Додаткова копія: Про затвердження типової форми N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2017

м. Київ

N 977

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2017 р. за N 1539/31407

Про затвердження типової форми N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності"

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму фінансової звітності N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності", що додається.

2. Типова форма фінансової звітності N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності" застосовується суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2017 року N 977

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

 

 

01

 

 

 

 

 

 


Суб'єкт бухгалтерського обліку
в державному секторі/бюджет _______

 
за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання ______

 
за КОПФГ

Орган державного управління ______

за КОДУ

Вид економічної діяльності _________

за КВЕД (Наказ N 457)

Одиниця виміру: грн
Періодичність: річна

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20__ рік

Форма N 5-дс

I. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуття за звітний рік

Надійшло за рік

Змен-
шення/
віднов-
лення корисності

Нарахована амортизація за звітний рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

Діапазон корисного викорис-
тання

первісна (переоці-
нена) вартість

знос

первісна (переоці-
нена) вартість

знос

первісна (переоці-
нена) вартість

накопи-
чена амор-
тизація

первісна (переоці-
нена) вартість

знос

первісна (переоці-
нена) вартість

знос

первісна (переоці-
нена) вартість

знос

від

до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Інвестиційна нерухомість

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні витрати на поліпшення земель

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівлі, споруди та передавальні пристрої

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машини та обладнання

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні засоби

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструменти, прилади, інвентар

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тварини та багаторічні насадження

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші основні засоби

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музейні фонди

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечні фонди

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентарна тара

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природні ресурси

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 180 графи 7

вартість основних засобів, які вибули внаслідок:
безоплатної передачі (внутрівідомча передача)
продажу
крадіжки, нестачі
списання як непридатні

(181) ___________
(182) ___________
(183) ___________
(184)

З рядка 180 графи 9

збільшення вартості основних засобів у результаті:
придбання
реконструкції, добудови, дообладнання,
безкоштовного отримання за операціями внутрівідомчої передачі
отримання благодійних грантів, дарунків

(185)
(186)
(187)
(188)

З рядка 180 графи 15

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, користування та розпорядження

(189)

 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(190)

 

вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись

(191)

 

вартість основних засобів, які утримуються для продажу, передачі без оплати

(192)

 

вартість безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрівідомчої передачі)

(193)

З рядка 180 графи 16

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності, користування та розпорядження

(194)

II. Нематеріальні активи

Групи нематеріаль-
них активів

Код рядка

Залишок на початок року

Переоцінка
(дооцінка +,
уцінка -)

Вибуття за звітний рік

Надійшло за рік

Змен-
шення/
віднов-
лення корис-
ності за рік

Нарахо-
вано аморти-
зацію у звітному році

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

Діапазон корисного викорис-
тання

первісна (переоці-
нена) вартість

накопи-
чена аморти-
зація

первісна вартість

накопи-
чена аморти-
зація

первісна (переоці-
нена) вартість

накопи-
чена аморти-
зація

первісна (переоці-
нена) вартість

накопи-
чена аморти-
зація

первісна (переоці-
нена) вартість

накопи-
чена аморти-
зація

первісна (переоці-
нена) вартість

накопи-
чена аморти-
зація

від

до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Авторське та суміжні з ним права

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права користування природними ресурсами

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на знаки для товарів і послуг

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права користування майном

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на об'єкти промислової власності

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші нематеріальні активи

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 260 графи 15

вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів

(261)

 

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(262)

 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(263)

 

вартість нематеріального активу з невизначеним строком корисності використання

(264)

З рядка 260 графи 16

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(265)

 

накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів

(266)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

На початок року

За рік

На кінець року

1

2

3

4

5

Капітальні інвестиції в основні засоби

300

 

 

 

Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи

310

 

 

 

Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

320

 

 

 

Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи

330

 

 

 

Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення

340

 

 

 

Разом

350

 

 

 

З рядка 350 графи 5

загальна сума витрат на дослідження та розробку, що включена до складу витрат звітного періоду

(351) ___________

IV. Виробничі запаси

Найменування показника

Код рядка

Надходження за рік

Вибуття

Балансова вартість на кінець року

Зміна вартості на дату балансу

усього

з них витрачено на потреби установи

збільшення до чистої вартості реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

Продукти харчування

360

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

370

 

 

 

 

 

 

Будівельні матеріали

380

 

 

 

 

 

 

Пально-мастильні матеріали

390

 

 

 

 

 

 

Запасні частини

400

 

 

 

 

 

 

Тара

410

 

 

 

 

 

 

Сировина і матеріали

420

 

 

 

 

 

 

Інші виробничі запаси

430

 

 

 

 

 

 

Готова продукція

440

 

 

 

 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

450

 

 

 

 

 

 

Державні матеріальні резерви та запаси

460

 

 

 

 

 

 

Активи для розподілу, передачі, продажу

470

 

 

 

 

 

 

Інші нефінансові активи

480

 

 

 

 

 

 

Незавершене виробництво запасів

490

 

 

 

 

 

 

Разом

500

 

 

 

 

 

 

З рядка 500 графи 6

балансова вартість запасів:

 

 

оформлених у заставу

(501) __________

 

переданих на комісію

(502) __________

 

переданих у переробку

(503) __________

 

відображених за чистою вартістю реалізації

(504) __________

 

відображених за відновлювальною вартістю

(505) __________

V. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

Залишок на кінець року

довгострокові

поточні

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

6

Акції

530

 

 

 

 

Цінні папери (крім акцій)

540

 

 

 

 

Капітал підприємств

550

 

 

 

 

Векселі одержані

560

 

 

 

 

Інші фінансові інвестиції

570

 

 

 

 

Разом

580

 

 

 

 


З рядка 580 графи 3

втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності протягом року

(581)

З рядка 1110 графи 4 Балансу

довгострокові фінансові інвестиції відображені:

 

за собівартістю

(582)

 

за амортизованою собівартістю

(583)

 

перелік підприємств, що належать до сфери управління (584):

Найменування суб'єкта господарювання

ЄДРПОУ

Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)

 

 

 

 

 

 


учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (585):

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність

Сума активів, переданих до спільної діяльності

Сума всіх зобов'язань, взятих для провадження спільної діяльності

Сума доходів і витрат спільної діяльності

Інформація про оператора спільної діяльності

найменування суб'єкта господарювання

ЄДРПОУ

строк дії договору

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

З рядка 1155 графи 4 Балансу

поточні фінансові інвестиції відображені:

 

за собівартістю

(586)

 

за амортизованою собівартістю

(587)

 

перелік підприємств, що належать до сфери управління (588):

Найменування суб'єкта господарювання

ЄДРПОУ

Розмір частки в капіталі таких підприємств (%)

 

 

 

 

 

 


 

 

учасники спільної діяльності наводять таку інформацію (589):

Перелік суб'єктів, з якими укладено договір про спільну діяльність

Сума активів, переданих до спільної діяльності

Сума всіх зобов'язань, взятих для провадження спільної діяльності

Сума доходів і витрат спільної діяльності

Інформація про оператора спільної діяльності

найменування суб'єкта господарювання

ЄДРПОУ

строк дії договору

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

VI. Зобов'язання

Групи зобов'язань

Код рядка

Усього на початок року

Усього на кінець року

У тому числі за строками

до 12 місяців

більше 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Довгострокові

600

 

 

 

 

Поточні

610

 

 

 

 

Доходи майбутніх періодів

620

 

 

 

 

VII. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Усього на кінець року

У тому числі за строками погашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Довгострокова дебіторська заборгованість

650

 

 

 

 

Поточна дебіторська заборгованість

660

 

 

 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(661) ________

Прострочена дебіторська заборгованість

(662) ________

з неї:
матеріали передано до суду, ведеться позовна робота
винесено рішення суду, виконавче провадження
проти дебітора порушено справу про банкрутство:
заборгованість заявлена та визнана
заборгованість заявлена та не визнана
заборгованість не заявлена
стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації

VIII. Доходи та витрати

Найменування показника

Код рядка

За рік

1

2

3

Доходи - усього

760

 

у тому числі:

 

 

від обмінних операцій:

 

 

бюджетні асигнування

770

 

надання послуг

780

 

продаж

790

 

операції з капіталом

800

 

продаж нерухомого майна

810

 

відсотки

820

 

роялті

830

 

дивіденди

840

 

інші доходи від обмінних операцій

850

 

у тому числі:

 

 

курсова різниця

851

 

дооцінка активів у межах суми попередньої уцінки

852

 

відновлення корисності активів

853

 

від необмінних операцій:

 

 

податкові надходження

860

 

неподаткові надходження

870

 

трансферти

880

 

гранти та дарунки

890

 

надходження до державних цільових фондів

900

 

списаних зобов'язань, що не підлягають погашенню

910

 

Витрати - усього

920

 

у тому числі:

 

 

інші витрати за обмінними операціями

930

 

з них:
курсова різниця

931

 

витрати, пов'язані з реалізацією активів

932

 

уцінка активів

933

 

втрати від зменшення корисності активів

934

 

інші витрати за необмінними операціями

940

 

з них:

витрати, пов'язані з передачею активів, що суб'єкти державного сектору передають суб'єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб'єктам державного сектору для виконання цільових заходів

941

 

неповернення депозитів

942

 

 

Сума отриманих активів, робіт (послуг) у натуральній формі

(950) _

 

Сума витрат, визнаних у зв'язку з недоотриманням раніше визнаних доходів

(960) _

IX. Нестачі і втрати грошових коштів і матеріальних цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на початок звітного року

970

 

Установлено недостач та крадіжок грошових коштів і матеріальних цінностей протягом звітного року - усього

980

 

з них:

віднесено на винних осіб

981

 

Списано недостачі в межах природного убутку

990

 

Списано недостачі, винні особи за якими не встановлені

1000

 

Стягнуто з винних осіб

1010

 

Списано за висновками слідчих органів

1020

 

Недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей на кінець звітного року

1030

 

у тому числі:
віднесених на винних осіб

1031

 

справи знаходяться у слідчих органах (винні особи не встановлені)

1032

 

X. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1050

 

Загальна сума за незавершеними будівельними контрактами

1060

 

Загальна сума зазнаних витрат і визнаного дефіциту на дату балансу

1070

 

Сума отриманих авансів за будівельними контрактами на дату балансу

1080

 

Вартість виконаних субпідрядних робіт

1090

 

Сума проміжних рахунків, яка несплачена

1100

 

Сума валової заборгованості замовників на дату балансу

1110

 

Сума валової заборгованості замовникам на дату балансу

1120

 

XI. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року

надій-
шло за рік

вибуло за рік

нарахо-
вано аморти-
зації за рік

змен-
шення/
віднов-
лення корис-
ності

залишок на кінець року

залишок на початок року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

первісна вар-
тість

накопи-
чена аморти-
зація

первісна вартість

накопи-
чена вар-
тість

первісна вар-
тість

накопи-
чена аморти-
зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Довгостро-
кові біологічні активи - усього
у тому числі:

1140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робоча худоба

1141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивна худоба

1142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

багаторічні насадження

1143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші довгостро-
кові біологічні активи

1144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:

1150

 

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

тварини на вирощу-
ванні та відгодівлі

1151

 

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

біологічні активи у стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощу-
ванні та відгодівлі)

1152

 

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Інші поточні біологічні активи

1153

 

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Разом

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 1190 графи 10 і графи 16

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

(1191) __

балансова вартість біологічних активів, переданих у заставу
як забезпечення зобов'язань

(1192) __

З рядка 1190 графи 13

вартість придбаних біологічних активів

(1193) __

 

вартість безоплатно отриманих біологічних активів

(1194) __

З рядка 1190 графи 15

вартість реалізованих біологічних активів

(1195) __

 

вартість безоплатно переданих біологічних активів

(1196) __

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період

Найменування показника

Код рядка

Одиниця виміру

Кількість

Вартість первісного визнання за одиницю

Вартість первісного визнання, усього

1

2

3

4

5

6

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

1200

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

зернові і зернобобові

1210

 

 

 

 

з них:
пшениця

1211

 

 

 

 

соя

1212

 

 

 

 

соняшник

1213

 

 

 

 

ріпак

1214

 

 

 

 

цукрові буряки (фабричні)

1215

 

 

 

 

картопля

1216

 

 

 

 

плоди (зерняткові, кісточкові)

1217

 

 

 

 

інша продукція рослинництва

1218

 

 

 

 

додаткові біологічні активи рослинництва

1219

 

 

 

 

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1220

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

приріст живої маси - усього

1230

 

 

 

 

з нього:

 

 

 

 

 

велика рогата худоба

1231

 

 

 

 

свині

1232

 

 

 

 

молоко

1233

 

 

 

 

вовна

1234

 

 

 

 

яйця

1235

 

 

 

 

інша продукція тваринництва

1236

 

 

 

 

додаткові біологічні активи тваринництва

1237

 

 

 

 

продукція рибництва

1238

 

 

 

 

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1240

 

 

 

 


XII. Розшифрування позабалансових рахунків

Назва рахунку позабалансового обліку

Код рядка

Залишок на початок звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

01 "Орендовані основні засоби та нематеріальні активи"

1310

 

 

 

 

011 "Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів"

1311

 

 

 

 

012 "Орендовані основні засоби державних цільових фондів"

1312

 

 

 

 

013 "Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів"

1313

 

 

 

 

014 "Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів"

1314

 

 

 

 

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

1320

 

 

 

 

021 "Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів"

1321

 

 

 

 

022 "Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів"

1322

 

 

 

 

03 "Бюджетні зобов'язання"

1330

 

 

 

 

031 "Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів"

1331

 

 

 

 

032 "Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів"

1332

 

 

 

 

04 "Непередбачені активи"

1340

 

 

 

 

041 "Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів"

1341

 

 

 

 

042 "Непередбачені активи державних цільових фондів"

1342

 

 

 

 

043 "Тимчасово передані активи"

1343

 

 

 

 

05 "Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані"

1350

 

 

 

 

051 "Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів"

1351

 

 

 

 

052 "Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів"

1352

 

 

 

 

053 "Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів"

1353

 

 

 

 

054 "Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів"

1354

 

 

 

 

06 "Гарантії та забезпечення отримані"

1360

 

 

 

 

061 "Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів"

1361

 

 

 

 

062 "Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів"

1362

 

 

 

 

07 "Списані активи"

1370

 

 

 

 

071 "Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів"

1371

 

 

 

 

072 "Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів"

1372

 

 

 

 

073 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів"

1373

 

 

 

 

074 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів"

1374

 

 

 

 

08 "Бланки документів суворої звітності"

1380

 

 

 

 

081 "Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів"

1381

 

 

 

 

082 "Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів"

1382

 

 

 

 

09 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"

1390

 

 

 

 

091 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів"

1391

 

 

 

 

092 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів"

1392

 

 

 

 

Разом

1400

 

 

 

 

 

Директор Департаменту прогнозування
доходів бюджету та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали