КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 7 листопада 2011 року N 1682

Про затвердження Тимчасового порядку роботи посадових осіб Київської регіональної митниці при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації в електронному вигляді

З метою оптимізації порядку митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації в електронному вигляді та практичного застосування положень Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів контролю за переміщенням товарів (попереднього повідомлення та попередньої митної декларації) в електронному вигляді, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.09.2007 N 800, з урахуванням положень Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314, та положень наказу Держмитслужби від 31.05.2011 N 454 (Наказ N 454) (зі змінами та доповненнями), наказую:

1. Затвердити Тимчасовий порядок роботи посадових осіб Київської регіональної митниці при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації в електронному вигляді (далі - Тимчасовий порядок), що додається.

2. Начальникам структурних підрозділів митниці, посадові особи яких здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації в електронному вигляді, ознайомити підпорядкований особовий склад з вимогами даного Тимчасового порядку під підпис та забезпечити їх безумовне виконання.

3. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення Бурі З. М. довести наказ до структурних підрозділів згідно з розрахунком розсилки.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Київської регіональної митниці відповідно до тимчасового покладання повноважень.

 

Начальник Київської
регіональної митниці

Д. В. Поліщук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Київської регіональної митниці
07.11.2011 N 1682

Тимчасовий порядок роботи посадових осіб Київської регіональної митниці при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації в електронному вигляді

1. Загальні положення

1.1. Цей Тимчасовий порядок розроблено відповідно до статті 187 Митного кодексу України, законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис", пункту 8 статті 2 Указу Президента України від 24.10.2003 N 1209 "Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності митної служби України", абзацу другого пункту 10 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574, наказу Державної митної служби України від 20.04.2005 N 314 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації", наказу Державної митної служби України від 26.09.2007 N 800 "Про митний контроль та митне оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів контролю за переміщенням товарів у електронному вигляді" та наказу Держмитслужби від 31.05.2011 N 454 (Наказ N 454) (зі змінами та доповненнями) з метою спрощення та оптимізації порядку митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації в електронному вигляді (далі - ЕВМД).

1.2. Цей Тимчасовий порядок розроблено з метою прискорення товарообігу, скорочення часу на здійснення митного контролю, виключення суб'єктивних факторів при здійсненні митних процедур і застосовується при здійсненні митного контролю й митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації в електронному вигляді.

1.3. У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються в значеннях, визначених законодавством України та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи.

1.4. Відомості, що заявляються митному органу декларантом, є відомостями, необхідними для митних цілей, і засвідчуються електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП). З моменту прийняття ЕВМД вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення. Зміна, доповнення та відкликання ЕВМД після її прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються.

ЕВМД вважається оформленою за наявності в ній проставлених посадовою особою підрозділу митного оформлення (далі - ПМО) за допомогою ПІК, визначених Держмитслужбою України відміток, що свідчать про результати митного контролю та завершення митного оформлення товарів за ЕВМД.

Оформлена ЕВМД є підтвердженням надання особі права на розміщення товарів у заявленому митному режимі і прав та обов'язків зазначених у ЕВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій.

1.5. Митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, може бути призупинено митним органом відповідно до положень розділу X Митного кодексу України.

2. Подання ЕВМД та ЕД

2.1. ЕВМД та електронні документи (далі - ЕД), засвідчені ЕЦП декларанта, з дотриманням строків декларування, визначених статтею 85 Митного кодексу України, передаються ПМО електронною поштою у складі авторизованого повідомлення, засвідченого ЕЦП, з робочого місця декларанта до ПІК.

2.2. ЕВМД та ЕД, що підтверджують заявлені в митній декларації відомості, представляються декларантом у формалізованому вигляді у форматах, установлених Держмитслужбою України. Якщо формат ЕД не встановлено, то ЕД створюються декларантом шляхом сканування документів на паперових носіях.

2.3. Для здійснення митного контролю й митного оформлення товарів декларант подає до відповідного ПМО ЕВМД, заповнену згідно з обраним митним режимом та ЕД. На вимогу митного органу декларантом подаються інші документи в електронному вигляді, потрібні для здійснення митного контролю та митного оформлення, подання яких визначено законодавством України.

2.4. Під час декларування товарів уповноваженими посадовими особами підприємства або митного брокера не створюються шляхом сканування та не передаються відповідному ПМО разом з ЕВМД електронні копії таких документів:

облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

листа про погодження;

уніфікованої митної квитанції МД-1;

картки відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

документів, реквізити яких зазначено у графі 40 ЕВМД;

документів, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, які в установленому порядку розміщені у ЄАІС Держмитслужби України.

Відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної декларації та документів контролю за переміщенням товарів (попереднього повідомлення та попередньої митної декларації) в електронному вигляді, затвердженого наказом Держмитслужби 26.09.2007 N 800 (зі змінами) (далі - Порядок 800) та пункту 2.2 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 N 314 (зі змінами) (далі - Порядок 314), під час електронного декларування товарів відомості про зазначені в цьому підпункті документи вносяться в установленому порядку до відповідних граф ЕВМД.

Перевірка відомостей, що містяться в таких документах, здійснюється під час виконання митних процедур за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор 2006".

2.5. Електронні документи довгострокової дії, надані декларантом та розміщені в електронному архіві відповідно до пункту 4 розділу II Порядку 800, повторно разом з ЕВМД відповідному ПМО не передаються.

Відомості про електронні документи довгострокової дії вносяться декларантом в установленому порядку до відповідних граф ЕВМД.

Перевірка відомостей, що містяться в таких документах, здійснюється під час виконання митних процедур за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор 2006".

2.6. У разі необхідності використання під час електронного декларування товарів документів довгострокової дії на паперових носіях, копії таких документів можуть попередньо подаватись декларантом до відповідного ПМО та застосовуватись з метою виконання митних процедур за ЕВМД в порядку, передбаченому пунктом 2.4 Порядку 314.

Електронні копії таких документів декларантом не створюються та повторно разом з ЕВМД відповідному ПМО не передаються.

Відомості про такі документи вносяться декларантом в установленому порядку до відповідних граф ЕВМД.

Перевірка відомостей, що містяться в таких документах, здійснюється посадовими особами митних органів під час виконання митних процедур за ЕВМД.

3. Здійснення митних процедур

Після отримання повідомлення про надходження до ПМО ЕВМД та ЕД, посадова особа ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками здійснює розподіл ЕВМД між посадовими особами ПМО, визначає таку посадову особу для здійснення митних процедур за ЕВМД шляхом запису в журналі (паперовий примірник). Запис містить наступну інформацію:

- порядковий номер запису;

- дата запису;

- час;

- П. І. Б. посадової особи ПМО, яка здійснила розподіл;

- П. І. Б. посадової особи ПМО, уповноваженої на здійснення митних процедур за ЕВМД;

- підпис посадової особи ПМО, уповноваженої на здійснення митних процедур за ЕВМД про отримання інформації.

Журнал ведеться згідно номенклатури справ митного поста та зберігається протягом строків, установлених законодавством.

3.1. Прийняття ЕВМД та ЕД для митного оформлення

3.1.1. Під час приймання ЕВМД та ЕД здійснюється процедура перевірки ЕЦП з використанням програмного забезпечення з метою перевірки цілісності та достовірності електронного документа. Документ, не засвідчений ЕЦП, не приймається ПІК до подальшої перевірки.

3.1.2. Перевірка ЕВМД та ЕД проводиться з використанням ПІК невідкладно, у порядку черговості їх надходження в автоматичному режимі.

3.1.3. ПІК в автоматичному режимі перевіряє дійсність ЕЦП декларанта та проводить форматно-логічний контроль відповідності ЕВМД визначеним Держмитслужбою структурі та формату даних.

У разі виявлення в ЕВМД помилок ПІК в автоматичному режимі формує їх перелік та направляє його декларанту у складі авторизованого повідомлення для їх усунення.

Подання ЕВМД та ЕД після усунення помилок має здійснюватись з дотриманням строків декларування, визначених статтею 85 Митного кодексу України.

3.1.4. У разі позитивного проходження форматно-логічного контролю ЕВМД приймається для оформлення, ПІК автоматично присвоює цій ЕВМД реєстраційний номер та направляє його декларанту у складі авторизованого повідомлення.

3.2. Митні процедури при митному оформлені ЕВМД та ЕД

3.2.1. У разі позитивних результатів перевірки ПІК формує посадовій особі ПМО протокол, який містить відомості про:

- результати перевірки достовірності ЕЦП декларанта на ЕВМД, ЕД та авторизованому повідомленні;

- результати форматно-логічного контролю ЕВМД та ЕД;

- перелік митних процедур і форм митного контролю, визначених автоматизованою системою аналізу та управління ризиками.

3.2.2. Посадова особа ПМО після отримання протоколу від ПІК в першочерговому порядку здійснює аналіз результатів контролю, наданих ПІК, та виконує митні процедури, встановлені підпунктами 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32 пункту 3 Порядку 314.

Результати перевірки ЕВМД і митного контролю вносяться до відповідних баз даних ПІК.

3.2.3. Паперові примірники документів, що підтверджують заявлені в ЕВМД відомості, а також документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів (крім митної декларації), вимагаються митним органом у випадках:

- якщо за результатами аналізу ЕВМД із застосуванням автоматизованої системи аналізу та управління ризиками передбачено необхідність перевірки паперових носіїв інформації;

- виявлення ознак злочину або порушення митних правил;

- якщо законодавством України установлено обов'язкове проставляння під час здійснення митних процедур відміток митного органу на документах, що використовуються при митному оформленні (облік квот за експортними або імпортними ліцензіями тощо).

Декларанту направляється авторизоване повідомлення з вимогою подання документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення, на паперових носіях.

3.2.4. У разі необхідності здійснення запиту до інших підрозділів митниці митні процедури здійснюються відповідно до підпункту 29 пункту 3 Порядку 314, запит надсилається в електронній формі.

3.2.5. У разі необхідності надання декларантом додаткових документів, потрібних для перевірки правильності класифікації та кодування товарів, правильності визначення країни походження товарів, правильності визначення митної вартості товарів та правомірності застосування пільг в оподаткуванні інформація про необхідність подання таких документів направляється декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка здійснює відповідну митну процедуру. Запитувані документи надаються декларантом у формі документа на паперовому носії.

3.2.6. У разі необхідності проведення митного огляду митні процедури здійснюються відповідно до положень підпунктів 27 - 28 пункту 3 Порядку 314, інформація про необхідність пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного огляду направляється декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка здійснює відповідну митну процедуру. За заявою декларанта митний огляд може бути проведений за місцезнаходженням товарів з нарахуванням у встановленому порядку плати за проведення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу.

3.2.7. Підтвердження факту виконання митних процедур, встановлених підпунктами 7, 16, 19, 21, 26, 27, 32 пункту 3 та пунктом 4 Порядку 314 під час митного контролю та оформлення за ЕВМД здійснюється шляхом внесення посадовою особою митного органу, яка здійснила таку митну процедуру, відповідної відмітки до графи E/J ЕВМД за допомогою автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор 2006".

3.3. Завершення митного оформлення

3.3.1. У разі прийняття за результатами митного контролю рішення про завершення митного оформлення товару за ЕВМД посадова особа ПМО:

- заповнює графи ЕВМД шляхом проставляння за допомогою ПІК визначених Держмитслужбою відміток, що свідчать про результати митного контролю та завершення митного оформлення за ЕВМД;

- проставляє за допомогою ПІК відповідні відмітки в ЕД;

- передає в установлений строк ЕВМД до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.

3.3.2. Оформлена ЕВМД перетворюється у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту, в форматі *.xps, засвідчується ЕЦП посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, та направляється декларанту з використанням ПІК у складі авторизованого повідомлення.

3.3.3. Після завершення митного оформлення  паперові примірники документів, що були подані декларантом або інші наявні паперові примірники (Інформаційного аркуша, Акта про проведення митного огляду товарів, запиту до спеціалізованого підрозділу тощо), зберігаються в митному органі разом з роздрукованою екранною формою ЕВМД в окремій теці відповідно до номенклатури справ протягом строків, установлених законодавством.

4. Прикінцеві положення

4.1. Ведення Журналу обліку ЕВМД здійснюється в електронному вигляді з використанням автоматизованої системи митного оформлення. Щомісяця цей Журнал роздруковується і формується в справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України.

4.2. У випадках відмови в митному оформленні ЕВМД посадовою особою ПМО оформлюється в електронному вигляді Картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України (далі - Картка) за формою, наведеною в додатку до Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженому наказом Державної митної служби України від 12.12.2005 N 1227 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за N 1562/11842 (зі змінами), у порядку, установленому законодавством України. При цьому Картка оформлюється в електронному вигляді без заповнення полів "Картку відмови отримав", завіряється ЕЦП посадової особи ПМО, яка видала цю Картку, і направляється за допомогою ПІК декларантові.

Реєстраційний номер ЕВМД, за якою відмовлено в митному оформленні, не може бути присвоєний іншій митній декларації.

4.3. Посадові особи митних органів не мають права заповнювати ЕВМД, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в ЕВМД, за винятком внесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.

4.4. У разі надходження до митниці обґрунтованих звернень декларантів, правоохоронних, судових органів або в інших випадках, установлених законодавством, посадові особи ПМО (відділу інформаційних технологій та митної статистики) роздруковують екранні форми ЕВМД, а також ЕД на паперовий носій (аркуш формату А4) та засвідчують створені таким чином копії ЕВМД на папері в порядку, встановленому пунктом 4 розділу VI Порядку 800 або в порядку, встановленому пунктом 7.4 розділу I Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мін'юсті 24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами).

4.5. У разі виявлення ознак злочинів або порушення митних правил посадова особа митного органу вживає заходів, передбачених законодавством України.

4.6. Посадові особи ПМО несуть персональну відповідальність за нездійснення контрольних функцій, визначених цим Порядком.

 

Заступник начальника відділу
організації митного контролю
та роботи митних посередників

О. О. Суслинський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали