ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Шоста сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 31.08.2011 р. N 6/68

Про затвердження Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про оренду державного та комунального майна", Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", на підставі висновку комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, забезпечення прав громадян, свободи слова та інформації від 23.08.2011 N 6/5 обласна рада вирішила:

1. Затвердити Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області (додається).

2. Визначити, що у разі, якщо після набрання чинності п. 1 даного рішення будуть прийняті акти чинного законодавства України, яким будуть суперечити положення типового договору, що затверджені п. 1 даного рішення, то до внесення відповідних змін до вказаного типового договору його положення, які суперечитимуть зазначеним актам чинного законодавства України, не застосовуються при укладенні відповідних договорів оренди.

3. При укладенні договорів оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, крім істотних умов, передбачених вказаним Типовим договором, сторонами можуть бути передбачені й інші умови, які не суперечать чинному законодавству України.

4. Виконавчому апарату Луганської обласної ради:

4.1. відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308, здійснювати відстеження результативності регуляторного впливу даного рішення, за результатами якого надавати голові Луганської обласної ради для підпису відповідні звіти про відстеження результативності регуляторного впливу;

4.2. здійснювати інші необхідні заходи, пов'язані з прийняттям даного рішення, в тому числі щодо виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

5. В десятиденний термін з моменту прийняття даного рішення забезпечити його опублікування у виданні Луганської обласної ради "Наша газета" та на офіційному сайті Луганської обласної ради.

6. Дане рішення набирає чинності з моменту його опублікування у виданні Луганської обласної ради "Наша газета" та на офіційному сайті Луганської обласної ради.

7. Рішення Луганської обласної ради від 29.05.2008 N 22/36 "Про затвердження Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області", пункт 2 рішення від 03.09.2009 N 30/76 "Про внесення змін до деяких рішень обласної ради", пункт 1 рішення від 25.02.2011 N 3/59 "Про внесення змін до рішень обласної ради від 29.05.2008 N 22/36 "Про затвердження Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області" та від 29.01.2009 N 26/68 "Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області" (Рішення N 3/59) вважати такими, що втратили чинність.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності та використання природних ресурсів.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
31.08 2011 N 6/68

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області

N

______
(число, місяць, рік - словами)

Ми, що нижче підписалися, _,
                                                                                                                    (повна назва Орендодавця)
ідентифікаційний код ЄДРПОУ _, місцезнаходження якого:
__
                                                                                                        (адреса)
(далі - Орендодавець) в особі _, що мешкає _
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__
                                                                                                        (адреса)
та діє на підставі ___________, з одного боку,
                                                                                             (назва документа, N наказу)
та ___________,
                                                                                          (повна назва особи Орендаря)
ідентифікаційний код ЄДРПОУ _, місцезнаходження якого:
__
                                                                                                          (адреса)
(далі - Орендар) в особі ________, що мешкає
                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__
                                                                                                           (адреса)
та діє на підставі ___________, з іншого боку,
                                                                                              (статут, довіреність тощо)
уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно ___________
                                                                                                                                     (повна назва)
(далі - Майно) площею _ кв. м, розміщене за адресою: ____
___, на _______
поверсі(ах) ________ (будинку, приміщення, будівлі) _____
____, що перебуває на балансі
_____ (далі - Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку / актом оцінки на "___" 20__ р. і становить за незалежною оцінкою/залишковою вартістю ___ грн.

1.2. Майно передається в оренду з метою

1.3. Стан Майна на момент укладення договору (потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання-передавання за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, зазначений у п. 10.1 цього Договору, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки - не раніше дати державної реєстрації Договору) та акта приймання-передавання Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишаються територіальні громади сіл, селищ, міст Луганської області, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку.

2.4. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця (Балансоутримувача).

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна (далі - Методика розрахунку), затвердженої рішенням обласної ради, або за результатами конкурсу на право оренди Майна (протокол N _____ від 20___) і становить без ПДВ за перший місяць оренди - 20___ р. ________ грн.
(місяць)
У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди (при відсутності інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції:

"3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням обласної ради, (далі - Методика розрахунку), або за результатами конкурсу на право оренди Майна і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції) - 20___ р. ________ грн.
                                                                                  (місяць)

Орендна плата за перший місяць оренди - 20___ р. визначається
                                                                                                        (місяць)

шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за ".
                       (місяці, роки)

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Індексом інфляції за поточний місяць вважати індекс інфляції, який виходить в поточному місяці за результатами попереднього місяця.

Нарахування орендної плати за поточний місяць відбувається до 10 числа поточного місяця.

3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати може бути переглянутий в односторонньому порядку на вимогу орендодавця у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата перераховується до обласного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні _____ % до _____ % щомісяця не пізніше 15 числа місяця відповідно до пропорцій розподілу, установлених обласною радою і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та Балансоутримувачу у визначеному пунктом 3.6 співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені у розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної суми.

У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі _____ % від суми заборгованості.

3.8. Зайва сума орендної плати, що надійшла до обласного бюджету та Балансоутримувачу, підлягає заліку в рахунок подальших платежів, або повертається платникові в порядку, встановленому законодавством.

3.9. Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі не меншому, ніж орендна плата за перший місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць (____ останні місяці) оренди.
                             (два - три)

3.10. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції.

4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого Майна

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.4, 5.7 цього Договору.

5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Протягом місяця після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим Договором. Завдаток стягується до обласного бюджету і Балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у пункті 3.6 цього Договору. Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за останній місяць (останні місяці) з урахуванням внесеного Орендарем завдатку. У разі порушення Орендарем зобов'язання зі сплати орендної плати він має відшкодувати обласному бюджету і Балансоутримувачу збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку. Якщо в разі дострокового припинення Договору за згодою Сторін сума сплачених орендних платежів і завдатку перевищить передбачені Договором платежі за період фактичної оренди, то це перевищення розглядається як зайва сума орендної плати (див. п. 3.8 цього Договору).

5.3. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.4. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.5. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.6. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.7. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

5.8. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на його вартість за звітом про оцінку/актом оцінки на користь

___________,
(Орендодавця або Орендаря)

який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.9. Щомісяця до 15 числа надавати Балансоутримувачу інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати до обласного бюджету України). На вимогу Балансоутримувача проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.10. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або юридичній особі, вказаній Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.11. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.12. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.13. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

5.14. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

У разі оренди групи інвентарних об'єктів до Договору за згодою Сторін може бути включений пункт 6.2 такого змісту:

"6.2. За згодою Орендодавця продавати, обмінювати, позичати, іншим чином розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу орендованого Майна, за умови, що це не порушує інших положень цього Договору.

Матеріальні цінності і кошти, отримані від цих операцій, є власністю Орендодавця і використовуються у порядку, визначеному чинним законодавством".

6.3. За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди, отримує Орендар, а решта суборендної плати спрямовується до обласного бюджету. Договір суборенди підлягає погодженню з органом, уповноваженим Луганською обласною радою.

6.4. Ініціювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем.

6.5. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).

7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого Майна на строк не менше ніж три роки - після державної реєстрації Договору.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на _, що діє з "___" 20__ р. до "___" 20__ р. включно.

10.2. У разі, якщо після укладення даного договору будуть прийняті акти чинного законодавства України, яким будуть суперечити положення даного договору, то до внесення відповідних змін до вказаного договору його положення, які суперечитимуть зазначеним актам чинного законодавства України вважаються не дійсними.

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін, крім випадків, передбачених п. 3.5 цього Договору. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

10.4. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною Договору (у разі коли орендодавцем виступає балансоутримувач - при обов'язковій наявності погодження органу, уповноваженого Луганською обласною радою).

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

приватизації орендованого майна Орендарем;

загибелі орендованого Майна;

достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;

банкрутства Орендаря;

ліквідації Орендаря - юридичної особи;

у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

10.7. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця.

10.8. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем _____.
                                                                                       (Орендодавцю або Балансоутримувачу)

У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.9. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.10. Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за користування Майном за час прострочення.

10.11. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.12. Цей Договір укладено в 3 (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, два для Орендодавця й один для Орендаря.

11. Платіжні та поштові реквізити Сторін

Орендодавець _
__

Орендар ______
__

12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

розрахунок орендної плати;

звіт про оцінку/акт оцінки Майна, що передається в оренду;

акт приймання-передавання орендованого Майна;

копія схеми розташування орендованого приміщення з плану БТІ;

витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).

Орендодавець


М. П.

Орендар


М. П.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали