Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Умов оплати праці працівників молодіжних центрів

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2019

м. Київ

N 3884

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2019 р. за N 951/33922

Про затвердження Умов оплати праці працівників молодіжних центрів

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників молодіжних центрів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників молодіжних центрів, що додаються.

2. Департаменту економіки та фінансів забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді та спорту України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра фінансів України

Ю. Джигир

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

О. Крентовська

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. В. Іллічов

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Голова Профспілки
працівників культури України

Л. Ф. Перелигіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
30 липня 2019 N 3884

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2019 р. за N 951/33922

Умови
оплати праці працівників молодіжних центрів

1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників молодіжних центрів встановлюються згідно з додатком 1 до цих Умов.

Схеми тарифних розрядів посад працівників молодіжних центрів Єдиної тарифної сітки встановлюються згідно з додатками 2 - 4 до цих Умов.

2. Посадові оклади заступників керівників молодіжних центрів, заступників керівників структурних підрозділів молодіжних центрів встановлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче ніж посадові оклади відповідних керівників, визначені за схемами тарифних розрядів.

3. Надати керівникам молодіжних центрів у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, право:

1) установлювати надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на період її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника в загальній сумі не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи й порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2) установлювати доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам молодіжних центрів, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів молодіжних центрів та їхнім заступникам;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад (ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

4) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці;

5) виплачувати працівникам:

надбавки:

за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником молодіжного центру;

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для призначення на посаду передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

доплати:

у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо більший розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 22:00 вечора до 6:00 ранку;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним із них (вищим). Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником молодіжного центру. Відповідність наукових ступенів керівників та заступників керівників профілям їхньої діяльності визначається органом вищого рівня. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, мають відповідати нормам і вимогам, передбаченим законодавством;

за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

4. Преміювання керівників молодіжних центрів, установлення їм надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

5. Установлювати посадові оклади (ставки заробітної плати, тарифні ставки) та умови оплати праці керівникам, фахівцям, службовцям, робітникам структурних підрозділів й окремим працівникам молодіжних центрів, посади (професії) яких не передбачені цим наказом, у розмірах, установлених для аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей.

6. Керівникам молодіжних центрів забезпечити диференціацію оплати праці працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної в межах фонду оплати праці, шляхом установлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

 

Директор департаменту
економіки та фінансів

Ю. Музика

 

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників молодіжних центрів
(пункт 1)

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників молодіжних центрів

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі якщо посадовий оклад (тарифну ставку) визначено у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

2. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

 

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників молодіжних центрів
(пункт 1)

СХЕМА
тарифних розрядів посад адміністративно-управлінського персоналу молодіжних центрів

Посада

Тарифні розряди

державна установа "Всеукраїнський молодіжний центр"

Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські молодіжні центри

районні, міські, районні в місті, селищні, сільські молодіжні центри

Директор

19

18

15

Керівник (начальник) відділу

16

15

14

Завідувач сектору

15

14

13

Методист

12

12

-

Професіонал, фахівець:
провідний
першої категорії
другої категорії
без категорії

 
12
11
10
9

 
12
11
10
8 - 9

 
12
11
10
8 - 9

Бухгалтер, юрисконсульт:
провідні
першої категорії
другої категорії
без категорії

 
 
11
10
9
8

 
 
11
10
9
7 - 8

 
 
11
10
9
7 - 8

Завідувач господарства

8

8

8

Старший інспектор (інспектор) з кадрів

7 - 8

7 - 8

7 - 8

Інженер з охорони праці

8

8

8

 

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників молодіжних центрів
(пункт 1)

СХЕМА
тарифних розрядів професій робітників молодіжних центрів

Посада

Тарифні розряди

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

5

Сторож, двірник, прибиральник службових приміщень

1 - 2

 

Додаток 4
до Умов оплати праці працівників молодіжних центрів
(пункт 1)

СХЕМА
тарифних розрядів професій водіїв автотранспортних засобів молодіжних центрів

Назва професії

Вид автотранспортного засобу

Тарифні розряди

Водій автотранспортних засобів

1. Автобуси, габаритна довжина яких:
до 7,5 м;
понад 7,5 до 9,5 м;
понад 9,5 м

 
3
4
5

2. Легкові автомобілі (у тому числі спеціальні) з робочим об'ємом двигуна:
до 1,8 літра;
понад 1,8 до 3,5 літра;
понад 3,5 літра

 
 
2
3
4
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали