ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.09.2011

м. Київ

N 1360

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2011 р. за N 1358/20096

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), що додаються.

2. Директору департаменту методології регулювання ринку цінних паперів Тарасенку О. О. забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків Піскун Н. С. забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бурмаку М. О.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії Державного
комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

 

Протокол засідання Комісії
від 29 вересня 2011 р. N 41

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
29.09.2011 N 1360

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2011 р. за N 1358/20096

Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)

1. Аудиторський висновок, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

2. Аудиторський висновок має містити:

         2.1. Заголовок - назва документа "Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ________".
                                        (найменування емітента)

2.2. Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента.

2.3. Вступний параграф:

2.3.1. Основні відомості про емітента:

повне найменування;

код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

місцезнаходження;

дата державної реєстрації.

2.3.2. Опис аудиторської перевірки, у якому зазначається, що аудит було здійснено відповідно до МСА та цих Вимог, надається перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності, із зазначенням дати або періоду, за який вони складені, а також описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності.

2.4. Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів.

2.5. Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.

2.6. Думку аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

2.6.1. Думку аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності, яка може бути немодифікованою, у вигляді немодифікованого аудиторського висновку (складеного в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності).

2.6.2. Думку аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності, яка може бути модифікованою у вигляді модифікованого аудиторського висновку.

2.6.3. Модифікований аудиторський висновок може містити такі типи модифікованих думок:

умовно-позитивна;

негативна;

відмова від висловлення думки.

2.6.4. Параграф, у якому міститься модифікована аудиторська думка, включається в текст аудиторського висновку, якщо в процесі аудиту існує будь-яка з наведених нижче обставин:

обмеження обсягу роботи аудитора. У цьому параграфі аудитор описує обмеження щодо обсягу аудиту та зазначає можливі коригування фінансової звітності, які могли б виявитись необхідними за відсутності обмеження;

незгода з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або адекватності та достатності розкриття інформації у фінансовій звітності.

2.6.5. У параграфі, що містить модифіковану аудиторську думку, аудитор описує факти, що призвели до модифікації думки аудитора, та оцінює їх суттєвість щодо:

невідповідності національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або Міжнародним стандартам фінансової звітності розкриття інформації;

невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента (МСА 570 "Безперервність");

невідповідності інших фактів та обставин, які впливають на достовірність фінансової звітності в цілому.

2.7. Іншу допоміжну інформацію, щодо якої в окремих параграфах аудитор висловлює думку щодо:

2.7.1 відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України (стосовно акціонерних товариств) або частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України (стосовно товариств з обмеженою відповідальністю);

2.7.2 наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність");

2.7.3 виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

2.7.4 стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

2.7.5 ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності").

2.8. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

2.8.1. Для юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів;

номер та дату видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

місцезнаходження юридичної особи;

телефон (факс) юридичної особи.

2.8.2. Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності:

прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;

номер і дату видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України;

номер, дату видачі сертифіката аудитора, виданого Аудиторською палатою України;

місце проживання фізичної особи;

телефон (факс) фізичної особи.

2.9. Дату і номер договору на проведення аудиту.

2.10. Дату початку та дату закінчення проведення аудиту.

2.11. Підпис аудитора, що проводив перевірку, та підпис директора аудиторської фірми.

2.12. Відбиток печатки.

2.13. Дату аудиторського висновку.

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання ринку
цінних паперів

О. Величко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали