Додаткова копія: Про затвердження у новій редакції Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 15 грудня 2017 року N 281

Про затвердження у новій редакції Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги

Рада адвокатів України, розглянувши запропоновані Головою Комітету з питань безоплатної правової допомоги Вилковим С. В. зміни до Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року N 35 (Положення N 35), розроблені в рамках роботи Комітету з питань безоплатної правової допомоги НААУ із залученням адвокатів системи безоплатної правової допомоги та експертів, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Положенням про Раду адвокатів України (Положення), вирішила:

1. Затвердити у новій редакції Положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги (додається).

2. Визнати рішення Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року N 35 (Положення N 35) таким, що втратило чинність.

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

 

Голова Ради
адвокатів України

Л. П. Ізовітова

Секретар Ради
адвокатів України

П. М. Гречківський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Ради адвокатів України
15 грудня 2017 року N 281

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісій з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги відповідно до вимог Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2. Комісія з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним органом, який утворюється радою адвокатів регіону на час повноважень обраної ради адвокатів регіону.

3. Комісія є самостійною у прийнятті рішень, підконтрольна та підзвітна раді адвокатів регіону, в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), Стандартами якості надання безоплатної вторинної правової допомоги та іншими нормативно-правовими актами.

4. Завданням Комісії є здійснення оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги за зверненням органів місцевого самоврядування та безоплатної вторинної правової допомоги - за зверненням центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги в межах конкретного доручення та з урахуванням погодженої позиції з клієнтом відповідно до Стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, та за зверненням органів адвокатського самоврядування.

5. До складу Комісії, який формується радою адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті Севастополі, і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, входять голова, заступник голови, секретар та не менше двох інших членів Комісії.

6. Голова, заступник голови, секретар, інші члени Комісії не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, ради адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України.

7. Комісія здійснює свою діяльність у формі відкритих засідань, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на два місяці. Особи, які не є членами Комісії, запрошуються на її засідання за рішенням Комісії.

7.1. У випадках необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи, або, якщо відкритий розгляд справи може призвести до розголошення адвокатської чи іншої захищеної законом конфіденційної інформації, та з інших причин, визнаних поважними, проводиться закрите засідання Комісії. Рішення про проведення закритого засідання приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

7.2. У разі необхідності засідання Комісії може бути проведено у режимі відео-конференції.

8. Секретар Комісії завчасно, але не пізніше ніж за три дні до проведення засідання повідомляє за допомогою електронних засобів зв'язку членів Комісії, адвоката, питання оцінки діяльності якого розглядається, та запрошених на засідання Комісії осіб про дату, час і місце його проведення.

9. Засідання Комісії є повноважним, якщо в її роботі бере участь більше половини від її персонального складу. Засідання Комісії проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії.

10. Комісія розглядає звернення у строк не більше двох місяців з дати надходження звернення та приймає рішення більшістю голосів присутніх на її засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на даному засіданні.

11. Рішення Комісії має бути вмотивованим та викладається в письмовій формі, підписується головуючим на засіданні, секретарем та членами Комісії, які брали участь у засіданні.

11.1. Копія рішення надсилається або вручається під розписку адвокату, питання оцінки діяльності якого розглядалося, та особі, яка ініціювала питання щодо проведення оцінювання якості, повноти та своєчасності надання таким адвокатом безоплатної правової допомоги, протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

11.2. Адвокат чи особа, яка ініціювала питання щодо проведення оцінювання якості, повноти та своєчасності надання таким адвокатом безоплатної правової допомоги, має право протягом тридцяти днів з дня отримання рішення звернутися до ради адвокатів регіону щодо перегляду прийнятого Комісією рішення. Перегляд рішення не зупиняє його дію.

12. Комісія має право:

12.1. Для проведення оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатом безоплатної правової допомоги та прийняття відповідного рішення:

12.1.1. звертатися з письмовими запитами до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадських об'єднань, адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об'єднань, органів адвокатського самоврядування, фізичних осіб з метою отримання необхідної для проведення перевірки інформації, крім інформації з обмеженим доступом;

12.1.2. запропонувати адвокату, діяльність якого оцінюється Комісією, надати Комісії пояснення та інформацію (докази) щодо предмета оцінювання;

12.1.3. запрошувати на засідання Комісії осіб, які не є членами Комісії;

12.1.4. опитувати осіб, запрошених на засідання Комісії;

12.1.5. за результатами оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатом безоплатної правової допомоги, у разі прийняття рішення про невідповідність дій/бездіяльності адвоката Стандартам якості надання безоплатної правової допомоги:

- надавати рекомендації адвокату, діяльність якого оцінюється Комісією, щодо підвищення якості, забезпечення повноти та своєчасності надання ним безоплатної правової допомоги;

- вносити пропозиції органу місцевого самоврядування щодо розірвання договору з адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням про надання безоплатної первинної правової допомоги;

- вносити пропозиції центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо розірвання контракту (договору) з адвокатом та/або виключення його з реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

- звертатися із заявою (скаргою) до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо поведінки адвоката, діяльність якого оцінювалася Комісією, яка може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

12.2. Відмовити в розгляді звернення, якщо його розгляд не входить до компетенції Комісії.

13. Голова Комісії:

13.1. представляє Комісію у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, перед підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями, адвокатами, адвокатськими бюро, адвокатськими об'єднаннями, органами адвокатського самоврядування, фізичними особами;

13.2. щоквартально готує звіт про якість, своєчасність та повноту надання адвокатами регіону безоплатної правової допомоги, доповідає з цього питання на засіданні ради адвокатів регіону та надає пропозиції щодо заходів з підвищення якості, забезпечення повноти та своєчасності надання адвокатами регіону безоплатної правової допомоги;

13.3. доручає члену (членам) Комісії проведення перевірки діяльності адвоката (адвокатів) за зверненням органу місцевого самоврядування, центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, органу адвокатського самоврядування;

13.4. здійснює інші повноваження щодо забезпечення законної діяльності Комісії.

14. Заступник голови Комісії здійснює повноваження голови Комісії у разі його відсутності.

15. Секретар Комісії:

15.1. готує матеріали до засідань Комісії;

15.2. веде протоколи засідань та діловодство Комісії;

15.3. виконує інші доручення голови Комісії, пов'язані із здійсненням Комісією та її головою своїх повноважень.

16. Член Комісії має право:

16.1. ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

16.2. брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;

16.3. заявляти клопотання, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

16.4. брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

16.5. висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді.

17. Член Комісії зобов'язаний:

17.1. заявити про самовідвід у випадках, передбачених цим Положенням;

17.2. виконувати доручення голови Комісії в межах, передбачених цим Положенням.

18. Член Комісії не може брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо він є членом сім'ї або близьким родичем адвоката, питання оцінки діяльності якого розглядається, або якщо стало відомо про інші обставини, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість члена Комісії.

19. Відвід члену Комісії може заявити адвокат, питання оцінки діяльності якого розглядається, та особа, яка ініціювала питання щодо проведення оцінювання якості, повноти та своєчасності надання таким адвокатом безоплатної правової допомоги.

20. Відвід з обґрунтуванням його причин надається Комісії у формі письмової заяви. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити члена Комісії із заявою про його відвід.

21. Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

22. У разі рівного розподілу голосів рішення про відвід (самовідвід) вважається прийнятим. Член Комісії, якому заявлено відвід, має право надати пояснення з приводу відводу.

23. Адвокат, діяльність якого оцінюється Комісією, має право:

23.1. бути завчасно повідомленим про дату, місце та час засідання Комісії;

23.2. бути особисто присутнім на засіданні Комісії або мати представника;

23.3. надавати пояснення та подавати докази на підтвердження дотримання вимог Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги;

23.4. звернутися до ради адвокатів регіону щодо перегляду прийнятого Комісією рішення, окрім перегляду рішення про звернення із заявою (скаргою) до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо поведінки адвоката, діяльність якого оцінювалася Комісією.

24. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює рада адвокатів регіону у межах затвердженого кошторису.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали