Додаткова копія: Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, та інших форм розпорядчих документів

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2018

м. Київ

N 1007

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2018 р. за N 1472/32924

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, та інших форм розпорядчих документів

Відповідно до частини п'ятнадцятої статті 4, статей 5, 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 3 частини другої статті 6 (Закон N 222-VIII), пункту 13 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), статті 16 (Закон N 222-VIII), частини сьомої статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 342) та від 23 листопада 2016 року N 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення" (Постанова N 852)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

форму акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852);

форму акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;

форму акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852);

форму акта про відмову ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852);

форму акта про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України;

форму розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852);

форму повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852);

форму посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852).

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року N 1007

________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,
________
номер телефону та адреса електронної пошти)

Акт

від
(дата складення акта)

N  

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

_
                                                                                      (найменування ліцензіата)
_
код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822, або серія та номер паспорта*
_
                                           (місцезнаходження ліцензіата (місце провадження господарської діяльності),
_
                                                                     номер телефону та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: ___________
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД (Наказ N 457)), щодо яких проводиться захід:
_


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822), повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від  
N  
Посвідчення (направлення)
від N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):
  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена законом
______
                     (назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

  був з по  
Акт перевірки N  
Розпорядження про усунення порушень:
  не видавалось; видавалось;
його вимоги: виконано; не виконано

  був з по  
Акт перевірки N  
Розпорядження про усунення порушень:
  не видавалось; видавалось;
його вимоги:  виконано; не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_
                                                           (найменування посади, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник ліцензіата (його заступник або інша уповноважена особа):
_
                                                                (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:
_
                                                                  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий но-
мер

Питання щодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов (Постанова N 852) та вимог законодавства

Ступінь ризику ліцензіата

Позиція ліцензіата щодо негативного впливу вимоги законодавства
(від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НП

1

2

3

4

5

6

7

8

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх ліцензіатів, щодо провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

1

Ліцензіат забезпечив наявність адміністративного приміщення на правах власності (оренди)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

пункт 6 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2

Ліцензіат забезпечив наявність матеріально-технічної бази згідно з видом робіт (послуг), на який одержано ліцензію, разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати

високий
середній
незначний

 

 

 

 

пункт 6 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

3

Ліцензіат забезпечив наявність необхідної мінімальної кількості керівників та виконавців робіт для певних видів робіт (послуг) з відповідним рівнем підготовки, що підтверджується відповідним ступенем вищої освіти і кваліфікації згідно зі штатним розписом або трудовим договором (контрактом)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

пункт 6 (Постанова N 852), абзаци перший, другий пункту 7 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

4

Ліцензіат забезпечив відповідність ступеня вищої освіти та напряму підготовки керівників та виконавців робіт (послуг), набраних понад установлену мінімальну кількість

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 7 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

5

Ліцензіат забезпечив використання систем та засобів протипожежного призначення, а також виробів та продукції, яка має сертифікат відповідності, якщо вони підлягають обов'язковій сертифікації

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 8 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

6

Ліцензіат забезпечив правильність оформлення та зберігання журналів обліку виконаних робіт (наданих послуг)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

пункт 9 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

Питання для перевірки дотримання вимог Ліцензійних умов (Постанова N 852) та законодавства, які застосовуються лише до певної категорії ліцензіатів (залежно від виду господарської діяльності)

I. Вимоги щодо виконання робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних)

1

Кадрові вимоги

1.1

Ліцензіат за видом робіт має керівника робіт, у якого є вища освіта за однією із спеціальностей у галузях знань "Архітектура та будівництво", "Цивільна безпека" (за спеціальностями "Цивільна безпека", "Пожежна безпека"), "Автоматизація та приладобудування", "Електроніка та телекомунікації", "Електрична інженерія" та стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю "Пожежна безпека") не менше п'яти років

високий
середній
незначний

 

 

 

 

пункт 10 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2

Ліцензіат забезпечив наявність відповідних виконавців робіт для водяних, пінних, газових, порошкових систем пожежогасіння:

1.2.1

електрозварника ручного зварювання (газозварника) не нижче 4-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 1 пункту 11 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2.2

монтажника санітарно-технічного устатковання (монтажника санітарно-технічних систем і устатковання) не нижче 4-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 1 пункту 11 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2.3

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку), монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац четвертий підпункту 1 пункту 11 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2.4

налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) не нижче 4-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац п'ятий підпункту 1 пункту 11 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.3

Ліцензіат забезпечив наявність відповідних виконавців робіт для аерозольних систем пожежогасіння:

1.3.1

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий підпункту 2 пункту 11 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.3.2

налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) не нижче 4-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій підпункту 2 пункту 11 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.4

Ліцензіат забезпечив мінімальну кількість виконавців робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) водяних, пінних, газових, порошкових систем пожежогасіння не менше чотирьох осіб

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац десятий пункту 11 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.5

Ліцензіат забезпечив мінімальну кількість виконавців робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) аерозольних систем пожежогасіння не менше двох осіб

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац десятий пункту 11 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

2.1

Ліцензіат забезпечив наявність:

2.1.1

приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 12 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.2

обладнання для проведення гідро- і пневмовипробувань на міцність та герметичність елементів систем пожежогасіння (крім аерозольних систем пожежогасіння)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 12 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.3

промислових приладів для визначення кількості вогнегасної речовини (для газових, порошкових систем пожежогасіння)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 12 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.4

електро- або газозварювального обладнання (крім аерозольних систем пожежогасіння)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац п'ятий пункту 12 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2

Організаційні вимоги

 

 

 

 

 

 

2.2.1

Ліцензіат забезпечив своєчасне повідомлення органу ліцензування діяльності протипожежного призначення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац перший пункту 13 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.2

Ліцензіат забезпечив протягом строку дії ліцензії зберігання в паперовій або електронній формі документів:
які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
копії яких подавались органу ліцензування;
які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавались органу ліцензування

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзаци другий - п'ятий пункту 13 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.3

Ліцензіат повідомив орган ліцензування в день припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац сьомий пункту 13 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.4

Ліцензіат повідомив про відновлення провадження господарської діяльності листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді) орган ліцензування до дня відновлення діяльності

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац восьмий пункту 13 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.5

Ліцензіат виконав роботи з монтажу систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних) відповідно до затвердженої проектної документації

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац дев'ятий пункту 13 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.6

Ліцензіат забезпечив відповідність системи пожежогасіння вимогам нормативно-правових актів та/або нормативних документів технічного характеру

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац десятий пункту 13 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.7

Ліцензіат, що виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних):
забезпечив працездатність систем пожежогасіння;
своєчасно виконав роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння;
виконав роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння за умови тимчасового припинення спостерігання за ними та своєчасно повідомив суб'єкта, що здійснює спостерігання за такими системами, про початок та закінчення робіт

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзаци одинадцятий - чотирнадцятий пункту 13 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.8

Ліцензіат приступив до виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння, які експлуатуються, після їх перевірки

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац п'ятнадцятий пункту 13 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

II. Вимоги щодо виконання робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень

1

Кадрові вимоги

 

 

 

 

 

 

1.1

Ліцензіат за видом робіт має керівника робіт, у якого є вища освіта за однією із спеціальностей у галузях знань "Архітектура та будівництво", "Цивільна безпека" (за спеціальностями "Цивільна безпека", "Пожежна безпека"), "Автоматизація та приладобудування", "Електроніка та телекомунікації", "Електрична інженерія" та стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю "Пожежна безпека") не менше п'яти років

високий
середній
незначний

 

 

 

 

пункт 14 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2

Ліцензіат забезпечив наявність відповідних виконавців робіт:

1.2.1

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 15 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2.2

налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) не нижче 4-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 15 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.3

Ліцензіат забезпечив мінімальну кількість виконавців робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень не менше двох осіб

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 15 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

2.1

Ліцензіат забезпечив наявність:

2.1.1

приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 16 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.2

пристрою для проведення перевірки системи пожежної сигналізації (імітатор тепла та диму)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 16 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2

Організаційні вимоги

2.2.1

Ліцензіат забезпечив своєчасне повідомлення органу ліцензування діяльності протипожежного призначення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац перший пункту 17 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.2

Ліцензіат забезпечив протягом строку дії ліцензії зберігання в паперовому або електронному вигляді документів:
які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
копії яких подавались органу ліцензування;
які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавались органу ліцензування

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзаци другий - п'ятий пункту 17 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.3

Ліцензіат повідомив орган ліцензування в день припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац сьомий пункту 17 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.4

Ліцензіат повідомив про відновлення провадження господарської діяльності листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді) орган ліцензування до дня відновлення діяльності

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац восьмий пункту 17 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.5

Ліцензіат виконав роботи з монтажу систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень відповідно до затвердженої проектної документації

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац дев'ятий пункту 17 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.6

Ліцензіат забезпечив відповідність систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень вимогам нормативно-правових актів та/або нормативних документів технічного характеру

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац одинадцятий пункту 17 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.7

Ліцензіат здійснив монтаж систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень на об'єктах, де система пожежної сигналізації встановлена, після проведення їх перевірки

високий середні незначний

 

 

 

 

абзац десятий пункту 17 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.8

Ліцензіат, що виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень:
забезпечив працездатність систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень;
своєчасно виконав роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень;
виконав роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень за умови тимчасового припинення спостерігання за ними та своєчасно повідомив суб'єкта, що здійснює спостерігання за такими системами, про початок та закінчення робіт

високий
середній
незначний
високий

 

 

 

 

абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий пункту 17 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.9

Ліцензіат приступив до виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень, які експлуатуються після їх перевірки

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац шістнадцятий пункту 17 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

III. Вимоги щодо виконання робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту

1

Кадрові вимоги

1.1

Ліцензіат за видом робіт має керівника робіт, у якого є вища освіта за однією із спеціальностей у галузях знань "Архітектура та будівництво", "Цивільна безпека" (за спеціальностями "Цивільна безпека", "Пожежна безпека"), "Автоматизація та приладобудування", "Електроніка та телекомунікації", "Електрична інженерія" та стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю "Пожежна безпека") не менше п'яти років

високий
середній
незначний

 

 

 

 

пункт 18 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2

Ліцензіат забезпечив наявність відповідних виконавців робіт:

1.2.1

монтажника систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірації не нижче 4-го розряду (для робіт з монтажу систем протидимного захисту)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2.2

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2.3

налагоджувальника приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) не нижче 4-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.3

Ліцензіат забезпечив мінімальну кількість виконавців робіт з монтажу систем протидимного захисту не менше трьох осіб, а робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) таких систем - не менше двох осіб

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац п'ятий пункту 19 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

2.1

Ліцензіат забезпечив наявність:

2.1.1

приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.2

приладів для проведення аеродинамічних випробувань (комбінований приймач тиску, приймач повного тиску, електронний анемометр, електронний психрометр, диференційний манометр)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.3

пристрою для проведення перевірки системи пожежної сигналізації (імітатор тепла та диму)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 20 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2

Організаційні вимоги

2.2.1

Ліцензіат забезпечив своєчасне повідомлення органу ліцензування діяльності протипожежного призначення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац перший пункту 21 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.2

Ліцензіат забезпечив протягом строку дії ліцензії зберігання в паперовому або електронному вигляді документів:
які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
копії яких подавались органу ліцензування;
які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавались органу ліцензування

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзаци другий - п'ятий пункту 21 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.3

Ліцензіат повідомив орган ліцензування в день припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац сьомий пункту 21 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.4

Ліцензіат повідомив про відновлення провадження господарської діяльності листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді) орган ліцензування до дня відновлення діяльності

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац восьмий пункту 21 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.5

Ліцензіат виконав роботи з монтажу систем протидимного захисту відповідно до затвердженої проектної документації

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац дев'ятий пункту 21 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.6

Ліцензіат здійснив монтаж систем протидимного захисту після перевірки працездатності системи пожежної сигналізації

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац десятий пункту 21 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.7

Ліцензіат забезпечив відповідність систем протидимного захисту вимогам нормативно-правових актів та/або нормативних документів технічного характеру

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац одинадцятий пункту 21 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.8

Ліцензіат, що виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту:
забезпечив працездатність систем протидимного захисту;
своєчасно виконав роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту;
виконав роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту за умови тимчасового припинення спостерігання за ними та своєчасно повідомив суб'єкта, що здійснює спостерігання за такими системами, про початок та закінчення робіт

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий пункту 21 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.9

Ліцензіат приступив до виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту, які експлуатуються після їх перевірки

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац шістнадцятий пункту 21 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

IV. Вимоги щодо виконання робіт із спостерігання за системами протипожежного захисту

1

Кадрові вимоги

1.1

Ліцензіат за видом робіт має керівника робіт, у якого є вища освіта за однією із спеціальностей у галузях знань "Цивільна безпека" (за спеціальностями "Цивільна безпека", "Пожежна безпека"), "Автоматизація та приладобудування", "Електроніка та телекомунікації", "Електрична інженерія" та стаж роботи із спостерігання за системами протипожежного захисту чи з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протипожежного захисту не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю "Пожежна безпека") не менше п'яти років

високий
середній
незначний

 

 

 

 

пункт 22 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2

Ліцензіат забезпечив наявність відповідних виконавців робіт:

1.2.1

інженера, у якого є вища освіта за відповідною спеціальністю в галузях знань "Інформаційні технології", "Автоматизація та приладобудування"

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 23 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2.2

чотирьох диспетчерів або операторів для цілодобового чергування в центрі приймання тривожних сповіщень (якщо до пульту пожежного спостерігання підключено більше 300 об'єктів, не менше восьми диспетчерів або операторів - по два диспетчери та/або оператори на зміну)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 23 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2.3

двох електромонтерів охоронно-пожежної сигналізації (електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажника радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 23 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.3

Ліцензіат на підставі цивільно-правового договору здійснює спостерігання за системами протипожежного захисту об'єктів диспетчерами або операторами інших ліцензіатів, які мають технічно сумісні центри приймання тривожних сповіщень

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац п'ятий пункту 23 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

2.1

Ліцензіат забезпечив наявність:

2.1.1

центрів приймання тривожних сповіщень, в яких обладнані приміщення для розміщення персоналу (керівників пульта, інженерно-технічних працівників, диспетчерів або операторів) та акумуляторного і комп'ютерного обладнання, побутова кімната і санвузол

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.2

пультів пожежного спостерігання (устатковання для індикації центрів приймання тривожних сповіщень та програмне забезпечення)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.3

засобів для аудіозапису, які забезпечують запис телефонних та радіопереговорів з їх подальшою архівацією і збереженням протягом одного місяця

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.4

приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац п'ятий пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.5

приміщення операторного залу центру приймання тривожних сповіщень, де розташовані робочі місця диспетчерів або операторів, обмежені для доступу сторонніх осіб та забезпечені природним, штучним та аварійним освітленням, природною вентиляцією, основним та резервним джерелом електроживлення, обладнані стаціонарним телефонним зв'язком, захисним заземленням та пристроями для блискавкозахисту, пожежною сигналізацією та вогнегасниками

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац шостий пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2

Організаційні вимоги

2.2.1

Ліцензіат забезпечив своєчасне повідомлення органу ліцензування діяльності протипожежного призначення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац перший пункту 25 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.2

Ліцензіат забезпечив протягом строку дії ліцензії зберігання в паперовому або електронному вигляді документів:
які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
копії яких подавались органу ліцензування;
які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавались органу ліцензування

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзаци другий - п'ятий пункту 25 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.3

Ліцензіат повідомив орган ліцензування в день припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац сьомий пункту 25 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.4

Ліцензіат повідомив про відновлення провадження господарської діяльності листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді) орган ліцензування до дня відновлення діяльності

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац восьмий пункту 25 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.5

Ліцензіат виконав роботи з підключення систем протипожежного захисту об'єктів до пультів пожежного спостерігання на підставі проектної документації та після проведення перевірки таких систем

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац дев'ятий пункту 25 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.6

Ліцензіат забезпечив виконання роботи із спостерігання за системами протипожежного захисту на об'єктах, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем яких здійснюється з урахуванням особливостей виконання таких робіт

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац десятий пункту 25 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.7

Ліцензіат своєчасно письмово повідомив замовника робіт про можливість припинення спостерігання за системами протипожежного захисту та його припинення у зв'язку з припиненням виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протипожежного захисту на об'єкті, за яким здійснюється спостерігання

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац одинадцятий пункту 25 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

V. Вимоги щодо провадження робіт з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяних, водопінних, порошкових, газових вогнегасників)

1

Кадрові вимоги

1.1

Ліцензіат за видом робіт має керівника робіт, у якого є вища освіта за однією із спеціальностей у галузях знань "Архітектура та будівництво", "Цивільна безпека" (за спеціальностями "Цивільна безпека", "Пожежна безпека"), "Механічна інженерія" та стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю "Пожежна безпека") не менше п'яти років

високий
середній
незначний

 

 

 

 

пункт 26 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2

Ліцензіат забезпечив мінімальну кількість виконавців робіт із технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяних, водопінних, порошкових, газових вогнегасників) - не менше двох осіб

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 26 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

2.1

Ліцензіат забезпечив наявність:

2.1.1

виробничих приміщень (приміщень для приймання та зберігання вогнегасників з метою проведення їх технічного обслуговування, а також для зарядження, фарбування, складення та проведення перевірки вогнегасників)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 27 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.2

складських приміщень для зберігання вогнегасних речовин, вогнегасників після проведення їх технічного обслуговування

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 27 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.3

верстата для розбирання та складення вогнегасників

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 27 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.4

стенда для миття та очищення вогнегасників

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац п'ятий пункту 27 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.5

стенда для гідравлічних випробувань корпусів вогнегасників

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац шостий пункту 27 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.6

стенда для пневматичних випробувань запірно-пускових пристроїв

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац сьомий пункту 27 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.7

зарядної станції для порошкових та газових вогнегасників

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац восьмий пункту 27 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.8

фарбувальної камери

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац дев'ятий пункту 27 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.9

компресора

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац десятий пункту 27 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.10

приміщення для технічного обслуговування вогнегасників, обладнаного припливно-витяжною вентиляцією, санітарно-технічним обладнанням, природним та/або штучним освітленням, первинними засобами пожежогасіння і комплектами засобів для надання першої медичної допомоги та індивідуальними засобами захисту органів дихання

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац одинадцятий пункту 27 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.11

складського приміщення для зберігання вогнегасних речовин, обладнаного опаленням та припливно-витяжною вентиляцією

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац дванадцятий пункту 27 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2

Організаційні вимоги

2.2.1

Ліцензіат забезпечив своєчасне повідомлення органу ліцензування діяльності протипожежного призначення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац перший пункту 28 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.2

Ліцензіат забезпечив протягом строку дії ліцензії зберігання в паперовому або електронному вигляді документів:
які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
копії яких подавались органу ліцензування;
які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавались органу ліцензування

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзаци другий - п'ятий пункту 28 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.3

Ліцензіат повідомив орган ліцензування в день припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац сьомий пункту 28 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.4

Ліцензіат повідомив про відновлення провадження господарської діяльності листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді) орган ліцензування до дня відновлення діяльності

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац восьмий пункту 28 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.5

Ліцензіат забезпечив технічне обслуговування вогнегасників, що мають сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац дев'ятий пункту 28 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.6

Ліцензіат під час технічного обслуговування вогнегасників забезпечив використання тільки тих вогнегасних речовин, деталей та складових частин, що зазначені в технічній документації

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац десятий пункту 28 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.7

Ліцензіат забезпечив за результатами виконання робіт складання акта приймання-передачі вогнегасників, у якому зазначаються найменування та місцезнаходження виконавця і замовника робіт, перелік виконаних робіт

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац одинадцятий пункту 28 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

VI. Вимоги щодо виконання робіт з вогнезахисту (вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення)

1

Кадрові вимоги

1.1

Ліцензіат за видом робіт має керівника робіт, у якого є вища освіта за однією із спеціальностей у галузях знань "Архітектура та будівництво", "Цивільна безпека" (за спеціальностями "Цивільна безпека", "Пожежна безпека") та стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю "Пожежна безпека") не менше п'яти років

високий
середній
незначний

 

 

 

 

пункт 29 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2

Ліцензіат забезпечив наявність відповідних виконавців робіт з вогнезахисту (вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення):

1.2.1

для виконання робіт з вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення) - маляра (штукатура) не нижче 3-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 30 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.2.2

для виконання робіт з вогнезахисного обробляння (обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення - робітника не нижче 3-го розряду

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 30 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

1.3

Ліцензіат забезпечив мінімальну кількість виконавців робіт з вогнезахисту (вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення) не менше двох осіб

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 30 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

2.1

Ліцензіат забезпечив наявність:

2.1.1

виробничого та/або складського приміщення для використання та зберігання вогнезахисних засобів

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац другий пункту 31 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.2

ваг товарних для зважування до 100 кілограмів

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац третій пункту 31 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.3

приладів для визначення вологості деревини (електронний вологомір), показників концентрації водневих іонів (pH-метр), густини (ареометр), температури (термометр)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац четвертий пункту 31 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.4

приладів для визначення товщини покриву (електронний товщиномір, мікрометр, штангенциркуль)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац п'ятий пункту 31 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.1.5

обладнання, устатковання та приладів відповідно до регламентів робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів у частині їх застосування

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац шостий пункту 31 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2

Організаційні вимоги

2.2.1

Ліцензіат забезпечив своєчасне повідомлення органу ліцензування діяльності протипожежного призначення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац перший пункту 32 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.2

Ліцензіат забезпечив протягом строку дії ліцензії зберігання в паперовому або електронному вигляді документів:
які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
копії яких подавались органу ліцензування;
які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавались органу ліцензування

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзаци другий - п'ятий пункту 32 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.3

Ліцензіат повідомив орган ліцензування в день припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац сьомий пункту 32 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.4

Ліцензіат повідомив про відновлення провадження господарської діяльності листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді) орган ліцензування до дня відновлення діяльності

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац восьмий пункту 32 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

VII. Вимоги щодо надання послуг протипожежного призначення

1

Кадрові вимоги

1.1

Надавач послуг протипожежного призначення за видом робіт отримав вищу освіту за спеціальністю "Пожежна безпека" та має стаж роботи в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю "Пожежна безпека") не менше п'яти років

високий
середній
незначний

 

 

 

 

пункт 33 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2

Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази

2.1

Ліцензіат забезпечив наявність комп'ютера та принтера

високий
середній
незначний

 

 

 

 

пункт 34 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2

Організаційні вимоги

2.2.1

Ліцензіат забезпечив своєчасне повідомлення органу ліцензування діяльності протипожежного призначення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац перший пункту 35 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.2

Ліцензіат забезпечив протягом строку дії ліцензії зберігання в паперовому або електронному вигляді документів:
які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
копії яких подавались органу ліцензування;
які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавались органу ліцензування

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзаци другий - п'ятий пункту 35 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.3

Ліцензіат повідомив орган ліцензування в день припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді)

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац сьомий пункту 35 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.4

Ліцензіат повідомив про відновлення провадження господарської діяльності листом у довільній формі в будь-який зручний спосіб (нарочним, поштовим відправленням або в електронному вигляді) орган ліцензування до дня відновлення діяльності

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац восьмий пункту 35 Ліцензійних умов (Постанова N 852)

2.2.5

Ліцензіат забезпечив відповідність новоутворених підприємств та об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) згідно з вимогами правил пожежної безпеки

високий
середній
незначний

 

 

 

 

абзац дев'ятий пункту 35 Ліцензійних умов (Постанова N 852)


** Заповнюється ліцензіатом або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на ліцензіата.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

"Так"

- так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

"Ні"

- ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

"НП"

- не перевірялося у ліцензіата, щодо якого здійснюється захід державного нагляду (контролю).

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий но-
мер

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

найменування

дата і номер

1

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення" (Постанова N 852)

23 листопада 2016 року N 852

 

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

відсутність порушень вимог Ліцензійних умов (Постанова N 852) та законодавства;

наявність порушень вимог Ліцензійних умов (Постанова N 852) та законодавства.

Порядковий номер

Вимоги Ліцензійних умов (Постанова N 852) та законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог Ліцензійних умов (Постанова N 852) та законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог Ліцензійних умов (Постанова N 852) та законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності):
_

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_

ПЕРЕЛІК
питань для ліцензіатів щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) ліцензіата письмово повідомлено не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Оцінка ліцензіата щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

__________
* Частина акта заповнюється за бажанням ліцензіата (ліцензіатом або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

__
__
(найменування посади)(підпис)

___________
___________
(ініціали та прізвище)

Керівник ліцензіата (його заступник або інша уповноважена особа):

__
(найменування посади)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

__
__
(найменування посади)(підпис)

___________
___________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано :

__
(найменування посади)


(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта
_
_

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій МВС

В. О. Скакун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року N 1007

___________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852)

від ___ 20__ року

N ________

_________
(населений пункт)

Головою комісії ___________
                                                                                    (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
та членами комісії: ________
                                                                                 (найменування посади, прізвища, імена та по батькові)
під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року N 852 (Постанова N 852) (далі - Ліцензійні умови), відповідно до наказу ДСНС або її територіального органу від ___ 20__ року N ______ (акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення N _____) з ___ 20__ року по ___ 20__ року виявлено, що ____
                                                                                                                (найменування ліцензіата, код згідно з ЄДРПОУ або
_
                                   реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта)
повторно допустив ________
                                                                                       (детальний опис порушень, допущених повторно,
_
                                                                з посиланням на конкретні пункти Ліцензійних умов (Постанова N 852)_
                                 та зазначенням розпорядчого документа, у якому було наведено попереднє порушення
_
                                                                                              Ліцензійних умов)

Фото- та відеоматеріали проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) _____
                                   (наявні/відсутні)

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Примірник цього акта на ___ сторінках отримано ___ 20__ року:

_________
(найменування посади)


(підпис)

_
(ініціали та прізвище)


Примірник цього акта надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення*:
_
                                  (найменування посади, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього акта)


(дата)

 

____
(підпис)


Голова комісії

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

 

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)


* Заповнюється в разі відмови керівника ліцензіата (уповноваженої ним особи) отримати примірник цього акта.

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх справ України

В. О. Скакун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року N 1007

_
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії

від ___ 20__ року

N ________

_________
(населений пункт)

Головою комісії ___________
                                                                                   (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
та членами комісії: ________
                                                                                 (найменування посади, прізвища, імена та по батькові)
під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року N 852 (Постанова N 852), відповідно до наказу ДСНС (або її територіального органу) від ___ 20__ року N ______ виявлено, що на момент подання заяви від ___ 20__ року про отримання ліцензії здобувач ліцензії
_
                                                                (найменування здобувача ліцензії, код згідно з ЄДРПОУ
_
                              або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта)
додав підтвердні документи, в яких зазначив недостовірні дані, а саме:
_
                        (зазначаються дані, виявлені під час проведення перевірки, з порівнянням з даними, наданими в
_
                                                          документах, поданих разом із заявою про отримання ліцензії)

Фото- та відеоматеріали проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) ________
                                     (наявні/відсутні)

Завірена в установленому порядку копія опису, а також копії документів з недостовірними даними та документи, що підтверджують недостовірність даних, які містяться у вищезазначених документах, додаються до цього акта та є його невід'ємною частиною.

Цей акт складено на _____ арк. в _____ прим.

Голова комісії

__
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

__
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

 

__
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта вручено: __________
                                                                                           (дата вручення, найменування посади, прізвище та ініціали
_
                                                 керівника ліцензіата (його заступника або іншої уповноваженої особи))
_

_________
(найменування посади)


(підпис)

_
(ініціали та прізвище)


 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх справ України

В. О. Скакун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року N 1007


(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852)

від ___ 20__ року

N _______

_________
(населений пункт)

Голова комісії
                                                                               (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
та члени комісії: ___________
                                                                                  (найменування посади, прізвища, імена та по батькові)
на підставі порушень, що зазначені в акті, складеному за результатами проведення планового (позапланового)* заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, від ___ 20__ року N _______, у присутності
_
                   (прізвище, ім'я та по батькові керівника ліцензіата (його заступника або іншої уповноваженої особи))

УСТАНОВИЛИ, що ліцензіатом _________
                                                                                                   (найменування ліцензіата, код згідно з ЄДРПОУ
_
                              або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта)
упродовж установленого в розпорядженні про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року N 852 (Постанова N 852) (далі - Ліцензійні умови), від ___ 20__ року N _____ строку не усунуто такі порушення:
_
                                                             (детальний опис порушень, що не були усунуті ліцензіатом,
_,
                                                                     з посиланням на відповідні пункти Ліцензійних умов (Постанова N 852))


* Необхідне підкреслити.

що зафіксовані в акті, складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, від ___ 20__ року N _____, та дають підставу вважати ліцензіата таким, що не виконав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (Постанова N 852) від ___ 20__ року N ______.

Фото- та відеоматеріали проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) _____
                                  (наявні/відсутні)

Цей акт складено на _____ арк. в ___ прим.

Голова комісії

__
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

__
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

 

__
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта вручено: __________
                                                                                                       (дата вручення, найменування посади, прізвище
_
                                       та ініціали керівника ліцензіата (його заступника або іншої уповноваженої особи))
_

_________
(найменування посади)


(підпис)

_
(ініціали та прізвище)


 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх справ України

В. О. Скакун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року N 1007

___________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852)

від ___ 20__ року

N ______

_________
(населений пункт)

Голова комісії
                                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
та члени комісії: __________,
                                                                                 (найменування посади, прізвища, імена та по батькові)
які діють на підставі посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852) (далі - Ліцензійні умови), від ___ 20__ року N ___, з ___ 20__ року по ___ 20__ року у ___
                              (найменування ліцензіата, код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника
_
                                                      податків, або серія, номер паспорта та місцезнаходження ліцензіата)
у присутності*
                                                    (найменування посади, прізвище та ініціали керівника ліцензіата (його заступника
_
                                                                                          або іншої уповноваженої особи))
установили факт недопуску уповноважених посадових осіб ДСНС (або її територіального органу) до здійснення заходу державного нагляду (контролю)
_
(зазначаються дії ліцензіата, що свідчать про факт недопуску уповноважених посадових осіб ДСНС (або її територіального органу) до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов (Постанова N 852), зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб ДСНС (або її територіального органу), відмова в доступі посадових осіб ДСНС (або її територіального органу) до місць провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення або відсутність упродовж першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки)

Фото- та відеоматеріали проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) ________
                                         (наявні/відсутні)

Відповідно до вимог пункту 8 частини другої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) дії
_
                                                                                              (найменування ліцензіата)
є відмовою ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю).

Цей акт складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Примірник цього акта на ___ сторінках отримано ___ 20__ року:

_________
(найменування посади)


(підпис)

_
(ініціали та прізвище)


Примірник цього акта надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення**:
_
                                  (найменування посади, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього акта)


(дата)

 

________
(підпис)


Голова комісії

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

 

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)


* У разі відсутності керівника позиція не заповнюється.

** Заповнюється в разі відмови керівника ліцензіата (його заступника або іншої уповноваженої особи) отримати примірник цього акта.

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх справ України

В. О. Скакун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року N 1007


(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України

від ___ 20__ року

N ______

_________
(населений пункт)

Посадові особи Державної служби України з надзвичайних ситуацій або її територіального органу:
_
                                                                 (найменування посади, прізвища, імена, по батькові)
_,
розглянувши __
                                                                                (реквізити листів, подань, найменування органів, які
_,
                                                                                                виявили порушення)
склали цей акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ______
                                                                                                                   (найменування ліцензіата)
(ідентифікаційний код юридичної особи ______, ліцензія
___, видана на підставі ____)
               (серія та номер ліцензії (у разі наявності))                                                          (номер та дата рішення про видачу)
осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України
_
                                                         (детальний опис порушень законодавства з обґрунтуванням)
_
_

Висновок: ____
_
_
(зазначається підсумкова інформація щодо можливості здійснення контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України в значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України)

Посадові особи ДСНС або її територіального органу:

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх справ України

В. О. Скакун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року N 1007


(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852)

від ___ 20__ року

N ______

Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та на підставі акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, від ___ 20__ року N ____ щодо
_
                                                                       (найменування ліцензіата, код згідно з ЄДРПОУ
_
                             або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта)
_
                                            (місцезнаходження ліцензіата (місце провадження господарської діяльності))
_
                    (прізвище, ім'я та по батькові керівника ліцензіата (його заступника або іншої уповноваженої особи))
_
                                                           (детальний опис порушень з посиланням на відповідні норми
_
                                                            законодавства у сфері провадження господарської діяльності)
комісія, що здійснила ______,
                                                                                     (тип та форма заходу державного нагляду (контролю))
у складі:
голови комісії _
                                                                                   (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
та членів комісії: __________
                                                                                  (найменування посади, прізвища, імена та по батькові)

ПОСТАНОВИЛА:

усунути виявлені порушення до ___ 20__ року.

Інформацію про усунення порушень надати до ДСНС (або її територіального органу) у письмовій формі до ___ 20__ року.

Невиконання цього розпорядження є підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії.

Розпорядження складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Примірник цього розпорядження на ___ аркушах отримано ___ 20__ року:

_________
(найменування посади)


(підпис)

_
(ініціали та прізвище)


Примірник цього розпорядження надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення*: ___
                               (найменування посади, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього розпорядження)


(дата)

 

_____
(підпис)


Голова комісії

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії:

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

 

__
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)


* Заповнюється в разі відмови керівника ліцензіата (його заступника або іншої уповноваженої особи) отримати примірник цього розпорядження.

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх справ України

В. О. Скакун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року N 1007

Лицьовий бік

___________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852)

від ___ 20__ року

N ________

Згідно з планом здійснення заходів державного нагляду (контролю), затвердженим наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій або її територіального органу від ___ 20__ року N ___, та на підставі наказу ДСНС (або її територіального органу) від ___ 20__ року N ___
_
                                                                                                         (назва наказу)
_
з ___ 20__ року по ___ 20__ року буде здійснено плановий захід державного нагляду (контролю) щодо ____
                                                                                                            (найменування ліцензіата, код згідно з ЄДРПОУ
_
                             або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта,
_
                                            місцезнаходження ліцензіата (місце провадження господарської діяльності),
_
                                                                 номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року N 852 (Постанова N 852) (далі - Ліцензійні умови), просимо забезпечити обов'язкову присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення в установленому Законами України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) порядку планового заходу державного нагляду (контролю) додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов.

Зворотний бік

Повідомлення:

1) надіслане рекомендованим листом з повідомленням про вручення ___ 20__ року;

2) надіслане за допомогою електронного поштового зв'язку з електронної адреси ________ на електронну адресу ________ ___ 20__ року;

3) вручено особисто під підпис __________
                                                                                                                          (посада, прізвище та ініціали
_
                                                  керівника ліцензіата (його заступника або іншої уповноваженої особи))

___ 20__ року

______
(підпис)


 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
Міністерства внутрішніх справ України

В. О. Скакун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
12 грудня 2018 року N 1007

___________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (Постанова N 852)

від ___ 20__ року

N ________

Видане на підставі наказу ДСНС або її територіального органу від ___ ___________ 20___ року N ______ комісії у складі:

голова комісії _
                                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

_

члени комісії:

_
                                                                  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

_
                                                                   (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

_
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

на проведення
                                                                                  (тип та форма заходу державного нагляду (контролю))
ліцензіата ____
                                                                                  (найменування ліцензіата, код згідно з ЄДРПОУ
_
                               або реєстраційний номер облікової картки платника податків (Положення N 822), або серія та номер паспорта)
за місцезнаходженням (місцем провадження господарської діяльності)
_
                                          (місцезнаходження ліцензіата (місце провадження господарської діяльності))
щодо додержання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення відповідно до отриманої ліцензії
_
                                                         (серія, номер ліцензії або номер та дата рішення про її видачу)
на підставі ____
                              (підстава для проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю))
у строк з ___ 20__ року по ___ 20__ року.

Перелік питань, які є предметом здійснення позапланового державного нагляду (контролю) та необхідність перевірки яких стала підставою для його проведення*
_

Посвідчення є чинним лише впродовж зазначеного в ньому строку здійснення заходу державного нагляду (контролю).

Інформація щодо проведення попередніх заходів державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
_
                                           (тип і форма заходу державного нагляду (контролю) та строк його здійснення)

_________
(найменування посади)


(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 


Копію посвідчення вручено:
                                                                               (дата вручення, найменування посади, прізвище та ініціали керівника
_
                                                             ліцензіата (його заступника або іншої уповноваженої особи))
_


* Заповнюється в разі проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю).

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною службою України з
надзвичайних ситуацій Міністерства
внутрішніх справ України

В. О. Скакун
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали