Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2019

м. Київ

N 667

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2019 р. за N 540/33511

Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції

Відповідно до статей 11, 17, 23, 26, 27, 32 - 34, 38, 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", Законів України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", з метою вдосконалення державного ринкового нагляду і державного контролю продукції в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції, що додаються:

направлення на проведення перевірки (форма N 1);

акт перевірки характеристик продукції (форма N 2);

акт перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма N 3);

акт перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма N 4);

припис про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма N 5);

рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма N 6);

рішення про відбір зразків продукції (форма N 7);

рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма N 8);

рішення про внесення змін до рішення (форма N 9);

рішення про скасування рішення (форма N 10);

рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання (форма N 11);

рішення про призупинення митного оформлення продукції за результатами державного контролю продукції (форма N 12);

протокол про виявлене(і) порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (форма N 13);

постанова про накладення штрафу (форма N 14).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11 червня 2012 року N 690 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду" (Постанова N 690), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за N 1096/21408.

3. Департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
екологічної інспекції України

І. Яковлєв

Голова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у
сфері зв'язку та інформатизації

О. Животовський

Голова Держлікслужби

Р. Ісаєнко

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

В. о. голови Державної служби
України з безпеки на транспорті

В. Дідківський

Голова Державної
архітектурно-будівельної інспекції України

О. В. Кудрявцев

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова Державної служби
України з питань праці

Р. Т. Чернега

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Г. Плачков

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

М. Кузьо

В. о. Міністра охорони здоров'я України

У. Супрун

Міністр соціальної політики України

А. Рева

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

В. о. Міністра інфраструктури України

Ю. Лавренюк

Заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України
з питань європейської інтеграції

О. Трофімцева

Міністр фінансів України

О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 1

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

НАПРАВЛЕННЯ
на проведення перевірки

від _____ 20___ року N ______

Відповідно до Законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції", наказу від ____ 20__ року N ____

посадовій(им) особі(ам) органу державного ринкового нагляду

_
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_
_
_

за участі _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб,

_
які залучаються до перевірки)
_
_

доручається провести перевірку:

характеристик продукції;

  

додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам;

  

стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

  

Тип перевірки ___________, _
                                                            (планова, позапланова)                                                 (виїзна, невиїзна, поєднана
                                                                                                                                                                 виїзна та невиїзна)

Предмет перевірки _________,
               (найменування виду продукції)

що знаходиться в розповсюджувача/виробника за адресою:

_
(адреса магазину, ринку тощо, де знаходиться продукція, та/або найменування

_
та місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу)

_
_

Термін проведення перевірки з ___ 20__ року по ___ 20__ року.

Підставою проведення перевірки є _______
_
_

Інформація про проведення попередньої перевірки (заповнюється в разі проведення такої перевірки) __
                                                                       (тип перевірки, дата початку, тривалість перевірки)

_

Це направлення дійсне за пред'явлення службового посвідчення.

___________
(керівник або заступник
керівника органу державного
ринкового нагляду)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 2

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

АКТ
перевірки характеристик продукції*

від ___ 20__ року N ____

Адреса магазину, ринку тощо, де знаходиться продукція:
_
_
_
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або
_
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, номер телефону)
_

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті)

_

Мною (нами), _
(посада, прізвище(а), ім'я (імена), по батькові
_
посадової(их) особи (осіб) органу державного ринкового нагляду)
_
_,

Підстави для здійснення заходу

Тип здійснюваного заходу

Наказ від ___ _ 20__ року N ____

Направлення на проведення перевірки від ___ 20__ року N ____

Плановий ________
                      (виїзний/невиїзний/
                        поєднаний виїзний та невиїзний)

Позаплановий _____
                                     (виїзний/невиїзний/
                                          поєднаний виїзний та невиїзний)

відповідно до частини одинадцятої статті 23 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" роз'яснено керівнику суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється, або уповноваженій ним особі порядок оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів державного ринкового нагляду та їх посадових осіб

__
(підпис)

__
(прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта
господарювання або уповноваженої ним особи)

та відповідно до пункту 4 частини першої статті 11 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" проведено перевірку характеристик продукції у присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи.

Предмет перевірки ________
        (найменування виду продукції)

Початок заходу

Завершення заходу

_________
(число, місяць, рік)

_________
(число, місяць, рік)

Рішення про відбір зразків продукції від ___ 20__ року N ____

Примітки:

1. Відповідно до частини першої статті 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства.

2. Відповідно до абзацу другого частини десятої статті 23 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" у разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення виїзної перевірки характеристик продукції призупиняється.

I. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

Детальний опис порушення(нь)

Посилання на нормативно-правовий акт чи нормативний документ, вимоги якого порушено

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Примітка. У разі виявлення порушення вимог нормативно-правових актів чи нормативних документів до акта додаються копії технічної документації на продукцію.

II. Зауваження керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо проведеної перевірки та складеного акта

Зміст зауважень

 

До цього акта додаються:

1. Інформація щодо ідентифікації продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам (додаток 1) на ___ арк. у ___ прим.

2. Інформація щодо ланцюга постачання продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам** (додаток 2) на ___ арк. у ___ прим.

3. Сценарний план ймовірності виникнення ризику, що може становити продукція***, згідно з формою, передбаченою Методикою вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року N 1407, на ___ арк. в ___ прим.

4. Копії технічної документації на продукцію (у разі, якщо продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам) на ___ арк. в ___ прим.

5. Інші документи*** на ___ арк. в ___ прим.

Цей акт складено на ___ аркушах у двох примірниках посадовою(ими) особою(ами) органу державного ринкового нагляду:

________
(посада)

_
(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

________
(посада)

_
(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

Інші особи, які брали участь у перевірці:

________
(посада)

_
(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

________
(посада)

_
(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

З актом ознайомлений і один примірник отримав

____
(дата)

_
(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові
керівника суб'єкта господарювання
або уповноваженої ним особи)

Відмітка про надіслання акта суб'єкту господарювання рекомендованим листом (у разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від підписання акта про ознайомлення з ним).

Акт надіслано через відділення поштового зв'язку N ___ __ __________
                                                                                                                                           (дата)                             (підпис посадової
                                                                                                                                                                                      особи органу
                                                                                                                                                                                         державного
                                                                                                                                                                                  ринкового нагляду)

Відмітка про відмову керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати цей акт та/або заповнити розділ II цього акта

_
_


* Додатки 1, 2 оформляються окремо на кожну модель, артикул, модифікацію продукції у разі, якщо органом державного ринкового нагляду встановлено, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам.

** Заповнюється в разі наявності відповідної інформації.

*** За потреби.

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

Додаток 1
до Акта перевірки характеристик продукції

Інформація щодо ідентифікації продукції,
яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам

Найменування продукції, торговельна марка

Тип (номер) моделі

Модифікація, артикул

Номер партії (серія)

Штриховий код

Країна-виробник

Код згідно з УКТЗЕД (Тарифи N 584-VII) (для імпортованої продукції) / ДКПП (для продукції вітчизняного виробництва)

Найменування та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, який проводив оцінку відповідності продукції

Опис продукції

Нормативно-правовий акт чи нормативний документ, на відповідність вимогам якого перевіряється продукція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Додаток 2
до Акта перевірки характеристик продукції

Інформація щодо ланцюга постачання продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам

Суб'єкт господарювання

 

розповсюджувач (суб'єкт господарювання, продукція якого перевіряється)

розповсюджувач (будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка перевіряється)

уповноважений представник виробника

імпортер

виробник

найменування

 

 

 

 

 

місцезнаходження

 

 

 

 

 

адреса потужностей виробництва

 

 

 

 

 

код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

Документи, що засвідчують одержання продукції від виробника/імпортера/уповноваженого представника виробника та/або надання продукції іншим розповсюджувачем**

найменування

 

 

 

 

 

номер

 

 

 

 

 

дата

 

 

 

 

 


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

** Копії документів, що засвідчують одержання продукції від виробника/імпортера/уповноваженого представника виробника та/або надання продукції іншим розповсюджувачем, є обов'язковими додатками до акта.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 3

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

АКТ
перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам*

від ___ 20__ року N ____

Місце представлення продукції __________
_
(адреса, найменування об'єкта представлення продукції (ярмарок, виставка тощо))

_
_
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), яка представляє продукцію, _
її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, номер телефону)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) _
__

Мною (нами), _
(посада, прізвище(а), ім'я (імена), по батькові
_
посадової(их) особи (осіб) органу державного ринкового нагляду)
_
,

Підстави для здійснення заходу

Тип здійснюваного заходу

Наказ від ___ __ 20__ року N ____

Направлення на проведення перевірки
від ___ _ 20__ року N ____

Плановий/позаплановий виїзний

відповідно до частини одинадцятої статті 23 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" роз'яснено керівнику суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється, або уповноваженій ним особі порядок оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів державного ринкового нагляду та їх посадових осіб

__
(підпис)

___________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника
суб'єкта господарювання,
продукція якого перевіряється,
або уповноваженої ним особи)

та відповідно до пункту 5 частини першої статті 11 та статті 26 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" проведено перевірку додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, у присутності керівника суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється, або уповноваженої ним особи

_
(прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється, або уповноваженої ним особи)

Предмет перевірки ________
                 (найменування виду продукції)

Початок заходу

Завершення заходу

______
(число, місяць, рік)

______
(число, місяць, рік)

Рішення про відбір зразків продукції від ___ 20__ року N ____

Примітки:

1. Відповідно до частини першої статті 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства.

2. Відповідно до абзацу другого частини десятої статті 23 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" у разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення виїзної перевірки характеристик продукції призупиняється.

I. Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки

N
з/п

Детальний опис порушення(нь)

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

1

2

3

 

 

 

 

 

 

II. Зауваження керівника суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється, або уповноваженої ним особи щодо проведеної перевірки та складеного акта

N
з/п

Зміст зауважень

 

 

До цього акта додаються:

1. Інформація щодо ідентифікації продукції, яка представлена за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції (додаток) на ___ арк. в ___ прим.

2. Інші документи (за потреби) на ___ арк. в ___ прим.

Цей акт складено на ___ аркушах у двох примірниках посадовою(ими) особою(ами) органу державного ринкового нагляду:

________
(посада)


(підпис)

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

________
(посада)


(підпис)

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

Інші особи, які брали участь у перевірці:

________
(посада)


(підпис)

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

________
(посада)


(підпис)

__
(прізвище, ім'я, по батькові)

З актом ознайомлений і один примірник отримав

____
(дата)


(підпис)

__
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника суб'єкта господарювання,
продукція якого перевіряється,
або уповноваженої ним особи)

Відмітка про надіслання акта суб'єкту господарювання рекомендованим листом (у разі відмови керівника суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється, або уповноваженої ним особи від підписання акта про ознайомлення з ним).

Акт надіслано через відділення поштового зв'язку N ___ _ ___________
                                                                                                                                           (дата)                            (підпис посадової
                                                                                                                                                                                     особи органу
                                                                                                                                                                                       державного
                                                                                                                                                                                ринкового нагляду)

Відмітка про відмову керівника суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється, або уповноваженої ним особи підписати цей акт та/або заповнити розділ II цього акта

_


* Цей акт оформляється окремо на кожну модель, артикул, модифікацію продукції в разі, якщо орган державного ринкового нагляду встановив порушення вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам.

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

Додаток
до Акта перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам

Інформація щодо ідентифікації продукції, яка представлена за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції

Найменування продукції, торговельна марка

Тип (номер) моделі

Модифікація, артикул

Номер партії (серія)

Штриховий код

Виробник, країна-виробник

Код згідно з УКТЗЕД (Тарифи N 584-VII) (для імпортованої продукції) / ДКПП (для продукції вітчизняного виробництва)

Найменування та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, який проводив оцінку відповідності продукції

Опис продукції та упаковки

Нормативно-правовий акт чи нормативний документ, на відповідність вимогам якого перевіряється продукція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 4

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

АКТ
перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

від ___ 20__ року N ____

Адреса магазину, ринку тощо, де знаходиться продукція:

_

_

_
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або

_
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, номер телефону)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті)

_

Мною (нами), _
(посада, прізвище(а), ім'я (імена), по батькові
_
посадової(их) особи (осіб) органу державного ринкового нагляду)
_
_,

Підстави для здійснення заходу

Наказ від ___ 20__ року N ______

Направлення на проведення перевірки від ___ 20__ року N _____

відповідно до частини одинадцятої статті 23 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" роз'яснено керівнику суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється, або уповноваженій ним особі порядок оскарження рішень, приписів, дій та бездіяльності органів державного ринкового нагляду та їх посадових осіб

__
(підпис)

________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника
суб'єкта господарювання
або уповноваженої ним особи)

та відповідно до статті 34 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" проведено перевірку стану виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів у присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи

_
_
(прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи)

Дані щодо попередньої перевірки

Ким було проведено перевірку: __________
                                                                             (найменування органу державного ринкового нагляду)

Акт від ___ 20__ року N ______

Рішення від ___ 20__ року N ______

Початок заходу

Завершення заходу

______
(число, місяць, рік)

______
(число, місяць, рік)

Рішення про відбір зразків продукції від ___ 20__ року N ____

Примітки:

1. Відповідно до частини першої статті 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства.

2. Відповідно до абзацу другого частини десятої статті 23 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" у разі проведення експертизи (випробування) зразків продукції, відібраних під час перевірки, на час її проведення перебіг строку проведення виїзної перевірки характеристик продукції призупиняється.

I. Стан виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від ___ 20__ року N ____

Ступінь виконання (повне/часткове/
невиконане)

Результативність виконання (результативне / не може бути визнане результативним)

Детальний опис стану виконання*

 

 

 

II. Зауваження керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо проведеної перевірки та складеного акта

Зміст зауважень

 

До цього акта додаються:

_
_
_

Цей акт складено на ___ аркушах у двох примірниках посадовою(ими) особою(ами) органу державного ринкового нагляду:

________
(посада)

_
(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

________
(посада)

_
(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

Інші особи, які брали участь у перевірці:

________
(посада)

_
(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

________
(посада)

_
(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові)

З актом ознайомлений і один примірник отримав

________
(дата)

_
(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові керівника
суб'єкта господарювання або
уповноваженої ним особи)

Відмітка про надіслання акта суб'єкту господарювання рекомендованим листом (у разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від підписання акта про ознайомлення з ним).

Акт надіслано через відділення поштового зв'язку N ___ __ __________
                                                                                                                                            (дата)                             (підпис посадової
                                                                                                                                                                                       особи органу
                                                                                                                                                                                          державного
                                                                                                                                                                                  ринкового нагляду)

Відмітка про відмову керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи підписати цей акт та/або заповнити розділ II цього акта

_


* Графа заповнюється лише в разі невиконання, часткового виконання або якщо виконання не може бути визнане результативним.

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 5

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

ПРИПИС
про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам

від ___ 20__ року N ____

На підставі результатів перевірки, зафіксованих в акті перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, від ___ 20__ року N ____, та за результатами перевірки характеристик продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб установлено невідповідність продукції, зазначеної в додатку до акта перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, від ___ 20__ року N ____, вимогам таких нормативно-правових актів щодо представлення такої продукції:

_
(назва нормативно-правового акта, опис порушення)
.

На підставі пункту 5 частини першої статті 11 та частини третьої статті 26 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" зобов'язую негайно до ___ 20__ року усунути встановлені порушення вимог щодо представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб (акт перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, від ___ 20__ року N ____).

___________
(посада особи, яка
здійснила
державний ринковий нагляд)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

Копію припису вручено керівнику суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється, або уповноваженій ним особі та особі, яка організовує проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації продукції в інший спосіб:

___________
(дата)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові
керівника суб'єкта господарювання,
продукція якого перевіряється,
або уповноваженої ним особи)

___________
(дата)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка організовує проведення ярмарку,
виставки, показу чи демонстрації
продукції в інший спосіб)

Примітки:

1. Відповідно до частини п'ятої статті 26 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" перевірку виконання суб'єктом господарювання припису чи рішення проводить посадова особа, яка здійснює державний ринковий нагляд, протягом строку проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації продукції в інший спосіб.

2. За невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, до суб'єкта господарювання застосовуються штрафні санкції відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

3. Згідно із статтею 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства. Права та обов'язки суб'єктів господарювання визначено в статтях 7, 8 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" відповідно.

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 6

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

РІШЕННЯ
про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам

від ___ 20__ року N ____

На підставі результатів перевірки, зафіксованих в акті перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, від ___ 20__ року N ___, видано припис про негайне усунення порушень вимог щодо представлення продукції, зазначеної в додатку до акта, за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам, від ___ 20__ року N ____, яким зобов'язано ______

_
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), яка представляє продукцію,

_
її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця,

_
її місце проживання, номер телефону)

негайно усунути порушення до ___ 20__ року.

У зв'язку з невиконанням у визначений термін зазначеного припису, на підставі пункту 5 частини першої статті 11 та частини четвертої статті 26 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" припинити представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб з ___ 20__ року.

___________
(посадова особа, яка
здійснила державний
ринковий нагляд)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

Копію рішення вручено керівнику суб'єкта господарювання, продукція якого перевіряється, або уповноваженій ним особі та особі, яка організовує проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації продукції в інший спосіб:

___________
(дата)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові
керівника суб'єкта господарювання,
продукція якого перевіряється,
або уповноваженої ним особи)

___________
(дата)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка організовує проведення ярмарку,
виставки, показу чи демонстрації
продукції в інший спосіб)

Примітка. Згідно із статтею 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства. Права та обов'язки суб'єктів господарювання визначено в статтях 7, 8 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" відповідно.

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 7

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

РІШЕННЯ
про відбір зразків продукції

від ___ 20__ року N ____

_
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Відповідно до Законів України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у суб'єкта господарювання з ___ 20__ року проводиться перевірка характеристик продукції (акт перевірки характеристик продукції від ___ 20__ року N ____ / акт перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від ___ 20__ року N ____).

Продукція, яка перевіряється, вважається небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам.

Для проведення експертизи (випробування) продукції прийнято рішення про необхідність відбору наведених у таблиці зразків продукції.

Таблиця

N
з/п

Найменування відібраної продукції (торговельна марка, тип/номер моделі, модифікація, артикул, номер партії/серія, штриховий код, країна-виробник)

Опис продукції та упаковки

Кількість зразків, необхідних для проведення експертизи (випробування)

Місце проведення експертизи (випробування)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

_________
(керівник або заступник
керівника органу державного
ринкового нагляду)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

Примітка. Відповідно до частини шостої статті 27 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" надання на ринку продукції, зразки якої відібрано для проведення експертизи (випробування), за рішенням органу державного ринкового нагляду тимчасово забороняється на строк проведення такої експертизи (випробування). Зазначене рішення діє до прийняття органом державного ринкового нагляду за результатами експертизи (випробування) рішення про скасування рішення про тимчасову заборону надання на ринку такої продукції або прийняття рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" порядок відбору зразків продукції роз'яснено посадовою особою органу державного ринкового нагляду

                     ____                                  __
                                         (підпис)                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
                                                                                                                                  органу державного ринкового нагляду)

керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі

                     ____                                  ___
                                         (підпис)                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові керівника
                                                                                                                                                суб'єкта господарювання
                                                                                                                                           або уповноваженої ним особи)

Відмітка про вручення рішення суб'єкту господарювання

__
(дата)


(підпис)

__
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника суб'єкта господарювання
або уповноваженої ним особи)

Відмітка про надіслання рішення суб'єкту господарювання рекомендованим листом (у разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від одержання рішення).

Рішення надіслано через відділення поштового зв'язку N ____ ___________ ________
                                                                                                                                                    (дата)                     (підпис посадової
                                                                                                                                                                                        особи органу
                                                                                                                                                                                         державного
                                                                                                                                                                                   ринкового нагляду)

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 8

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

РІШЕННЯ
про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

від ___ 20__ року N ____

Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів прийнято щодо продукції, зазначеної в додатку 1 до акта перевірки характеристик продукції від ____ ___________20___ року N _____, на підставі ______

_
(згідно з частиною другою статті 33 Закону України "Про державний

_
ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції")

1. Обґрунтування прийнятого рішення ___
_
_

2. Обмежувальний (корегувальний) захід відповідно до статей 28 - 32 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та статті 12 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції":

а) обмеження надання продукції на ринку:

приведення продукції у відповідність до встановлених вимог;

 

усунення формальної невідповідності;

 

тимчасова заборона надання продукції на ринку;

 

б) заборона надання продукції на ринку;

 

в) вилучення продукції з обігу;

 

г) відкликання продукції.

 

_
(зміст обмежувального (корегувального) заходу та пов'язані з ним дії,
що має виконати суб'єкт господарювання)
_

3. Термін виконання ___ 20__ року.

Суб'єкт господарювання ____
                          (найменування юридичної особи (відокремленого

_
підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -

_
підприємця, її місце проживання, номер телефону, код згідно з ЄДРПОУ /
_
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

відповідно до Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року N 1017 (Постанова N 1017), зобов'язаний письмово повідомити за формою згідно з додатком до зазначеного Порядку (може додавати документи або їх копії, які підтверджують факт виконання рішення) орган державного ринкового нагляду про виконання цього рішення до ___ 20__ року.

___________
(керівник або заступник
керівника органу
державного ринкового нагляду)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

Відмітка про вручення рішення суб'єкту господарювання

____
(дата)


(підпис)

_
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника суб'єкта господарювання
або уповноваженої ним особи)

Відмітка про надіслання рішення суб'єкту господарювання рекомендованим листом (у разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від одержання рішення).

Рішення надіслано через відділення поштового зв'язку N ____ _______
                                                                                                                                                       (дата)                       (підпис посадової
                                                                                                                                                                                            особи органу
                                                                                                                                                                                               державного
                                                                                                                                                                                      ринкового нагляду)

Примітки:

1. Відповідно до частини шостої статті 27 та частини п'ятої статті 30 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" надання на ринку продукції, зразки якої відібрано для проведення експертизи (випробування), або продукції, яку необхідно привести у відповідність до встановлених вимог, за рішенням органу державного ринкового нагляду тимчасово забороняється на строк проведення такої експертизи (випробування) або на строк приведення продукції у відповідність до встановлених вимог. Зазначене рішення діє до прийняття органом державного ринкового нагляду рішення про скасування рішення про тимчасову заборону надання на ринку такої продукції або прийняття рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

2. Відповідно до частини восьмої статті 32 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" у разі прийняття рішення про вилучення продукції з обігу та/або її відкликання виробник такої продукції та/або її розповсюджувач повинен обов'язково повідомити споживачів (користувачів) та інших розповсюджувачів такої продукції про причини вилучення продукції з обігу чи її відкликання.

3. Відповідно до частини дев'ятої статті 32 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" виробник, який відкликає продукцію з метою її знищення чи приведення такої продукції в інший спосіб до стану, що виключає її використання, за домовленістю із споживачем (користувачем) цієї продукції зобов'язаний відшкодувати йому повну вартість продукції, що відкликається (крім випадків безоплатного постачання продукції споживачеві (користувачеві)), або замінити її на таку чи аналогічну продукцію.

4. Згідно із статтею 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства. Права та обов'язки суб'єктів господарювання визначено в статтях 7, 8 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" відповідно.

Довідка N ____** від ___ 20__ року***
про результати аналізу виконання рішення****

Ступінь виконання ________
                    (повністю / частково / не виконано)

Результативність виконання _
                                                (результативно / не може бути визнано результативним)


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

** Номером довідки є номер рішення про приведення продукції у відповідність до встановлених вимог.

*** Датою складення довідки є дата надходження повідомлення про виконання рішення.

**** Заповнюється на підставі повідомлення відповідного суб'єкта господарювання про виконання ним рішення.

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 9

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

РІШЕННЯ

від ___ 20__ року N ____

про внесення змін до рішення

про _______
   (назва рішення, до якого вносяться зміни, дата та номер прийняття)

На підставі статей 33, 34 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року N 1017 (Постанова N 1017), за результатами аналізу повідомлення суб'єкта господарювання про виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (довідка про результати аналізу виконання рішення від ___ 20__ року N ____) та/або за результатами перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішення* (акт перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від ___ 20___ року N ____) установлено, що суб'єкт господарювання _

_
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), _
її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, _
її місце проживання, номер телефону, код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер

_
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**)

виконав рішення _________
                      (ступінь виконання (повністю / частково / не виконав)

_,
та результативність виконання (результативно / не може бути визнано результативним))

або за результатами розгляду органами державного ринкового нагляду клопотань, пояснень, заперечень та інформації, наданих суб'єктами господарювання, прийнято рішення внести такі зміни: __

_
(зміни, що вносяться)

до рішення від ___ 20__ року N ____

___________
(керівник або заступник
керівника органу державного
ринкового нагляду)


(підпис)

___________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

Відмітка про вручення рішення суб'єкту господарювання

____
(дата)


(підпис)

__
(прізвище, ім'я, по батькові керівника
суб'єкта господарювання
або уповноваженої ним особи)

Відмітка про надіслання рішення суб'єкту господарювання рекомендованим листом (у разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від одержання рішення).

Рішення надіслано через відділення поштового зв'язку N ____ _______
                                                                                                                                                       (дата)                    (підпис посадової
                                                                                                                                                                                          особи органу
                                                                                                                                                                                            державного
                                                                                                                                                                                      ринкового нагляду)

Довідка N ____*** від ___ 20__ року****
про результати аналізу виконання рішення*****

Ступінь виконання ________
                       (повністю / частково / не виконано)

Результативність виконання _
                                               (результативно / не може бути визнано результативним)


* У разі проведення перевірки.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

*** Номером довідки є номер рішення про приведення продукції у відповідність до встановлених вимог.

**** Датою складення довідки є дата надходження повідомлення про виконання рішення.

***** Заповнюється на підставі повідомлення відповідного суб'єкта господарювання про виконання ним рішення.

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 10

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

РІШЕННЯ

від ___ 20__ року N ____

про скасування рішення

про _____
(назва рішення, яке скасовується, дата та номер прийняття)

На підставі частини шостої статті 27 та статей 33, 34 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року N 1017 (Постанова N 1017), за результатами експертизи (випробування), аналізу повідомлення суб'єкта господарювання про виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (довідка про результати аналізу виконання рішення від ___ 20__ року N ____) та/або за результатами перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішення* (акт перевірки стану виконання суб'єктом господарювання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від ___ 20__ року N _____) установлено, що суб'єкт господарювання ____

_
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу),

_
її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, _
її місце проживання, номер телефону, код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер _
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**)

виконав рішення повністю і результативно, та прийнято рішення скасувати рішення від ___ 20__ року N ____.

___________
(керівник або заступник
керівника органу державного
ринкового нагляду)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

Відмітка про вручення рішення суб'єкту господарювання


(дата)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові
керівника суб'єкта господарювання
або уповноваженої ним особи)

Відмітка про надіслання рішення суб'єкту господарювання рекомендованим листом (у разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від одержання рішення).

Рішення надіслано через відділення поштового зв'язку N ____ ______
                                                                                                                                                     (дата)                     (підпис посадової
                                                                                                                                                                                        особи органу
                                                                                                                                                                                          державного
                                                                                                                                                                                  ринкового нагляду)


* У разі проведення перевірки.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 11

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

РІШЕННЯ
про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання

від ___ 20__ року N ____

Ураховуючи, що суб'єктом господарювання не вжито заходів щодо приведення вилученої з обігу або відкликаної за ініціативою виробника продукції _________

_
(найменування продукції, торговельна марка, тип / номер моделі,

_
модифікація, артикул, номер партії / серія, штриховий код, країна-виробник)

у відповідність до встановлених вимог або до стану, за якого така продукція не становитиме ризику, на підставі абзацу другого частини шостої статті 32 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" прийнято рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання, до ___ 20__ року.

Суб'єкт господарювання ____
                 (найменування юридичної особи (відокремленого

_
підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -

_
підприємця, її місце проживання, номер телефону, код згідно з ЄДРПОУ /
_
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

зобов'язаний письмово повідомити (може додавати документи або їх копії, що підтверджують виконання рішення) орган державного ринкового нагляду про виконання цього рішення до ___ 20__ року.

___________
(керівник або заступник
керівника органу державного
ринкового нагляду)


(підпис)


(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

Відмітка про вручення рішення суб'єкту господарювання

____
(дата)


(підпис)

__
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника суб'єкта господарювання
або уповноваженої ним особи)

Відмітка про надіслання рішення суб'єкту господарювання рекомендованим листом (у разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від одержання рішення).

Рішення надіслано через відділення поштового зв'язку N ____ ______
                                                                                                                                                     (дата)                     (підпис посадової
                                                                                                                                                                                        особи органу
                                                                                                                                                                                          державного
                                                                                                                                                                                     ринкового нагляду)

Примітка. Згідно із статтею 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства. Права та обов'язки суб'єктів господарювання визначено в статтях 7, 8 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" відповідно.


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 12

  

________
(найменування органу доходів і зборів)

РІШЕННЯ
про призупинення митного оформлення продукції за результатами державного контролю продукції

від ___ 20__ року N ____

Відповідно до статті 38 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції":

1. Орган доходів і зборів, який призупинив митне оформлення продукції:

найменування органу доходів і зборів ______

найменування та код підрозділу митного оформлення ____
__

місцезнаходження підрозділу митного оформлення _____
_
(місцезнаходження, номер телефону, факсу)

2. Відомості про посадову особу підрозділу митного оформлення, яку визначено для проведення митних процедур згідно з митною декларацією:

прізвище, ім'я, по батькові __

посада _______

номер телефону

3. Відомості про митну декларацію:

тип митної декларації ___ N від ___ 20__ року.

4. Продукція, митне оформлення якої призупинено

_
(код згідно з УКТЗЕД (Тарифи N 584-VII), найменування, торговельна марка, _
тип / номер моделі, модифікація, артикул,

_
номер партії / серія, штриховий код, країна-виробник)

5. Відомості про імпортера

_
(найменування юридичної особи, її місцезнаходження або

_
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, номер телефону)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті)

6. Виробник продукції

_
(найменування виробника) _
(місцезнаходження виробника)

7. Уповноважений представник виробника продукції в Україні (за наявності)

_
(найменування юридичної особи, її місцезнаходження або

_
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, номер телефону)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) _

8. Місцезнаходження продукції, митне оформлення якої призупинено

_
(назва та адреса місця прибуття транспортного засобу

_
з продукцією, реєстраційний номер транспортного засобу, у якому знаходиться товар) _

9. Причини призупинення митного оформлення

Характеристики продукції, які дають підстави вважати, що продукція за умови її належного встановлення, технічного обслуговування та використання становить серйозний ризик суспільним інтересам

 

Документи в паперовій або електронній формі, передбачені технічними регламентами для такої продукції

наявні/відсутні

Маркування продукції знаком відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення на продукцію передбачено технічним регламентом на відповідний вид продукції

нанесено / не нанесено / не вимагається

Застосування знака відповідності технічним регламентам

належне / неналежне / не вимагається

10. Призупинення митного оформлення продукції на три робочих дні з ___ 20__ року по ___ 20__ року включно.

11. Додаткова інформація

N
з/п

Додаткова інформація, що засвідчує факт порушення

 

1

2

 

 

 

 

____
(дата)


(підпис керівника
органу доходів і зборів)


(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Примітки:

1. Відповідно до частини четвертої статті 38 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення органу доходів і зборів про призупинення митного оформлення продукції за результатами державного контролю продукції може бути оскаржено до адміністративного суду.

2. Згідно із статтею 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства. Права та обов'язки суб'єктів господарювання визначено в статтях 7, 8 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" відповідно.

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 13

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

ПРОТОКОЛ N _____
про виявлене(і) порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

______
(місце складення протоколу)

___ 20__ року

Я, __________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи органу державного ринкового нагляду)

склав(ла) цей протокол про виявлене(і) правопорушення

_
(за яких обставин виявлено правопорушення, найменування юридичної особи

_
(відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові

_
фізичної особи - підприємця, код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер

_,
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

що полягає(ють) у такому: __
                                (суть правопорушення(нь), зазначеного(их) у статті 44

_
Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції",

_
статті 15 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції")

ПОЯСНЕННЯ
керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи

_
_
_

До протоколу додаються:

_
_

Підпис керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи

__
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Підпис посадової особи органу державного ринкового нагляду, яка склала протокол

__
(підпис)

____
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від підписання протоколу суб'єкт господарювання відмовився.

_____
(підпис посадової особи органу
державного ринкового нагляду,
яка склала протокол)

 

Відмітка про вручення протоколу суб'єкту господарювання

____                                                    _______
              (дата)                                                                 (підпис)                                                      (прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                                                                                       керівника суб'єкта господарювання
                                                                                                                                                            або уповноваженої ним особи)

Відмітка про надіслання протоколу суб'єкту господарювання рекомендованим листом (у разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від одержання протоколу).

Протокол надіслано через відділення поштового зв'язку N ____ _____
                                                                                                                                                          (дата)                  (підпис посадової
                                                                                                                                                                                          особи органу
                                                                                                                                                                                            державного
                                                                                                                                                                                      ринкового нагляду)


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19 квітня 2019 року N 667

Форма N 14

  

________
(найменування органу державного ринкового нагляду)

ПОСТАНОВА
про накладення штрафу

від ___ 20__ року N ____

За результатами розгляду справи ________
                                (перелік матеріалів справи (протокол

_
та документи, що стосуються справи) з позначенням номера і дати)

встановлено, що ___________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), _
її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця,

_
її місце проживання, номер телефону, код згідно з ЄДРПОУ /

_
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

порушив вимоги** ________
(порушені вимоги)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ___________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу),

_
її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця,

_
її місце проживання, номер телефону)

сплатити у 15-денний строк штраф у розмірі ______ неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян у сумі _ гривень.
                                             (цифрами і словами)

2. Сума штрафу перераховується в повному обсязі до ___
_
(найменування відповідного територіального органу

_
Державної казначейської служби України, його реквізити: код згідно з ЄДРПОУ,

_
банк-одержувач, МФО, поточний рахунок, код бюджетної класифікації)

У разі невиконання порушником зазначеної постанови протягом 15 днів з дня її отримання сума штрафу стягується в судовому порядку.

Примітка. Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та частини шостої статті 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" сплата штрафу не звільняє суб'єкта господарювання від відповідальності за шкоду, завдану споживачам (користувачам) продукції.

________
(керівник або заступник
керівника органу державного
ринкового нагляду)


(підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

 

 

Відмітка про вручення постанови суб'єкту господарювання

_
(дата)


(підпис)

___
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника суб'єкта господарювання
або уповноваженої ним особи)

Відмітка про надіслання постанови суб'єкту господарювання рекомендованим листом (у разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від одержання постанови).

Постанову надіслано через відділення поштового зв'язку N ____ ______
                                                                                                                                                           (дата)                   (підпис посадової
                                                                                                                                                                                             особи органу
                                                                                                                                                                                                державного
                                                                                                                                                                                        ринкового нагляду)

Примітки:

1. Відповідно до частини п'ятої статті 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення органів державного ринкового нагляду про накладення штрафу в справах про порушення, передбачені цією статтею, може бути оскаржено відповідно до цього Закону.

2. Згідно із статтею 36 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" рішення, приписи, дії чи бездіяльність органів державного ринкового нагляду або їх посадових осіб можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства. Права та обов'язки суб'єктів господарювання визначено в статтях 7, 8 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" відповідно.


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті.

** Вимоги передбачено частинами другою - четвертою статті 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та частинами другою - четвертою статті 15 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції".

 

Директор департаменту розвитку
підприємництва та регуляторної політики

Д. В. Гутенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали