Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2019

м. Київ

N 170

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2019 р. за N 431/33402

Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин

Відповідно до абзаців сьомого, восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 7 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", статті 8 Закону України "Про насіння і садивний матеріал", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 (Постанова N 342),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

2) уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 грудня 2017 року N 709 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин" (Акт N 709), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 січня 2018 року за N 112/31564.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів

В. Лапа

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
01 квітня 2019 року N 170

  

_
_
_
(найменування органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері насінництва та розсадництва, його місцезнаходження, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

АКТ

від
    (дата складення акта)

N  

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва

_
                                            (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_
                                                                         ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки
платника податків , або серія (за наявності) та номер паспорта*

_
                                      (місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону,
                                                                          телефаксу та адреса електронної пошти)


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_,

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД (Наказ N 457)), щодо яких проводиться захід:
_

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від N  
Посвідчення (направлення)
від N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):
  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена законом ___
                   (назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з
по  
Акт перевірки N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався   видавався;
його вимоги:   виконано   не виконано

  проводився з
по  
Акт перевірки N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався   видавався;
його вимоги:   виконано   не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

інші особи:
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства
(від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

 

 

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Загальні питання**

1.1

Вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, виконано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій статті 11 ЗУ N 877-V

2

Вимоги до суб'єкта насінництва та розсадництва

2.1

Суб'єкт господарювання додержується майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин під час виробництва насіння та садивного матеріалу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 12 ЗУ N 411-IV

2.2

Суб'єкта господарювання, який здійснює виробництво насіння і садивного матеріалу для його реалізації, включено до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 12 ЗУ N 411-IV

2.3

Суб'єкт господарювання, не включений до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, здійснює реалізацію насіння і садивного матеріалу за наявності сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та додержується майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 12 ЗУ N 411-IV

2.4

Суб'єкт господарювання дотримується Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Наказ Мінагрополітики від 07 жовтня 2016 року N 365 (Порядок N 365)

2.5

Суб'єкт господарювання зберігає дублікати проб насіння (відповідно до біологічної здатності) упродовж строку дії сертифіката на насіння

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини третьої статті 13 ЗУ N 411-IV

2.6

Суб'єкт господарювання веде і зберігає протягом трьох років насінницьку документацію щодо кожного сорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац шостий частини третьої статті 13 ЗУ N 411-IV

2.7

Суб'єкт господарювання додержується встановленого законодавством у сфері насінництва та розсадництва порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного матеріалу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий частини третьої статті 13 ЗУ N 411-IV

2.8

Суб'єкт господарювання здійснює внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини третьої статті 13 ЗУ N 411-IV

2.9

Суб'єкт господарювання ввів в обіг насіння і садивний матеріал після їх сертифікації

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 15 ЗУ N 411-IV

2.10

Суб'єкт господарювання знищує насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі, під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина п'ята статті 17 ЗУ N 411-IV

2.11

Суб'єкт господарювання знищує садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 17 ЗУ N 411-IV

2.12

Суб'єкт господарювання використовує для сівби/посадки насіння та/або садивний матеріал, на який має відповідний сертифікат

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина десята статті 17 ЗУ N 411-IV

2.13

Суб'єкт господарювання використовує для посівних цілей кондиційне насіння і садивний матеріал сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України, лише у разі, якщо:

  

  

  

  

  

  

2.13.1

розмноження насіння сорту, включеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, до насіннєвих схем сертифікації яких приєдналася Україна, здійснюється для розмноження та вивезення за межі України

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий статті 19 ЗУ N 411-IV

2.13.2

заявник сорту створює запас насіння та садивного матеріалу для набуття майнових прав інтелектуальної власності на нього

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій статті 19 ЗУ N 411-IV

3

Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу

3.1

Суб'єкт господарювання ввозить в Україну насіння і садивний матеріал за належності його до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 20 ЗУ N 411-IV

3.2

У суб'єкта господарювання наявне погодження для ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, що здійснюється винятково для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 20 ЗУ N 411-IV

3.3

У суб'єкта господарювання наявне підтвердження для ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, призначених для селекційних, дослідних робіт та експонування і не включених до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 20 ЗУ N 411-IV


** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1. Закони України

1

Закон України "Про насіння і садивний матеріал"

26 грудня 2002 року ЗУ N 411-IV

 

2

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року N 877-V

 

2. Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи

1

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів"

07 жовтня 2016 року N 365 (Порядок N 365)

01 листопада 2016 року N 1413/29543

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

Поряд-
ковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності):
_

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і які зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Ця частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на    сторінках отримано :

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього Акта
_
_

 

Додаток
до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва

Перелік питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю) - господарська діяльність у сфері насінництва та розсадництва

N з/п

Вимога законодавства, якої мають дотримуватися суб'єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)

Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)

Назва об'єкта, на який спрямована вимога законодавства

Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД (Наказ N 457))*

Код цілі державного нагляду (контролю)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Ймовірність настання негативних наслідків
(від 1 до 4 балів, де 4 - найвищий рівень ймовірності)

Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю))

Примітка

небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків

негативний наслідок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Вимоги до суб'єкта насінництва та розсадництва

1.1

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Частина друга статті 12 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3.
Фальсифікація насіння

Негативний наслідок N 3.2.1.
Майнові збитки

3

Суб'єкта господарювання включено до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва

 

1.2

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Стаття 122 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3.
Фальсифікація насіння

Негативний наслідок N 3.2.1.
Майнові збитки

3

Суб'єкт господарювання здійснює виробництво насіння або садивного матеріалу відповідно до відомостей, що внесені до Державного реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва

 

1.3

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Частина перша статті 12 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3.
Фальсифікація насіння

Негативний наслідок N 3.2.1.
Майнові збитки

4

Суб'єкт господарювання додержується майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин під час виробництва насіння та садивного матеріалу

 

1.4

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Частина третя статті 12 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3.
Фальсифікація насіння

Негативний наслідок N 3.2.1.
Майнові збитки

4

Суб'єкт господарювання не включений до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, здійснює реалізацію насіння і садивного матеріалу за наявності сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та додержується майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин

 

1.5

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року,
наказ Мінагрополітики від 10 липня 2017 року N 348 "Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки" (Порядок N 348)

Абзац сьомий частини третьої статті 13 ЗУ N 411-IV;
наказ Мінагрополітики від 10 липня 2017 року N 348

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3.
Фальсифікація насіння

Негативний наслідок N 3.2.1.
Майнові збитки

4

Суб'єкт господарювання додержується встановленого законодавством у сфері насінництва та розсадництва порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного матеріалу

 

1.6

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Абзац п'ятий частини третьої статті 13 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3.
Фальсифікація насіння

Негативний наслідок N 3.2.1.
Майнові збитки

3

Суб'єкт господарювання зберігає дублікати проб насіння (відповідно до біологічної здатності) упродовж строку дії сертифіката на насіння

 

1.7

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Абзац шостий частини третьої статті 13 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3.
Фальсифікація насіння

Негативний наслідок N 3.2.1.
Майнові збитки

3

Суб'єкт господарювання веде і зберігає насінницьку документацію щодо кожного сорту

 

1.8

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Абзац дев'ятий частини третьої статті 13 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3.
Фальсифікація насіння

Негативний наслідок N 3.2.1.
Майнові збитки

3

Суб'єкт господарювання здійснює внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу

 

1.9

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Абзац другий статті 13 ЗУ N 411-IV;
наказ Мінагрополітики від 07 жовтня 2016 року N 365 (Порядок N 365)

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

 

 

 

3

Суб'єкт господарювання додержується порядку узгодження розташування насіннєвих посівів

 

1.10

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року,
постанова КМУ від 21 лютого 2017 року N 97 "Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал" (Постанова N 97)

Абзац другий статті 15 ЗУ N 411-IV;
постанова КМУ від 21 лютого 2017 року N 97 (Постанова N 97)

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3.
Фальсифікація насіння

Негативний наслідок N 3.2.1.
Майнові збитки

4

Суб'єкт господарювання вводить в обіг насіння і садивний матеріал після їх сертифікації. Сертифікат видано за умови, що насіння та/або садивний матеріал належать до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України

 

1.11

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Частина п'ята статті 17 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Навколишнє природне середовище (04), належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 4.1.
Потрапляння в навколишнє природне середовище насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі.
Подія N 3.1. Введення в обіг насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі

Негативний наслідок N 4.1.1.
Забруднення навколишнього природного середовища.
Негативний наслідок N 3.1.1.
Майнові збитки

4

Суб'єкт господарювання знищує насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі, під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, за рахунок власника

 

1.12

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Частина шоста статті 17 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Навколишнє природне середовище (04), належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 4.1.
Потрапляння в навколишнє природне середовище насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі.
Подія N 3.1.
Введення в обіг насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі

Негативний наслідок N 4.1.1.
Забруднення навколишнього природного середовища.
Негативний наслідок N 3.1.1.
Майнові збитки

4

Суб'єкт господарювання знищує садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, за рахунок власника садивного матеріалу

 

1.13

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Частина десята статті 17 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3.
Фальсифікація насіння

Негативний наслідок N 3.2.1.
Майнові збитки

4

Суб'єкт господарювання використовує для сівби/посадки насіння та/або садивний матеріал, на який має відповідний сертифікат

 

1.14

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

-

-

-

-

-

-

-

Суб'єкт господарювання використовує для посівних цілей кондиційне насіння і садивний матеріал сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України, лише у разі, якщо:

 

1.14.1

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Абзац другий статті 19 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3.
Фальсифікація насіння

Негативний наслідок N 3.2.1.
Майнові збитки

4

розмноження насіння сорту, включеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, до насіннєвих схем сертифікації яких приєдналася Україна, здійснюється для розмноження та вивезення за межі України

 

1.14.2

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Абзац третій статті 19 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3.
Фальсифікація насіння

Негативний наслідок N 3.2.1.
Майнові збитки

4

заявник сорту створює запас насіння та садивного матеріалу для набуття майнових прав інтелектуальної власності на нього

 

2. Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу

2.1

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року

Частина перша статті 20 ЗУ N 411-IV

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.2. Нецільове використання зразків насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, ввезених на митну територію України

Негативний наслідок N 3.3.1.
Майнові збитки

4

Суб'єкт господарювання ввозить в Україну насіння і садивний матеріал за належності його до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна

 

2.2

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року,
постанова КМУ від 05 жовтня 2016 року N 691 "Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування" (Постанова N 691)

Частина шоста статті 20 ЗУ N 411-IV;
постанова КМУ від 05 жовтня 2016 року N 691 (Постанова N 691)

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.2. Нецільове використання зразків насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, ввезених на митну територію України

Негативний наслідок N 3.3.1.
Майнові збитки

4

У суб'єкта господарювання наявне підтвердження для ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, призначених для селекційних, дослідних робіт та експонування і не включених до Реєстру сортів рослин України та/або до Переліку сортів рослин ОЕСР

 

2.3

Закон України "Про насіння і садивний матеріал" N 411-IV від 26 грудня 2002 року,
постанова КМУ від 26 жовтня 2016 року N 762 "Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна" (Постанова N 762)

Частина друга статті 20 ЗУ N 411-IV;
постанова КМУ від 26 жовтня 2016 року N 762 (Постанова N 762)

Види рослин, сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), насіння і садивний матеріал, насіннєві посіви та насадження

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.3. Нецільове використання зразків насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, ввезених на митну територію України

Негативний наслідок N 3.3.1.
Майнові збитки

4

У суб'єкта господарювання наявне погодження для ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, що здійснюється винятково для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України

 


* Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД (Наказ N 457))

Код КВЕД 01.1 (Наказ N 457) Вирощування однорічних і дворічних культур

Код КВЕД 01.12 (Наказ N 457) Вирощування рису

Код КВЕД 01.13 (Наказ N 457) Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

Код КВЕД 01.14 (Наказ N 457) Вирощування цукрової тростини

Код КВЕД 01.15 (Наказ N 457) Вирощування тютюну

Код КВЕД 01.16 (Наказ N 457) Вирощування прядивних культур

Код КВЕД 01.19 (Наказ N 457) Вирощування інших однорічних і дворічних культур

Код КВЕД 01.21 (Наказ N 457) Вирощування винограду

Код КВЕД 01.22 (Наказ N 457) Вирощування тропічних і субтропічних фруктів

Код КВЕД 01.23 (Наказ N 457) Вирощування цитрусових

Код КВЕД 01.24 (Наказ N 457) Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

Код КВЕД 01.25 (Наказ N 457) Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів

Код КВЕД 01.26 (Наказ N 457) Вирощування олійних плодів

Код КВЕД 01.27 (Наказ N 457) Вирощування культур для виробництва напоїв

Код КВЕД 01.28 (Наказ N 457) Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур

Код КВЕД 01.29 (Наказ N 457) Вирощування інших багаторічних культур

Код КВЕД 01.30 (Наказ N 457) Відтворення рослин

Код КВЕД 01.50 (Наказ N 457) Змішане сільське господарство

Код КВЕД 01.61 (Наказ N 457) Допоміжна діяльність у рослинництві

Код КВЕД 01.64 (Наказ N 457) Оброблення насіння для відтворення

Код КВЕД 46.11 (Наказ N 457) Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

Код КВЕД 46.18 (Наказ N 457) Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

Код КВЕД 46.19 (Наказ N 457) Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Код КВЕД 46.21 (Наказ N 457) Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Код КВЕД 46.22 (Наказ N 457) Оптова торгівля квітами та рослинами

Код КВЕД 46.9 (Наказ N 457) Неспеціалізована оптова торгівля

Код КВЕД 47.11 (Наказ N 457) Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Код КВЕД 47.19 (Наказ N 457) Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Код КВЕД 47.76 (Наказ N 457) Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

Код КВЕД 47.89 (Наказ N 457) Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

Код КВЕД 47.91 (Наказ N 457) Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами через поштові замовлення або через мережу Інтернет

Код КВЕД 47.99 (Наказ N 457) Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Код КВЕД 72.11 (Наказ N 457) Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій

Код КВЕД 72.19 (Наказ N 457) Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Код КВЕД 84.13 (Наказ N 457) Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
01 квітня 2019 року N 170

  

_
_
_
(найменування органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері насінництва та розсадництва, його місцезнаходження, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

АКТ

від
    (дата складення акта)

N  

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин

_
                                           (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_
                                                                        ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки
платника податків , або серія (за наявності) та номер паспорта*

_
                                     (місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону,
                                                                           телефаксу та адреса електронної пошти)


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_,
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД (Наказ N 457)), щодо яких проводиться захід:

__

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),
від N  
Посвідчення (направлення)
від N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):
  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена законом _____
                    (назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з
по
Акт перевірки N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався   видавався;
його вимоги:   виконано   не виконано

  проводився з
по
Акт перевірки N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався   видавався;
його вимоги:   виконано   не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

інші особи:
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негатив-
ного впливу вимоги законо-
давства
(від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгля-
далося

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Загальні питання

1.1

Вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років, що передують плановому періоду, виконано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 11 ЗУ N 877-V

2

Дотримання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин, щодо яких здійснюються виробництво, використання, зберігання, реалізація та розмноження сортів рослин

2.1

Суб'єкт господарювання дотримується вимог щодо поширення сортів в Україні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 38 ЗУ N 3116-XII

2.2

Суб'єкт господарювання дотримується вимог щодо використання сорту для власних потреб

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 47 ЗУ N 3116-XII

3

Ведення первинного насінництва власниками майнових прав інтелектуальної власності та підтримувачами сортів рослин

3.1

Суб'єкт господарювання веде первинне насінництво (розсадництво) сорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 1.3 розділу 1 наказу Держсортслужби від 12 березня 2003 року N 3-2/139-43

4

Вимоги законодавства під час проведення експертизи заявки на сорт рослин

4.1

Суб'єкт господарювання, уповноважений на виконання повноважень в сфері охорони прав на сорти рослин, діє в межах повноважень

Високий

 

 

 

 

Стаття 9 ЗУ N 3116-XII

4.2

Суб'єкт господарювання з проведення експертизи заявки на сорт рослин проводить її державну науково-технічну експертизу

Високий

 

 

 

 

Частини перша, третя статті 25 ЗУ N 3116-XII

4.3

Суб'єкт господарювання з проведення експертизи заявки на сорт рослин дотримується вимог законодавства під час проведення формальної експертизи заявки

Високий

 

 

 

 

Стаття 26 ЗУ N 3116-XII; наказ Мінагрополітики від 28 лютого 2018 року N 110

4.4

Суб'єкт господарювання з проведення експертизи заявки на сорт рослин дотримується вимог законодавства під час проведення кваліфікаційної експертизи

Високий

 

 

 

 

Стаття 27 ЗУ N 3116-XII

4.5

Суб'єкт господарювання з проведення експертизи заявки на сорт рослин дотримується вимог законодавства під час проведення експертизи назви сорту

 

 

 

 

 

Стаття 28 ЗУ N 3116-XII

4.6

Суб'єкт господарювання з проведення експертизи заявки на сорт рослин дотримується вимог законодавства під час проведення експертизи на придатність сорту для поширення

 

 

 

 

 

Стаття 29 ЗУ N 3116-XII

5

Вимоги законодавства під час ввезення в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин

5.1

Суб'єкт господарювання дотримується порядку ввезення на митну територію України посадкового матеріалу сортів рослин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт "е" частини другої статті 39 ЗУ N 3116-XII

6

Дотримання особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права під час відновлення прав на сорт, права на поширення сорту в Україні, прав автора сорту у разі відмови власника від майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матеріалу (насіння) сортів рослин, що містять об'єкт інтелектуальної власності, угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту щодо виплати справедливої винагороди

6.1

Суб'єкт господарювання дотримується особистого немайнового права авторства на сорт рослин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 37 ЗУ N 3116-XII

6.2

Суб'єкт господарювання дотримується майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 39 ЗУ N 3116-XII

6.3

Суб'єкт господарювання дотримується майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 38, стаття 391 ЗУ N 3116-XII

6.4

Суб'єкт господарювання дотримується вимог щодо:

  

  

  

  

  

  

6.4.1

порядку набуття прав на сорт рослин

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 15 ЗУ N 3116-XII

6.4.2

передання (відчуження) майнових прав на сорт і передання права на використання сорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 40 ЗУ N 3116-XII

6.4.3

права попереднього користування

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 44 ЗУ N 3116-XII

6.4.4

збереженості сорту та його вихідних компонентів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 48 ЗУ N 3116-XII

6.4.5

обов'язків використання назви сорту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 49 ЗУ N 3116-XII

6.4.6

відновлення прав на сорт

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина п'ята, статті 50, частина шоста статті 501 ЗУ 3116-XII

6.5

Суб'єкт господарювання дотримується прав автора сорту у разі відмови володільця патенту від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина четверта статті 51 ЗУ N 3116-XII

6.6

Суб'єкт господарювання отримує згоду ліцензіата, якщо є чинним будь-який ліцензійний договір у разі відмови володільця патенту від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчених патентом

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина п'ята статті 51 ЗУ N 3116-XII


** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

1. Закони України

1

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин"

21 квітня 1993 року N 3116-XII

 

2

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року ЗУ N 877-V

 

2. Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи

1

Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника

12 березня 2003 року N 3-2/139-43

27 березня 2003 року N 241/7562

2

Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин

28 лютого 2018 року N 110

05 липня 2018 року N 781/32233

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

Поряд-
ковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності):
_

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

2

3

4

5

6

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і які зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Ця частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на    сторінках отримано :

____
(посада)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього Акта
_

 

Додаток
до Акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин

Перелік питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю) - господарська діяльність у сфері охорони прав на сорти рослин

N з/п

Вимога законодавства, якої мають дотримуватися суб'єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)

Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)

Назва об'єкта, на який спрямована вимога законодавства

Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД (Наказ N 457))*

Код цілі державного нагляду (контролю)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Ймовірність настання негативних наслідків
(від 1 до 4 балів, де 4 - найвищий рівень ймовірності)

Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю))

Примітка

небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків

негативний наслідок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Дотримання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин, щодо яких здійснюються виробництво, використання, зберігання, реалізація та розмноження сортів рослин

1.1

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII,
постанова КМУ "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні" від 26 вересня 2018 року N 774 (Постанова N 774)

Частина друга статті 38 ЗУ N 3116-XII;
постанова КМУ від 26 вересня 2018 року N 774 (Постанова N 774)

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1.
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги під час проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2.
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права, інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

3

Суб'єкт господарювання дотримується вимог щодо поширення сортів в Україні

 

1.2

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII,
постанова КМУ "Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні" від 19 серпня 2002 року N 1183

Частина друга статті 38 ЗУ N 3116-XII;
постанова КМУ від 19 серпня 2002 року N 1183

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1.
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги під час проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2.
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права, інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

3

Суб'єкт господарювання дотримується вимог щодо використання сорту для власних потреб

 

2. Дотримання вимог законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин, щодо яких здійснюються виробництво, використання, зберігання, реалізація та розмноження сортів рослин

2.1

Наказ Держсортслужби від 12 березня 2003 року N 3-2/139-43 "Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника"

Підпункт 1.3 частини першої наказу Держсортслужби від 12 березня 2003 року N 3-2/139-43

Сорт рослин

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (02)

Подія N 2.1.
Суб'єкт господарювання не дотримується ведення первинного насінництва

Негативний наслідок N 2.1.1.
Майнові збитки.
Негативний наслідок N 2.1.2.
Втрата початкових характеристик сорту або його вихідних компонентів

3

Суб'єкт господарювання веде первинне насінництво (розсадництво) сорту

 

3. Вимоги законодавства під час проведення експертизи заявки на сорт рослин

3.1

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Частини перша, третя статті 25 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (02)

Подія N 2.1.
Фальсифікація даних під час проведення експертизи заявки на сорт рослин

Негативний наслідок N 2.2.1.
Розповсюдження неконкурентно-спроможних сортів.
Негативний наслідок N 2.2.2.
Майнові збитки суб'єктів господарювання

4

Суб'єкт господарювання з проведення експертизи заявки на сорт рослин проводить державну науково-технічну експертизу

 

3.2

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII,
наказ Мінагрополітики від 28 лютого 2018 року N 110 "Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин"

Стаття 26 ЗУ N 3116-XII;
наказ Мінагрополітики від 28 лютого 2018 року N 110

Сорт рослин

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (02)

Подія N 2.1.
Фальсифікація даних під час проведення експертизи заявки на сорт рослин

Негативний наслідок N 2.2.1.
Розповсюдження неконкурентно-спроможних сортів.
Негативний наслідок N 2.2.2.
Майнові збитки суб'єктів господарювання

4

Суб'єкт господарювання з проведення експертизи заявки на сорт рослин дотримується вимог законодавства під час проведення формальної експертизи заявки

 

3.3

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Статті 27 - 29 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (02)

Подія N 2.1.
Фальсифікація даних під час проведення експертизи заявки на сорт рослин

Негативний наслідок N 2.2.1.
Розповсюдження неконкурентно-спроможних сортів.
Негативний наслідок N 2.2.2.
Майнові збитки суб'єктів господарювання

4

Суб'єкт господарювання з проведення експертизи заявки на сорт рослин дотримується вимог законодавства під час проведення кваліфікаційної експертизи, експертизи назви сорту, експертизи на придатність сорту на поширення

 

3.4

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII,
наказ Мінагрополітики від 26 жовтня 2017 року N 576 "Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин" (Наказ N 576)

Стаття 9 ЗУ N 3116-XII;
наказ Мінагрополітики від 26 жовтня 2017 року N 576 (Наказ N 576)

Сорт рослин

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (02)

Подія N 2.1.
Фальсифікація даних під час проведення експертизи заявки на сорт рослин

Негативний наслідок N 2.2.1.
Розповсюдження неконкурентно-спроможних сортів.
Негативний наслідок N 2.2.2.
Майнові збитки суб'єктів господарювання

4

Суб'єкт господарювання з проведення кваліфікаційної експертизи заявки сортів рослин на придатність на поширення діє в межах наданих повноважень

 

4. Вимоги законодавства під час ввезення в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин

4.1

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Підпункт "д" частини другої статті 39 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.1.
Порушення порядку ввезення в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин

Негативний наслідок N 3.1.1.
Розповсюдження сортів сумнівної якості.
Негативний наслідок N 3.1.2.
Порушення прав інтелектуальної власності іноземних авторів

4

Суб'єкт господарювання дотримується порядку вивезення за межі митної території України посадкового матеріалу сортів рослин

 

4.2

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Підпункт "е" частини другої статті 39 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

Подія N 3.1.
Порушення порядку ввезення в Україну садивного матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин

Негативний наслідок N 3.1.1.
Розповсюдження сортів сумнівної якості.
Негативний наслідок N 3.1.2.
Порушення прав інтелектуальної власності іноземних авторів

4

Суб'єкт господарювання дотримується порядку ввезення на митну територію України посадкового матеріалу сортів рослин

 

5. Дотримання особистого немайнового права авторства на сорт, майнового права власника сорту, права попереднього користування і права у разі відновлення прав на сорт, права на поширення сорту в Україні, прав автора сорту у разі відмови власника від майнового права на сорт, порядку вивезення з України посадкового матеріалу (насіння) сортів рослин, що містять об'єкт інтелектуальної власності, угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту щодо виплати справедливої винагороди

5.1

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Частини перша, четверта статті 16, стаття 37 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1.
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги під час проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2.
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

4

Суб'єкт господарювання дотримується особистого немайнового права авторства на сорт рослин

 

5.2

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Стаття 39, частини третя, четверта статті 47 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1.
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги під час проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2.
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

4

Суб'єкт господарювання дотримується майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

 

5.3

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Частина перша статті 38, стаття 391 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1.
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги під час проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2.
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

4

Суб'єкт господарювання дотримується майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту

 

5.4

Суб'єкт господарювання дотримується вимог:

5.4.1

Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Стаття 39 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1.
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги під час проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2.
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

4

Щодо права попереднього користування

 

5.4.2

Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Стаття 15 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1.
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги при проведенні господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2.
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

4

Щодо порядку набуття прав на сорт рослин

 

5.4.3

Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Стаття 40 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1.
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги під час проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

4

Передання (відчуження) майнових прав на сорт і передання права на використання сорту

 

5.4.4

Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Статті 50, 501 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1.
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги під час проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

4

Відновлення прав на сорт

 

5.4.5

Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Частина друга статті 48 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1.
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги під час проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2.
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

4

Щодо збереженості сорту та його вихідних компонентів

 

5.4.6

Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Стаття 49 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1.
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги при проведенні господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2.
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

4

Щодо обов'язків використання назви сорту

 

5.5

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Частини перша-четверта статті 51 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги під час проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2.
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

4

Суб'єкт господарювання дотримується прав автора сорту у разі відмови володільця патенту від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту

 

5.6

Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 року N 3116-XII

Частина п'ята статті 51 ЗУ N 3116-XII

Сорт рослин

 

Інші суспільні інтереси (06).
Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Подія N 6.1.
Суб'єкт господарювання порушує встановлені вимоги під час проведення господарської діяльності, пов'язаної з використанням та/або поширенням сорту та/або його посадкового матеріалу (насіння) сорту.
Подія N 6.2.
Вчинення без дозволу особи, яка має майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій щодо цього сорту

Негативний наслідок N 6.1.1.
Втрата доходів, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
Негативний наслідок N 6.1.2.
Моральна шкода автора.
Негативний наслідок N 6.2.1.
Порушення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.
Негативний наслідок N 6.2.2.
Збитки особи, яка має право на сорт

4

Суб'єкт господарювання отримує згоду ліцензіата, якщо є чинним будь-який ліцензійний договір у разі відмови володільця патенту від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчених патентом

 


* Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД (Наказ N 457))

Код КВЕД 01.1 (Наказ N 457) Вирощування однорічних і дворічних культур

Код КВЕД 01.12 (Наказ N 457) Вирощування рису

Код КВЕД 01.13 (Наказ N 457) Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

Код КВЕД 01.14 (Наказ N 457) Вирощування цукрової тростини

Код КВЕД 01.15 (Наказ N 457) Вирощування тютюну

Код КВЕД 01.16 (Наказ N 457) Вирощування прядивних культур

Код КВЕД 01.19 (Наказ N 457) Вирощування інших однорічних і дворічних культур

Код КВЕД 01.21 (Наказ N 457) Вирощування винограду

Код КВЕД 01.22 (Наказ N 457) Вирощування тропічних і субтропічних фруктів

Код КВЕД 01.23 (Наказ N 457) Вирощування цитрусових

Код КВЕД 01.24 (Наказ N 457) Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

Код КВЕД 01.25 (Наказ N 457) Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів

Код КВЕД 01.26 (Наказ N 457) Вирощування олійних плодів

Код КВЕД 01.27 (Наказ N 457) Вирощування культур для виробництва напоїв

Код КВЕД 01.28 (Наказ N 457) Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур

Код КВЕД 01.29 (Наказ N 457) Вирощування інших багаторічних культур

Код КВЕД 01.30 (Наказ N 457) Відтворення рослин

Код КВЕД 01.50 (Наказ N 457) Змішане сільське господарство

Код КВЕД 01.61 (Наказ N 457) Допоміжна діяльність у рослинництві

Код КВЕД 01.64 (Наказ N 457) Оброблення насіння для відтворення

Код КВЕД 46.11 (Наказ N 457) Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

Код КВЕД 46.18 (Наказ N 457) Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

Код КВЕД 46.19 (Наказ N 457) Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Код КВЕД 46.21 (Наказ N 457) Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

Код КВЕД 46.22 (Наказ N 457) Оптова торгівля квітами та рослинами

Код КВЕД 46.9 (Наказ N 457) Неспеціалізована оптова торгівля

Код КВЕД 47.11 (Наказ N 457) Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Код КВЕД 47.19 (Наказ N 457) Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Код КВЕД 47.76 (Наказ N 457) Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

Код КВЕД 47.89 (Наказ N 457) Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

Код КВЕД 47.91 (Наказ N 457) Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами через поштові замовлення або через мережу Інтернет

Код КВЕД 47.99 (Наказ N 457) Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Код КВЕД 72.11 (Наказ N 457) Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій

Код КВЕД 72.19 (Наказ N 457) Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Код КВЕД 84.13 (Наказ N 457) Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали