МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2012

м. Київ

N 607


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2012 р. за N 985/21297

Про затвердження Типової мирової угоди про припинення провадження в справі про порушення митних правил

Відповідно до частини п'ятої статті 521 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року N 4495-VI ( N 4495-VI) та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446 (Указ N 446/2011),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову мирову угоду про припинення провадження в справі про порушення митних правил, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) та Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби України (Попівняк О. І.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року ( N 4495-VI), але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної митної служби України Дериволкова С. Д.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Бродський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.05.2012 N 607

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 червня 2012 р. за N 985/21297


ТИПОВА МИРОВА УГОДА
про припинення провадження в справі про порушення митних правил від __________ N ___________ шляхом компромісу

місце укладання

"___" 20__ року


Ми, особа, яка вчинила порушення митних правил, ____

           (громадянство, прізвище, ім'я, по батькові, день, місяць, рік народження, місце роботи, посада або рід занять,
                                                          місце проживання, дані про документ, що засвідчує особу)
(далі - Особа), з однієї сторони, та в особі
                                                                                                               (найменування митного органу)

                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи митного органу, що укладає мирову угоду)
,
який(а) діє на підставі*____
                                                                (положення про митний орган, розподіл обов'язків, пункт посадової інструкції,
                                                                              яким уповноважено посадову особу на підписання мирової угоди)
(далі - Митниця), з другої сторони, на підставі пункту 6 частини п'ятої статті 238 ( N 4495-VI), статей 242 ( N 4495-VI), 521 Митного кодексу України ( N 4495-VI) домовились про укладення мирової угоди про припинення провадження у справі про порушення митних правил від "___" 20__ року N _______ на таких умовах:

1. Особа визнає факт вчинення нею порушення митних правил, передбаченого _____
                                                                                                                                                                                              (частина, стаття)
Митного кодексу України ( N 4495-VI).

2. Особа зобов'язується до "___" 20__ року:

2.1. Унести до державного бюджету на рахунок* __________ кошти у
                                                                                                                                                (реквізити рахунка)
розмірі* грн, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого
                                           (сума вказується словами)
санкцією _ Митного кодексу України ( N 4495-VI);
                      (частина, стаття)

2.2. Відшкодувати витрати за зберігання товарів, транспортних засобів у разі видачі їх зі складу митного органу на рахунок* ___________
                                                                                                                          (реквізити рахунка)
у розмірі грн;
                                                                                                    (сума вказується словами)

2.3. Задекларувати в порядку, передбаченому законодавством, в митний режим*:

                                               (відмови на користь держави/знищення або руйнування: товар (товари))

2.4. Задекларувати в порядку, передбаченому законодавством, в митний режим*:

                  (відмови на користь держави/знищення або руйнування: товар (товари) із спеціально виготовленими
                                                                                       сховищами (тайниками))

2.5. Задекларувати в порядку, передбаченому законодавством, в митний режим*:

       (відмови на користь держави/знищення та руйнування: транспортний засіб (засоби), що використовувався(лися)
                                            для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил)

3. Особа заявляє, що вона є* ___________,
                                                                                                (власник (уповноважена на розпорядження) товару (товарів),
                                                                                                                              транспортного засобу (засобів))
що підтверджується* _____
                                                                                                   (назва та реквізити документа (документів))

4. Особа заявляє, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб на товар (товари), транспортний засіб (засоби), які задекларовані в режим відмови на користь держави/знищення або руйнування.

5. Митниця у разі виконання особою умов мирової угоди зобов'язується припинити провадження в справі про порушення митних правил від "___" 20__ року N _______ та
здійснити митне оформлення задекларованих Особою товарів відповідно до зазначеного митного режиму.

6. Після завершення дії цієї мирової угоди Митницею складається Акт про виконання мирової угоди (додаток 1) або про невиконання мирової угоди (додаток 2), який є невід'ємною її частиною.

7. Копія відповідного Акта надсилається Митницею Особі рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом одного робочого дня, що настає за днем складання Акта.

8. Мирова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

9. Ця мирова угода набирає чинності з моменту її підписання.

10. Сторони підтверджують, що вищевикладені умови мирової угоди та наслідки її укладання, передбачені статтею 521 Митного кодексу України ( N 4495-VI), їм роз'яснені і зрозумілі.

Мирову угоду складено за участю перекладача* ______
                                                                                                                                     (посада, місце роботи, прізвище, ім'я,
___________
                                по батькові, дані про документ, що засвідчує особу перекладача, якщо його залучено)

Передбачені статтею 503 Митного кодексу України ( N 4495-VI) обов'язки перекладача (точно й у повному обсязі здійснювати доручений переклад) мені роз'яснено.

Підпис перекладача ________

Особа*
___
"___" 20__ року
                                                                                (підпис)

Від Митниці*
___
"___" 20__ року
                                                                                (підпис)* Кількість рядків визначається обсягом тексту.


 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


 

Додаток 1
до Типової мирової угоди про припинення провадження в справі про порушення митних правил


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник) ___
                                  (найменування митного органу)
___ (П. І. Б.)
___________
                                       (підпис)

"___" 20    року


АКТ
про виконання мирової угоди від N __

У процесі виконання мирової угоди від "___" 20__ року N ________, укладеної між особою, яка вчинила порушення митних правил, ______ (далі - Особа),
                                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
та , встановлено, що Особою:
                                        (найменування митного органу)

кошти у розмірі ______ грн, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого
                                                                     (словами)
санкцією _______ Митного кодексу України ( N 4495-VI), до державного бюджету
                                               (частина, стаття)
на рахунок*______ внесено;
                                                                                                   (реквізити рахунка)
*
         (товар (товари); товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками); транспортний засіб (засоби), що
                         використовувався(лися) для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил)
у митний режим _________
                                                                                (відмови на користь держави/знищення або руйнування)
задекларовано.

Додатки:* __;
                                    (копія(ї) документа(ів), який(і) підтверджує(ють) сплату суми, що дорівнює розміру штрафу)
___________
                                                                          (копія(ї) митної декларації (Постанова N 431) (декларацій))

"___" 20    року


(підпис)

__________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи митного органу)

"___" 20    року


(підпис)

__________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи митного органу)

"___" 20    року


(підпис)

__________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи митного органу)* Кількість рядків визначається обсягом тексту.


 

Додаток 2
до Типової мирової угоди про припинення провадження в справі про порушення митних правил


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник) ___
                                  (найменування митного органу)
___ (П. І. Б.)
___________
                                     (підпис)

"___" 20    року


АКТ
про невиконання мирової угоди від N __

У процесі виконання мирової угоди від "___" 20__ року N ________, укладеної між особою, яка вчинила порушення митних правил, _____ (далі - Особа),
                                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
та _________, встановлено, що Особою:
                                                     (найменування митного органу)
кошти у розмірі _____ грн, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого
                                                                 (словами)
санкцією _______ Митного кодексу України ( N 4495-VI), до державного бюджету
                                              (частина, стаття)
на рахунок* ___ не внесено;
                                                                                              (реквізити рахунка)
*
             (товар (товари); товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками); транспортний засіб (засоби),
                      що використовувався(лися) для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил)
у митний режим _________
                                                                            (відмови на користь держави/знищення або руйнування)
не задекларовано.

"___" 20    року


(підпис)

__________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи митного органу)

"___" 20    року


(підпис)

__________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи митного органу)

"___" 20    року


(підпис)

__________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи митного органу)* Кількість рядків визначається обсягом тексту.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали