МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2012

м. Київ

N 690


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 липня 2012 р. за N 1096/21408

Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду

Відповідно до Законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду, що додаються:

Акт перевірки характеристик продукції (форма N 1);

Акт перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма N 2);

Акт перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма N 3);

Припис про негайне усунення порушень вимог щодо представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма N 4);

Рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма N 5);

Рішення про відбір зразків продукції (форма N 6);

Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма N 7);

Рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання (форма N 8);

Рішення про внесення змін до рішення чи скасування рішення (форма N 9);

Протокол про виявлене(і) порушення вимог статті 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та статті 15 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (форма N 10);

Постанова про накладення штрафних санкцій (форма N 11).

2. Департаменту розвитку торгівлі подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації

І. В. Сиротенко

В. о. Голови Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Б. М. Нікіфоров

Голова Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України

О. В. Рибак

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

В. о. Голови Державної служби
гірничого нагляду та промислової
безпеки України

В. А. Шайтан

Голова Державної інспекції України
з питань захисту прав споживачів

С. М. Орєхов

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови
Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України

В. М. Горжеєв

Голова Державної служби
України з лікарських засобів

О. С. Соловйов

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Голова Державної
пробірної служби України 

М. М. Назимок


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.06.2012 N 690


Форма N 1

  

__
                                (найменування органу державного ринкового нагляду, місцезнаходження, телефон, факс)
__


АКТ
перевірки характеристик продукції

від "___" 20__ року N ___

Місце розміщення продукції: __
__
                                           (адреса, найменування об'єкта розміщення продукції (магазин, ринок тощо))
__
__
                                                (найменування юридичної особи (підрозділу), її місцезнаходження або
__
                             прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті): _

Мною (нами), __
                                                                                         (прізвище(а), ім'я (імена), по батькові
__
                                                    посадової(их) особи (осіб) органу державного ринкового нагляду)
__
__,


Підстави для здійснення заходу

Тип здійснюваного заходу

Наказ від ___ ___ 20__ року N ____

Направлення від ___ ___ 20__ року N ____

Згода ___
                              (найменування органу державного
________
                                          ринкового нагляду)
від ___ ___ 20__ року N ____

Плановий _____
                                      (виїзний/невиїзний)

Позаплановий _
                                            (виїзний/невиїзний)


відповідно до частини одинадцятої статті 23 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" роз'яснено керівнику або уповноваженому представнику суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється, порядок оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів ринкового нагляду та їх посадових осіб

__
          (підпис)

 

___
(прізвище, ім'я та по батькові керівника або
уповноваженого представника суб'єкта господарювання)

та відповідно до пункту 4 частини першої статті 11 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та статті 11 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" проведено перевірку характеристик продукції у присутності керівника або уповноваженого представника суб'єкта господарювання.

Предмет перевірки: ________
                                                                                                    (найменування виду продукції)


N
з/п

Найменування продукції

Торгова марка

Артикул (модель)

Нормативно-правовий акт чи нормативний документ, на відповідність вимогам якого перевіряється продукція

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


Початок заходу

Завершення заходу

______
(число, місяць, рік)

______
(число, місяць, рік)


I. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативно-правовий акт чи нормативний документ, вимоги якого порушені

1

2

3

 

 

 

 

 

 


Примітка. У разі виявлення порушення вимог нормативно-правових актів чи нормативних документів до акта додаються копії товарно-супровідної та технічної документації на таку продукцію.


II. Зауваження суб'єкта господарювання щодо проведеної перевірки та складеного акта

Зміст зауважень

 


До акта додаються:

1. Сценарний план імовірності виникнення ризику, що може становити продукція*.

2. Копії товарно-супровідної та технічної документації на продукцію на ___ арк.*.

3. Інші документи ________*.


* У разі необхідності або виявлення порушення вимог нормативно-правових актів чи нормативних документів.

Цей акт складено на ___ аркушах у двох примірниках посадовою(ими) особою(ами):

____
             (підпис)

 

_
(прізвище, ім'я та по батькові)

____
             (підпис)

 

_
(прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи, що брали участь у перевірці:

________
                (посада)

____
(підпис)

_
(прізвище, ім'я та по батькові)

________
                (посада)

____
(підпис)

_
(прізвище, ім'я та по батькові)

З актом ознайомлений і один примірник отримав

____
             (підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника або
уповноваженого представника суб'єкта господарювання)

Позначка про надсилання акта суб'єкту господарювання поштою (в разі необхідності).

Акт відправлено через поштове відділення N ___

__
(дата)

__________.
        (підпис посадової особи)

Відмітка про відмову керівника та/або уповноваженого представника суб'єкта господарювання підписати цей акт та/або заповнити розділ II.


 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.06.2012 N 690


Форма N 2

  

__
                             (найменування органу державного ринкового нагляду, місцезнаходження, телефон, факс)
__


АКТ
перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам

від "___" 20__ року N ____

Місце представлення продукції: ___________
__
                                   (адреса, найменування об'єкта представлення продукції (виставка, ярмарок тощо))
__
__
        (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), яка представляє продукцію, її місцезнаходження або
__
                             прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті):
__

Мною (нами), __
                                                                          (прізвище(а), ім'я (імена), по батькові
__
                                                 посадової(их) особи (осіб) органу державного ринкового нагляду)
__
__,


Підстави для здійснення заходу

Тип здійснюваного заходу

Наказ від ___ ___ 20__ року N ____

Направлення від ___ ___ 20___ року N ____

Плановий виїзний


відповідно до частини одинадцятої статті 23 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" роз'яснено особі, яка представляє продукцію, порядок оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів державного ринкового нагляду та їх посадових осіб

_____
               (підпис)

 

______
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка представляє продукцію)

та відповідно до пункту 5 частини першої статті 11 та статті 26 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" проведено перевірку додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, з метою забезпечення додержання вимог щодо представлення продукції, а також запобігання загрозі суспільним інтересам у присутності особи, яка представляє продукцію,
__
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Предмет перевірки: _________
                                                                                                            (найменування виду продукції)


N
з/п

Найменування продукції

Торгова марка

Артикул (модель)

Нормативно-правовий акт, яким регламентовані вимоги щодо представлення продукції

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


Початок заходу

Завершення заходу

______
(число, місяць, рік)

_____
(число, місяць, рік)


I. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

Детальний опис виявленого порушення

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушені

1

2

3

 

 

 

 

 

 


II. Зауваження особи, яка представляє продукцію, щодо проведеної перевірки та складеного акта

N
з/п

Зміст зауважень

 

 


До акта додаються:
__
__
__

Цей акт складено на ___ аркушах у двох примірниках посадовою(ими) особою(ами):

____
             (підпис)

 

_
(прізвище, ім'я та по батькові)

____
             (підпис)

 

_
(прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи, що брали участь у перевірці:

________
                  (посада)

____
(підпис)

_
(прізвище, ім'я та по батькові)

________
                  (посада)

____
(підпис)

_
(прізвище, ім'я та по батькові)

З актом ознайомлений і один примірник отримав:

____
              (підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка
 представляє продукцію)

Позначка про надсилання акта суб'єкту господарювання поштою (в разі необхідності).

Акт відправлено через поштове відділення N ___

__
(дата)

___________.
                (підпис посадової
                          особи)

Відмітка про відмову особи, яка представляє продукцію, підписати цей акт та/або заповнити розділ II.


 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.06.2012 N 690


Форма N 3

  

__
                               (найменування органу державного ринкового нагляду, місцезнаходження, телефон, факс)
__


АКТ
перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

від "___" 20__ року N ____

Місце розміщення продукції: __
__
                                        (адреса, найменування об'єкта розміщення продукції (магазин, ринок тощо))
__
__
                                (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або
__
                            прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті):
__

Мною (нами), __
                                                                                (прізвище(а), ім'я (імена), по батькові
__
                                                    посадової(их) особи (осіб) органу державного ринкового нагляду)
__
__,


Підстави для здійснення заходу

Наказ від ___ ___ 20__ року N ______

Направлення від ___ ___ 20__ року N ______


відповідно до частини одинадцятої статті 23 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" роз'яснено керівнику або уповноваженому представнику суб'єкта господарювання порядок оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів ринкового нагляду та їх посадових осіб

____
             (підпис)


(прізвище, ім'я та по батькові керівника або
уповноваженого представника суб'єкта господарювання)

та відповідно до статті 34 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" проведено позапланову виїзну перевірку стану виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів у присутності керівника або уповноваженого представника суб'єкта господарювання
__
__.
                     (прізвище, ім'я та по батькові керівника або уповноваженого представника суб'єкта господарювання)


Дані щодо попередньої перевірки

Ким була проведена перевірка: ___________
                                                                                                     (найменування органу державного ринкового нагляду)

Акт від ___ ___ 20__ року N ______

Рішення від ___ ___ 20__ року N ______


Початок заходу

Завершення заходу

______
(число, місяць, рік)

______
(число, місяць, рік)


I. Стан виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

Ступінь виконання (повне/часткове/не виконане)

Результативність виконання (результативне/не може бути визнане результативним)

Детальний опис стану виконання*

 

 

 * Графа заповнюється лише у разі невиконання, часткового виконання або якщо виконання не може бути визнане результативним.


II. Зауваження суб'єкта господарювання щодо проведеної перевірки та складеного акта

Зміст зауважень

 


До акта додаються:
__
__
__

Цей акт складено на ___ аркушах у двох примірниках посадовою(ими) особою(ами):

____
             (підпис)

 

_
(прізвище, ім'я та по батькові)

____
             (підпис)

 

_
(прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи, що брали участь у перевірці:

________
                (посада)

____
(підпис)

_
(прізвище, ім'я та по батькові)

________
                (посада)

____
(підпис)

_
(прізвище, ім'я та по батькові)

З актом ознайомлений і один примірник отримав

____
             (підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника або
уповноваженого представника суб'єкта господарювання)

Позначка про надсилання акта суб'єкту господарювання поштою (в разі необхідності).

Акт відправлено через поштове відділення N ___

__
(дата)

___________.
(підпис посадової особи)

Відмітка про відмову керівника та/або уповноваженого представника суб'єкта господарювання підписати цей акт та/або заповнити розділ II.


 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.06.2012 N 690


Форма N 4

  

__
                                (найменування органу державного ринкового нагляду, місцезнаходження, телефон, факс)
__


ПРИПИС
про негайне усунення порушень вимог щодо представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам

від "___" 20__ року N ____

На підставі результатів перевірки, зафіксованих в Акті перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, від ___ ___ 20__ року N ____, та за результатами перевірки характеристик продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб __
______________
                                                (найменування перевіреної продукції, торгова марка, артикул/модель)
встановлено невідповідність такої продукції вимогам нормативно-правових актів щодо представлення такої продукції, а саме ______
__
_.
                                                                 (назва нормативно-правового акта, опис порушення)

На підставі пункту 5 частини першої статті 11 та частини третьої статті 26 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" зобов'язую негайно усунути встановлені порушення вимог щодо представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб (Акт перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, від ___ ___ 20__ року N ____) та доповісти у строк до "___" 20__ року.

___________
             (посада особи, яка
     здійснила ринковий нагляд)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Копію припису вручено особі, яка представляє продукцію, та особі, яка організовує проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації продукції в інший спосіб


           (дата)


(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка
 представляє продукцію)


           (дата)


(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка організовує
проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації
продукції в інший спосіб)

Примітки: 1. За невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, до суб'єкта господарювання застосовуються штрафні санкції відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

2. На підставі статті 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства України. Права та обов'язки суб'єктів господарювання викладені в статтях 7 і 8 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".


 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.06.2012 N 690


Форма N 5

  

__
                              (найменування органу державного ринкового нагляду, місцезнаходження, телефон, факс)
__


РІШЕННЯ
про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам

від "___" 20__ року N ____

На підставі результатів перевірки, зафіксованих в Акті перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, від ___ ___ 20__ року N ___, видано Припис про негайне усунення порушень вимог щодо представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, від ___ ___ 20__ року N ____, яким зобов'язано
__
       (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), яка представляє продукцію, її місцезнаходження або
__
                           прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)

негайно усунути порушення у строк до "___" 20__ року.

У зв'язку з невиконанням у визначений строк цього Припису, на підставі пункту 5 частини першої статті 11 та частини четвертої статті 26 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" припинити представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб з "___" 20__ року та повідомити орган державного ринкового нагляду про виконання цього рішення до "___" 20__ року.

___________
       (керівник або заступник
              керівника органу
державного ринкового нагляду)


(підпис)

________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Копію Рішення вручено особі, яка представляє продукцію, та особі, яка організовує проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації продукції в інший спосіб


          (дата)


(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка
представляє продукцію)


          (дата)


(підпис)

___
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка організовує
проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації
продукції в інший спосіб)

Примітка. На підставі статті 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства України. Права та обов'язки суб'єктів господарювання викладені в статтях 7 і 8 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".


 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.06.2012 N 690


Форма N 6

  

__
                               (найменування органу державного ринкового нагляду, місцезнаходження, телефон, факс)
__


РІШЕННЯ
про відбір зразків продукції

від "___" 20__ року N ____

__
                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Відповідно до Законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у юридичної особи / фізичної особи - підприємця з "___" 20__ року проводиться перевірка характеристик продукції (Акт перевірки характеристик продукції від ___ ___ 20__ року N ____ / Акт перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від ___ ___ 20__ року N ____).

Перевіркою встановлено, що продукція, яка перевіряється, вважається небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам.

Для проведення експертизи (випробування) продукції прийнято рішення про необхідність відбору наведених у таблиці зразків продукції.

Таблиця


N
з/п

Найменування відібраної продукції (торгова марка, артикул/модель)

Кількість зразків, необхідних для випробувань

Місце проведення експертизи (випробування)

1

2

3

4

 

 

 

 


___________
       (керівник або заступник
              керівника органу
 державного ринкового нагляду)


(підпис)

______
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітка. Відповідно до частини шостої статті 27 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" надання на ринку продукції, зразки якої відібрано для проведення експертизи (випробування), за рішенням органу державного ринкового нагляду тимчасово забороняється на строк проведення такої експертизи (випробування). Зазначене рішення діє до прийняття органом державного ринкового нагляду за результатами експертизи (випробування) рішення про скасування рішення про тимчасову заборону надання на ринку такої продукції або прийняття рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" порядок відбору зразків продукції роз'яснено посадовою особою органу державного ринкового нагляду

__
          (підпис)

 

___
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи
органу державного ринкового нагляду)

керівнику або уповноваженому представнику суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється

__
          (підпис)

 

___ (прізвище, ім'я та по батькові керівника або
уповноваженого представника суб'єкта господарювання)


 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.06.2012 N 690


Форма N 7

  

__
                                (найменування органу державного ринкового нагляду, місцезнаходження, телефон, факс)
__


РІШЕННЯ
про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

від "___" 20__ року N ____

Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів прийняте на підставі
__
__
__
   (згідно з частиною другою статті 33 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції")

Обґрунтування прийнятого рішення: ______
__
__

Обмежувальний (корегувальний) захід:
__
__
__
__
                    (відповідно до статей 22, 28, 29, 30, 31, 32 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль                       нехарчової продукції" та статті 12 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції")

Строк виконання "___" 20__ року.

Відповідно до Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року N 1017 (Постанова N 1017), суб'єкт господарювання зобов'язаний письмово повідомити (може додавати документи і копії, що підтверджують виконання рішення) орган державного ринкового нагляду про виконання цього рішення до "___" ___________ 20__ року.

___________
       (керівник або заступник
              керівника органу
державного ринкового нагляду)


(підпис)

______
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітки: 1. Відповідно до частини восьмої статті 32 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" у разі прийняття рішення про вилучення продукції з обігу та/або її відкликання виробник такої продукції та/або її розповсюджувач повинен обов'язково повідомити споживачів (користувачів) та інших розповсюджувачів такої продукції про причини вилучення продукції з обігу чи її відкликання.

2. Відповідно до частини дев'ятої статті 32 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" виробник, який відкликає продукцію з метою її знищення чи приведення такої продукції в інший спосіб до стану, що виключає її використання, за домовленістю із споживачем (користувачем) цієї продукції зобов'язаний відшкодувати йому повну вартість продукції, що відкликається (крім випадків безоплатного постачання продукції споживачеві (користувачеві), або замінити її на таку чи аналогічну продукцію.

3. Відповідно до статті 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства України. Права та обов'язки суб'єктів господарювання викладені в статтях 7 і 8 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

Довідка N ____* від "___" 20__ року**
про результати аналізу виконання рішення***:

Ступінь виконання: ________
                                                                                                               (повне/часткове/не виконано)

Результативність виконання: _
                                                                                                 (результативне/не може бути визнане результативним)


* Номером довідки є номер рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.
** Датою складення довідки є дата надходження повідомлення про виконання рішення.
*** Заповнюється на підставі повідомлення відповідного суб'єкта господарювання про виконання ним рішення.


 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.06.2012 N 690


Форма N 8

  

__
                               (найменування органу державного ринкового нагляду, місцезнаходження, телефон, факс)
__


РІШЕННЯ
про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання,

від "___" 20__ року N ____

Ураховуючи, що суб'єктом господарювання не вжито заходів щодо приведення вилученої з обігу або відкликаної за ініціативою виробника продукції _________
__
                                                                      (найменування, торгова марка, артикул/модель)
у відповідність із встановленими вимогами або до стану, за якого така продукція не становитиме ризику, на підставі абзацу другого частини шостої статті 32 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" прийнято рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання, у строк до "___" 20__ року.

Суб'єкт господарювання ____
__
                                  (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або
__
                             прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)

зобов'язаний письмово повідомити (може додавати документи і копії, що підтверджують виконання рішення) орган державного ринкового нагляду про виконання цього рішення у строк до "___" 20__ року.

___________
       (керівник або заступник
  керівника органу державного
            ринкового нагляду)


(підпис)

______
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примітка. На підставі статті 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства України. Права та обов'язки суб'єктів господарювання викладені в статтях 7 і 8 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".


 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.06.2012 N 690


Форма N 9

  

__
                                (найменування органу державного ринкового нагляду, місцезнаходження, телефон, факс)
__


РІШЕННЯ
від "___" 20__ року N ____
про внесення змін до рішення чи скасування рішення
про ______
(назва рішення про вжиті обмежувальні (корегувальні) заходи, його дата, номер)

На підставі статей 33 і 34 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року N 1017 (Постанова N 1017), за результатами аналізу повідомлення суб'єкта господарювання про виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (Довідка про результати аналізу виконання рішення від ___ ___ 20__ року N ____) та/або за результатами перевірки стану виконання цього рішення (Акт перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від ___ ___ 20__ року N ____) встановлено, що
__
                                   (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або
__
                              прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)
виконав рішення ___________
                                                                                   (ступінь виконання (повністю/частково/не виконав)
__,
                                   та результативність виконання (результативно/не може бути визнане результативним))

та прийнято Рішення:

внести зміни до Рішення про _
__
                                                                                       (назва, дата та номер рішення)
або
скасувати Рішення про ______
__
                                                                                       (назва, дата та номер рішення)

___________
       (керівник або заступник
 керівника органу державного
           ринкового нагляду)


(підпис)

______
(прізвище, ім'я та по батькові)

Позначка про вручення рішення суб'єкту господарювання:

____
               (дата)


(підпис)

_
(прізвище, ім'я та по батькові керівника
або уповноваженого представника
суб'єкта господарювання)


 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.06.2012 N 690


Форма N 10

  

__
                              (найменування органу державного ринкового нагляду, місцезнаходження, телефон, факс)
__


ПРОТОКОЛ N ____
про виявлене(і) порушення вимог статті 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та статті 15 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

__________
                 (місце складення протоколу)

"___" 20__ року


Я,
__,
                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
склав(ла) цей протокол про виявлене(і) порушення ______
__
                             (за яких обставин виявлено порушення та найменування юридичної особи (відокремленого
__,
                                             підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
що полягає(ють) у такому: ____
__
__
__
                                                                                          (опис суті порушення(нь))

ПОЯСНЕННЯ
керівника або уповноваженого представника суб'єкта господарювання

__
__
__
__

До протоколу додаються:
__
__
__

Підпис керівника або уповноваженого представника суб'єкта господарювання

__
           (підпис)

 

_____
(прізвище, ім'я та по батькові)

Підпис особи, яка виявила порушення

__
           (підпис)

 

_____
(прізвище, ім'я та по батькові)

Від підписання протоколу суб'єкт господарювання відмовився.

_______
     (підпис особи, яка склала протокол)


 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
11.06.2012 N 690


Форма N 11

  

__
                            (найменування органу державного ринкового нагляду, місцезнаходження, телефон, факс)
__


ПОСТАНОВА
про накладення штрафних санкцій

від "___" 20__ року N ____

За результатами розгляду справи _________
__
__
                                     (перелік матеріалів справи (акт перевірки, рішення, приписи, пояснення суб'єкта
                                                              господарювання тощо) з позначенням номера і дати)
встановлено, що ___________
                                                                        (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її
__
                                        місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
__
                                                                                      його місце проживання, телефон)
порушив вимоги* __________
__
                                                                                       (зазначити, які вимоги порушені)


* Вимоги передбачені частинами другою - четвертою статті 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та частинами другою - четвертою статті 15 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
                                (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або
__
                           прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)

сплатити у 15-денний строк штраф у розмірі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі _________ тис. грн.

2. Сума штрафу перераховується в повному обсязі до _____
__
                                 (найменування відповідного територіального органу Державної казначейської служби
                                                                     України, його реквізити: ідентифікаційний код,
__
                                              банк-одержувач, МФО, поточний рахунок, код бюджетної класифікації)

У разі невиконання порушником зазначеної постанови протягом 15 днів з дня її отримання сума штрафу стягується в судовому порядку.

Примітка. Відповідно до частини шостої статті 44 Закону України "Про державний ринковий нагляду і контроль нехарчової продукції" сплата штрафу не звільняє суб'єкта господарювання від відповідальності за шкоду, завдану споживачам (користувачам) продукції.

___________
        (керівник або заступник
   керівника органу державного
             ринкового нагляду)


(підпис)

______
(прізвище, ім'я та по батькові)

Позначка про надсилання Постанови суб'єкту господарювання поштою (в разі необхідності).

Постанову відправлено через поштове відділення N ___

____
              (дата)

_________
(підпис посадової особи)

 


 

Директор департаменту
розвитку торгівлі

І. М. Гарбарук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали