Додаткова копія: Про затвердження у новій редакції Положення про Комітет з міжнародних зв'язків Національної асоціації адвокатів України

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 1 червня 2018 року N 83

Про затвердження у новій редакції Положення про Комітет з міжнародних зв'язків Національної асоціації адвокатів України

Рада адвокатів України, розглянувши пропозицію Заступника Голови Ради адвокатів України Гвоздія В. А. про затвердження у новій редакції Положення про Комітет з міжнародних зв'язків НААУ, поєднавши у змісті з Положенням про представництво Національної асоціації адвокатів України за кордоном (Положення N 263), обговоривши запропоновану Комітетом з міжнародних зв'язків нову редакцію Положення, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Статутом недержавної некомерційної професійної організації "Національна асоціація адвокатів України", Положенням про Раду адвокатів України (Положення), вирішила:

1. Затвердити у новій редакції Положення про Комітет з міжнародних зв'язків Національної асоціації адвокатів України, що додається.

2. Визнати Положення про Комітет з міжнародних зв'язків, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 26 лютого 2016 року N 70 (Положення N 70), з останніми змінами від 23 квітня 2016 року (Рішення N 106), таким, що втратило чинність.

3. Визнати Положення про представництво Національної асоціації адвокатів України за кордоном, затверджене рішенням Ради адвокатів України від 17 листопада 2016 року N 263 (Положення N 263), таким, що втратило чинність.

4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради адвокатів регіонів, а також на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

 

Голова Ради адвокатів України

Л. П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України

П. М. Гречківський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради адвокатів України
01 червня 2018 року N 83

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з міжнародних зв'язків Національної асоціації адвокатів України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Міжнародну діяльність Національної асоціації адвокатів України забезпечують:

1. Національна асоціація адвокатів України в особі Голови за заступників НААУ, РАУ;

2. Комітет з міжнародних зв'язків в особі Голови Комітету;

3. Представництва НААУ за кордоном в особі директорів представництв;

4. Інші особи у випадках, передбачених Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), актами НААУ, РАУ та цим Положенням.

Комітет з міжнародних зв'язків (надалі - Комітет) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України (надалі - НААУ).

Комітет підзвітний Раді адвокатів України (надалі - РАУ) та підзвітний і підконтрольний Голові НААУ, РАУ.

Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами, рішеннями З'їзду адвокатів України, рішеннями РАУ, актами Голови НААУ, РАУ та цим Положенням.

Комітет у своїй діяльності може використовувати найменування іноземними мовами.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Метою створення Комітету є налагодження, розвиток та підтримання відносин між НААУ та національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними і міжнародними організаціями, в тому числі на території України.

Для досягнення своєї мети Комітет:

- надає рекомендації щодо встановлення зв'язків із національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними і міжнародними організаціями, в тому числі на території України;

- готує необхідні документи для оформлення відносин між НААУ та національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними і міжнародними організаціями, в тому числі на території України;

- здійснює організаційне забезпечення з метою прийняття НААУ до міжнародних об'єднань адвокатів/юристів;

- підтримує ділові відносини з національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними і міжнародними організаціями, в тому числі на території України;

- надає пропозиції Голові НААУ, РАУ щодо доцільності участі представників НААУ у міжнародних заходах;

- надає пропозиції Голові НААУ, РАУ щодо призначення представників НААУ в міжнародних асоціаціях адвокатів (юристів);

- на підставі співбесіди надає пропозиції Голові НААУ, РАУ щодо призначення директорів представництв НААУ за кордоном;

- надає пропозиції щодо проведення НААУ спільних заходів за участю представників національних асоціацій адвокатів (юристів) інших країн, міжнародних асоціацій адвокатів (юристів) та інших іноземних і міжнародних організацій, в тому числі на території України;

- розглядає звернення в межах своїх повноважень;

- співпрацює з іншими комітетами та установами, утвореними при НААУ, РАУ, а також з органами адвокатського самоврядування;

- здійснює іншу діяльність в межах повноважень, визначених цим Положенням.

3. ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Комітету є розвиток і підтримання міжнародних зв'язків між НААУ та національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, іншими іноземними та міжнародними організаціями, в тому числі на території України, а також представництвами НААУ в міжнародних асоціаціях адвокатів (юристів).

Комітет здійснює координацію діяльності представництв НААУ за кордоном.

Комітет з метою виконання покладених на нього завдань має право:

- брати участь в організації проведення міжнародних конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, а також брати участь у таких заходах;

- залучати до своєї роботи працівників Секретаріату НААУ, РАУ, представників органів адвокатського самоврядування, представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), у тому числі наукові інституції та дипломатичні представництва;

- надавати Голові НААУ, РАУ пропозиції з питань, віднесених до повноважень і компетенції Комітету;

- утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні або тимчасові робочі групи;

- одержувати консультативну, методичну та іншу допомогу, необхідну для виконання основних завдань Комітету.

4. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Комітет співпрацює з:

- національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах;

- міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів);

- іншими іноземними і міжнародними організаціями, в тому числі на території України, які можуть надавати технічну або матеріальну допомогу з метою розвитку адвокатури України, а також представництвами НААУ і міжнародних асоціаціях адвокатів (юристів);

- Міністерством закордонних справ України та дипломатичними установами України на підставі Меморандуму про співробітництво.

5. ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА

1. Комітет

Комітет складається з Голови Комітету, заступника Голови Комітету, членів Комітету, Заступника Голови НААУ, РАУ, який координує напрям міжнародної діяльності НААУ та директорів представництв НААУ за кордоном.

Комітет очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Голова НААУ, РАУ.

Заступник Голови Комітету та члени Комітету призначаються та звільняються Головою НААУ, РАУ на підставі подання Голови Комітету.

2. Рада Комітету

Рада Комітету НААУ з міжнародних зв'язків (надалі - Рада Комітету) є керівним органом Комітету, що у встановленому порядку приймає обов'язкові до виконання рішення у межах своєї компетенції.

Рада складається з 10 (десяти) членів, 8 з яких призначаються терміном на 1 (один) поточний рік Головою НААУ, РАУ за поданням Голови Комітету. Голова та Заступник Голови Комітету входять до складу Ради Комітету за посадою.

Засідання Ради Комітету проходять не рідше одного разу на два місяці у формі зустрічі членів Ради Комітету або у режимі відеоконференції. Голосування на засіданнях Ради Комітету може проводитися в тому числі електронним способом.

Рада Комітету є повноважною за умови участі і її засіданні не менш ніж шести осіб. Рішення Ради Комітету ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів Ради Комітету. У випадку рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

На першому своєму засіданні в поточному році Рада Комітету обирає секретаря, повноваження якого спливають разом з повноваженнями тієї каденції Ради Комітету, яка його обрала.

3. Представництва НААУ за кордоном

Задля вдосконалення роботи НААУ на міжнародній арені, діючим законодавством України, статутом НААУ та Положенням про Раду адвокатів України (Положення), затвердженим Установчим з'їздом адвокатів України від 17 листопада 2012 року (з наступними змінами), у системі НААУ можуть створюватися додаткові органи, у тому числі відокремлені іноземні підрозділи - представництва.

Комітет координує діяльність представництв НААУ за кордоном. Своїм рішенням Рада Комітету може покласти координацію діяльності представництва НААУ у певній країні або визначеному переліку країн на одного з членів Комітету.

Представництво НААУ за кордоном не є юридичними особами та здійснюють самостійно діяльність в інтересах НААУ та в межах законодавства країни-перебування (реєстрації).

Рішення про створення та ліквідацію представництва НААУ за кордоном приймає Рада адвокатів України на підставі подання Ради Комітету.

Голова НААУ, РАУ призначає та звільняє директора представництва НААУ за кордоном та його заступників на підставі подання Ради Комітету.

Директор представництва НААУ за кордоном здійснює поточне керівництво, встановлює та організовує його структуру та є підзвітним РАУ та підзвітним і підконтрольним Раді Комітету. Директор представництва НААУ за кордоном вирішує всі організаційні питання діяльності представництва.

Рішенням Ради Комітету затверджуються річні графіки та плани діяльності представництва НААУ за кордоном на підставі подання Директора представництва НААУ за кордоном.

Щорічно, не пізніше 30 січня, директори представництв НААУ за кордоном звітують про діяльність в попередньому році у письмовій формі.

Фінансування діяльності представництв НААУ за кордоном здійснюється за рахунок коштів спонсорів (фізичних та юридичних осіб), благодійних фондів (організацій) та ґрунтується на принципі самофінансування.

НААУ, РАУ не здійснює фінансування та не покриває витрати представництва НААУ за кордоном, пов'язані із його діяльністю.

Для досягнення своєї мети представництво НААУ за кордоном:

- здійснює безпосередньо представництво інтересів НААУ за кордоном у конкретній державі у стосунках із представниками іноземних органів адвокатського самоврядування, представниками іноземних державних органів, підприємств, установ, організацій, наукових закладів, а також із фізичними та юридичними особами;

- співпрацює з іноземними дипломатичними представництвами в країні - перебування (реєстрації) на підставі відповідної оформленої акредитації консульської установи та/або МЗС України;

- налагоджує та встановлює контакти із закордонними партнерами НААУ задля обміну досвідом між адвокатами, розвиває міжнародні зв'язки, обмін професійним досвідом, співробітництво з різними міжнародними організаціями, всебічно сприяє імплементації міжнародних норм і міжнародних стандартів адвокатської діяльності;

- заохочує іноземні органи адвокатського самоврядування, іноземні державні органи, підприємства, установи та організації для здійснення співробітництва із українською адвокатурою;

- популяризує діяльність НААУ за кордоном для створення позитивного іміджу українських адвокатів;

- організовує та проводить лекції, семінари, тренінги, конференції та інші інформаційно-освітні заходи;

- проводить роботу щодо залучення грантів та коштів іноземних благодійних фондів (організацій), які спрямовані на розвиток адвокатури України та підвищення професійного рівня українських адвокатів;

- підтримує та розвиває зв'язки із міжнародними організаціями, здійснює іншу міжнародну діяльність в межах завдань, визначених статутом НААУ, цим положенням, та Комітетом НААУ з міжнародних зв'язків.

4. Повноваження Голови Комітету

Відповідно до цього Положення, з метою забезпечення діяльності Комітету, Голова Комітету:

- здійснює поточне керівництво Комітетом;

- призначає засідання Ради Комітету та головує на них;

- представляє Комітет у відносинах з іншими органами адвокатського самоврядування;

- за дорученням Голови НААУ, РАУ представляє НААУ у відносинах з міжнародними та іноземними організаціями;

- за дорученням Голови НААУ, РАУ є представником України при Раді адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ) та членом Ради ІВА;

- підписує рішення Ради Комітету;

- не пізніше 15 лютого щорічно подає звіт про діяльність Комітету;

- підписує протокол засідання Комітету;

- звітує про діяльність Комітету перед РАУ та Головою НААУ, РАУ;

- за доручення Голови НААУ, РАУ представляє НААУ у зв'язках з національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними та міжнародними організаціями;

- укладає на підставі письмового доручення Голови НААУ, РАУ угоди про співробітництво з національними асоціаціями адвокатів (юристів) в інших країнах, міжнародними асоціаціями адвокатів (юристів) та іншими іноземними та міжнародними організаціями;

- забезпечує проведення щорічного аудиту міжнародної діяльності НААУ.

5. Повноваження Заступника Голови Комітету

Відповідно до цього Положення, з метою забезпечення діяльності Комітету, Заступник Голови Комітету:

- головує на засіданнях у разі відсутності Голови Комітету;

- підписує рішення в разі відсутності Голови Комітету;

- контролює та координує поточну діяльність представництв НААУ за кордоном.

6. Повноваження Секретаря Ради Комітету

Відповідно до цього Положення, з метою забезпечення діяльності Комітету, Секретар Ради Комітету:

- веде протокол засідання Ради Комітету;

- підписує рішення Ради Комітету;

- повідомляє про прийняті рішення членів Комітету, директорів представництв за зацікавлених осіб.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

За запрошенням Голови Комітету у засіданнях Ради Комітету можуть брати участь члени НААУ, інші особи без права голосу.

За результатами засідання Секретарем складається протокол, який підписується Головою Комітету та Секретарем Ради Комітету.

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Комітету та його засідань покладається на Секретаріат НААУ, РАУ.

Іноземні відрядження членів Комітету та участь у конференціях, які мають місце за кордоном, фінансуються НААУ у випадку, коли йдеться про офіційне представництво НААУ як організації або на запрошення іноземних партнерів.

Члени Комітету у своїй діяльності дотримуються Правил листування Комітету, які затверджуються рішенням Ради Комітету.

Члени Комітету у своїй діяльності користуються виключно корпоративними поштовими скриньками @unba.org.ua.

Перевірка діяльності Комітету проводиться згідно з рішенням РАУ та у порядку, визначеному у ньому.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

Комітет припиняє свою діяльність:

- у разі прийняття РАУ рішення про припинення діяльності Комітету;

- у разі припинення діяльності НААУ, РАУ;

- у випадках, передбачених законом.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали