ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.01.2010 р. N 60

Про затвердження в новій редакції посадових інструкцій начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації, його першого заступника та заступників

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.09.2006 N 943 було затверджено посадову інструкцію начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації, а розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.01.2008 N 33 - посадові інструкції заступників начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Відповідно до ст. 11, п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст. 11 Закону України "Про державну службу", наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18.06.2003 N 131-О "Про затвердження змін і доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників",

затвердити посадові інструкції начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації, його першого заступника та заступників, що додаються.

 

Перший заступник голови,
виконуючий обов'язки голови
облдержадміністрації

Ю. Є. Ареф'єв


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
28.01.2010 N 60


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Загальна частина

Посада начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - начальник) згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесена до IV категорії посад державних службовців.

Призначення на посаду начальника та звільнення з неї здійснюється розпорядженням голови облдержадміністрації за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

Начальник безпосередньо підпорядковується голові облдержадміністрації.

У своїй діяльності начальник керується:

Конституцією та законами України;

актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

наказами Міністерства охорони здоров'я України;

розпорядженнями голови облдержадміністрації та рішеннями обласної ради;

Положенням про Головне управління охорони здоров'я Луганської облдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.02.2007 N 218, зі змінами;

іншими нормативно-правовими актами, що пов'язані з функціями Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - Головне управління).

Завдання та обов'язки

Завданнями начальника є:

здійснення керівництва діяльністю Головного управління;

забезпечення ефективного виконання покладених на Головне управління завдань щодо реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;

організація лікувально-профілактичної, санітарно-епідеміологічної, фармацевтичної, фінансово-економічної, кадрової і адміністративно-господарської діяльності мережі підвідомчих закладів охорони здоров'я;

здійснення аналізу стану і тенденції розвитку галузі охорони здоров'я, ходу виконання державних та регіональних програм, діяльності Головного управління.

На начальника Головного управління покладено такі обов'язки:

визначення обсягу повноважень та ступеня відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів управління, фахівців, в том числі і головних, та працівників управління;

видання у межах своєї компетенції наказів, організація контролю за їх виконанням;

призначення та звільнення з посад працівників Головного управління, застосування до них заохочень і заходів дисциплінарних стягнень;

підготовка пропозицій щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих закладів охорони здоров'я згідно з чинним законодавством;

організація розроблення проектів нормативних актів та програм у межах своєї компетенції;

затвердження положень про структурні підрозділи Головного управління та посадових інструкцій їх працівників;

організація роботи з добору, розстановки і використання медичних кадрів підвідомчих закладів охорони здоров'я, забезпечення своєчасного підвищення їх кваліфікації;

розгляд і затвердження кошторисів доходів і видатків, штатних розписів та балансів підвідомчих закладів охорони здоров'я;

участь у засіданнях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з питань, що належать до його компетенції;

здійснення заходів щодо інформування населення про стан виконання повноважень, покладених на Головне управління, у тому числі із залученням відповідних засобів масової інформації;

створення належних виробничих умов, забезпечення контролю за станом трудової та виконавчої дисципліни, додержання працівниками Головного управління правил охорони праці та протипожежного захисту;

співпраця Головного управління з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими установами та організаціями;

забезпечення захисту державної таємниці у відповідності із чинним законодавством.

Начальник Головного управління повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, Головного управління;

акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я;

основи законодавства про охорону здоров'я та про працю;

основи державного управління,

основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я;

практику застосування чинного законодавства;

основи організації роботи та технологію процесу управління;

специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я;

технології інформаційного забезпечення, форми та методи роботи із засобами масової інформації;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків начальник має право:

діяти без доручення від імені Головного управління, представляти його інтереси в усіх установах, організаціях, підприємствах, в межах чинного законодавства, укладати договори, видавати доручення, відкривати в установах банків, у відділеннях Державного казначейства України розрахункові та інші рахунки;

запитувати та отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

здійснювати перевірки стану дотримання законодавства про охорону здоров'я закладами охорони здоров'я, їх посадовими особами;

вносити пропозиції до облдержадміністрації та Міністерства охорони здоров'я України щодо вдосконалення роботи Головного управління;

здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Головного управління та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг;

залучати фахівців підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належить до його компетенції.

Відповідальність

Начальник несе персональну відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну відповідальність в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.

Діяльність начальника підлягає щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

Кваліфікаційні вимоги

На посаду призначається особа, яка має:

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина";

післядипломну освіту за спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

вищу кваліфікаційну категорію за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я";

стаж роботи за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я" не менше 10 років;

довідку за результатами стажування в органах управління вищого рівня.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. Г. Тихоновський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
28.01.2010 N 60


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
першого заступника начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Загальна частина

Посада першого заступника начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - перший заступник начальника) згідно із статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесена до V категорії посад державних службовців.

Призначення на посаду першого заступника начальника та звільнення з неї здійснюється за розпорядженням голови облдержадміністрації і погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

Перший заступник начальника безпосередньо підпорядковується начальнику Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

У своїй діяльності перший заступник начальника керується:

Конституцією та законами України;

актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

наказами Міністерства охорони здоров'я України;

розпорядженнями голови облдержадміністрації та рішеннями обласної ради;

Положенням про Головне управління охорони здоров'я Луганської облдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.02.2007 N 218, зі змінами;

іншими нормативно-правовими актами, що пов'язані з функціями Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - Головне управління).

Завдання та обов'язки

Завданнями першого заступника начальника є:

забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;

організація взаємодії Головного управління з Міністерством охорони здоров'я, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності Головного управління;

забезпечення виконання актів законодавства України в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища й санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

На першого заступника покладено обов'язки:

здійснення координації діяльності у роботі щодо підготовки проектів регіональних комплексних і цільових програм з питань охорони здоров'я та забезпечення їх виконання після затвердження;

сприяння, у межах своєї компетенції, органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з вирішення питань соціально-економічного розвитку області з питань охорони здоров'я;

здійснення підготовчої роботи щодо надання Міністерству охорони здоров'я України в установленому законодавством порядку необхідної інформації, документів і матеріалів;

сприяння реформуванню галузі охорони здоров'я на території області, підготовка пропозицій із цього питання для розгляду облдержадміністрацією та обласною радою;

здійснення розподілу медичної техніки, медикаментів, будівельних матеріалів, інвентарю, палива, засобів транспорту тощо для медичних закладів з урахуванням визначених потреб;

сприяння розвитку медичної науки й техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадження на практиці наукових досягнень і передового досвіду у галузі охорони здоров'я області;

вживання заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров'я області, прогнозування варіантів її розвитку, врахування цього під час надання пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області;

забезпечення організації та прийняття участі в проведенні у встановленому порядку державної акредитації комунальних закладів охорони здоров'я;

сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення громадських експертиз та діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я, а також інших об'єднань громадян;

забезпечення контролю за роботою з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту та протипожежного захисту закладів охорони здоров'я, підпорядкованих Головному управлінню;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я;

виконання обов'язків начальника Головного управління у разі його відсутності або неможливості виконувати посадові обов'язки.

Перший заступник повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, Головного управління;

акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я;

основи законодавства про охорону здоров'я та про працю;

основи державного управління;

основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я;

практику застосування чинного законодавства;

основи організації роботи та технологію процесу управління;

специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

технології інформаційного забезпечення, форми та методи роботи із засобами масової інформації;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків перший заступник начальника має право:

представляти інтереси Головного управління у встановленому порядку в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, судах та інших органах з питань, що відносяться до його компетенції;

запитувати та отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

вносити пропозиції начальнику щодо вдосконалення роботи Головного управління;

залучати необхідних спеціалістів до розгляду та вирішення питань, що належать до його сфери управління;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Відповідальність

Перший заступник начальника несе персональну відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну відповідальність в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

правопорушення, скоєні у процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.

Діяльність начальника підлягає щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

Кваліфікаційні вимоги

На посаду першого заступника призначається особа, яка має:

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина";

післядипломну освіту за спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

вищу кваліфікаційну категорію за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я";

стаж роботи за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я" не менше 8 років;

довідку за результатами стажування в органах управління вищого рівня.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. Г. Тихоновський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
28.01.2010 N 60


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
заступника начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації - начальника управління з організації надання медичної допомоги населенню

Загальна частина

Посада заступника начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації - начальника управління з організації надання медичної допомоги населенню (далі - заступник начальника) згідно із статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесена до V категорії посад державних службовців.

Призначення на посаду першого заступника начальника та звільнення з неї здійснюється за розпорядженням голови облдержадміністрації та погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

Заступник начальника безпосередньо підпорядковується начальнику Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

У своїй діяльності перший заступник начальника керується:

Конституцією та законами України;

актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

наказами Міністерства охорони здоров'я України;

розпорядженнями голови облдержадміністрації та рішеннями обласної ради;

Положенням про Головне управління охорони здоров'я Луганської облдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.02.2007 N 218, зі змінами;

іншими нормативно-правовими актами, що пов'язані з функціями Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - Головне управління).

Завдання та обов'язки

Завданнями заступника начальника є:

забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;

надання пропозицій щодо реформування закладів охорони здоров'я області;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання й ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій на території області;

організація надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

забезпечення виконання актів законодавства України в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв і вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища та санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

На заступника начальника Головного управління покладено такі обов'язки:

вивчення стану здоров'я населення, вживання заходів щодо запобігання та зниження захворюваності, втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

здійснення підготовчої роботи щодо надання Міністерству охорони здоров'я України в установленому законодавством порядку необхідної інформації, документів і матеріалів;

здійснення контролю за діяльністю та обсягом галузевих медичних стандартів медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я всіх форм власності області на основі вимог чинного законодавства України;

організація роботи з охорони здоров'я материнства й дитинства, відбір дітей і підлітків на санаторно-курортне лікування, здійснення контролю за станом здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах області незалежно від форм власності, за виробництвом і якістю продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров'я;

організація проведення систематичного медичного обстеження осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих і відселених із зони відчуження;

сприяння реформуванню галузі охорони здоров'я на території області, підготовка пропозицій з питань медичного забезпечення населення для розгляду облдержадміністрацією та обласною радою;

здійснення організаційного та методичного керівництва роботою закладів охорони здоров'я, насамперед з питань надання лікувально-профілактичної допомоги, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території області;

забезпечення здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організація пропаганди наукових медичних і гігієнічних знань серед населення області;

проведення роботи, пов'язаної з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються у райони колишнього проживання;

сприяння санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

виконання обов'язків першого заступника начальника Головного управління у разі його відсутності або неможливості виконувати посадові обов'язки.

Заступник начальника повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, Головного управління, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та ведення роботи у сфері медичного забезпечення населення;

акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я;

основи законодавства про охорону здоров'я та про працю;

основи державного управління,

основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я;

практику застосування чинного законодавства;

основи організації роботи та технологію процесу управління;

специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

технології інформаційного забезпечення, форми та методи роботи із засобами масової інформації;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Права

Заступник начальника має право:

представляти інтереси Головного управління у встановленому порядку в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, судах та інших органах з питань, що відносяться до його компетенції;

запитувати та отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

вносити пропозиції начальнику Головного управління щодо вдосконалення роботи Головного управління;

залучати необхідних спеціалістів до розгляду та вирішення питань, що належать до його сфери управління;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Відповідальність

Заступник начальника несе персональну відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики, поведінки державного службовця - дисциплінарну відповідальність в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

правопорушення, скоєні у процесі виконання посадових обов'язків, в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством про працю України.

Діяльність заступника начальника підлягає щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики державного службовця.

Кваліфікаційні вимоги

На посаду заступника начальника призначається особа, яка має:

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина";

післядипломну освіту за спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

вищу кваліфікаційну категорію за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я";

стаж роботи за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я" не менше 8 років;

довідку за результатами стажування в органах управління вищого рівня.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. Г. Тихоновський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
28.01.2010 N 60


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
заступника начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації з питань цивільного захисту, спецроботи і роботи зі скаргами та письмовими зверненнями

Загальна частина

Посада заступника начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації з питань цивільного захисту, спецроботи і роботи зі скаргами та письмовими зверненнями (далі - заступник начальника Головного управління) згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесена до V категорії посад державних службовців.

Призначення на посаду заступника начальника Головного управління та звільнення з неї здійснюється розпорядженням голови облдержадміністрації за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

Заступник начальника Головного управління безпосередньо підпорядковується начальнику Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

У своїй діяльності заступник начальника Головного управління керується:

Конституцією та законами України;

актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

наказами Міністерства охорони здоров'я України;

розпорядженнями голови облдержадміністрації та рішеннями обласної ради;

Положенням про Головне управління охорони здоров'я Луганської облдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.02.2007 N 218, зі змінами;

іншими нормативно-правовими актами, що пов'язані з функціями Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - Головне управління).

Завдання та обов'язки

Завданнями заступника начальника Головного управління є:

забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;

прогнозування розвитку та реформування структури системи охорони здоров'я області та мережі закладів охорони здоров'я з метою покращення надання населенню лікувально-профілактичної допомоги;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію на території області;

забезпечення виконання актів законодавства України в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища й санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;

забезпечення своєчасного та якісного розгляду Головним управлінням скарг, заяв органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

здійснення контролю за розглядом скарг, заяв органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

На заступника начальника Головного управління покладено такі обов'язки:

участь у розробці пропозицій до проектів регіональних комплексних і цільових програм з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи в системі охорони здоров'я області та забезпечення їх виконання після затвердження;

організація надання безоплатної медичної допомоги на догоспітальному і госпітальному етапах постраждалим від надзвичайних ситуацій, рятівникам та особам, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території області;

забезпечення остаточної ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій в області;

участь в організації комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у районах надзвичайних ситуацій, які здійснює санепідемслужба на території області;

організація взаємодії медичних сил, засобів та лікувальних закладів області у сфері медичного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

координація роботи із забезпечення готовності органів охорони здоров'я, систем зв'язку та оповіщення області до дій у надзвичайних ситуаціях;

прогнозування медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та розроблення рекомендацій щодо здійснення заходів з метою зниження негативного впливу таких ситуацій в області;

забезпечення проведення збору та аналізу інформації про медико-соціальні наслідки надзвичайних ситуацій в області в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;

організація створення і раціонального використання резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення заходів функціонування медичної служби при надзвичайних ситуаціях в області;

забезпечення атестації медичних формувань та їх особового складу;

організація проведення науково-дослідних робіт, пов'язаних з удосконаленням форм і методів організації надання екстреної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території області.

Заступник начальника Головного управління повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, Головного управління, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та ведення роботи у сфері Державної служби медицини катастроф та розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій;

акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я;

основи законодавства про охорону здоров'я та про працю;

основи державного управління,

основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я;

практику застосування чинного законодавства;

основи організації роботи та технологію процесу управління;

специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я;

правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

технології інформаційного забезпечення, форми та методи роботи із засобами масової інформації;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків заступник начальника Головного управління має право:

представляти інтереси Головного управління у встановленому порядку в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, судах та інших органах з питань, що відносяться до його компетенції;

запитувати та отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

вносити пропозиції начальнику щодо вдосконалення роботи Головного управління;

залучати необхідних спеціалістів для розгляду та вирішення питань, що належать до його сфери управління;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Відповідальність

Заступник начальника несе персональну відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики, поведінки державного службовця - дисциплінарну відповідальність в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

правопорушення, скоєні у процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством про працю України.

Діяльність заступника начальника підлягає щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики державного службовця.

Кваліфікаційні вимоги

На посаду заступника начальника призначається особа, яка має:

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина";

післядипломну освіту за спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

вищу кваліфікаційну категорію за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я";

стаж роботи за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я" не менше 8 років;

довідку за результатами стажування в органах управління вищого рівня.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. Г. Тихоновський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
28.01.2010 N 60


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
заступника начальника Головного управління - начальника управління фінансово-економічного забезпечення закладів охорони здоров'я та організаційно-кадрової і спецроботи

Загальна частина

Посада заступника начальника Головного управління - начальника управління фінансово-економічного забезпечення закладів охорони здоров'я та організаційно-кадрової і спецроботи (далі - заступник начальника Головного управління) згідно із статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесена до V категорії посад державних службовців.

Призначення на посаду першого заступника начальника та звільнення з неї здійснюється за розпорядженням голови облдержадміністрації і погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

Перший заступник начальника безпосередньо підпорядковується начальнику Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

У своїй діяльності перший заступник начальника керується:

Конституцією та законами України;

актами Президента України та Кабінету Міністрів України;

наказами Міністерства охорони здоров'я України;

розпорядженнями голови облдержадміністрації та рішеннями обласної ради;

Положенням про Головне управління охорони здоров'я Луганської облдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 27.02.2007 N 218, зі змінами;

іншими нормативно-правовими актами, що пов'язані з функціями Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - Головне управління).

Завдання та обов'язки

Завданнями заступника начальника Головного управління є:

забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;

надання пропозицій щодо прогнозування розвитку та реформування структури системи охорони здоров'я області та мережі її закладів з метою покращення фінансово-економічного, кадрового забезпечення та окремих питань спецроботи.

На заступника начальника Головного управління покладено такі обов'язки:

участь у розробці пропозицій до проектів регіональних комплексних і цільових програм з питань фінансово-економічного та кадрового забезпечення, окремих питань спецроботи в системі охорони здоров'я області та забезпечення їх виконання після затвердження;

сприяння, у межах своєї компетенції, органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у вирішенні питань з охорони здоров'я населення області;

здійснення підготовчої роботи щодо надання Міністерству охорони здоров'я України в установленому законодавством порядку необхідної інформації, документів та матеріалів щодо фінансово-економічного та кадрового забезпечення, закладів охорони здоров'я та з окремих питань спецроботи;

сприяння реформуванню в галузі охорони здоров'я на території області, підготовка пропозицій з питань фінансово-економічного та кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я та забезпечення окремих питань спецроботи для розгляду облдержадміністрацією та обласною радою;

підготовка інформації щодо використання медичної техніки, медикаментів, будівельних матеріалів, інвентарю, палива, засобів транспорту тощо;

підготовка пропозицій щодо здійснення фінансування закладів охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, та його перерозподілу у разі потреби;

здійснення контролю за діяльністю медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери управління Головного управління;

участь у визначенні потреби у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров'я області, формування замовлення та проведення у встановленому порядку підготовки, перепідготовки та атестації працівників закладів охорони здоров'я області.

Заступник начальника Головного управління повинен знати:

Конституцію України, закони України, акти законодавства, що стосуються державної служби, діяльності облдержадміністрації, Головного управління, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та ведення роботи у сфері фінансово-економічного, кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я та з окремих питань спецроботи;

акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я;

основи законодавства про охорону здоров'я та про працю;

основи державного управління,

основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я;

практику застосування чинного законодавства;

основи організації роботи та технологію процесу управління;

специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

технології інформаційного забезпечення, форми та методи роботи із засобами масової інформації;

правила ділового етикету;

правила поведінки державного службовця;

сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків заступник начальника Головного управління має право:

представляти інтереси Головного управління у встановленому порядку в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, судах та інших органах з питань, що відносяться до його компетенції;

вносити на розгляд керівництву пропозиції щодо вдосконалення фінансово-економічного та кадрового забезпечення, окремих питань спецроботи закладів охорони здоров'я області з метою оптимального використання наявних ресурсів;

запитувати та отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених завдань;

залучати необхідних спеціалістів для розгляду та вирішення питань, що належать до його сфери управління;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Відповідальність

Заступник начальника Головного управління несе відповідальність за:

неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну відповідальність в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - в межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.

Діяльність начальника підлягає щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

Кваліфікаційні вимоги

На посаду заступника начальника Головного управління призначається особа, яка має:

повну вищу фінансово-економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 4 років;

післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. Г. Тихоновський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали