МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2017

м. Київ

N 406

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2017 р. за N 1524/31392

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, що підлягає ліцензуванню

Відповідно до частини сьомої статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", підпункту 5 пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року N 103 (Постанова N 103), підпункту 38 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460 (Постанова N 460), Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752 (Постанова N 752), Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609 (Постанова N 609),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, що підлягає ліцензуванню, що додається.

2. Управлінню безпеки на транспорті та технічного регулювання забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з безпеки на транспорті

М. Ноняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
24 листопада 2017 року N 406

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2017 р. за N 1524/31392

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
(УКРТРАНСБЕЗПЕКА)

просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна

_
(номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, що підлягає ліцензуванню

від  . .  N   

_
                                          (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_,
                                                                  ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків
  , або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

_
                            (місцезнаходження (місце провадження діяльності) суб'єкта господарювання, номер телефону,
_
                                                            телефаксу та адреса електронної пошти)

I. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться перевірка,
від  . .  N   

Посвідчення (направлення)
від  . .  N   

Тип перевірки:

  плановий

  позаплановий

II. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

III. Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
__
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
__
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:
__
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

IV. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з . .
по . .

Акт перевірки N

Припис (розпорядження) щодо усунення порушень:

  не видавався;  видавався
Вимоги припису:  виконано;  не виконано

  проводився з . .
по . .

Акт перевірки N

Припис (розпорядження) щодо усунення порушень:

  не видавався;  видавався
Вимоги припису:  виконано;  не виконано

V. Вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарю-
вання*

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання

не розглядалося

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Загальні питання

1.1

Трудові договори з усіма найманими спеціалістами укладені та наявні

ВР, СР**

 

 

 

 

Частина друга статті 2 КЗпП; пункт 2 частини дев'ятої статті 9 ЗУ N 222 (Закон N 222-VIII); абзац другий пункту 6 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

1.2

Про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім відомостей про членів екіпажу судна, які забезпечують надання відповідних послуг), ліцензіат повідомив орган ліцензування у письмовій формі протягом одного місяця з дня настання змін та надав копії документів, які підтверджують відповідні зміни

ВР, СР

 

 

 

 

Частина друга статті 15 ЗУ N 222 (Закон N 222-VIII); пункт 7 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

1.3

Документи, копії яких подавалися до органу ліцензування, зберігаються ліцензіатом протягом строку дії ліцензії

ВР, СР

 

 

 

 

Пункт 9 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

1.4

Документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, зберігається протягом строку дії ліцензії

ВР, СР

 

 

 

 

Пункт 9 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

1.5

Документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися ліцензіатом у документах, які подавалися до органу ліцензування, зберігаються ліцензіатом протягом строку дії ліцензії

ВР, СР

 

 

 

 

Пункт 10 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

1.6

Послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом надаються виключно тими суднами, відомості про які подавалися до органу ліцензування

ВР, СР

 

 

 

 

Пункт 11 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

1.7

Копії суднових документів кожного судна ліцензіата щодо реєстрації та класифікації такого судна зберігаються у головному офісі ліцензіата (або його філії чи іншому відокремленому підрозділі, якщо така філія (підрозділ) несе відповідальність за експлуатацію суден)

ВР, СР

 

 

 

 

Пункт 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУN 1186 (Постанова N 1186)

1.8

Про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, орган реєстрації судна протягом двох тижнів з дня цих змін повідомлений

ВР, СР

 

 

 

 

Пункт 16 Положення, затвердженого наказом N 93

1.9

Про планове або позапланове припинення (у зв'язку з відсутністю матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження господарської діяльності ліцензіат повідомив орган ліцензування

ВР, СР

 

 

 

 

Пункт 13 Ліцензійних умов, затверджених, ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

II. Дотримання вимог щодо перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів на суднах (крім малих/маломірних суден)

2.1

Мінімальна кількість членів екіпажів суден ліцензіата відповідає вимогам розділу IV Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 10 листопада 2014 року N 575 (Порядок N 575), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2014 року за N 1507/26284

ВР

 

 

 

 

Пункт 15 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186); розділ IV Порядку, затвердженого наказом N 575 (Порядок N 575)

2.2

До зайняття посад командного складу, для яких не передбачено присвоєння звання, а також членів суднової команди допускаються особи, які мають видані в установленому порядку документи, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання обов'язків на судні

ВР

 

 

 

 

Частина четверта статті 51 КТМ; пункт 6 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

2.3

Судноводії та інші члени екіпажів суден ліцензіата, які допущені до роботи, мають відповідну кваліфікацію відповідно до розділу III Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 10 листопада 2014 року N 575 (Порядок N 575), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2014 року за N 1507/26284

ВР

 

 

 

 

Частини перша, четверта статті 51 КТМ; пункт 16 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186); пункт 3.8 розділу III Порядку, затвердженого наказом N 575 (Порядок N 575)

2.4

Забезпечено проведення спеціального навчання персоналу ліцензіата, який безпосередньо задіяний у перевезенні небезпечних вантажів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року N 1285 "Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів"

ВР

 

 

 

 

Абзац перший пункту 2 Порядку, затвердженого ПКМУ N 1285

2.5

Спеціалісти з охорони у складі берегового персоналу та суднового екіпажу ліцензіата, що є судновласником морських пасажирських суден, у тому числі високошвидкісних морських вантажних суден валовою місткістю 500 і більше або морських пересувних бурових установок, наявні

ВР

 

 

 

 

Пункт 17 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

2.6

Ліцензіатом в установленому Законом України "Про страхування" порядку укладені та є чинними:

  

  

  

  

  

  

2.6.1

договір страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

ВР

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 7 ЗУ N 85/96; абзац другий пункту 18 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

2.6.2

договір страхування засобів водного транспорту

ВР

 

 

 

 

Пункт 10 частини першої статті 7 ЗУ N 85/96; абзац третій пункту 18 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

2.6.3

договір страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення таких вантажів

ВР

 

 

 

 

Пункт 26 частини першої статті 7 ЗУ N 85/96; абзац четвертий пункту 18 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

2.6.4

договір страхування відповідальності морського судновласника

ВР

 

 

 

 

Пункт 32 частини першої статті 7 ЗУ N 85/96; абзац п'ятий пункту 18 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

2.7

Систему управління безпекою судноплавства у ліцензіата впроваджено, подальше підтримання та оновлення забезпечено відповідно до Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Мінтрансу України від 20 листопада 2003 року N 904, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за N 1193/8514

ВР

 

 

 

 

Пункт 19 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

2.8

Наявність у ліцензіата призначеної особи, відповідальної за контроль дотримання вимог безпеки судноплавства і функціонування системи управління безпекою, з установленими правами і обов'язками (або наявність відповідного підрозділу з установленими правами й обов'язками та його керівника)

ВР

 

 

 

 

Підпункт 4.2.2 пункту 4.2 глави 4; підпункт 5.3.9 пункту 5.3 глави 5 Положення, затвердженого наказом N 904; пункт 4 додатка 1, пункт 3 додатка 2 до Положення, затвердженого наказом N 904

2.9

Документ про відповідність системи управління безпекою наявний

ВР

 

 

 

 

Пункт 13.2 МКУБ; пункти 11.5 - 11.7 глави 11 додатка 1 до Положення, затвердженого наказом N 904

2.10

Свідоцтво про управління безпекою судна наявне

ВР

 

 

 

 

Пункт 11.8 глави 11 додатка 1 до Положення, затвердженого наказом N 904

2.11

Проміжна перевірка судна для підтвердження ефективності функціонування системи управління безпекою судна та відповідності внесених до неї змін вимогам системи управління безпекою здійснена

ВР

 

 

 

 

Пункт 11.8 глави 11 додатка 1 до Положення, затвердженого наказом N 904

2.12

Документ про відповідність щороку підтверджується класифікаційним товариством, яке його видало

ВР

 

 

 

 

Пункт 13.5 МКУБ; пункт 11.5 глави 11 додатка 1 до Положення, затвердженого наказом N 904

2.13

Передача інформації відповідно до глави 6 Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті, затвердженого наказом Мінтрансу України від 20 листопада 2003 року N 904, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за N 1193/8514, своєчасно здійснюється:

  

  

  

  

  

  

2.13.1

про всі аварійні події, початок аварійно-рятувальних робіт на акваторії порту

ВР

 

 

 

 

Підпункти 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5 пункту 6.2 глави 6 Положення, затвердженого наказом N 904

2.13.2

про забезпечення безпеки судноплавства та функціонування об'єктів морського та річкового транспорту у зимовий період

ВР

 

 

 

 

Пункт 6.3 глави 6 Положення, затвердженого наказом N 904

2.14

Безпечні умови, режим праці на суднах, обладнання всіма необхідними для цього засобами та устаткуванням забезпечені

ВР

 

 

 

 

Пункт 20 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186); розділ II Положення, затвердженого наказом N 135 (Положення N 135)

2.15

До використання під час провадження господарської діяльності допущені судна, які:

  

  

  

  

  

  

2.15.1

зареєстровані відповідно до розділів II, III Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року N 1069

ВР

 

 

 

 

Абзац другий пункту 21 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186); розділи II, III Порядку, затвердженого ПКМУ N 1069

2.15.2

є власністю ліцензіата та на які є свідоцтво про право власності на судно або які використовуються ліцензіатом на умовах договору бербоут-чартеру

ВР

 

 

 

 

Абзац третій пункту 21 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

2.15.3

мають чинні суднові документи, видані відповідними органами, що визначені статтею 38 Кодексу торговельного мореплавства України:

ВР

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 21 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

2.15.3.1

свідоцтво про право власності на судно

ВР

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 35, частина перша статті 38 КТМ

2.15.3.2

договір бербоут-чартеру

ВР

 

 

 

 

Стаття 203 КТМ

2.15.3.3

свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент)

ВР

 

 

 

 

Частина перша статті 28, абзац другий частини першої статті 35 КТМ

2.15.3.4

пасажирське свідоцтво, якщо судно перевозить більше 12 пасажирів

ВР

 

 

 

 

Абзац тринадцятий частини першої статті 35 КТМ

2.15.3.5

класифікаційне свідоцтво судна

ВР

 

 

 

 

Абзац четвертий частини першої статті 35 КТМ

2.15.3.6

обмірне свідоцтво (для суден, що підлягають технічному нагляду класифікаційного товариства)

ВР

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини першої статті 35 КТМ

2.15.3.7

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу

ВР

 

 

 

 

Абзац шостий частини першої статті 35 КТМ

2.15.3.8

дозвіл на право користування судновою радіостанцією

ВР

 

 

 

 

Абзац чотирнадцятий частини першої статті 35 КТМ

2.15.3.9

суднові документи, передбачені міжнародними договорами України (для суден, що здійснюють міжнародні рейси)

ВР

 

 

 

 

Частина п'ята статті 35 КТМ

2.16

Судно використовується одним ліцензіатом

ВР

 

 

 

 

Пункт 22 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

III. Виконання вимог щодо перевезення пасажирів малими/маломірними суднами

3.1

Особа на березі (крім члена екіпажу) для забезпечення безпечної експлуатації кожного малого/маломірного судна і зв'язку між ліцензіатом та особами на борту судна призначена

СР

 

 

 

 

Пункт 23 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

3.2

Посадова(і) особа(и), відповідальна(і) за експлуатацію, користування, розміщення кожного малого/маломірного судна на базах для стоянок таких суден та за організацію робіт із забезпечення безпеки судноплавства, призначена(і)

СР

 

 

 

 

Пункт 24 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

3.3

Управління малими/маломірними суднами і членами екіпажу здійснює спеціально призначена особа

СР

 

 

 

 

Пункт 25 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

3.4

Судноводії та інші члени екіпажів малих/маломірних суден ліцензіата, які допущені до роботи, мають відповідні кваліфікацію та посвідчення судноводія, отримані згідно з Положенням про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна, затвердженим наказом Мінінфраструктури України від 07 травня 2013 року N 283 (Положення N 283), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за N 831/23363 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 26 серпня 2014 року N 413)

СР

 

 

 

 

Пункт 26 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

3.5

Судновласники, судноводії малих/маломірних суден та посадові особи, відповідальні за експлуатацію таких суден і користування ними, дотримуються вимог правил користування маломірними суднами на водних об'єктах, затверджених відповідно до статті 67 Водного кодексу України Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами

СР

 

 

 

 

Пункт 27 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186); стаття 67 ВКУ

3.6

Ліцензіат уклав в установленому статтею 7 Закону України "Про страхування" порядку:

  

  

  

  

  

  

3.6.1

договір страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам

СР

 

 

 

 

Пункт 8 частини першої статті 7 ЗУ N 85/96; абзац четвертий пункту 28 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

3.6.2

договір страхування засобів водного транспорту

СР

 

 

 

 

Пункт 10 частини першої статті 7 ЗУ N 85/96; абзац другий пункту 28 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

3.6.3

договір страхування відповідальності морського судновласника

СР

 

 

 

 

Пункт 32 частини першої статті 7 ЗУ N 85/96; абзац третій пункту 28 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

3.7

Ліцензіатом забезпечено на малих/маломірних суднах безпечні умови, режим праці, а також обладнання всіма необхідними для цього засобами та устаткуванням

СР

 

 

 

 

Пункт 29 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

3.8

Суднові документи, передбачені статтею 28 Кодексу торговельного мореплавства України та переліком документів Регістру судноплавства України, що видаються в результаті його наглядової діяльності згідно з типом та призначенням судна, у наявності та чинні

СР

 

 

 

 

Пункт 30 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186); стаття 28 КТМ

3.9

Повідомлення про аварійні події з маломірними (малими) суднами передаються своєчасно

СР

 

 

 

 

Абзац п'ятий підпункту 6.2.1 пункту 6.2 глави 6 Положення, затвердженого наказом N 904


* Розподіл суб'єктів господарювання за ступенями ризику здійснено відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері безпеки на морському та річковому транспорті і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 668 (Постанова N 668).

** ВР - високий ступінь ризику; СР - середній ступінь ризику.

Пояснення до позначень, використаних у вичерпному переліку питань проведення заходу державного нагляду (контролю):

"так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"ні" - негативна відповідь на поставлене запитання.

VI. ОПИС
виявлених порушень

N з/п

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у посвідченні (направленні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6


* Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта за результатами заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

__
                            (посада)

__
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

__
                            (посада)

__
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

__
                            (посада)

__
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

__
                            (посада)

__
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

__
                            (посада)

__
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

__
                            (посада)

__
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

__
                            (посада)

__
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на   сторінках отримано  . . :

__
                            (посада)

__
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта
_
_

IX. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-
правового акта в Мін'юсті

Позначення (скорочення)

назва

дата і номер

1

2

3

4

5

Міжнародні акти

1

Міжнародний кодекс управління безпечною експлуатацією суден та попередження забруднення

Резолюція А. 741(18) 04 листопада 1993 року

 

МКУБ

Закони України

2

Кодекс законів про працю України

10 грудня 1971 року

 

КЗпП

3

Кодекс торговельного мореплавства України

23 травня 1995 року N 176/95-ВР

 

КТМ

4

Водний кодекс України

06 червня 1995 року N 213/95-ВР

 

ВКУ

5

Про страхування

07 березня 1996 року N 85/96-ВР

 

ЗУ N 85/96

6

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

05 квітня 2007 року N 877-V

 

ЗУ N 877-V

7

Про ліцензування видів господарської діяльності

02 березня 2015 року N 222-VIII (Закон N 222-VIII)

 

ЗУ N 222

Постанови Кабінету Міністрів України

8

Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України

26 вересня 1997 року N 1069

 

Порядок, затверджений ПКМУ N 1069

9

Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

31 жовтня 2007 року N 1285

 

Порядок, затверджений ПКМУ N 1285

10

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

23 грудня 2015 року N 1186 (Постанова N 1186)

 

Ліцензійні умови, затверджені ПКМУ N 1186 (Постанова N 1186)

Нормативно-правові акти міністерств, інших органів виконавчої влади та нормативні документи

11

Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України

Наказ Міністерства транспорту України від 27 березня 1998 року N 93

10 квітня 1998 року за N 233/2673

Положення, затверджене наказом N 93

12

Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті

Наказ Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 року N 904

19 грудня 2003 року за N 1193/8514

Положення, затверджене наказом N 904

13

Про затвердження Положення про робочий час та час відпочинку плаваючого складу морського і річкового транспорту України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 29 лютого 2012 року N 135 (Положення N 135)

23 березня 2012 року за N 445/20758

Положення, затверджене наказом N 135 (Положення N 135)

14

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна

Наказ Міністерства інфраструктури України від 07 травня 2013 року N 283 (Положення N 283)

29 травня 2013 року за N 831/23363

Наказ N 283

15

Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна

Наказ Міністерства інфраструктури України від 10 листопада 2014 року N 575 (Порядок N 575)

26 листопада 2014 року за N 1507/26284

Порядок, затверджений наказом N 575 (Порядок N 575)

 

Начальник Управління
безпеки на транспорті та
технічного регулювання

А. Щелкунов
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали