проведення

Конкурсні торги

2012

290,0

290,0

Перегляд методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та розробка порядку її проведення

 

Всього по секції

 

 

500,0

500,0

 

 

Всього по прикладним розробкам

 

 

9937,0

7660,0

 


 

Директор Департаменту
науково-освітнього забезпечення
АПВ та розвитку сільських територій

В. М. Ганганов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали