Додаткова копія: Про затвердження Умов оплати праці працівників закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2017

м. Київ

N 110

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 березня 2017 р. за N 311/30179

Про затвердження Умов оплати праці працівників закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України

Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова N 1037) та з метою впорядкування умов оплати праці працівників закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

С. Марченко

Міністр
соціальної політики України

А. Рева

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Перший заступник Голови
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
13 лютого 2017 року N 110

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 березня 2017 р. за N 311/30179

УМОВИ
оплати праці працівників закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України

1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, визначені в додатку 1 до цих Умов.

Схема тарифних розрядів керівних працівників та фахівців визначена в додатку 2 до цих Умов.

Схеми тарифних розрядів інших керівних працівників, службовців та робітників визначені в додатку 3 до цих Умов.

2. Посадові оклади заступників керівників закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, заступників керівників структурних підрозділів цих установ та організацій установлюються на 5 - 15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків, помічників керівників - на 30 - 40 відсотків нижче посадових окладів відповідних керівників, визначених за схемами посадових окладів керівних працівників, що наведені у додатках 2, 3 до цих Умов.

3. Працівникам установлюються надбавки:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

3) за спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер спорту міжнародного класу" - 15 відсотків, "майстер спорту" - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

4) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

4. Працівникам установлюються доплати:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих закладів та установ, їхнім заступникам;

2) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

3) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

4) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

5) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

5. Водіям автотранспортних засобів установлюються:

надбавка за класність: I класу - 25 відсотків, II класу - 10 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплата за ненормований робочий день: 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Надбавка за класність водіям виплачується з дня затвердження класної кваліфікації наказом керівника закладу чи установи, що належить до сфери управління Національної поліції України, за результатами роботи кваліфікаційної комісії.

6. Керівники закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, в межах фонду заробітної плати мають право:

1) установлювати працівникам цих закладів та установ конкретні розміри посадових окладів, доплат та надбавок;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

3) затверджувати порядок та розміри преміювання працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

7. Преміювання керівників закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

8. Оплата праці працівників, посади яких не визначені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників культури, закладів охорони здоров'я та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України
(пункт 1)

Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

 

 

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.
2. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення"

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України
(пункт 1)

Схема
тарифних розрядів керівних працівників та фахівців

Найменування посади

Тарифні розряди

Керівник (начальник, директор) установи

12 - 17

Керівник (начальник, директор) відокремленого територіального структурного підрозділу

12 - 15

Начальник відділу

7 - 14

Начальники: відділення, дільниці

7 - 13

Провідні фахівці: бухгалтер, інженер, економіст, юрисконсульт та інші

10

Фахівці: бухгалтер, інженер, економіст, юрисконсульт, доглядач будови, електромеханік та інші

 

I категорії

9

II категорії

8

без категорії

7

Техніки всіх спеціальностей:

 

I категорії

7

II категорії

6

без категорії

5

Старші: інспектор, диспетчер, інструктор, товарознавець

6

Інспектор, диспетчер, товарознавець, лаборант, оператор комп'ютерного набору

5

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції України
(пункт 1)

Схеми
тарифних розрядів інших керівних працівників, службовців та робітників

I. Керівні працівники та службовці

Найменування посад

Тарифні розряди

Начальник котельні

9 - 12

Завідувачі: гуртожитку, канцелярії, складу, кухні для тварин, бюро перепусток, камери схову, господарства, виробництва (шеф-кухар) та інших підрозділів

7 - 8

Старші: діловод, касир

6

Діловод, друкарка, секретар-друкарка, секретар, експедитор, касир, агент з постачання, обліковець, адміністратор, архіваріус та інші

5

II. Робітники

Найменування професій

Тарифні розряди

Водії:

 

автобусів

5

вантажних автомобілів (спеціалізованих і спеціальних)

5

вантажних автомобілів загального призначення

4

легкового автомобіля

4

Акумуляторник, електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування, слюсарі усіх найменувань, столяр, кухар, токар, штукатур

4, 5

Лицювальник-плиточник, маляр, муляр, паркетник, швачка, провідник (вожатий) службових собак, роздавальник нафтопродуктів, черговий бюро перепусток

3, 4

Вулканізаторник, контролер на КПП, машиніст мийних машин, апаратник хімводоочищення, оператори: котельні, теплового пункту, очисних споруд; садівник

3

Комірник, підсобний робітник; робітник з благоустрою, робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями; прибиральники: службових приміщень, території; сторож, кухонний робітник, робітник з догляду за тваринами, машиніст із прання та ремонту спецодягу, дезінфектор, який проводить дезінсекцію, дератизацію і дезодорацію отруйними хімічними речовинами, черговий по гуртожитку

2

Гардеробник, кастелянка, опалювач

1

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В. Є. Боднар
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали