КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

від 24.11.2011 р. N 1755

Про затвердження Тимчасового порядку здійснення модифікації та анулювання вантажних митних декларацій у Київській регіональній митниці

З метою забезпечення дотримання вимог митного законодавства України, упорядкування дій посадових осіб митниці при здійсненні модифікації та анулювання вантажних митних декларацій в ЄАІС Держмитслужби України, наказую:

1. Затвердити Тимчасовий порядок модифікації та анулювання вантажних митних декларацій в ЄАІС Держмитслужби України у Київській регіональній митниці, що додається.

2. Персональну відповідальність за виконання вимог наказу покласти на начальників митних постів, відділів інформаційних технологій та митної статистики, контролю за переміщенням товарів, адміністрування митних платежів, контролю митної вартості та номенклатури та служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Київської регіональної митниці.

3. Накази Київської регіональної митниці від 29.10.2001 N 855 "Про затвердження Порядку внесення змін в окремі графи ВМД" та від 01.02.2002 N 103 "Щодо внесення змін до наказу Київської регіональної митниці від 29.10.2001 N 855" вважати такими, що втратили чинність.

4. Начальнику відділу організаційного та документального забезпечення (Бура З. М.) довести наказ до структурних підрозділів митниці згідно з розрахунком розсилки.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника митниці відповідно до тимчасового покладання повноважень.

 

Т. в. о. начальника Київської
регіональної митниці

Г. В. Токарчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Київської регіональної митниці
24.11.2011 N 1755

Тимчасовий порядок
здійснення модифікації та анулювання вантажних митних декларацій у Київській регіональній митниці

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV, Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314, Положення про порядок скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії вантажної митної декларації в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України (далі - ЄАІС ДМСУ), затвердженого наказом Держмитслужби України від 10.12.2001 N 800 (зі змінами). Метою цього Порядку є забезпечення дотримання вимог митного законодавства України, удосконалення та упорядкування дій посадових осіб митниці при здійсненні модифікації та анулювання вантажних митних декларацій (далі - ВМД).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) Особа, яка подала заяву на модифікацію - декларант, митний брокер, особа, яка уповноважена на роботу з митницею (далі - Уповноважена особа), керівник підрозділу на який покладено контроль за правильністю заповнення відповідної графи ВМД;

2) Пояснення - письмово надані декларантом, посадовою особою митниці пояснення, щодо внесення невірних відомостей до ВМД або не виявлення невірних відомостей під час митного оформлення ВМД;

3) Модифікація - приведення у відповідність електронної копії ВМД до її паперового примірника.

Модифікації підлягають:

3.1) Електронні копії ВМД, за якими контролюється доставка вантажів і поточний стан яких:

- для митного режиму експорту - "Унесено в базу";

- для митного режиму транзиту - "Унесено в базу (підтвердження)".

3.2) Електронні копії ВМД, за якими не здійснюється контроль за доставкою вантажів.

4) Анулюванню підлягають електронні копії ВМД у митному режимі експорт та транзит, а також помилково надіслані електронні копії ВМД, за якими не здійснюється контроль за доставкою вантажів. Електронні копії ВМД, за якими здійснюється контроль за доставкою вантажів, анулюються з використанням програмно-інформаційних комплексів автоматизованої системи контролю за доставкою вантажів у митниці призначення.

2. Підстави для модифікації ВМД

2.1. Модифікація граф ВМД, контроль за правильністю заповнення яких відноситься до компетенції митних органів, здійснюється на підставі службової записки (додаток 2 до Порядку) керівника підрозділу митного оформлення, посадова особа якого здійснювала контроль за правильністю заповнення ВМД на ім'я начальника митниці, або заступника начальника митниці (далі керівництво митниці), погодженої відповідно до розділу 3 цього Порядку. До службової записки додається пояснювальна записка посадової особи, яка здійснювала контроль правильності заповнення графи ВМД, яка модифікується (далі - Посадова особа), на якій керівник підрозділу, з урахуванням характеру допущених помилок, вчиняє запис з пропозиціями керівництву митниці щодо застосування до неї заходів впливу.

2.2. У випадку донарахування чи повернення податків та зборів після завершення митного оформлення товарів, виконуються дії у відповідності до Порядку відображення відомостей про доплату (повернення) сум митних платежів і відкоригованих фактичних відомостей про товари, які стали відомі після закінчення митного оформлення, затвердженого наказом Держмитслужби України від 25.09.2008 N 1045.

2.3. У випадку виявлення невідповідності між паперовим примірником ВМД та її електронною копією подається Уповноваженою особою аргументована заява (далі - Заява) рекомендованого зразку (додаток 1 до Порядку) чи службова записка встановленого зразку (додаток 2 до Порядку) керівника підрозділу митного оформлення, посадова особа якого здійснювала перевірку відповідності відомостей, унесених до всіх граф електронної копії ВМД, відомостям, що містяться у відповідних графах ВМД на паперовому носії до керівництва митниці. До Заяви або службової записки додаються копія примірника 1/6 ВМД, завірена Посадовою особою та пояснення Уповноваженої особи, а також пояснення Посадової особи, на якій керівник підрозділу робить запис з пропозиціями керівництву митниці щодо застосування до неї заходів впливу.

2.4. Модифікація граф ВМД, здійснення якої впливає на застосування процедур митного контролю щодо товарів і транспортних засобів або на умови оподаткування товарів чи застосування до них заходів нетарифного регулювання, здійснюється виключно на підставі аргументованої службової записки керівника підрозділу митного оформлення, Посадова особа якого здійснила митне оформлення ВМД, керівництву митниці, погодженої відповідно до розділу 3 цього Порядку, разом з поясненнями Уповноваженої особи та Посадової особи, на якій керівник підрозділу вчиняє запис з пропозиціями керівництву митниці щодо застосування до неї заходів впливу.

2.5. Рішення щодо модифікації ВМД приймається керівництвом митниці.

3. Погодження Заяви (службової записки) на модифікацію

3.1. Підрозділ митного оформлення здійснює розгляд Заяви щодо необхідності та обґрунтованості здійснення модифікації ВМД шляхом розгляду пакету документів, які зберігаються разом з оформленою ВМД та документів, які подані разом з Заявою на модифікацію та реєструє її. Також, підрозділом митного оформлення розглядаються питання щодо необхідності модифікації інших граф ВМД внаслідок модифікації графи, зазначеної у Заяві.

У разі, якщо начальник підрозділу митного оформлення або особа яка його заміщує не згоден з модифікацією (у разі виявлення фактів, які мають істотне значення для застосування процедур митного контролю товарів і транспортних засобів або впливають на умови їх оподаткування чи застосування до них заходів нетарифного регулювання), то на лицевій стороні Заяви навпроти назви підрозділу робиться запис "не згоден, дивись пояснення", а на зворотній стороні Заяви відображаються аргументовані причини незгоди.

У разі прийняття позитивного рішення по суті Заяви керівник підрозділу митного оформлення визначає підрозділи митниці, з якими необхідно погодити Заяву або службову записку.

3.2. Заяви або службові записки щодо модифікації можуть бути погоджені з відповідними структурними підрозділами:

3.2.1. Відділом адміністрування митних платежів (далі - ВАМП);

3.2.2. Відділом контролю за переміщенням товарів (далі - ВКПТ) при модифікації ВМД за напрямком переміщення експорт, транзит та реквізитів документів контролю доставки вантажів;

3.2.3. Відділом контролю митної вартості та номенклатури (далі - ВКМВ та Н);

3.2.4. Службою боротьби з контрабандою та порушенням митних правил (далі - СБК та ПМП);

3.2.5. Відділом інформаційних технологій та митної статистики (далі - ВІТ та МС).

Термін погодження Заяви (службової записки) відповідним структурним підрозділом не повинен перевищувати 2-х робочих днів з дня надходження її до цього підрозділу.

3.3. Під час погодження Заяви (службової записки), щодо модифікації, підрозділами розглядаються наступні питання:

3.3.1. ВАМП здійснює перевірку щодо впливу модифікації графи ВМД на умови оподаткування товарів та на розмір митних платежів за ВМД. Якщо начальник ВАМП або особа, яка його заміщує, не згоден з модифікацією, то на лицевій стороні Заяви навпроти назви підрозділу робиться запис "не згоден, дивись пояснення", а на зворотній стороні Заяви відображаються аргументовані причини незгоди.

3.3.2. ВКПТ здійснює перевірку виключно стану електронних копій ВМД на предмет наявності (відсутності) в ЄАІС ДМСУ відміток контролю за переміщенням товарів. Якщо в електронній копії ВМД, що міститься в ЄАІС ДМСУ, наявні відмітки контролю за переміщенням товарів (за виключенням відмітки про підтвердження фактичного вивезення експортних товарів), начальником ВКПТ або особою, яка його заміщує, на лицьовій стороні Заяви вчиняється запис "для модифікації електронної копії ВМД необхідна відміна відміток за КПТ в ЄАІС ДМСУ". У разі, якщо в електронній копії експортної ВМД, що міститься в ЄАІС ДМСУ, наявна відмітка про підтвердження фактичного вивезення товарів, начальником ВКПТ або особою, яка його заміщує, на лицьовій стороні Заяви вчиняється запис "модифікація електронної копії ВМД на рівні митниці неможлива".

3.3.3. ВКМВ та Н здійснює перевірку щодо впливу модифікації ВМД на рівень митної вартості або класифікацію товарів за ВМД. Якщо начальник ВКМВ та Н або особа, яка його заміщує, не згоден з модифікацією, то на лицевій стороні Заяви навпроти назви підрозділу робиться запис "не згоден, дивись пояснення", а на зворотній стороні Заяви відображаються аргументовані причини незгоди.

3.3.4. СБК та ПМП здійснює перевірку та прийняття рішення щодо модифікації ВМД. Якщо посадова особа СБК та ПМП не згодна з модифікацією, то на лицевій стороні Заяви напроти назви підрозділу робиться запис "не згоден, дивись пояснення", а на зворотній стороні Заяви відображаються аргументовані причини незгоди.

3.3.5. Після погодження з вищезазначеними підрозділами Заява (службова записка) на модифікацію передається до ВІТ та МС, який здійснює перевірку виключно технічної можливості здійснення модифікації ВМД на рівні митниці в ЄАІС ДМСУ. Якщо модифікація в ЄАІС ДМСУ на рівні митниці неможлива, начальник ВІТ та МС або особа, яка його заміщує, на лицевій стороні Заяви, навпроти назви підрозділу, робить запис "модифікація електронної копії ВМД в ЄАІС ДМСУ на рівні митниці неможлива" та направляє лист-звернення за підписом керівництва митниці до Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Держмитслужби України. У листі зазначаються підстави щодо модифікації ВМД та додаються завірені в установленому порядку копії документів, підтверджуючих необхідність модифікації та копія примірника "1/6" ВМД. Якщо модифікація технічно не можлива на рівні ЄАІС ДМСУ, робить запис "модифікація електронної копії ВМД в ЄАІС ДМСУ неможлива" та повертає Заяву (службову записку) у підрозділ митного оформлення для повернення заявнику з відмовою.

3.4. Після погодження Заяви (службової записки) відповідними підрозділами, рішення щодо модифікації ВМД приймається керівництвом митниці.

4. Порядок модифікації ВМД

4.1. Після прийняття рішення керівництвом митниці, щодо модифікації ВМД, Заява (службова записка) надається до ВІТ та МС.

4.2. У разі наявності за ВМД в ЄАІС ДМСУ відміток контролю за доставкою вантажів, посадова особа ВКПТ, якій надано відповідні права доступу, вживає заходи з скасування відміток контролю за доставкою товарів в ЄАІС ДМСУ по електронній копії ВМД згідно із Положенням про порядок скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії ВМД в ЄАІС ДМСУ, затвердженим наказом Держмитслужби України від 10.12.2001 N 800.

4.3. Посадова особа ВІТ та МС, якій надано відповідні права доступу, проводить модифікацію ВМД у ПІК "Інспектор-2006" та ЄАІС ДМСУ.

4.4. Посадова особа ВКПТ, якій надано відповідні права доступу, після завершення модифікації відновлює в ЄАІС ДМСУ всі відмітки по електронній копії модифікованої ВМД.

4.5. У випадку, коли модифікація електронної копії ВМД в ЄАІС ДМСУ на рівні митниці неможлива - начальник ВІТ та МС направляє лист-звернення за підписом керівництва митниці до Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Держмитслужби України. У листі зазначаються підстави щодо модифікації ВМД та додаються завірені в установленому порядку копії документів, підтверджуючих необхідність модифікації та копія примірника "1/6" ВМД.

5. Погодження службової записки на модифікацію ВМД за результатами пост-контролю оформлених ВМД

5.1. Щотижнево ВІТ та МС надає керівництву митниці службову записку з переліком ВМД, які потребують модифікації.

5.2. Після розгляду керівництвом митниці, службова записка з відповідною резолюцією передається до підрозділів митного оформлення для опрацювання.

5.3. Підрозділ митного оформлення здійснює аналіз інформації, яка зазначена у службовій записці ВІТ та МС й відповідно до резолюції розглядає необхідність здійснення модифікації ВМД. За результатами аналізу керівник підрозділу надає службову записку керівництву митниці відповідно до пункту 2.1 або 2.3 цього Порядку.

5.4. Після розгляду керівництвом митниці службова записка з відповідною резолюцією передається до ВІТ та МС для проведення модифікації електронних копій ВМД в ЄАІС ДМСУ.

6. Підстави для анулювання ВМД

Анулювання ВМД здійснюється на підставі аргументованої Заяви рекомендованого зразку (додаток 3 до Порядку) Уповноваженої особи чи "Відправника/експортера" зазначеного у графі 2 ВМД або службової записки начальника підрозділу митного оформлення щодо електронної копії ВМД, надісланої помилково до ЄАІС ДМСУ, на ім'я начальника митниці. До Заяви додаються аркуші ВМД, що видавалися декларанту, а також, у разі необхідності, документи, необхідні для опрацювання Заяви по суті.

7. Погодження Заяви про анулювання ВМД

7.1. Всі Заяви щодо анулювання ВМД обов'язково повинні пройти погодження з відповідними структурними підрозділами, які визначає начальник підрозділу митного оформлення:

7.1.1. Відділом адміністрування митних платежів;

7.1.2. Відділом контролю за переміщенням товарів;

7.1.3. Відділом контролю митної вартості та номенклатури;

7.1.4. Службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

7.1.5. Відділом інформаційних технологій та митної статистики.

Термін погодження Заяви відповідним структурним підрозділом не повинен перевищувати 2-х робочих днів з дня надходження її до цього підрозділу.

7.2. Після погодження Заяви відповідними підрозділами, рішення щодо анулювання ВМД приймається керівництвом митниці.

8. Порядок анулювання ВМД

8.1. У разі прийняття керівником митниці рішення про неможливість анулювання ВМД, Заява повертається до відповідного підрозділу митного оформлення, начальник якого забезпечує направлення заявнику листа про відмову в анулюванні із зазначенням причин такого рішення.

8.2. У разі прийняття керівництвом митниці рішення про можливість анулювання ВМД, відділ організаційного та документального забезпечення передає Заяву до відповідного підрозділу митного оформлення.

8.3. Підрозділ митного оформлення:

8.3.1. Інформує заявника про прийняте рішення.

8.3.2. Службову записку, щодо анулювання ВМД, копію Заяви та копію примірника "1/6" анульованої ВМД, засвідчену відбитком його особистої номерної печатки, надає до ВІТ та МС й ВКПТ для проведення відповідних дій у програмно-інформаційних комплексах та/або електронних базах даних Київської регіональної митниці та ЄАІС ДМСУ.

8.4. Після отримання від підрозділу митного оформлення службової записки та Заяви, начальники ВІТ та МС й ВКПТ, відповідно до своєї компетенції, організовують та контролюють внесення до відповідних програмно-інформаційних комплексів та/або електронних баз даних Київської регіональної митниці та/або ЄАІС ДМСУ необхідної інформації (реквізити Заяви та причини анулювання ВМД).

9. Прикінцеві положення

9.1. Після завершення процедури модифікації або анулювання ВМД, Заява чи службова записка зберігається у загальному порядку у справах ВІТ та МС й ВКПТ відповідно.

9.2. Про факти відмови у модифікації ВМД, структурний підрозділ митниці, який здійснив цю відмову, письмово інформує СБК та ПМП.

9.3. Щоквартально ВІТ та МС проводить аналіз модифікацій ВМД за підсумками якого:

9.3.1. Направляє до відділу організації митного контролю та роботи митних посередників інформацію щодо декларантів (окремо за митними брокерами та посадовими особами підприємств, які є власниками вантажів), які здійснювали декларування товарів за ВМД, по яким проводилась модифікація;

9.3.2. Надає керівництву митниці перелік посадових осіб підрозділу митного оформлення, які здійснювали контроль правильності заповнення граф ВМД, по яким проводилась найбільша кількість модифікацій.

9.4. Керівництво ВІТ та МС й ВКПТ готують відповідні звіти для інформування Державної митної служби України про факти модифікації та анулювання ВМД у порядку та строки, встановлені Держмитслужбою України.

 

Заступник начальника
відділу інформаційних
технологій та митної статистики

В. Л. Слюсар

 

Додаток 1
до Тимчасового порядку здійснення модифікації та анулювання вантажних митних декларацій у Київській регіональній митниці, затвердженого наказом Київської регіональної митниці
24.11.2011 N 1755

"МОДИФІКАЦІЮ ДОЗВОЛЕНО"
Начальник Київської регіональної митниці
_______
          (підпис)                      (дата)

Начальнику Київської регіональної митниці
______
                                     (прізвище, ініціали)

Керівника підприємства, Уповноваженої особи
______
                                    (назва підприємства)
______
                                     (прізвище, ініціали)

ЗАЯВА

Прошу Вас розглянути питання стосовно модифікації вантажної митної декларації
типу __________ N ____ від __.

Зміст модифікації: гр. _______

Невірна інформація*

Вірна інформація*

_____
_____

______
______


* - інформація надається у форматі та на мові, відповідно до документів наданих при митному оформленні.

Причини модифікації:
__
__

____
               (дата)

_____
(підпис)

_____
(П. І. Б., печатка фірми)

 
ПОГОДЖЕНО

 

Підпис

Прізвище

Дата


Начальник підрозділу митного оформлення

_____

Начальник ВАМП

_____

Начальник ВКПТ

_____

Начальник ВКМВ та Н

_____

СБК та ПМП

_____

Начальник ВІТ та МС

_____

 

Заступник начальника відділу
інформаційних технологій
та митної статистики

В. Л. Слюсар

 

Додаток 2
до Тимчасового порядку здійснення модифікації та анулювання вантажних митних декларацій у Київській регіональній митниці, затвердженого наказом Київської регіональної митниці
24.11.2011 N 1755

"МОДИФІКАЦІЮ ДОЗВОЛЕНО"
Начальник Київської регіональної митниці
_______
          (підпис)                      (дата)

Начальнику Київської регіональної митниці
______
                                     (прізвище, ініціали)

Начальника підрозділу митного оформлення
______
                                    (назва підприємства)
______
                                     (прізвище, ініціали)

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Прошу Вас розглянути питання стосовно модифікації вантажної митної декларації
типу __________ N ____ від __.

Зміст модифікації: гр. ________

Невірна інформація*

Вірна інформація*

_____
_____

______
______


* - інформація надається у форматі та на мові, відповідно до документів наданих при митному оформленні.

Причини модифікації:
__
__

____
               (дата)

_____
(підпис)

_____
(П. І. Б., печатка фірми)

 
ПОГОДЖЕНО

 

Підпис

Прізвище

Дата


Начальник ВАМП

_____

Начальник ВКПТ

_____

Начальник ВКМВ та Н

_____

СБК та ПМП

_____

Начальник ВІТ та МС

_____

 

Заступник начальника відділу
інформаційних технологій
та митної статистики

В. Л. Слюсар

 

Додаток 3
до Тимчасового порядку здійснення модифікації та анулювання вантажних митних декларацій у Київській регіональній митниці, затвердженого наказом Київської регіональної митниці
24.11.2011 N 1755

"АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛЕНО"
Начальник Київської регіональної митниці
_______
          (підпис)                      (дата)

Начальнику Київської регіональної митниці
______
                                     (прізвище, ініціали)

Керівника підприємства, Уповноваженої особи
______
                                    (назва підприємства)
______
                                     (прізвище, ініціали)

ЗАЯВА

Прошу Вас розглянути питання стосовно анулювання вантажної митної декларації 
типу __________ N ____ від __.

Причини анулювання:
__
__

____
               (дата)

_____
(підпис)

_____
(П. І. Б., печатка фірми)

 
ПОГОДЖЕНО

 

Підпис

Прізвище

Дата


Начальник підрозділу митного оформлення

_____

Начальник ВАМП

_____

Начальник ВКПТ

_____

Начальник ВКМВ та Н

_____

СБК та ПМП

_____

Начальник ВІТ та МС

_____

 

Заступник начальника відділу
інформаційних технологій
та митної статистики

В. Л. Слюсар

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали