ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 17.03.2017 р. N 261

Про затвердження типових договорів

З метою належного забезпечення здійснення робіт за договорами підряду, на виконання доручення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2017, відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити типовий договір на виконання робіт з капітального ремонту вулиць та доріг згідно з додатком 1.

2. Затвердити типовий договір на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду згідно з додатком 2.

3. Розпорядникам бюджетних коштів використовувати типові форми договорів, затверджені цим рішенням.

4. Внесення до тексту договору положень, що не передбачені у затвердженому типовому договорі, можливе лише за погодженням з юридичним департаментом міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків та виконавчим комітетом Житомирської міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
17.03.2017 N 261

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПІДРЯДУ N ______

м. Житомир

20__ р.

Замовник: _________ в особі ______, що діє на підставі _ з однієї сторони, та Підрядник: в особі ______, що діє на підставі _____, з другої сторони, разом - Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей Договір підряду (далі - Договір) про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами, на власний ризик виконати роботи з капітального ремонту ________, за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений цим Договором термін.

1.2. Замовник зобов'язується прийняти закінчений об'єкт з капітального ремонту і сплатити вартість виконаних робіт.

2. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Підрядник розпочне виконання робіт, передбачених цим договором, протягом 3-х днів після надання Замовником необхідної проектної та дозвільної документації.

2.2. Договір вважається виконаним після виконання робіт та закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами за цим Договором.

2.3. Завершення виконання робіт оформляється Актом готовності об'єкта до експлуатації.

2.4. Строк виконання робіт передбачено проектно-кошторисною документацією з правом підрядника їх дострокового завершення.

2.5. У випадку виникнення обставин, які не залежать від волі підрядника (дощ, сніг, температура повітря нижче 5-ти градусів, стихійне лихо, ін.) строки виконання робіт можуть бути перенесені на більш тривалий термін, ніж той на який погодились Сторони, за їх додатковим погодженням.

2.6. Оформлення актів, додатків і необхідних документів здійснюється підрядником.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна робіт у даному договорі є ___________, включає відшкодування витрат Підрядника та плату за виконану ним роботу, визначається кошторисом, становить _________,00 грн. (___ гривень 00 коп.) в т. ч. ПДВ ______,00 грн. (_________ гривень 00 коп.)

3.2. Оплата згідно з цим договором здійснюється замовником наступним чином:

3.2.1. __ % кошторисної вартості обсягу робіт, але не вище вартості матеріальних ресурсів, сплачується авансом перед початком виконання робіт.

3.2.2. Протягом періоду до __ днів Підрядник зобов'язаний відзвітувати на суму авансу, у разі не звітування Підрядник повертає кошти на рахунок Замовника протягом ______ робочих днів.

3.2.3. Остаточний розрахунок проводиться після підписання акту приймання-передачі виконаних підрядних робіт обома Сторонами та виконання п. 8.5 цього Договору.

3.3. Оплата виконаних робіт проводитися замовником в безготівковій формі шляхом безпосереднього перерахування коштів на рахунок Підрядника.

3.4. У разі не повернення суми авансу у строк, зазначений п. 3.2.3, нараховуються штрафні санкції в розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день прострочення.

3.5. Зміна договірної ціни обґрунтовується і оформляється Сторонами шляхом укладання додаткових угод.

3.6. Вартість матеріальних ресурсів не повинна перевищувати середньо-регіональних цін.

3.7. Замовник за участю Підрядника має право відкоригувати вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, у випадках:

- необґрунтованості обсягів робіт, зазначених в поточних документах, невідповідності їх проектній документації, будівельним нормам і правилам, неправильного застосування цін і розцінок;

- виявлення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів.

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

4.1. Виготовлення і затвердження проектно-кошторисної документації здійснює Замовник.

4.2. Замовник має право вносити зміни і доповнення в проектно-кошторисну документацію, склад і обсяг робіт у встановленому порядку з попереднім повідомленням про це Підрядника, шляхом підписання Сторонами додаткових угод.

4.3. Зміна проектних рішень за ініціативою Підрядника дозволяється лише за письмовою згодою Замовника або розпорядника бюджетних коштів. Роботи, виконані Підрядником з порушенням цієї вимоги, приводяться у відповідність з проектом за рахунок Підрядника.

4.4. Виконані з ініціативи Підрядника додаткові або непередбачені проектом роботи можуть бути визнані та оплачені Замовником, якщо вони об'єктивно необхідні і Замовник офіційно визнав це шляхом підписання протоколу або звернення підрядника з обґрунтуванням в ньому необхідності виконання таких робіт.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ

5.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту здачі об'єкта в експлуатацію Замовнику.

5.2. Під час виконання робіт підрядник зобов'язаний використовувати дорожньо-будівельні матеріали, що мають сертифікат відповідності, виданий галузевим органом.

6. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

6.1. Для виконання робіт Підрядник зобов'язаний залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

6.2. Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

6.3. Підрядник забезпечує працівникам оплату праці у розмірі не нижчому, ніж середня заробітна плата в будівництві (кошторисна заробітна плата) відповідно до чинного законодавства.

6.4. Замовник може вимагати від Підрядника відсторонення працівників від виконання робіт з обґрунтуванням такої вимоги.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ, УСТАТКУВАННЯ

7.1. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

7.2. Замовник контролює відповідність робіт, матеріалів, устаткування проектним рішенням, вимогам будівельних та виробничих норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам. Не втручаючись у діяльність Підрядника, він має право:

- перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів;

- контролювати виконання геодезичних робіт;

- брати участь у перевірках стану та відповідності проекту устаткування, якості його монтажу та в комплексних випробуваннях і їх прийнятті;

- брати участь у перевірках правильності виконання та прийнятті прихованих робіт і відповідальних конструкцій;

- контролювати виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів та авторського нагляду щодо якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування, наявність і правильність ведення виконавчої документації.

7.3. У разі виявлення порушень проектних рішень, будівельних норм і правил, інших нормативних документів Замовник має право видати Підряднику припис про усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення робіт. Матеріали та устаткування, що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з будівельного майданчика і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи не будуть оплачуватися, і Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

7.4. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені вади, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.

7.5. Підрядник на вимогу Замовника забезпечує оплату та проведення незалежної експертизи якості асфальтобетонного покриття в експертній установі, обраній Замовником.

7.6. Підрядник зобов'язаний надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості виконаних робіт, матеріалів та устаткування, в тому числі надавати необхідну інформацію, документи, устаткування, робочу силу тощо.

Під час проведення за вимогою Замовника повторних перевірок і випробувань, додаткові витрати на їх здійснення у разі виявлення невідповідності робіт, матеріалів, устаткування нормативним вимогам або у разі несвоєчасності запрошення Замовника Підрядником для участі в поточних перевірках і випробуваннях, будуть відшкодовуватися за рахунок Підрядника, а в інших випадках - за рахунок Замовника.

7.7. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріалів, устаткування не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам згідно чинного законодавства.

8. ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАВЕРШЕНОГО КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ

8.1. Підрядник здає завершений і готовий до експлуатації об'єкт робочій комісії, яку призначає Замовник після одержання повідомлення від Підрядника про готовність об'єкта до здачі. Для прийняття об'єкта Підрядник передає робочій комісії всю визначену Договором документацію.

8.2. Виявлені в процесі прийняття об'єкта вади в роботах, що виникли з вини Підрядника, Підрядник усуває за свій рахунок у визначені Замовником терміни.

8.3. У разі виявлення в процесі прийняття об'єкта вад у роботах, усунути які неможливо і наявність яких погіршує показники об'єкта порівняно з проектом, Замовник має право не приймати об'єкт в експлуатацію і вимагати від Підрядника компенсації збитків, або скоротити кінцевий розрахунок на розмір збитків, заподіяних необхідністю виправлення робіт і затримкою введення об'єкта в експлуатацію.

8.4. Об'єкт здається в експлуатацію відповідно до чинного законодавства.

8.5. Об'єкт вважається зданим в експлуатацію з дати видачі зареєстрованої декларації про готовність до експлуатації об'єкту в установленому порядку.

9. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА.

9.1. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов проекту впродовж гарантійного строку, що визначається згідно з чинним законодавством. Гарантійний строк експлуатації об'єкта починається з дати видачі зареєстрованої декларації про готовність до експлуатації об'єкту в установленому порядку, і продовжується на час, упродовж якого об'єкт не міг використовуватися внаслідок вад, відповідальність за які несе Підрядник.

9.2. Гарантійний строк згідно ч. 1 ст. 884 ЦК України - 10 років (десять років)

9.3. Замовник у разі виявлення впродовж гарантійного строку експлуатації об'єкта вад, відповідальність за які несе Підрядник, зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного акту з визначенням у ньому термінів усунення виявлених вад.

9.4. У разі відмови Підрядника від участі у складанні акту, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт для усунення вад Підряднику. Якщо Підрядник не забезпечить усунення у визначені терміни встановлених вад, Замовник може зробити це сам або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання цієї роботи за рахунок Підрядника.

9.5. Підрядник не несе відповідальності за вади об'єкта, виявлені внаслідок прорахунків проекту, природного зносу об'єкта чи його частин, неправильної його експлуатації, неналежного ремонту об'єкта, здійсненого без участі Підрядника, інших не залежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент прийняття в експлуатацію об'єкта, але не вказані в акті про прийняття в експлуатацію об'єкта.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за порушення та недотримання умов договору, невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до умов даного договору, згідно з нормами діючого законодавства.

10.2. Спори, що виникнуть між сторонами, можуть бути вирішені мирним шляхом, в іншому випадку порядок врегулювання розбіжностей здійснюється шляхом безпосереднього звернення будь-якої із сторін за захистом своїх прав до суду.

10.3. За збитки, нанесені третій стороні, відповідає Сторона, з вини якої вони мали місце. Якщо виявиться, що за такі збитки відповідальні обидві Сторони, вони несуть солідарну відповідальність за заподіяння шкоди (спричинення збитків).

10.4. Підрядник несе відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних фізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), які виникли на ділянці капітального ремонту згідно чинного законодавства та пункту 10.5 цього Договору.

10.5. Підрядник несе відповідальність за незабезпечення безпеки дорожнього руху на ділянці капітального ремонту, якщо ці порушення виникли з вини Підрядника та призвели до дорожньо-транспортної пригоди. Підрядник бере на себе зобов'язання з врегулювання спорів при виникненні ДТП, розгляд справ у судових органах.

10.6. За умови несвоєчасного усунення недоліків, виявлених при прийомці об'єкта в експлуатацію або протягом гарантійного строку, Підрядник сплачує пеню у розмірі 0,05 % від договірної ціни за кожний день прострочення виконання зобов'язань.

10.7. Відшкодування збитків за порушення договірних зобов'язань не звільняє Сторону від їх виконання у повному обсязі.

10.8. За порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг).

10.9. За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 % вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) вказаної вартості.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для обох сторін і можуть бути змінені лише за взаємною згодою та в установленому порядку.

11.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за цим договором третім особам без письмової згоди на те іншої сторони.

11.3. Цей Договір укладений українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11.4. Закінчення строку договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.5. Підрядник є платником податку на прибуток на загальних умовах.

11.6. На виконання робіт, передбачених цим Договором, застосовуються нормативи відповідно до чинного законодавства.

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по Договору, якщо вони спричинені обставинами не залежними від їх волі. В якості форс-мажорних обставин будуть розглядатися події, які відбуваються через дію непередбачених факторів і непереборних умов, а саме: повінь, пожежа, землетрус, війна, військові дії, страйки.

12.2. При виникненні і закінченні вказаних обставин, Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов'язків за Договором, зобов'язана в десятиденний строк сповістити іншу сторону про це, додавши відповідний документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

12.3. У разі часткового використання для виконання підрядних робіт матеріалів Замовника, Підрядник не несе відповідальність за псування таких матеріалів, якщо воно спричинене форс-мажорними обставинами.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31.12.2017 року, але в будь-якому разі до повного виконання зобов'язань Сторонами.

13.2. Договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

13.3. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою буд-якої Сторони шляхом укладання додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

13.4 Дострокове припинення дії цього Договору можливе за наявності дії форс-мажорних обставин, що унеможливлюють подальше виконання Сторонами Договору.

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

____

Код ЄДРПОУ: ___

Юридична адреса:

____

____
                                  (банківські реквізити)

_
         (посада)

_ _______
          (підпис)                  (ініціали, прізвище)

М. П.

Підрядник

___

Код ЄДРПОУ: __

Юридична адреса: ___________

___

___
                                 (банківські реквізити)

_
         (посада)

_ _______
           (підпис)                    (ініціали, прізвище)

М. П.

 

Директор юридичного департаменту

Є. М. Черниш

Керуючий справами

О. М. Пашко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
17.03.2017 N 261

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПІДРЯДУ N ______

м. Житомир

20__ р.

Замовник: ______ в особі ______, що діє на підставі ________ з однієї сторони, та Підрядник: в особі ______, що діє на підставі _____, з другої сторони, разом - Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей Договір підряду (далі - Договір) про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується своїми силами і засобами виконати ремонтно-будівельні роботи на об'єкті - Капітальний ремонт ___ та здати роботи Замовнику у встановлений строк, а Замовник зобов'язується передати Підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти виконані роботи і оплатити їх на умовах, які вказані в цьому Договорі.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість усіх робіт за цим Договором у межах суми, передбаченої річним планом робіт становить _ (___ гривень 00 коп.).

2.2. Ціна Договору є твердою.

2.3. Розрахунки за виконані роботи, згідно поданих документів (форми КБ-2в та КБ-3) проводяться Замовником після надходження фінансування з міського бюджету до кінця бюджетного року.

2.4. Підрядник готує і передає Замовнику належним чином оформлені документи, в період з 5 по 20 число звітного місяця. Замовник перевіряє (робить зауваження) та у разі відсутності зауважень підписує надані документи.

2.5. Замовник на власний розсуд може, але не зобов'язаний, надавати Підряднику аванс для проведення ремонтних робіт, у сумі __________ ( гривень 00 коп.).

2.6. За отриману суму авансу Підрядник повинен відзвітуватися протягом 60 календарних днів з моменту отримання.

2.7. Дата отримання авансу не може впливати на строки виконання робіт, дату їх закінчення і строки дії договору та не може їх змінювати або коригувати.

2.8. Сума коштів авансу, за які Підрядник не відзвітувався продовж 60 календарних днів, повинні бути перераховані на рахунок Замовника не пізніше наступного робочого дня.

2.9. Повернення авансу здійснюється шляхом зменшення розміру коштів до оплати під час розрахунків за виконані роботи.

2.10. Замовник має право контролювати використання сум авансу і вимагати його дострокового повернення у разі нецільового використання.

3. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Дата початку робіт - з моменту підписання договору.

3.2. Дата закінчення робіт - __________.

3.3. Датою закінчення робіт вважається дата підписання Акту приймання виконаних робіт.

3.4. Строки виконання робіт можуть бути переглянуті за ініціативою Замовника.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договору.

4.1.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

4.1.3. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалістам, які мають відповідні дозвільні документи. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

4.1.4. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання.

4.1.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

4.1.6. Відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим.

4.1.7. Відмовитися від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши Підряднику виконану частину робіт.

4.1.8 Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору.

4.1.9. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору, якщо Договором або законом не передбачено інше.

4.1.10. Замовник залишає за собою право, без відома Підрядника, на одностороннє розірвання Договору в будь-який час до закінчення робіт, і це право не може бути обмежене, а також не підлягає оскарженню.

4.1.11. Замовник також має інші права, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

4.2. Замовник зобов'язаний:

4.2.1. Надати підряднику фронт робіт (будівельний майданчик), передати проектну та кошторисну документацію і ресурси відповідно до Договору підряду.

4.2.2. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором, у виконанні робіт.

4.2.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

4.2.4. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

4.2.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

4.3. Підрядник має право:

4.3.1. Залучати, за письмовою згодою Замовника, до виконання договору підряду третіх осіб (субпідрядників).

4.3.2. Отримувати авансову виплату, якщо така виплата та розмір авансу передбачені Договором підряду.

4.3.3. Ініціювати внесення змін у Договір підряду.

4.4. Підрядник зобов'язаний:

4.4.1. Виконати власними силами з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами Договору, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації.

4.4.2. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.

4.4.3. На наступний день після підписання Договору надати Замовнику копію наказу по підприємству щодо призначення відповідальної особи (виконроба) за виконанням робіт на об'єкті визначеним у предметі Договору.

4.4.4. Вживати заходів до збереження майна на об'єкті.

4.4.5. На вимогу Замовника здійснювати за власні кошти експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, в установі, погодженій із Замовником, та повідомляти про це Замовника у визначені строки.

4.4.6. Своєчасно попередити Замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

4.4.7. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва).

4.4.8. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

4.4.9. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

4.4.10. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику та своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

4.4.11. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.

4.4.12. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

4.4.13. Залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації.

4.4.14. Забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

4.4.15. Забезпечувати працівникам оплату праці у розмірі не нижчому, ніж середня заробітна плата в будівництві (кошторисна заробітна плата) відповідно до чинного законодавства.

5. ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

5.1. Прийманню-передачі робіт підлягає кожний етап виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єкті.

5.2. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до здачі закінчених робіт Замовник зобов'язаний провести перевірку та приймання обсягів виконаних робіт. Підрядник повинен попередньо узгодити вказані заходи з представником Замовника з урахуванням його робочого плану.

5.3. Здачі й прийманню підлягають повністю відремонтовані об'єкти без будь-яких недоробок.

5.4. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва) недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт (об'єкта будівництва). Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може у порядку, передбаченому Договором підряду, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.

5.5. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких робіт (об'єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

5.6. Підписання акту виконаних робіт є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ

6.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору.

6.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

6.3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації.

6.4. Авторський нагляд під час будівництва об'єктів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

6.5. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.

6.6. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт.

6.7. Сторона, яка відповідно до Договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

6.8. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором Підрядник та Замовник несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

7.2. Гарантійний строк обслуговування відремонтованих за даним договором об'єктів становить десять років з моменту прийняття робіт.

7.3. Підрядник сплачує Замовнику штраф в розмірі 1 % від вартості Договору за кожен календарний день:

- прострочення повернення авансу та (або) звітування за його використання у термін передбаченим цим Договором;

- прострочення дати закінчення робіт (строку дії договору);

- використання отриманих коштів не за цільовим призначенням.

7.4. Оплата штрафу не звільняє Підрядника від повернення перерахованих йому коштів.

7.5. Відшкодування збитків за порушення договірних зобов'язань не звільняє Сторону від їх виконання у повному обсязі.

7.6. За порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг).

7.7. За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.8. Спори, що виникають при виконанні Договору, вирішуються в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Жодна з сторін не несе відповідальність за повне, або часткове невиконання будь-яких умов в разі настання обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастрофи, або інших незалежних від сторін обставин, або ембарго, накладених державною владою на експорт, або імпорт, якщо вони виникають після вступу даного Договору в силу, прийняття нормативного акту, який унеможливлює виконання умов Договору.

8.2. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені даним Договором, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам.

8.3. Сторони повинні повідомити одна одну про початок і закінчення вказаних обставин, що повинно бути підтверджено довідкою Торгово-промислової палати України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Матеріали і деталі, одержані від розбирання ремонтованих конструкцій та споруд, становлять власність балансоутримувача об'єкта. Підрядник повинен повністю і раціонально використати ці матеріали і деталі для ремонту даного об'єкту.

9.2. Транспортування матеріалів і вивезення будівельного сміття входить у кошторисну вартість робіт і є обов'язком Підрядника.

9.3. Договір укладено у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2017 року, але в будь-якому разі до повного виконання зобов'язань Сторонами.

10.2. Договір може бути пролонгований за згодою сторін.

10.3. Зміна договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою буд-якої Сторони шляхом укладання додаткової угоди, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

10.4 Дострокове припинення дії цього Договору можливе за наявності дії форс-мажорних обставин, що унеможливлюють подальше виконання Сторонами Договору.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник

____

Код ЄДРПОУ: ___

Юридична адреса:

____

____
                                (банківські реквізити)

_
         (посада)

_ _______
          (підпис)                  (ініціали, прізвище)

М. П.

Підрядник

____

Код ЄДРПОУ: ___

Юридична адреса:

____

____
                             (банківські реквізити)

_
          (посада)

_ _______
           (підпис)                   (ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Директор юридичного департаменту

Є. М. Черниш

Керуючий справами

О. М. Пашко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали