Додаткова копія: Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2019

м. Київ

N 239

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2019 р. N 278/33249

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти

Відповідно до абзаців сьомого, восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)" (Постанова N 342), підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630 (Постанова N 630), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти, що додається.

2. Підпункт 1.1 пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2013 року N 560 "Про затвердження уніфікованих форм актів" (Форма N 560), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 червня 2013 року за N 1037/23569 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.2 - 1.5 вважати відповідно підпунктами 1.1 - 1.4.

3. Державній службі якості освіти України (Гурак Р. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра

П. Хобзей

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. Кубів

Голова Державної служби
якості освіти України

Р. Гурак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
22 лютого 2019 року N 239

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135, тел./факс: (044) 236-33-11,
e-mail: sqe@sqe.gov.ua, сайт www.sqe.gov.ua, код за ЄДРПОУ 41896851

АКТ

від ________
             (дата складення акта)

 

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного
нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства
у сфері вищої освіти

_
                                              (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_
                                                                            ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків  , або серія та номер паспорта*
_
                                                          (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_
                                                                                 телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД (Наказ N 457)), щодо яких проводиться захід:
_

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),

від  N  

Посвідчення (направлення)

від  N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий

  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):

  перевірка

  ревізія

  обстеження

  огляд

  інша форма, визначена законом

________
         (назва форми заходу)


* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з  по  

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався;  видавався

його вимоги:  виконано;  не виконано

  проводився з  по  

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався;  видавався

його вимоги:  виконано;  не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_
                                                                                          (посади, прізвища, імена, по батькові)
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

_
                                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
треті особи:
_
                                                                                          (посади, прізвища, імена, по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти

Ступінь ризику суб'єкта господа-
рювання
(В, С, Н)*

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розглядалося

I. Загальна характеристика закладу вищої освіти (далі - ЗВО)

1.1

Організаційні засади функціонування

  

  

  

  

  

  

1.1.1

Освітня діяльність ЗВО на підставі ліцензій, виданих в установленому порядку, провадиться

В, С, Н

 

 

 

 

Частина перша статті 24 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII) (далі - ЗУ N 1556-VII)

1.1.2

Заклади освіти, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників, обов'язковість якої передбачена законом, ліцензію на відповідну діяльність мають та/або відповідні освітні програми акредитували

В, С, Н

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 18 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII) (далі - ЗУ N 2145- VIII)

1.1.3

Дозвіл центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки на утворення в Україні ЗВО за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, структурного підрозділу (або структурних підрозділів) ЗВО іноземних країн на території України отримано

В, С, Н

 

 

 

 

Частина третя статті 31 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

1.2

Структура ЗВО

  

  

  

  

  

  

1.2.1

Основні структурні підрозділи ЗВО наявні, рішенням вченої ради ЗВО утворені

В

 

 

 

 

Частини друга (Закон N 1556-VII), третя (Закон N 1556-VII), шоста статті 33 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

1.2.2

Структура ЗВО, статус і функції структурних підрозділів статутом ЗВО та положеннями про відповідні структурні підрозділи визначаються

В, С, Н

 

 

 

 

Частина перша статті 33 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

1.2.3

У кожному зі створених факультетів об'єднано не менш як три кафедри та/або лабораторії (для державних і комунальних ЗВО)

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 33 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

1.2.4

Кожен з факультетів забезпечує підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання (крім факультетів військових ЗВО (ЗВО із специфічними умовами навчання), ЗВО фізичного виховання і спорту, ЗВО культури та мистецтва) (для державних і комунальних ЗВО)

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 33 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

1.2.5

До складу кожної з кафедр входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання (для державних і комунальних ЗВО)

В, С, Н

 

 

 

 

Частина п'ята статті 33 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

1.3

Керівник ЗВО:

  

  

  

  

  

  

1.3.1

на момент обрання (призначення) на посаду вчене звання та науковий ступінь (для ЗВО мистецького спрямування - вчене звання та науковий ступінь або ступінь доктора мистецтва) і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років має

В

 

 

 

 

Абзац перший частини першої статті 42 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

1.3.2

обраний за конкурсом у встановленому порядку (з урахуванням особливостей, визначених статутами приватних ЗВО, закладів вищої духовної освіти, та законодавства, що визначає діяльність вищих військових навчальних закладів (ЗВО зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів ЗВО)

В

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини першої статті 27 (Закон N 1556-VII), частина третя статті 42 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

1.3.3

на момент обрання (призначення) на посаду громадянином України є (для державних і комунальних ЗВО)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини першої статті 42 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

1.3.4

на посаді керівника відповідного ЗВО більше ніж два строки не перебуває (для державних і комунальних ЗВО)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 42 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

II. Прийом та випуск здобувачів вищої освіти

2.1

Правила прийому до ЗВО (на відповідний рік):

  

  

  

  

  

  

2.1.1

затверджені вченою радою відповідно до Умов прийому на навчання до ЗВО

В, С, Н

 

 

 

 

Частина п'ята статті 44 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.1.2

містять перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за яким здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Частина восьма статті 44 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.1.3

ЗВО, що претендує на отримання державного замовлення на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), до Єдиної державної електронної бази з питань освіти для верифікації переліку спеціальностей в установленому порядку та у визначений строк подано

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини сьомої статті 44 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.2

Приймальна комісія

  

  

  

  

  

  

2.2.1

Приймальна комісія як робочий орган ЗВО для вирішення нею поточних питань діяльності ЗВО утворена

В, С, Н

 

 

 

 

Частина перша статті 38 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.2.2

Відповідно до Положення про приймальну комісію ЗВО (Положення N 1085), затвердженого вченою радою ЗВО, діє

В, С, Н

 

 

 

 

Частина третя статті 38 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.2.3

Порядок формування складу приймальної комісії ЗВО вимогам Положення про приймальну комісію ЗВО (Положення N 1085) відповідає

В, С, Н

 

 

 

 

Частина третя статті 38 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункти 2 - 4 розділу I Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року N 1085 (Положення N 1085), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за N 1353/27798

2.3

Конкурс

  

  

  

  

  

  

2.3.1

Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у межах установлених квот прийому до ЗВО (наукових установ) України осіб (за їхнім вибором), які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, дітей-сиріт та осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у ЗВО забезпечується

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини третьої статті 44 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.3.2

Право осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів за державним замовленням забезпечується

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац четвертий частини третьої статті 44 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
абзац перший пункту 6 Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року N 417 (Постанова N 417)

2.3.3

Прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО для вступу до цього ЗВО на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності здійснюється

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини четвертої статті 44 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.3.4

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра (на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра) за результатами вступних випробувань здійснюється

В, С, Н

 

 

 

 

Частина десята статті 44 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.3.5

Особа для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, вступає до ЗВО за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра

В, С, Н

 

 

 

 

Частина десята статті 44 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.4

Обсяг та порядок оприлюднення інформації про перебіг і результати прийому до ЗВО згідно з Умовами прийому дотримано

В, С, Н

 

 

 

 

Частина п'ятнадцята статті 44 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.5

Умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію, правилами прийому, відомостями про обсяг прийому за кожною спеціальністю та освітнім рівнем, кількістю місць, виділених для вступу на пільгових умовах, ЗВО створені

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини чотирнадцятої статті 44 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.6

Про відрахування здобувачів вищої освіти з числа іноземних громадян ЗВО повідомляє центральний орган виконавчої влади у сфері міграції

В, С, Н

 

 

 

 

Частина тринадцята статті 5 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Закон N 3773-VI)

2.7

Заява та документи, подані іноземними вступниками (документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додаток (оригінал та його копія) до нього) (за наявності), перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу, засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, зберігаються в особовій справі вступників/студентів

В, С, Н

 

 

 

 

Абзаци 16 - 18 пункту 9 Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року N 1541 (Порядок N 1541), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за N 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року N 1272 (Наказ N 1272)) (далі - Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства)

2.8

ЗВО забезпечує вступ осіб з числа іноземних громадян за акредитованими освітніми програмами

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 6 Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (Порядок N 1541)

2.9

Комісія для здійснення процедури визнання документів про освіту, виданих іноземними закладами освіти, у ЗВО утворена, на підставі положення про неї діє

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 2 розділу II Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти (Порядок N 504);
пункт 2 розділу II Порядку визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав (Порядок N 504), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року N 504, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за N 614/27059 та N 615/27060 відповідно

2.10

У встановленому порядку здійснюються:

  

  

  

  

  

  

2.10.1

переведення студентів

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 46 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
Пункти 1 - 13 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року N 245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 1996 року за N 427/1452 (далі - Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів)

2.10.2

відрахування студентів

В, С, Н

 

 

 

 

Частина перша статті 46 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункти 14 - 15 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

2.10.3

переривання навчання

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 46 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.10.4

поновлення студентів

В, С, Н

 

 

 

 

Частини третя (Закон N 1556-VII), четверта статті 46 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункти 16 - 21 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

2.11

Право громадян України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету, на повторне безоплатне здобуття вищої освіти в державних і комунальних ЗВО за умови відшкодування у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, ЗВО забезпечується

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац четвертий частини першої статті 4 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункти 2 - 9 Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року N 658 (Постанова N 658)

2.12

Видача диплома державного зразка та додатка до нього відповідно до сертифіката про акредитацію здійснюється

В, С, Н

 

 

 

 

Частина сьома статті 25 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

2.13

Документи про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка та додатки до них, академічна довідка, що видаються ЗВО, встановленим формам та вимогам відповідають

В, С, Н

 

 

 

 

Пункти 2 (Форма N 525), 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року N 525 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки" (Форма N 525), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2015 року за N 551/26996 (далі - Наказ N 525)

III. Зміст підготовки фахівців, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу (розділ може формуватися як у цілому по ЗВО, так і за окремими освітніми програмами (напрямами та спеціальностями))

3.1

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти, необхідне для досягнення визначених результатів навчання, обліковується у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 9 частини першої статті 1 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.2

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 14 частини першої статті 1 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.3

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить зазвичай 60 кредитів ЄКТС

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 14 частини першої статті 1 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.4

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти, визначає

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 17 частини першої статті 1 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.5

Асистентура-стажування

  

  

  

  

  

  

3.5.1

як складова освітньої програми вищої освіти в університетах та академіях мистецького спрямування передбачена, на основі ступеня магістра проводиться і є основною формою підготовки мистецьких виконавських кадрів вищої кваліфікації

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 17 ЗУ N 2145-VIII (Закон N 2145-VIII)

3.5.2

Підготовка здобувачів в асистентурі-стажуванні ЗВО мистецького спрямування виключно за очною (денною) формою навчання здійснюється

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3 Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року N 865 (Постанова N 865) (далі - Порядок N 865)

3.5.3

Строк підготовки здобувачів в асистентурі-стажуванні становить один рік

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3 Порядку N 865 (Постанова N 865)

3.5.4

Для здобувачів, які успішно завершили навчання в асистентурі-стажуванні та отримали відповідний сертифікат, строк підготовки в творчій аспірантурі за цією самою спеціальністю становить два роки

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 3 Порядку N 865 (Постанова N 865)

3.6

Обсяг освітньо-професійної програми молодшого бакалавра становить 120 - 150 кредитів ЄКТС

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини третьої статті 5 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.7

Обсяг освітньо-професійної програми бакалавра становить 180 - 240 кредитів ЄКТС

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини четвертої статті 5 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.8

Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста ЗВО визначається

В, С, Н

 

 

 

 

3.9

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 - 120 кредитів ЄКТС

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини п'ятої статті 5 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.10

Обсяг освітньо-наукової програми магістра становить 120 кредитів ЄКТС

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини п'ятої статті 5 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.11

Обсяг освітньо-наукової програми магістра дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків включає

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини п'ятої статті 5 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.12

Здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти у результаті успішного виконання освітньої програми, обсяг якої становить 300 - 360 кредитів ЄКТС, забезпечується

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій частини п'ятої статті 5 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.13

Навчальний план розроблено ЗВО на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю, вченою радою ЗВО затверджено

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 10 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункт 8 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.14

Навчальний план перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю визначає

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 10 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.15

Індивідуальні навчальні плани студентів

  

  

  

  

  

  

3.15.1

на основі навчального плану розробляються

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 10 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

3.15.2

у визначеному ЗВО порядку затверджуються

В, С, Н

 

 

 

 

3.16

Обсяг навчальних дисциплін, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом для вибору здобувачами вищої освіти, становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 15 частини першої статті 62 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

IV. Організація освітнього процесу

4.1

Положення про організацію освітнього процесу у ЗВО вченою радою ЗВО затверджено

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 47 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

4.2

Канікулярна відпустка тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік для здобувачів вищої освіти передбачена

В

 

 

 

 

Пункт 25 частини першої статті 62 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

4.3

Навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не перевищує 600 годин на навчальний рік

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 56 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

4.4

Умови для реалізації особливостей організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання ЗВО дотримані

В, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 9 ЗУ N 2145-VIII (Закон N 2145-VIII);
пункти 3.1 - 3.10 розділу III Положення про дистанційне навчання, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року N 466 (Положення N 466), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за N 703/23235

4.5

Здобувачі освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України, не залучаються

В, С, Н

 

 

 

 

Частина п'ята статті 53 ЗУ N 2145-VIII (Закон N 2145-VIII)

4.6

Документи ЗВО, що регулюють питання дотримання академічної доброчесності:

 

  

  

  

 

  

4.6.1

види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначають

В, С, Н

 

 

 

 

Частини 7 (Закон N 2145-VIII), 8 статті 42 ЗУ N 2145-VIII (Закон N 2145-VIII)

4.6.2

з органом студентського самоврядування в частині відповідальності здобувачів вищої освіти погоджені

В, С, Н

 

 

 

 

4.6.3

уповноваженим колегіальним органом управління ЗВО затверджені

В, С, Н

 

 

 

 

4.7

Права особи, щодо якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, ЗВО дотримано

В, С, Н

 

 

 

 

Частина восьма статті 42 ЗУ N 2145-VIII (Закон N 2145-VIII)

4.8

Вимоги щодо мови освітнього процесу у ЗВО забезпечено

В, С, Н

 

 

 

 

Частина перша статті 7 ЗУ N 2145-VIII (Закон N 2145-VIII);
частини перша - третя статті 48 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

4.9

За бажанням здобувачів освіти можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови, як окремої дисципліни створено

В, С, Н

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7 ЗУ N 2145-VIII (Закон N 2145-VIII);
частина четверта статті 48 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

4.10

Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою ЗВО окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, утворює або індивідуальні програми розробляє

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 48 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

4.11

Забезпечення практичної підготовки

  

  

  

  

  

  

4.11.1

Проходження практики студентом відповідно до законодавства здійснюється

В, С, Н

 

 

 

 

Частина третя статті 51 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

4.11.2

Право здобувачів вищої освіти на безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях забезпечується

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 24 частини першої статті 62 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

V. Ефективність використання педагогічного та науково-педагогічного потенціалу

5.1

Прийняття, переведення та звільнення з посад працівників, у тому числі науково-педагогічних (педагогічних), як працюючих за основним місцем роботи, так і зовнішніх сумісників, здійснюється в установленому порядку

В, С, Н

 

 

 

 

Статті 35 (Закон N 1556-VII), 43 (Закон N 1556-VII), 55 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
частина четверта статті 50 (Закон N 2145-VIII), частина друга статті 57 ЗУ N 2145-VIII (Закон N 2145-VIII)

5.2

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних (педагогічних) кадрів не рідше одного разу на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати забезпечується

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 60 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

5.3

Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування під час проведення атестації педагогічних працівників та обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками враховуються

В, С, Н

 

 

 

 

Частина п'ята статті 60 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

5.4

Атестація педагогічних працівників

  

  

  

  

  

  

5.4.1

Атестація кожного педагогічного працівника у визначені строки здійснюється

В, С, Н

 

 

 

 

Частина шоста статті 55 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункт 1.7 розділу I, пункти 3.18 - 3.22 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року N 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за N 1255/18550 (далі - Типове положення про атестацію педагогічних працівників)

5.4.2

Атестаційна комісія відповідного рівня створюється щороку до 20 вересня

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II Типового положення про атестацію педагогічних працівників

5.4.3

Кількість членів атестаційної комісії складає не менше п'яти осіб

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.6 розділу II Типового положення про атестацію педагогічних працівників

5.4.4

Списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії атестаційною комісією до 20 жовтня затверджується

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 3.2 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників

5.5

Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи ЗВО визначаються

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 56 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

5.6

Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до їх посад, ЗВО за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником) (за наявності) встановлюються

В, С, Н

 

 

 

 

Частина четверта статті 56 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

5.7

Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, здійснюється лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством

В, С, Н

 

 

 

 

Частина п'ята статті 56 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

VI. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази

6.1

Безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту особам, які навчаються, ЗВО забезпечуються

 

 

 

 

 

Абзац восьмий частини першої статті 53 ЗУ N 2145-VIII (Закон N 2145-VIII);
пункт 2 частини першої статті 62 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

6.2

ЗВО у своєму складі бібліотеку, бібліотечний фонд якої відповідає вимогам стандартів освітньої діяльності, має

В, С, Н

 

 

 

 

Частина шоста статті 33 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

6.3

Безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами ЗВО здобувачам вищої освіти забезпечується

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 62 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

VII. Організація роботи зі студентами та діяльність студентського самоврядування

7.1

Рішення ЗВО з питань відрахування студентів (курсантів) з ЗВО та їх поновлення на навчання, переведення осіб, які навчаються у ЗВО за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, переведення осіб, які навчаються у ЗВО за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням, призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника ЗВО, поселення осіб, які навчаються у ЗВО, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку, затвердження правил внутрішнього розпорядку ЗВО в частині, що стосується осіб, які навчаються, діяльності студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у ЗВО, з органами студентського самоврядування ЗВО погоджуються

В, С, Н

 

 

 

 

Частина шоста статті 40 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

7.2

Угода щодо забезпечення належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщень, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо) укладена та ЗВО виконується

В, С, Н

 

 

 

 

Частина дев'ята статті 40 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

7.3

Студентське самоврядування в розмірі не менше 0,5 % власних надходжень, отриманих ЗВО від основної діяльності, ЗВО фінансується

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 1 частини десятої статті 40 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

7.4

Правила призначення академічних стипендій для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою:

  

  

 

 

  

  

7.4.1

відповідно до встановлених вимог розроблені

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 5 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року N 882 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1050 (Постанова N 1050)) (далі - Порядок призначення і виплати стипендій)

7.4.2

вченою (педагогічною) радою за погодженням з органом студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, затверджено

В, С, Н

 

 

 

 

7.4.3

не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру оприлюднені

В, С, Н

 

 

 

 

7.5

Склад стипендіальної комісії встановленим вимогам відповідає

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 5 Порядку призначення і виплати стипендій (Постанова N 1050)

7.6

Стипендія, у тому числі соціальна, у встановленому порядку призначається та виплачується

В, С, Н

 

 

 

 

Частини друга - шоста статті 62 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункти 13 (Постанова N 1050), 20 Порядку призначення і виплати стипендій (Постанова N 1050);
пункти 4 - 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1045 (Постанова N 1045);
підпункт 3 пункту 3 (Постанова N 975), пункт 4 Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти (Постанова N 975), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року N 975

7.7

Академічні стипендії особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України, призначаються

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій частини четвертої статті 62 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

7.8

Частка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, у межах визначеного загального відсотка студентів (курсантів) та стипендіального фонду вченою радою ЗВО встановлюється

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій частини четвертої статті 62 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

VIII. Наукова і науково-технічна діяльність, міжнародні зв'язки

8.1.

Умови для реалізації права здобувачів на участь у науковій роботі, наукових конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах ЗВО забезпечуються

В

 

 

 

 

Пункт 9 частини першої статті 62 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

8.2

Докторантуру за рішенням вченої ради ЗВО (наукової установи) лише за умови наявності трьох штатних працівників - докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності відкрито

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 38 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року N 261 (Постанова N 261) (далі - Порядок N 261)

8.3

Договори для врегулювання відносин між аспірантами (ад'юнктами) або докторантами та ЗВО (науковою установою) укладаються

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 5 Порядку N 261 (Постанова N 261)

8.4

На аспірантів (ад'юнктів) та докторантів обов'язки, не пов'язані з виконанням відповідної освітньо-наукової (наукової) програми та підготовкою дисертації, ЗВО не покладаються

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 16 Порядку N 261 (Постанова N 261)

8.5

Керівництво аспірантами та докторантами:

  

  

  

  

  

  

8.5.1

Аспіранти (ад'юнкти) та докторанти науковими керівниками і консультантами відповідної кваліфікації забезпечені

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший пункту 24 Порядку N 261 (Постанова N 261)

8.5.2

Кількість аспірантів, докторантів, прикріплених до наукового керівника - доктора наук, не перевищує 5 осіб одночасно (разом з докторантами), включаючи аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 24 Порядку N 261 (Постанова N 261)

8.5.3

Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника - доктора філософії (кандидата наук), не перевищує 3 осіб, включаючи аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 24 Порядку N 261 (Постанова N 261)

8.6

Навчальний план аспірантури (ад'юнктури) інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (30 - 60 кредитів ЄКТС), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю містить

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій частини шостої статті 5 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункт 26 Порядку N 261 (Постанова N 261)

8.7

Освітньо-наукова програма аспірантури (ад'юнктури) ЗВО (наукової установи) не менше чотирьох складових, що передбачають набуття аспірантом (ад'юнктом) таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій, включає

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 27 Порядку N 261 (Постанова N 261)

8.8

Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи аспіранта (ад'юнкта)

 

  

  

  

 

  

8.8.1

погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою ЗВО (наукової установи) протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури (ад'юнктури)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 10 Порядку N 261 (Постанова N 261)

8.8.2

на основі освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури (ад'юнктури) формуються

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 26 Порядку N 261 (Постанова N 261)

8.8.3

Індивідуальний план наукової роботи для оцінювання успішності запланованої наукової роботи використовується

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 10 Порядку N 261 (Постанова N 261)

8.8.4

Індивідуальний навчальний план аспіранта (ад'юнкта) перелік дисциплін за вибором аспіранта (ад'юнкта) в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, містить

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 26 Порядку N 261 (Постанова N 261)

8.9

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою ЗВО, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації здійснюється

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини третьої статті 6 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

8.10

Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

 

  

  

  

 

  

8.10.1

Функції, структура та організаційний механізм діяльності положенням, затвердженим в установленому порядку, визначені

В, С

 

 

 

 

Частини четверта (Закон N 1556-VII), восьма статті 41 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

8.10.2

Керівник ЗВО приміщення, меблі, оргтехніку тощо надає

В, С

 

 

 

 

Частина десята статті 41 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

8.10.3

Кошти для діяльності вченою радою ЗВО визначені

В, С

 

 

 

 

Частина одинадцята статті 41 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

IX. Окремі питання господарської діяльності

9.1

Для осіб, які навчаються за державним замовленням, документи про вищу освіту державного зразка за рахунок коштів державного бюджету ЗВО виготовляються та видаються

В, С, Н

 

 

 

 

Частина сьома статті 7 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

9.2

Для осіб, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, вартість документів про вищу освіту у вартість навчання включено

В, С, Н

 

 

 

 

Частина сьома статті 7 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

9.3

Розмір плати за навчання або за надання додаткових освітніх послуг на офіційних веб-сайтах оприлюднено

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 30 ЗУ N 2145-VIII (Закон N 2145-VIII)

9.4

Зміна плати за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік ЗВО здійснюється

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини сьомої статті 73 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

9.5

Платні послуги ЗВО надаються:

  

  

  

  

  

  

9.5.1

відповідно до Переліку платних освітніх та інших послуг, що можуть надаватися державними і комунальними ЗВО, затвердженого Кабінетом Міністрів України (для державних і комунальних ЗВО)

В, С, Н

 

 

 

 

Частина друга статті 73 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункти 1 - 8 Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 796

9.5.2

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на безоплатній основі

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року N 796

9.5.3

відповідно до статуту ЗВО

В, С, Н

 

 

 

 

Частина перша статті 73 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

9.5.4

за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності

В, С, Н

 

 

 

 

Частина перша статті 73 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

9.6

Громадське обговорення у трудовому колективі та колективі осіб, які навчаються, бюджету ЗВО, його видатків та доходів, стану майна ЗВО та порядку його використання здійснюється (з урахуванням особливостей, визначених статутами приватних ЗВО, закладів вищої духовної освіти, та законодавства, що визначає діяльність вищих військових навчальних закладів (ЗВО зі специфічними умовами навчання))

В

 

 

 

 

Частина друга статті 79 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

9.7

Розмір плати за проживання в студентських гуртожитках не перевищує граничного розміру, встановленого законодавством (для державних і комунальних ЗВО)

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 28 березня 2011 року N 284/423/173 "Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності" (Наказ N 284/423/173), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2011 року за N 520/19258

X. Атестація здобувачів вищої освіти

10.1

Положення про екзаменаційну комісію вченою радою ЗВО (наукової установи) затверджено

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини другої статті 6 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

10.2

Атестація у ЗВО відкрито і гласно здійснюється

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 6 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

10.3

Інформація, яка міститься у дипломах молодшого бакалавра, бакалавра, магістра доктора філософії, доктора наук, встановленим вимогам відповідає

В, С, Н

 

 

 

 

Частини третя - четверта статті 7 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

10.4

Видача додатка до диплома європейського зразка, який є невід'ємною частиною диплома бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва та містить структуровану інформацію про завершене навчання, результати навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої освіти України, забезпечується

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини п'ятої статті 7 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

10.5

Особи, відраховані із ЗВО до завершення навчання за освітньою програмою, академічну довідку встановленого зразка, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, отримують

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац восьмий частини першої статті 46 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункт 3 наказу N 525 (Форма N 525)

10.6

Освітні програми, з яких ЗВО видається документ про вищу освіту державного зразка, акредитовані

В, С, Н

 

 

 

 

Частини шоста статті 7 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

10.7

Порядок видачі та зразок власних документів про вищу освіту, які ЗВО виготовляють і видають за неакредитованою освітньою програмою, вченою радою ЗВО визначені

В, С

 

 

 

 

Частина шоста статті 7 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

10.8

Зразок спільних дипломів за результатами здобуття особою вищої освіти за узгодженими між ЗВО (у тому числі іноземними) освітніми програмами спільним рішенням вчених рад таких ЗВО визначено

В, С, Н

 

 

 

 

Частина восьма статті 7 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

10.9

Зразок подвійних дипломів за результатами здобуття особою вищої освіти одночасно за двома спеціальностями (спеціалізаціями) вченою радою ЗВО визначено

В, С, Н

 

 

 

 

Частина дев'ята статті 7 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

10.10

За одним керівником дипломних проектів закріплено:

  

  

  

  

  

  

10.10.1

для рівнів "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" не більше 8 дипломних проектів (робіт) на навчальний рік (з урахуванням прав національних ЗВО)

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 2 частини третьої статті 29 (Закон N 1556-VII), абзац другий частини другої статті 56 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункт 20 Норм часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 07 серпня 2002 року N 450, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за N 698/6986 (далі - Норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів)

10.10.2

для рівня "магістр" не більше 5 дипломних проектів (робіт) (з урахуванням прав національних ЗВО)

В, С, Н

 

 

 

 

10.11

Тривалість роботи екзаменаційної комісії шести годин на день та 0,5 години на одного студента не перевищує (з урахуванням прав національних ЗВО)

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини другої статті 56 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункти 19, 20 Норм часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

XI. Менеджмент ЗВО

11.1

Керівник ЗВО щороку перед засновником (засновниками) або уповноваженим (уповноваженою) ним (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування ЗВО звітує

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац перший частини п'ятої статті 34 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.2

Керівник ЗВО щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті ЗВО оприлюднює

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац другий частини п'ятої статті 34 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.3

Повноваження керівника факультету (навчально-наукового інституту) Положенням про факультет (навчально-науковий інститут), затвердженим вченою радою ЗВО, визначено

В

 

 

 

 

Частина третя статті 35 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.4

Склад вченої ради як колегіального органу управління ЗВО, створеного строком на п'ять років, наказом керівника ЗВО затверджується

В, С

 

 

 

 

Частина перша статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.5

Склад вченої ради ЗВО та порядок його формування вимогам відповідають

В, С, Н

 

 

 

 

Частини третя - п'ята статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.6

Вчена рада ЗВО розглядає визначені законодавством та Статутом ЗВО питання:

 

  

  

  

 

  

11.6.1

розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту ЗВО, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 2 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.6.2

ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт ЗВО

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 3 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.6.3

визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 4 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.6.4

ухвалює за поданням керівника ЗВО рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 6 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.6.5

обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 7 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.6.6

затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 8 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.6.7

ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 9 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.6.8

затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 10 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.6.9

ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 11 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.6.10

оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 12 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.6.11

присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 13 частини другої статті 36 (Закон N 1556-VII), частина четверта статті 54 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII);
пункт 2 розділу I Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року N 13 (Порядок N 13), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за N 183/28313

11.6.12

приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 14 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.6.13

приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 141 частини другої статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.7

Рішення вченої ради ЗВО в дію рішеннями керівника ЗВО вводяться

В, С, Н

 

 

 

 

Частина шоста статті 36 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.8

Наглядова рада у ЗВО за рішенням засновника (засновників) для забезпечення нагляду за управлінням майном ЗВО, додержанням мети його створення утворена

В

 

 

 

 

Частина перша статті 37 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.9

До складу наглядової ради працівники ЗВО не входять

В, С, Н

 

 

 

 

Частина п'ята статті 37 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.10

Керівник кафедри організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів забезпечує

В, С, Н

 

 

 

 

Частина сьома статті 35 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.11

Правила внутрішнього розпорядку ЗВО в частині, що стосується осіб, які навчаються, з органом студентського самоврядування погоджено

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 6 частини шостої статті 40 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.12

На офіційному веб-сайті ЗВО, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов'язань ЗВО оприлюднено

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 4 частини третьої статті 32 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.13

На офіційному веб-сайті ЗВО кошторис ЗВО на поточний рік та всі зміни до нього; звіт про використання та надходження коштів; інформацію щодо проведення тендерних процедур; штатний розпис на поточний рік опубліковано

 

 

 

 

 

Частина четверта статті 79 ЗУ N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

11.14

Діловодство у ЗВО відповідно до затвердженої інструкції з діловодства ЗВО організоване

В, С, Н

 

 

 

 

Абзац третій пункту 7 розділу I Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року N 1000/5 (Наказ N 1000/5), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за N 736/27181 (далі - Правила N 1000/5)

11.15

Номенклатура справ у ЗВО наявна

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 4 глави 1 розділу IV Правил N 1000/5 (Наказ N 1000/5)

11.16

Зберігання документів і справ у ЗВО забезпечено

В, С, Н

 

 

 

 

Пункт 2 глави 3 розділу IV Правил N 1000/5 (Наказ N 1000/5)

11.17

Для реалізації права на вищу освіту осіб з інвалідністю у ЗВО необхідні умови для здобуття відповідної освіти створюються

В, С, Н

 

 

 

 

Частина перша статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"


* В - високий ступінь ризику; С - середній ступінь ризику; Н - незначний ступінь ризику.

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

найменування

дата і номер

Закони України

1

Про освіту

від 05 вересня 2017 року N 2145-VIII (Закон N 2145-VIII)

 

2

Про вищу освіту

від 01 липня 2014 року N 1556-VII (Закон N 1556-VII)

 

3

Про ліцензування видів господарської діяльності

від 02 березня 2015 року N 222-VIII (Закон N 222-VIII)

 

4

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

від 22 вересня 2011 року N 3773-VI (Закон N 3773-VI)

 

5

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні

від 21 березня 1991 року N 875-XII

 

Постанови Кабінету Міністрів України

6

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

від 23 березня 2016 року N 261 (Постанова N 261)

 

7

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

від 27 серпня 2010 року N 796

 

8

Питання стипендіального забезпечення

від 12 липня 2004 року N 882

 

9

Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

від 28 грудня 2016 року N 1045 (Постанова N 1045)

 

10

Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

від 23 листопада 2016 року N 975 (Постанова N 975)

 

11

Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням

від 30 травня 2018 року N 417 (Постанова N 417)

 

12

Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні

від 24 жовтня 2018 року N 865 (Постанова N 865)

 

13

Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

від 26 серпня 2015 року N 658 (Постанова N 658)

 

14

Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

від 12 серпня 2015 року N 579 (Постанова N 579)

 

Накази центральних органів виконавчої влади України

Накази Міністерства освіти і науки України

15

Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

від 01 листопада 2013 року N 1541 (Порядок N 1541)

25 листопада 2013 року за N 2005/24537

16

Про затвердження Положення про дистанційне навчання

від 25 квітня 2013 року N 466 (Положення N 466)

30 квітня 2013 року за N 703/23235

17

Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

від 07 серпня 2002 року N 450

21 серпня 2002 року за N 698/6986

18

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

від 06 жовтня 2010 року N 930

14 грудня 2010 року за N 1255/18550

19

Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

від 15 липня 1996 року N 245

07 серпня 1996 року за N 427/1452

20

Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки

від 12 травня 2015 року N 525 (Форма N 525)

18 травня 2015 року за N 551/26996

21

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

від 14 січня 2016 року N 13 (Порядок N 13)

03 лютого 2016 року за N 183/28313

22

Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту

від 05 травня 2015 року N 504 (Порядок N 504)

27 травня 2015 року за N 614/27059

23

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу

від 15 жовтня 2015 року N 1085 (Положення N 1085)

04 листопада 2015 року за N 1353/27798

Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України

24

Про встановлення граничного розміру
плати за проживання в студентських
гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності

від 28 березня 2011 року N 284/423/173 (Наказ N 284/423/173)

27 квітня 2011 року за N 520/19258

Накази Міністерства юстиції України

25

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

від 18 червня 2015 року N 1000/5 (Наказ N 1000/5)

22 червня 2015 року за N 736/27181

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

N
з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності):
_

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного
заходу державного нагляду (контролю) та цього акта*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових
осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 


* Ця частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

____
(посада)

__________
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

____
(посада)

__________
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

____
(посада)

__________
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

____
(посада)

__________
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

____
(посада)

__________
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на  сторінках отримано  :

____
(посада)

__________
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього акта
_
_

 

Директор департаменту
правового забезпечення

М. М. Ярмистий
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали