МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 січня 2018 року N 36

Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти

На виконання статті 59 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), враховуючи п. 5 розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів на 2017 - 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" від 13 грудня 2017 р. N 903-р (План N 903-р) та з метою підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів 1-их класів щодо реалізації завдань нового Державного стандарту початкової освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти наказую:

1. Затвердити Типову освітню програму організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати закладам післядипломної педагогічної освіти використовувати Програму для педагогічних працівників таких категорій:

1) учителі початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках;

2) заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи у початкових класах;

3) учителі іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році;

4) учителі закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

 

Міністр

Л. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
15 січня 2018 року N 36

Типова освітня програма організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Загальні положення

Типова освітня програма для підвищення кваліфікації педагогічних працівників розроблена на основі сучасної державної освітньої політики, концепції Нової української школи (Розпорядження N 988-р) та стратегії реформування початкової освіти.

Актуальність полягає в необхідності підготовки вчителя Нової української школи до реалізації освітньої політики держави шляхом опанування новітніми практиками, технологіями, методиками, формами, методами професійної діяльності на засадах інноваційних освітніх підходів з урахуванням потреб педагогів, держави та глобалізованого світу.

У Концепції Нової української школи (Розпорядження N 988-р) визначено соціальне замовлення: компетенізація освіти шляхом реалізації компетентнісного підходу, орієнтація її на результат у формі розвинутих ключових компетентностей учнів, структури їхніх знань, поглядів, ціннісних орієнтирів, успішної самореалізації в професії і житті, формування особистості, патріота, інноватора, здатного конкурувати на ринку праці, розвивати економіку, навчатися неперервно впродовж життя.

У компонентній формулі нової школи провідне місце відводиться вчителям нової формації, які перебувають в авангарді суспільних та освітніх перетворень, успішних, умотивованих, компетентних, які є агентами сучасних змін. Такі вчителі виконують в освітньому процесі ролі наставника, фасилітатора, консультанта, менеджера, мають академічну свободу, володіють навичками випереджувального проектного менеджменту (планування й організації навчання, розроблення навчально-методичного забезпечення, оцінювання та ін.), самостійно й творчо здобувають інформацію, організовують дитиноцентрований процес. Отже, закладають надійне підґрунтя для навчання впродовж життя з метою особистісної реалізації. Нова місія педагога розглядається в контексті європейського професіоналізму із збереженням кращих ментальних українських характеристик, європейського виміру педагогічних якостей.

Переосмислення соціальної і професійної місії вчителя Нової української школи актуалізує необхідність підготовки фахівців, адаптованих до сучасних соціокультурних умов, здатних творчо працювати, приймаючи нестандартні рішення в ситуаціях ринкової конкуренції, уникаючи стереотипізації і шаблонів, засвоювати нові професійні ролі і функції, забезпечувати випереджувальність розвитку країни, реалізовувати освітні проекти національного масштабу, витримувати конкуренцію на європейському і світовому ринку освітніх послуг тощо.

1.2. Цільова аудиторія

Учителі початкових класів закладів освіти різних типів і форм власності.

1.3. Мета програми

Метою типової освітньої програми є підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності вчителів 1-их класів щодо реалізації завдань Державного стандарту початкової освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.

1.4. Профілі базових компетентностей учителя початкових класів

Головна ідея підвищення кваліфікації педагогічних працівників початкової школи полягає в забезпеченні індивідуально-особистісного та професійно-діяльнісного самовдосконалення слухачів на основі активізації їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду відповідно до індивідуально-особистих інтересів, соціальних запитів держави щодо ефективного виконання посадово-функціональних обов'язків.

Профілі базових компетентностей педагогічних працівників початкових класів містять основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування початкової освіти:

професійно-педагогічна компетентність - обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку, здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів початкової школи;

соціально-громадянська компетентність - розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, усвідомлення глобальних (у тому числі екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв'язанні, усвідомлення громадянського обов'язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв'язання, навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку, здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв'язувати конфлікти, досягаючи компромісів;

загальнокультурна компетентність - здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших;

мовно-комунікативна компетентність - володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій);

психологічно-фасилітативна компетентність - усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров'я дитини, здатність сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації;

підприємницька компетентність - вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави;

інформаційно-цифрова компетентність - здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

Вибіркові модулі пропонуються слухачам на вибір за очною, дистанційною і змішаною формами навчання в рамках основних модулів і тем обов'язкової складової освітньої програми.

Очікувані результати навчання охоплюють:

Знання і розуміння

- сучасних тенденцій розвитку освіти взагалі, початкової зокрема;
- соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері початкової освіти;
- особливостей процесів викладання і навчання молодших школярів;
- основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання;
- способів реалізації інтеграційного підходу в навчанні молодших школярів;
- концепції інклюзивної освіти.

Розвинені вміння

- організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо);
- конструювати та реалізувати сучасні програми навчання молодших школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій;
- діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора;
- керувати проектною діяльністю школярів;
- організовувати культуромовне освітньо-розвивальне середовище;
- проектувати власну програму професійно-особистісного зростання.

Диспозиції (цінності, ставлення)

- дитиноцентризм, цінність особистості;
- готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;
- відданість ідеї щодо значущої участі в освітньому процесі усіх учнів;
- просування демократичних цінностей (повага до багатоманітності, право вибору, формування спільноти, полікультурність);
- рефлексія власної професійної практики.

2. Загальна характеристика освітньої програми

2.1. Зміст типової освітньої програми

Зміст типової освітньої програми, зокрема цілісний і системний добір модулів і тем, ураховує особливості професійної діяльності вчителя Нової української школи і визначається: вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми має практичну спрямованість, містить обов'язкову і вибіркову складові та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації вчителів.

2.2. Форми реалізації типової освітньої програми

Типова освітня програма передбачає очно-дистанційну форму навчання.

Дистанційна форма навчання відбувається на сайті студії онлайн-освіти EdEra: https://ed-era.com/nus.

Очна форма навчання організовується обласними Інститутами післядипломної педагогічної освіти шляхом проведення:

• тренінгових занять

• інтерактивних лекцій

• практичних занять (майстер-класів)

• дискусій (тематичних, подіумних)

• конференцій (з обміну досвідом, підсумкових, наукових, інтернет-конференцій тощо)

• самостійної роботи у вигляді моніторингу та оцінки результатів пропонованих освітніх змін.

2.3. Терміни навчання

Типова освітня програма передбачає обов'язкову і вибіркову частини.

Обов'язкова частина складається з очних сесій (60 год.) та дистанційного курсу (60 год.) і охоплює фахові навчальні модулі.

Вибіркова частина передбачає вільний вибір модулів в очному, очно-дистанційному або дистанційному форматах з урахуванням індивідуальних потреб педагогів загальною кількістю годин - 30 академічних годин.

Тобто, навчальний план типової освітньої програми передбачає 150 академічних годин, 5 ECTS-кредити (див. табл. 1), з яких 120 академічних годин (4 ECTS-кредити) - обов'язкова складова, і 30 академічних годин (1 ECTS-кредит) - вибіркова складова.

Нижче представлено розподіл днів/годин відповідно до обов'язкової і вибіркової складових навчальної програми (табл. 1).

Під час третьої сесії відбувається презентація авторського творчого продукту (проектів, технологічних портфоліо, навчально-методичних розробок, модельних програм та ін.). За успішного виконання програми учаснику видається відповідний документ.

Таблиця 1 План-графік освітньої навчальної програми

Період навчання

К-сть год.

Модулі/теми

Основні поняття

Обов'язкова складова

Очна сесія 1

12

Модуль.
Сучасний вчитель як провідник змін.

Концепція Нової української школи (Розпорядження N 988-р). Нові ролі і завдання вчителя в контексті сучасних змін.
Основні підходи в освітньому процесі (компетентнісний, особистісно-зорієнтований, інтегрований, діяльнісний).
Як працювати з он-лайн курсом на платформі ЕдЕра.

Очна сесія 2

18

Модуль.
Зміст початкової освіти у вимірі сьогодення.

Державний стандарт початкової освіти.
Зміст освіти: освітні галузі.
Модельні навчальні програми.
Базовий навчальний план.
Календарне планування.

 

 

Модуль. Організація ефективного і безпечного освітнього середовища.

Роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища.
Фізичне середовище (навчальні центри / освітні осередки).
Наповнення навчальних центрів.
Ранкові зустрічі: привітання, ігри, повідомлення класу, "Крісло автора".
Створення спільних правил.

Модуль.
Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи.

Інтегрований підхід до навчання.
Форми інтеграції.
Тематичне планування: стратегія "ЗХД".
Критичне мислення.

 

 

Модуль.
Особливості викладання навчальних предметів / інтегрованого курсу "Я досліджую світ".

Навчання грамоти: читання, письмо, креативне письмо.
Математика: маніпуляції з предметами, задачі. Інтегрований курс "Я досліджую світ": дослідження, соціальні навички.
Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок.

Модуль.
Гра по-новому навчання по-іншому з LEGO.

Педагогіка гри.
Освітній потенціал гри з LEGO.
Методика компетентнісного навчання "Шість цеглинок".
Проектна діяльність.

Модуль.
Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів.

Формувальне оцінювання.
Спостереження.
Технологія портфоліо.
Самооцінювання і оцінювання товаришем.

Модуль.
Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи.

Співпраця з родинами.
Переваги залучення батьків до освітнього процесу.
Форми залучення батьків.
Батьки як помічники вчителя.

Модуль.
Основи інклюзивної освіти.

Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами.
Механізми надання додаткової підтримки: асистент вчителя, індивідуальна програма розвитку.
Особливості роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.

 

 

Модуль.
Конструктор навчальної програми.

Державний стандарт початкової освіти як основа конструювання навчальної програми. Конструктор навчальної програми.
Календарне планування.

 

4

Модуль.
Загальний огляд.

Концепція Нової української школи (Розпорядження N 988-р). Державний стандарт початкової освіти. Принципи стандарту, цільові групи, циклічність.

6

Модуль.
Організація класу.

Облаштування комфортного фізичного середовища.
Налагодження турботливих дружніх взаємовідносин.
Розроблення правил і впровадження рутин.
Ефективний план уроку (таймменеджмент, чіткі та зрозумілі інструкції, паузи для мозку та тіла, зміна видів діяльності).
Проактивний підхід до дисципліни (запобігання та реагування на порушення).

20

Модуль.
Інтегроване навчання.

Що таке інтеграція та інтегроване навчання. Інтеграція змісту. Форми тематичного навчання. Інтегрований урок. Планування тематичного дня. Інтелект-карта як інструмент планування. Планування тематичного тижня. Лепбук.
Інтеграція навичок. "Щоденні 5": читання для себе, читання для когось, слухання/аудіювання, робота зі словами, письмо для себе.
"Щоденні 3": практики з математики.
Практики з письма.
Критичне мислення: таксономія Блума, стратегії розвитку критичного мислення.
Інтеграція перспектив.
Інтеграція "послідовна".
Інтеграція у межах дослідження.
Наскрізні вміння.

 

10

Модуль.
Методики викладання у першому класі.

Навчання грамоти: читання, письмо, креативне письмо.
Математика: маніпуляції з предметами, задачі.
Інтегрований курс "Я досліджую світ": дослідження, соціальні навички.

10

Модуль.
Нейропсихологія

Нейропсихологія в освітньому середовищі. Розвиток вищих психічних функцій в онтогенезі. Довільність як необхідна умова навчання. Нейропсихологічна діагностика та нейропсихологічна корекція. Труднощі навчання.

10

Модуль.
Інклюзивна освіта.

Основні поняття: "інклюзивна освіта", "діти з особливими освітніми потребами".
Особливості організації освітнього процесу в інклюзивному середовищі.
Робота з учнями з різними функціональними обмеженнями: поради педагогам.

Усього:

120
(60 очних, 60 дистанційних)

 

 

Вибіркова складова

Сесія 4
(очно-заочна)

30

 

 

Усього:

150

 

 

Типова освітня програма підготовки вчителів 1-х класів Нової української школи

Період навчання

Зміст. Основні теми.

К-сть год.

Форма навчання

Очікувані результати

Уміння вчитися і вчити по-новому

Сесія I

Відкриття першої (очної) сесії.
Привітання учасників. Огляд освітньої програми. Представлення команди тренерів. Знайомство учасників. Вироблення правил. Очікування учасників. Вхідне оцінювання.

2 год.

Очна

Розуміння слухачами особливостей їх участі в освітній програмі, цілей і завдань освітньої програми, власних очікувань.

A bove maiore discit arare minor (Гарний результат за гарним прикладом)

Сесія I

Модуль 1. СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ЯК ПРОВІДНИК ЗМІН
1.1. Концепція Нової української школи (Розпорядження N 988-р). Виклики, що стоять перед початковою школою. Чинники якісної початкової освіти. Мета і головні компоненти Нової української школи: дитиноцентризм, компетентнісний підхід, педагогіка партнерства.
1.2. Новий Державний стандарт початкової освіти (загальний огляд документа).
1.3. Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті концепції Нової української школи (Розпорядження N 988-р).
1.4. Особливості розвитку дітей 6 - 7-річного віку. Початок навчання у школі: вплив на емоційний стан і поведінку дитини. Особливості психічних і пізнавальних процесів.

10 год.

Очна

Усвідомлення викликів, що стоять перед початковою школою, компонентів концепції Нової української школи (Розпорядження N 988-р), нових професійних ролей і завдань, що стоять перед вчителями в контексті реформених змін.

Українське покоління Z: співпрацюємо, взаємодіємо, рефлексуємо

Сесія II

Модуль 2. ЗМІСТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ВИМІРІ СЬОГОДЕННЯ
2.1. Принципи Державного стандарту початкової освіти.
2.2. Зміст освіти: освітні галузі. Типова освітня програма. Освітня програма закладу освіти. Базовий навчальний план. Календарне планування.
2.3. Планування на тиждень. Планування на день. Навчальні види діяльності, в основі яких діяльнісний підхід.

18 год.

Очна

Розуміння структури Державного стандарту початкової освіти; змісту освітніх галузей.
Готовність до використання модельної навчальної програми.
Розуміння різних видів планування освітнього процесу.

 

Модуль 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
3.1. Роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища. Забезпечення права вибору. Формування спільних цінностей.
3.2. Встановлення правил.
3.3. Практика ранкових зустрічей.
3.4. Фізичне середовище. Навчальні центри / освітні осередки. Навчальні матеріали та їх організація.
3.5. Участь дітей в організації освітнього середовища.
3.6. Святкування багатоманітності та соціальна інклюзія.
Діти з особливими освітніми потребами.

30 год.

Очна

Розвиток навичок організації освітнього середовища, орієнтованого на дитину та розвиток спільноти. Усвідомлення важливості врахування індивідуальних особливостей кожної дитини для створення безпечного та емоційно комфортного освітнього середовища.

 

Модуль 4. ІНТЕГРАЦІЯ: ТЕМАТИЧНИЙ І ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХОДИ
4.1. Інтегроване навчання. Формування міжпредметних компетенцій у процесі тематичного навчання. Тематичне планування. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів в освітніх галузях (мовно-літературна, математична, природнича, інформатична, соціальна і здоров'язбережувальна, громадянська та історична, мистецька тощо).
4.2. Діяльнісний підхід. Критичне мислення і вирішення проблем. Стратегії розвитку критичного мислення.

 

 

Поглиблення розуміння різних видів інтеграції, розвиток навичок тематичного планування, планування тематичних блоків.

Модуль 5. ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ "Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ"
5.1. Навчання грамоти: читання, письмо, креативне письмо.
5.2. Математика: маніпуляції з предметами, задачі.
5.3. Інтегрований курс "Я досліджую світ": дослідження, соціальні навички.
5.4. Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок.

Розвиток навичок використання активних методів навчання, в основі яких діяльнісний підхід, при плануванні і проведенні різних видів навчальної діяльності.
Розвиток навичок організації кооперативного навчання для формування соціальних навичок.

Модуль 6. ГРА ПО-НОВОМУ НАВЧАННЯ ПО-ІНШОМУ З LEGO
6.1. Погляд в майбутнє крізь призму педагогіки гри.
6.2. Освітній потенціал гри з LEGO.
6.3. Методика компетентнісного навчання "Шість цеглинок".
6.4. Проектна діяльність.

Поглиблення розуміння значення гри для дитини.
Розвиток вміння використовувати активні методи навчання, в основі яких ігровий підхід (зокрема, з конструктором LEGO).
Використання ігрового підходу для розвитку вмінь XXI століття.

Модуль 7. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
7.1. Мета і цілі оцінювання у сучасній школі. Формувальне оцінювання.
7.2. Спостереження і ведення записів.
7.3. Основні аспекти процесу оцінювання. Вербальне оцінювання. Відстеження індивідуальних досягнень учнів. Надання зворотного зв'язку. Контрольно-оцінювальна діяльність.
7.4. Технологія портфоліо.

Поглиблення розуміння важливості постійного, формувального оцінювання у процесі навчання молодших школярів.
Знання різних видів оцінювання навчальних досягнень учнів, зокрема технології портфоліо.

Модуль 8. ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
8.1. Основні шляхи співпраці з батьками. Форми спілкування: формальне й неформальне спілкування, батьківські збори, індивідуальні зустрічі з батьками, батьківська кімната.
8.2. Залучення батьків до освітнього процесу: батьки як помічники вчителя.

Поглиблення розуміння ролі батьків в освітньому процесі, знання різних форм співпраці з родинами.

Модуль 9. ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
9.1. Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами.
9.2. Механізми надання додаткової підтримки: асистент вчителя, індивідуальна програма розвитку.
9.3. Особливості роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Розуміння концепції інклюзивної освіти як забезпечення права кожної дитини на якісну освіту та особливостей її реалізації в освітньому процесі.

 

Модуль 10. Конструктор навчальної програми.
10.1. Державний стандарт початкової освіти як основа конструювання навчальної програми.
10.2. Конструктор навчальної програми.
10.3. Календарне планування.

Розвиток навичок використання конструктора навчальної програми для розроблення власних навчальних програм.

Період навчання

Дистанційний курс
Docendo discimus (Навчаючи вчимось)
Citius, altius, fortius! (Прагни, розвивайся, досягай)

 

Зміст. Основні теми.

К-сть год.

Форма

Очікувані результати

 

Дистанційний курс
Учителі працюють в дистанційному режимі, виконуючи ті чи інші навчальні завдання модулів.

60 год.

Дистанційна

Аналіз учасниками власних компетентностей, необхідних для успішного впровадження Державного стандарту початкової освіти; вміння розробляти власну професійну траєкторію розвитку.
Розвиток навичок організації ефективного освітнього середовища.
Поглиблення розуміння концепції інтегрованого навчання. Розуміння особливостей використання методик навчання грамоти, математики, інтегрованого курсу "Я досліджую світ".
Знання основ нейропсихології.
Розуміння концепції інклюзивної освіти для організації освітнього процесу, що враховує індивідуальні особливості кожної дитини.

 

Захист авторських розробок (проектів, технологічних портфоліо, навчально-методичних розробок та ін.).
Видача відповідних документів

 

 

 

 

Варіативна складова.
Зміст формується на основі потреб учителів.

30 год.

Очно-заочна

 

 

Директор департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали