Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2019

м. Київ

N 732

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2019 р. за N 950/33921

Про затвердження Змін до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"

Відповідно до статті 35 Повітряного кодексу України ( N 3393-VI) та з метою впровадження поправок 77B і 78 до додатка 3 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, вдосконалення метеорологічного обслуговування цивільної авіації в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 09 березня 2017 року N 166 (Наказ N 166), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за N 1092/30960, що додаються.

2. Департаменту аеронавігації (Сімак В. М.) забезпечити в установленому законодавством порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр внутрішніх справ України

А. Аваков

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної авіаційної служби України
12 червня 2019 року N 732

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 серпня 2019 р. за N 950/33921

ЗМІНИ
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації" (Наказ N 166)

1. У розділі I:

у пункті 4:

абзаци одинадцятий - шістнадцятий викласти в такій редакції:

"видимість - видимість з авіаційною метою є найбільша з таких величин:

найбільша відстань, на якій чорний об'єкт прийнятних розмірів, розташований біля поверхні землі, можна побачити та розпізнати за умови його спостереження на світлому фоні;

найбільша відстань, на якій вогні силою світла приблизно 1000 кандел можна побачити та ідентифікувати на неосвітленому фоні.

Ці дві відстані мають різні значення у повітрі із заданим коефіцієнтом поглинання:

перше значення представлено метеорологічною оптичною дальністю видимості (MOR);

друге значення залежить від освітленості фону.";

після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом двадцять п'ятим такого змісту:

"дані у вузлах регулярної сітки у цифровій формі - оброблені на ЕОМ метеорологічні дані для групи рівномірно розташованих на карті точок, що призначені для передачі від однієї метеорологічної ЕОМ до другої у кодовій формі, придатної для використання в автоматизованих системах;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - сімдесят четвертий вважати відповідно абзацами двадцять шостим - сімдесят п'ятим;

в абзаці двадцять шостому слово та абревіатуру "(далі - AIREP)" виключити;

абзац тридцять шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять сьомий - сімдесят п'ятий вважати відповідно абзацами тридцять шостим - сімдесят четвертим.

Після абзацу сорок четвертого доповнити новим абзацом сорок п'ятим такого змісту:

"метеорологічні умови - стан атмосфери, який характеризується сукупністю значень метеорологічних елементів та явищ погоди у визначений момент часу за визначений термін або на визначеній території;".

У зв'язку з цим абзаци сорок п'ятий - сімдесят четвертий вважати відповідно абзацами сорок шостим - сімдесят п'ятим;

після абзацу сімдесят другого доповнити новим абзацом сімдесят третім такого змісту:

"суб'єкт авіаційної діяльності - фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності, відомчої підпорядкованості, які провадять діяльність у галузі цивільної авіації;".

У зв'язку з цим абзаци сімдесят третій - сімдесят п'ятий вважати відповідно абзацами сімдесятим четвертим - сімдесят шостим;

доповнити новими абзацами такого змісту:

"хмарність, значима для польотів, - хмарність із висотою нижньої межі нижче ніж 1500 метрів або нижче найвищої величини (найвищого значення) мінімальної абсолютної висоти в секторі залежно від того, що більше, купчасто-дощова хмарність або баштоподібна купчаста хмарність значної вертикальної протяжності на будь-якій висоті;

явище погоди - фізичний процес в атмосфері, що супроводжується значними якісними змінами її стану.";

у пункті 5:

абзац двадцять четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - сорок восьмий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - сорок сьомим;

після абзацу двадцять сьомого доповнити новим абзацом двадцять восьмим такого змісту:

"EDR - характеристика турбулентності в одиницях швидкості затухання вихору;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - сорок сьомий вважати відповідно абзацами двадцять дев'ятим - сорок восьмим;

2. У розділі II:

1) у главі 1:

підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

"2) метеорологічне обслуговування польотів ПС в районі аеродрому, зльотів та посадок ПС на аеродромі;";

в абзаці другому пункту 6 слова "і бути сертифікованою акредитованою організацією" виключити;

2) у главі 2:

у назві глави слово "експлуатант" замінити словами "суб'єкт авіаційної діяльності";

у пунктах 1 - 4 слово "експлуатант" замінити словами "суб'єкт авіаційної діяльності".

3. У розділі III:

у підпункті 2 пункту 2 слово "типу" виключити;

у пункті 5:

у підпункті 2 слова "у форматі AIREP SPECIAL" виключити;

у підпункті 5 слова "у форматі AIREP SPECIAL" виключити;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"8. За умови початку, припинення функціонування провайдера метеорологічного обслуговування, значних змін режиму його роботи або погіршення послуг, які він надає, готується інформація з описом змін у метеорологічному обслуговуванні та надається органу / посадовій особі, який є відповідальним за випуск NOTAM.".

4. У розділі IV:

1) у главі 2:

у абзаці другому пункту 3 слова "у формі METAR" замінити словами "відкритим текстом";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"6. Місцеві регулярні зведення передаються органам ОПР, надаються експлуатантам та іншим користувачам на аеродромі.";

2) главу 3 викласти в такій редакції:

"3. Спеціальні метеорологічні спостереження та спеціальні зведення погоди

1. Перелік критеріїв для проведення спеціальних спостережень складає провайдер метеорологічного обслуговування на підставі консультацій з відповідним органом ОПР, експлуатантами та іншими зацікавленими сторонами.

2. Зведення про результати спеціальних спостережень випускаються у вигляді:

1) місцевих спеціальних зведень, які розповсюджуються тільки на аеродромі складання зведення (призначені для повітряних суден, які прибувають або відлітають),

та

2) зведень SPECI, які розповсюджуються за межі аеродрому складання зведення (в основному призначені для планування польотів, радіомовних передач VOLMET та повідомлень D-VOLMET), за винятком випадків, коли зведення METAR випускаються з інтервалом 30 хвилин.

Метеорологічна інформація, яка використовується у ATIS (мовна ATIS та D-ATIS), береться з місцевих метеорологічних зведень.

3. Під час проведення метеорологічних спостережень з використанням АСМС (АМС) місцеві спеціальні зведення випускаються у форматі SPECIAL.

На аеродромах, де АСМС (АМС) немає, місцеві спеціальні зведення складаються відкритим текстом.

4. На аеродромах, які працюють у нецілодобовому режимі, зведення SPECI випускаються після поновлення випуску зведень METAR.

5. Перелік критеріїв для випуску місцевих спеціальних зведень погоди включає:

1) величини, які найбільш близько відповідають експлуатаційним мінімумам експлуатантів, які використовують певний аеродром;

2) величини, які відповідають іншим місцевим вимогам органів ОПР та експлуатантів;

3) підвищення температури повітря на 2° C або більше порівняно зі значенням, вказаним в останньому зведенні погоди, починаючи з +30° C, або альтернативні граничні значення, узгоджені з органом ОПР та експлуатантами, які використовують цей аеродром;

4) наявну додаткову інформацію щодо особливих метеорологічних явищ/умов погоди, які виникають у зонах заходження на посадку та набору висоти;

5) величини, які є критеріями для складання зведень SPECI.

6. У випадках, передбачених підпунктом 2 пункту 2 цієї глави, зведення SPECI випускаються за умови змін метеорологічних умов, які відповідають таким критеріям:

1) середній напрямок приземного вітру змінився на 60° або більше порівняно з напрямком, зазначеним в останньому зведенні, причому середня швидкість до та/або після зміни становить 5 м/с або більше;

2) середня швидкість приземного вітру змінилася на 5 м/с або більше порівняно зі швидкістю, зазначеною в останньому зведенні;

3) величина відхилення від середньої швидкості приземного вітру (пориви) змінилась на 5 м/с або більше порівняно з величиною, зазначеною в останньому зведенні, при цьому середня швидкість вітру до та/або після зміни становить 7,5 м/с і більше. Якщо у попередньому зведенні немає даних про величину відхилення (порив), спеціальне зведення складається у разі досягнення відхилення (пориву) від середньої швидкості приземного вітру 5 м/с та більше;

4) у разі початку, припинення або зміни інтенсивності будь-якого з таких явищ погоди:

опади, що замерзають;

помірні або сильні опади (у тому числі зливового типу);

гроза (з опадами);

5) у разі початку або припинення будь-якого з таких явищ погоди:

туман, що замерзає;

гроза без опадів;

6) кількість хмар у шарі нижче ніж 450 м змінюється:

від SCT чи менше до BKN чи OVC або

від BKN чи OVC до SCT чи менше;

7) зміни напрямку та швидкості вітру перевищують важливі експлуатаційні величини, граничні величини напрямку та швидкості вітру, встановлені провайдером метеорологічного обслуговування на підставі консультації з відповідним органом ОПР, експлуатантом аеродрому та зацікавленими експлуатантами з урахуванням змін вітру, які:

потребують зміни ЗПС, яка використовується;

свідчать, що зміни попутної та бічної складових перевищують значення, які є основними експлуатаційними межами для типових ПС, що виконують польоти на певному аеродромі;

8) видимість поліпшується і досягає або перевищує одне чи кілька з таких значень або видимість погіршується й стає меншою одного чи декількох із таких значень:

800, 1500 або 3000 метрів;

5000 метрів - у разі виконання значної кількості польотів за ПВП.

У місцевих регулярних та спеціальних зведеннях видимість відповідає значенню/значенням, які повідомляються відповідно до пункту 1 та підпункту 1 пункту 7 глави 8 цього розділу. У зведеннях SPECI видимість відповідає значенню/значенням, які сповіщаються згідно з пунктом 6 глави 8 цього розділу.

Під видимістю розуміється переважаюча видимість, за винятком випадків, коли, відповідно до підпункту 1 пункту 6 глави 8 цього розділу, сповіщається тільки мінімальна видимість;

9) дальність видимості на ЗПС поліпшується та досягає або перевищує одне чи кілька з таких значень або дальність видимості на ЗПС погіршується й стає меншою одного чи декількох із таких значень:

50, 175, 300, 550 чи 800 метрів;

на аеродромах із ЗПС, не обладнаних системами точного заходження на посадку й посадок за приладами, значення 50, 175 та 300 метрів можуть не використовуватись;

10) у разі початку, припинення або зміни інтенсивності будь-якого з таких явищ погоди:

пилова буря;

піщана буря;

воронкоподібна хмара (торнадо чи водяний смерч);

11) у разі початку або припинення будь-якого з таких явищ погоди:

пиловий, піщаний чи сніговий поземок;

пилова, піщана чи снігова низова хуртовина;

шквал;

12) висота нижньої межі нижнього шару хмар кількістю BKN чи OVC збільшується й досягає або перевищує одне чи кілька з таких значень або висота нижньої межі нижнього шару хмар кількістю BKN чи OVC зменшується й стає меншою одного чи декількох із таких значень:

30, 60, 150 чи 300 метрів;

450 метрів - у разі виконання значної кількості польотів за ПВП;

13) кількість хмар у шарі нижче ніж 450 метрів зміниться:

від SCT чи менше до BKN чи OVC; або

від BKN чи OVC до SCT чи менше;

14) небо закрито і вертикальна видимість поліпшується і досягає або перевищує одне чи кілька з таких значень або вертикальна видимість погіршується й стає меншою за одне чи кілька з таких значень:

30, 60, 150 чи 300 метрів;

15) будь-які інші критерії, що базуються на експлуатаційних мінімумах конкретного аеродрому та погоджені аеродромним метеорологічним органом та заінтересованими експлуатантами.

7. У випадку, коли одночасно з погіршенням одного елемента погоди спостерігається поліпшення іншого, випускається єдине спеціальне зведення погоди, що вважається зведенням про погіршення погоди.";

3) у главі 5:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Зведення METAR і SPECI, прогнози TAF, інформація SIGMET та AIRMET, інформація про вулканічний попіл розповсюджуються з використанням таких форматів:

METAR та SPECI до 04 листопада 2020 року згідно з таблицею 4 додатка 3 до цих Авіаційних правил, після 05 листопада 2020 року також у форматі IWXXM GML;

TAF до 04 листопада 2020 року згідно з таблицею 2 додатка 5 до цих Авіаційних правил, після 05 листопада 2020 року також у форматі IWXXM GML;

SIGMET та AIRMET до 04 листопада 2020 року згідно з таблицею 1 додатка 7 до цих Авіаційних правил, після 05 листопада 2020 року також у форматі IWXXM GML;

інформація про вулканічний попіл після 05 листопада 2020 року має передаватись також у форматі IWXXM GML;";

пункт 4 виключити;

4) у главі 8:

другий абзац пункту 2 викласти в такій редакції:

"Репрезентативність спостережень за видимістю забезпечується розташуванням датчиків для вимірювання видимості вздовж ЗПС на відстані не більше ніж 120 метрів від осьової лінії ЗПС. Уздовж ЗПС датчики видимості встановлюються на відстанях близько 300 метрів від порогів та усередині ЗПС. За умови довжини ЗПС 4 км та більше відстань між датчиками вимірювання видимості має складати близько 1000 метрів.";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Перехід від інструментальних до візуальних спостережень за видимістю здійснює фахівець, який проводить метеорологічні спостереження, у разі відмови (виходу з ладу) вимірювача(ів) видимості, системи метеорологічних спостережень, а також за умови нестійкої роботи приладів.

Записи про перехід від інструментальних спостережень до візуальних і навпаки здійснюються у відповідному журналі.";

в абзаці другому підпункту 1 пункту 9 після слова "підпункті" цифру "4" замінити цифрою "5";

пункт 10 виключити;

5) главу 10 викласти в такій редакції:

"10. Метеорологічні спостереження за поточною погодою і повідомлення даних у зведеннях

1. На аеродромі здійснюються спостереження за поточною погодою та за потреби передаються дані таких спостережень. Зазначаються принаймні такі явища поточної погоди: дощ, мряка, сніг, опади, що замерзають (включаючи їх інтенсивність), імла, серпанок, туман, туман, що замерзає, та грози (включаючи грози на околицях аеродрому).

2. Інформація про поточну погоду для місцевих регулярних та спеціальних зведень має бути репрезентативною для умов на аеродромі.

3. Інформація про поточну погоду, що включається до зведень METAR і SPECI, має бути репрезентативною для умов на аеродромі, а щодо окремих явищ погоди - для його околиць.

4. У разі використання інструментальних систем спостережень за явищами поточної погоди репрезентативність спостережень досягається відповідним розміщенням датчиків поточної погоди на аеродромі.

5. У місцевих регулярних та спеціальних зведеннях зазначаються тип і характеристики явищ погоди, що спостерігаються, та надається оцінка щодо їх інтенсивності.

6. У зведеннях METAR і SPECI зазначаються тип і характеристики явищ погоди, що спостерігаються, та надається оцінка щодо їх інтенсивності або близькості до аеродрому.

Скорочення, які використовуються для явищ поточної погоди, та критерії їх внесення до зведень погоди наведено у пунктах 6 - 8 додатка 3 до цих Авіаційних правил.";

6) у главі 11:

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. У місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях та зведеннях METAR і SPECI BHMX повідомляється у значеннях, кратних 30 метрам, до висоти 3000 метрів.";

після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

"7. На аеродромах, де застосовуються схеми заходження на посадку та посадки в умовах низької видимості, за узгодженням між провайдером метеорологічного обслуговування та органом ОПР, у місцевих регулярних та спеціальних зведеннях інформація про BHMX повідомляється у величинах, кратних 15 метрам, до висоти 90 метрів включно та у величинах, кратних 30 метрам, в діапазоні 90 - 3000 метрів, про вертикальну видимість - у величинах, кратних 15 метрам, до висоти 90 метрів включно та у величинах, кратних 30 метрам, в діапазоні від 90 метрів до 600 метрів.".

У зв'язку з цим пункти 7 - 10 вважати відповідно пунктами 8 - 11;

7) у главі 13:

пункт 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"5) у випадках використання автоматичного обладнання для вимірювання атмосферного тиску дисплеї QNH, для реалізації підпункту 2 цього пункту, пов'язані з барометром, встановлюються на метеорологічній станції та у відповідних органах ОПР. У випадках відображення значень QFE, які належать до кількох ЗПС, відповідно до підпункту 4 цього пункту, дисплеї маркуються із зазначенням ЗПС, до якої належать значення QFE.";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. До зведень METAR і SPECI включаються тільки значення QNH.";

8) главу 14 викласти в такій редакції:

"14. Додаткова інформація

1. До зведень погоди за результатами спостережень на аеродромі включається додаткова метеорологічна інформація про особливі метеорологічні умови (за їх наявності) в зонах заходження на посадку та набору висоти. Ця інформація включає відомості про місцезнаходження цих метеорологічних умов.

2. До місцевих регулярних зведень, місцевих спеціальних зведень, а також зведень METAR та SPECI, включається інформація про зазначені нижче нещодавні явища погоди, тобто про явища погоди, які спостерігались на аеродромі у період після останнього випущеного регулярного зведення або протягом останньої години, залежно від того, який з цих періодів коротший, але не в момент спостережень. Про них повідомляється у додатковій інформації з використанням максимум трьох груп відповідно до зразків, наведених у таблицях 3, 4 додатка 3 до цих Авіаційних правил:

1) опади, що замерзають;

2) помірні чи сильні опади (включаючи зливи);

3) низова хуртовина;

4) пильна буря, піщана буря;

5) гроза;

6) воронкоподібна хмара (торнадо чи водяний смерч);

7) вулканічний попіл.

За умови випуску зведень SPECI на підставі консультацій з користувачами інформація про нещодавні явища погоди може не надаватись.

3. До місцевих регулярних та спеціальних зведень включають як додаткову інформацію відомості про зазначені нижче особливі метеорологічні умови або їх поєднання:

1) купчасто-дощові хмари

- CB;

2) гроза

- TS;

3) помірна чи сильна турбулентність

- MOD TURB, SEV TURB;

4) зсув вітру

- WS;

5) град

- GR;

6) лінія сильного шквалу

- SEV SQL;

7) помірне чи сильне обледеніння

- MOD ICE, SEV ICE;

8) опади, що замерзають

- FZDZ, FZRA;

9) сильні гірські хвилі

- SEV MTW;

10) пилова буря або піщана буря

- DS, SS;

11) низова хуртовина

- BLSN;

12) воронкоподібна хмара (торнадо або водяний смерч)

- FC.

Додатково зазначається місцезнаходження метеорологічних умов. За потреби включається додаткова інформація з використанням відкритого тексту зі скороченнями.

4. У автоматизованих місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях та зведеннях METAR і SPECI на доповнення до відомостей про нещодавні явища погоди, які зазначені у пункті 2 цієї глави, повідомляється про нещодавні неідентифіковані опади відповідно до зразка, наведеного у таблиці 4 додатка 3 до цих Авіаційних правил, у разі, якщо автоматична система метеорологічних спостережень не може визначити тип опадів.

За умови випуску зведень SPECI на підставі консультацій з користувачами інформація про нещодавні явища погоди може не надаватись.

5. До зведень METAR і SPECI за умови відповідного впливу місцевих особливостей включається інформація про зсув вітру (за наявності).

До місцевих особливостей відносять (але не обов'язково обмежуються цим) зсув вітру постійного характеру, який, наприклад, може бути пов'язаний з температурними інверсіями на малих висотах або топографією місцевості. Приклади кодування інформації про зсув вітру наведено у таблиці 4 додатка 3 до цих Авіаційних правил.

6. До 04 листопада 2020 року до зведень METAR і SPECI як додаткову інформацію включають таку:

1) інформацію про температуру поверхні моря та стан моря або значну висоту хвиль з авіаційних метеорологічних станцій, встановлених на спорудах у відкритому морі з метою забезпечення польотів гелікоптерів;

2) відомості про стан ЗПС, що надає відповідний повноважний орган аеропорту в кодованому вигляді.";

9) главу 15 виключити.

У зв'язку з цим главу 16 вважати главою 15;

10) у главі 15:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Інформація про видимість, дальність видимості на ЗПС, поточну погоду, кількість, форму хмар та ВНМХ замінюється в усіх зведеннях погоди терміном "CAVOK" (гарні погодні умови), якщо одночасно спостерігаються:

видимість 10 кілометрів і більше, мінімальна видимість не повідомляється;

відсутність значимої для польотів хмарності;

відсутність явищ поточної погоди, які необхідно зазначати відповідно до глави 10 цього розділу.";

абзац другий пункту 3 виключити.

5. Розділ V викласти в такій редакції:

"V. Спостереження та донесення з борту повітряних суден

1. Обов'язки експлуатантів

1. Експлуатанти під час виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України організовують проведення метеорологічних спостережень з борту повітряних суден, реєстрацію та передачу результатів спостережень.

2. З борту ПС проводяться такі спостереження:

регулярні спостереження з борту на етапах набору висоти та польоту за маршрутом;

спеціальні та інші нерегулярні спостереження з борту на будь-якому етапі польоту.

3. Дані спостережень з борту ПС передаються у формі донесень з борту.

2. Регулярні спостереження з борту ПС

1. За умови використання лінії передачі даних "повітря - земля" та застосування контрактного автоматичного залежного спостереження (далі - ADS-C) або режиму S вторинного оглядового радіолокатора (далі - ВОРЛ) автоматизовані регулярні спостереження проводяться кожні 15 хвилин на етапі польоту за маршрутом та кожні 30 секунд на етапі набору висоти протягом перших 10 хвилин польоту.

2. На маршрутах з високою щільністю повітряного руху одне повітряне судно з числа ПС, що знаходяться на кожному ешелоні польоту, призначається для проведення приблизно з годинним інтервалом регулярних спостережень відповідно до пункту 1 цієї глави.

3. У разі, якщо є потреба передавати донесення на етапі набору висоти, на кожному аеродромі призначається повітряне судно для проведення приблизно з годинним інтервалом регулярних спостережень відповідно до пункту 1 цієї глави.

4. Екіпажі ПС, не обладнаних засобами передачі даних "повітря - земля", звільняються від проведення регулярних спостережень з борту ПС.

5. За умови використання лінії передачі даних "повітря - земля" та ADS-C або режиму S ВОРЛ регулярні донесення з борту ПС містять такі елементи:

покажчик типу повідомлення;

розпізнавальний індекс ПС;

блок даних 1:

широта;

довгота;

рівень польоту (ешелон);

час;

блок даних 2:

напрямок вітру;

швидкість вітру;

ознака якості даних про вітер;

температура повітря;

турбулентність (за наявності);

вологість повітря (за наявності).

За умови використання ADS-C або режиму S ВОРЛ вимог щодо регулярних донесень з борту ПС дотримуються шляхом поєднання блока даних основного повідомлення ADS-C/режиму S ВОРЛ (блок даних 1) та блока даних метеорологічної інформації (блок даних 2) у повідомленнях ADS-C чи режиму S ВОРЛ.

6. За умови використання лінії передачі даних "повітря - земля" без застосування ADS-C та режиму S ВОРЛ регулярні донесення з борту ПС містять такі елементи:

покажчик типу повідомлення;

розділ 1 (Інформація про місцезнаходження):

розпізнавальний індекс ПС;

місцезнаходження або широта і довгота;

час;

ешелон або абсолютна висота польоту;

наступне місцезнаходження та час прольоту;

наступний основний пункт;

розділ 2 (Оперативна інформація):

розрахунковий час прибуття;

максимальна тривалість польоту;

розділ 3:

температура повітря;

напрямок вітру;

швидкість вітру;

турбулентність;

обледеніння ПС;

вологість повітря (за наявності).

7. За умови використання лінії передачі даних "повітря - земля" без застосування ADS-C та режиму S ВОРЛ вимог щодо регулярних донесень з борту ПС дотримуються шляхом використання зв'язку "диспетчер - пілот" лінією передачі даних (CPDLC) (донесення про місцезнаходження).

3. Спеціальні спостереження з борту ПС

1. За умови використання лінії передачі даних "повітря - земля" спеціальні спостереження проводяться з борту всіх ПС у випадках, якщо мають місце або спостерігаються такі метеорологічні явища/умови:

1) помірна або сильна турбулентність; або

2) помірне або сильне обледеніння; або

3) сильна гірська хвиля; або

4) грози без граду, приховані, замасковані, облогові або по лінії шквалу;

або

5) грози з градом, приховані, замасковані, облогові або по лінії шквалів; або

6) сильна пилова або сильна піщана буря;

або

7) хмара вулканічного попелу; або

8) вулканічна діяльність, що передує виверженню, або вулканічне виверження; або

9) до 05 листопада 2020 року фактична ефективність гальмування на ЗПС, якщо вона гірша за повідомлену раніше.

2. Спеціальні донесення з борту ПС, які передаються лінією передачі даних "повітря - земля".

За умови застосування лінії передачі даних "повітря - земля" спеціальні донесення з борту ПС містять такі елементи:

покажчик типу повідомлення;

розпізнавальний індекс ПС;

блок даних 1:

широта;

довгота;

рівень польоту (ешелон);

час;

блок даних 2:

напрямок вітру;

швидкість вітру;

ознака якості даних про вітер;

температура повітря;

турбулентність (за наявності);

вологість повітря (за наявності);

блок даних 3.

Умови, які вимагають передачі спеціального донесення з борту ПС, обираються з переліку умов, на підставі яких передається спеціальне донесення з борту ПС. Обирається одна умова з переліку, наведеного у пункті 1 цієї глави.

3. Вимог щодо спеціальних донесень з борту ПС можуть дотримуватись з використанням польотно-інформаційного обслуговування по лінії передачі даних (D-FIS) (спеціальне донесення з борту ПС). Детальна інформація про такий вид застосування лінії передачі даних наведено у Керівництві щодо застосування ліній передачі даних з метою ОПР Doc 9694 ICAO.

4. Додаткові вимоги щодо спеціального донесення з борту ПС про вулканічну діяльність, що передує виверженню, про вулканічне виверження або про хмару вулканічного попелу наведено у главі 6 цього розділу.

5. Спеціальні донесення з борту ПС, які передаються засобами мовного зв'язку.

За умови використання мовного зв'язку спеціальні донесення з борту ПС містять такі елементи:

покажчик типу повідомлення;

розділ 1 (Інформація про місцеположення):

розпізнавальний індекс ПС;

місцеположення або широта і довгота;

час;

ешелон або діапазон ешелонів;

розділ 3 (Метеорологічна інформація).

Умови, які вимагають передачі спеціального донесення з борту ПС, обираються з переліку умов, на підставі яких передається спеціальне донесення з борту ПС. Обирається одна умова з переліку, наведеного у таблиці 1 додатка 4 до цих Авіаційних правил.

Донесення з борту ПС вважаються регулярними, якщо не обумовлено іншого. Інформацію про покажчик типу повідомлення для спеціальних донесень з борту ПС наведено у доповненні 1 до PANS ATM (Doc 4444).

Зразок консультативного повідомлення про вулканічний попіл наведено у таблиці А2-1 доповнення 2 додатка 3 ICAO.

4. Інші нерегулярні спостереження з борту ПС

1. У випадках, коли мають місце інші метеорологічні умови, не зазначені у пункті 1 глави 3 цього розділу (наприклад, зсув вітру), які, з точки зору командира ПС, можуть вплинути на безпеку польотів або на ефективність польотів інших ПС, командир ПС повідомляє про це відповідний орган ОПР у найкоротший строк.

2. Такі явища, як обледеніння, турбулентність та, значною мірою, зсув вітру, не можуть достатньо добре спостерігатись із землі та єдиним доказом їх наявності є дані спостережень з борту ПС.

5. Передача даних спостережень з борту ПС під час польоту

1. Дані спостережень з борту ПС передаються лінією передачі даних "повітря - земля". У випадках, коли лінія передачі даних "повітря - земля" не забезпечується або її застосування є недоцільним, дані спеціальних спостережень та інших нерегулярних спостережень з борту ПС протягом польоту передаються за допомогою засобів мовного зв'язку.

2. Дані спостережень з борту ПС передаються під час польоту в момент проведення спостереження або (за можливістю) відразу після їх проведення.

6. Обмін донесеннями з борту ПС

1. Органи ОПР після отримання з борту ПС:

1) спеціальних донесень з використанням мовного зв'язку без затримки направляють їх до ОМС, що здійснює метеорологічне обслуговування цього органу;

2) регулярних та спеціальних донесень з борту ПС з використанням зв'язку лінією передачі даних без затримки направляють їх до ОМС, що здійснює метеорологічне обслуговування цього органу, до ВЦЗП та центрів, що здійснюють експлуатацію служб, робота яких базується на використанні інтернету в межах авіаційної фіксованої служби.

2. ОМС без затримки спрямовує спеціальні донесення з борту ПС, які отримано з використанням засобів мовного зв'язку, до ВЦЗП та центрів, призначених відповідно до Європейського аеронавігаційного плану для експлуатації служб, що базуються на використанні Інтернету, в межах авіаційної фіксованої служби.

ОМС без затримки передає отримані донесення з борту ПС про вулканічну діяльність, що передує виверженню, про вулканічні виверження або про хмару вулканічного попелу відповідним консультаційним центрам з вулканічного попелу.

3. Якщо особливі аеронавігаційні або метеорологічні потреби вимагають додаткового розповсюдження донесень з борту ПС, порядок їх розповсюдження встановлюється шляхом взаємодії відповідних метеорологічних органів/провайдерів метеорологічного обслуговування.

4. Обмін донесеннями з борту ПС здійснюється у тому форматі, у якому вони були отримані.

5. Передача донесень про зсув вітру:

1) у донесеннях з борту ПС про зсув вітру, що спостерігався на етапі набору висоти або заходу на посадку, зазначається тип ПС;

2) у випадках, коли у зведеннях або прогнозах повідомляється про умови зсуву вітру на етапі набору висоти або заходження на посадку, але фактично вони не мають місця, командиру ПС належить повідомляти відповідний орган ОПР (за можливістю) у найкоротший строк, за винятком випадків, коли командир ПС впевнений, що відповідний орган ОПР повідомлений одним з ПС про це раніше.

6. Донесення з борту ПС, отримані ВЦЗП, розповсюджуються у подальшому як вихідні метеорологічні дані, які передаються глобальною системою телезв'язку ВМО.

7. У разі, якщо ОМС приймає спеціальне донесення з борту ПС, однак, на думку синоптика, явище, що було підставою для його передачі, не буде стійким та тому не потребує випуску інформації SIGMET, таке спеціальне донесення з борту ПС розсилається відповідно до правил розсилки інформації SIGMET до ОМС суміжних FIR, ВЦЗП та іншим метеорологічним органам відповідно до регіональної аеронавігаційної угоди.".

6. У розділі VI:

1) у главі 2:

пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 11 вважати відповідно пунктами 3 - 10;

у пункті 6:

в абзаці першому підпункту 7 слово "протяжністю" замінити словом "кількістю";

в абзаці третьому підпункту 10 слово "потужна" замінити словом "баштоподібна";

абзац другий пункту 9 виключити;

2) главу 3 викласти в такій редакції:

"3. Прогнози погоди для посадки

1. Прогноз для посадки складає відповідно до регіональної аеронавігаційної угоди аеродромний метеорологічний орган. Прогнози для посадки призначені для задоволення потреб авіаційних користувачів, а також для екіпажів ПС, що знаходяться в межах 1 години польотного часу від аеродрому призначення.

2. Прогнози для посадки складаються у вигляді прогнозу TREND.

3. Прогноз TREND складається з короткого викладення очікуваних значних змін метеорологічних умов на певному аеродромі, яке додається до місцевого регулярного зведення, місцевого спеціального зведення, METAR або SPECI. Період дії прогнозу для посадки TREND 2 години від часу випуску зведення, що є частиною прогнозу для посадки.

4. Прогнози TREND випускаються відповідно до зразків, наведених у таблицях 3, 4 додатка 3 до цих Авіаційних правил. У прогнозах TREND використовуються ті самі одиниці та шкали, що і у зведеннях, до яких прогноз додається.

5. До прогнозу TREND включається інформація щодо значних змін одного або кількох елементів: приземного вітру, видимості, явищ погоди та хмарності, згідно з критеріями, зазначеними в пункті 7 глави 2 цього розділу. Однак у разі значних змін хмарності зазначаються всі групи хмарності, включаючи шари або масиви, зміни яких не очікуються. У разі значної зміни видимості також зазначається явище, яке викликає обмеження видимості. Якщо зміни не очікуються, використовується термін "NOSIG" (без суттєвих змін).

6. У прогнозі для посадки TREND зазначаються очікувані зміни приземного вітру, якщо вони супроводжуються:

1) зміною середнього напрямку вітру на 60° або більше за середньої швидкості вітру до та/або після зміни складає 5 м/с або більше;

2) зміною середньої швидкості вітру на 5 м/с або більше;

3) змінами вітру, що перевищують важливі в експлуатаційному відношенні значення. Граничні значення встановлює провайдер метеорологічного обслуговування на підставі консультацій з органом ОПР та заінтересованими експлуатантами з урахуванням змін вітру, які:

потребують зміни ЗПС, що використовується, та/або

свідчать про те, що зміни попутного та бокового компонентів вітру на ЗПС перевищать значення, які є основними експлуатаційними граничними обмеженнями для типів ПС, що виконують польоти на цьому аеродромі.

7. У випадках, коли очікується, що видимість буде поліпшуватись та досягне одного чи кількох, або коли очікується, що видимість буде погіршуватись і стане менше одного чи кількох з таких значень: 150, 350, 600, 800, 1500 або 3000 метрів, у прогнозі TREND зазначається про такі зміни. У разі виконання на аеродромі значної кількості польотів за правилами візуальних польотів у прогнозі TREND додатково зазначаються зміни видимості при досягненні або перевищенні 5000 метрів.

У прогнозах TREND, що додаються до місцевих регулярних та спеціальних зведень, видимість відповідає прогнозованій видимості вздовж ЗПС. У прогнозах TREND, що додаються до зведень METAR і SPECI, видимість відповідає прогнозованій переважаючій видимості.

8. У прогнозі TREND зазначається очікуваний початок або припинення одного чи кількох із таких явищ погоди або їх поєднань:

опади, що замерзають;

помірні чи сильні опади (у тому числі зливові);

гроза (з опадами);

пилова буря;

піщана буря;

інші явища погоди, зазначені у пункті 6 додатка 3 до цих Авіаційних правил.

9. У прогнозі TREND зазначається очікуваний початок, припинення одного або кількох із таких явищ погоди або їх поєднань:

туман, що замерзає;

пиловий, піщаний чи сніговий низовий поземок;

пилова низова хуртовина, піщана низова хуртовина чи снігова низова хуртовина;

гроза (без опадів);

шквал;

воронкоподібна хмара (торнадо чи водяний смерч).

10. Загальна кількість явищ, що включаються до прогнозу TREND згідно з пунктами 4, 5 цієї глави, не перевищує трьох.

11. Очікуване припинення явищ зазначається за допомогою скорочення "NSW".

12. У випадках, коли очікується, що висота нижньої межі шару хмар кількістю BKN чи OVC буде збільшуватись та досягне або перевищить одне чи кілька значень, або коли очікується, що висота нижньої межі шару хмар кількістю BKN чи OVC буде зменшуватись та стане меншою одного або кількох із таких значень: 30, 60, 150, 300 та 450 метрів, у прогнозі TREND зазначається про такі зміни.

У випадках, коли висота нижньої межі шару хмар становить менше ніж 450 м, а також коли очікується, що вона зменшиться нижче або стане вище ніж 450 м, у прогнозі TREND вказуються зміни кількості хмар у бік збільшення від FEW чи SCT до BKN чи OVC або зміни кількості хмар у бік зменшення від BKN чи OVC до FEW чи SCT. Якщо прогнозується відсутність хмарності та скорочення "CAVOK" для опису умов погоди не підходить, використовується скорочення "NSC".

13. У випадках, коли очікується, що небо буде залишатись затемненим або стане затемненим, а також є дані спостережень за вертикальною видимістю на аеродромі, а також коли відповідно до прогнозу очікується, що вертикальна видимість буде збільшуватись та досягне або перевищить одне чи кілька з таких значень, або коли відповідно до прогнозу очікується, що вертикальна видимість буде зменшуватись та стане менше одного чи кількох з таких значень: 300, 150, 60 та 30 метрів, у прогнозі TREND зазначається про такі зміни.

14. Критерії внесення змін до прогнозу TREND з урахуванням місцевих експлуатаційних мінімумів аеродрому, крім зазначених у пунктах 2, 3, 4, 5, 8, 9 цієї глави, встановлюються на підставі консультацій провайдера метеорологічного обслуговування з відповідними експлуатантами.

15. У випадках, коли очікуються зміни елементів, прогноз TREND починається з одного з індексів змін - "BECMG" або "TEMPO".

16. Індекс змін "BECMG" використовується для опису змін, коли прогнозується, що метеорологічні умови досягнуть або перевищать встановлені значення з постійною чи перемінною швидкістю. Період, протягом якого або час, у який очікується зміна, зазначається за допомогою скорочень "FM", "TL" чи "AT", після кожного з яких зазначається група часу в годинах і хвилинах. У разі, якщо зміна, що прогнозується, розпочнеться та повністю закінчиться протягом дії прогнозу TREND, початок та закінчення зміни зазначається за допомогою скорочень "FM" та "TL" відповідно з групами часу до кожного скорочення. У випадках, коли прогнозується, що зміна почнеться на початку періоду прогнозу TREND, але закінчиться до кінця дії прогнозу TREND, скорочення "FM" з відповідною групою часу не вноситься, а використовується тільки скорочення "TL" з відповідною групою часу. У разі, якщо прогнозується початок зміни протягом дії прогнозу TREND і закінчення змін очікується наприкінці часу дії прогнозу TREND, скорочення "TL" з відповідною групою часу не вноситься, а використовується тільки скорочення "FM" з відповідною групою часу. Якщо прогнозується, що зміна відбудеться у визначений час протягом дії прогнозу TREND, використовується скорочення "AT" з відповідною групою часу. У разі, якщо прогнозується, що зміна почнеться на початку дії прогнозу TREND та закінчиться наприкінці дії прогнозу TREND, або якщо прогнозується зміна протягом дії прогнозу TREND, але час зміни невідомий, скорочення "FM", "TL" чи "AT" з відповідними групами часу не зазначаються, а використовується тільки індекс зміни "BECMG".

17. Індекс зміни "TEMPO" використовується для опису прогнозованих тимчасових змін метеорологічних умов, які досягли або перевищили встановлені значення і у кожному окремому випадку зберігаються протягом часу тривалістю менше ніж 1 година, а у цілому - менше половини періоду, протягом якого прогнозуються зміни. Період, протягом якого прогнозуються тимчасові зміни, зазначається за допомогою скорочень "FM" та/або "TL", після кожного з яких зазначається група часу в годинах і хвилинах. У випадках, коли прогнозується, що початок та закінчення тимчасових змін метеорологічних умов відбудуться протягом дії прогнозу TREND, зазначається початок та кінець періоду тимчасових змін за допомогою скорочень "FM" та "TL" з відповідними групами часу. У випадках, коли прогнозується, що період тимчасових змін почнеться на початку дії прогнозу TREND, але закінчиться протягом дії прогнозу TREND, скорочення "FM" з відповідною групою часу не застосовується, а використовується тільки скорочення "TL" з відповідною групою часу. У випадках, коли прогнозується, що період тимчасових змін почнеться протягом дії прогнозу TREND та закінчиться наприкінці його дії, скорочення "TL" з відповідною групою часу не застосовується, а використовується тільки скорочення "FM" з відповідною групою часу. Якщо прогнозується, що період тимчасових змін почнеться на початку періоду дії прогнозу TREND та закінчиться до кінця його дії, обидва скорочення "FM" та "TL" з відповідними групами часу не застосовуються, а використовується тільки індекс зміни "TEMPO".

Порядок використання індексів змін у прогнозах TREND наведено у таблиці 5 додатка 3 до цих Авіаційних правил.

18. Покажчик "PROB" у прогнозах TREND не використовується.";

3) доповнити новою главою 4 такого змісту:

"4. Прогнози для зльоту

1. Прогноз для зльоту ПС складається аеродромним метеорологічним органом на узгоджених умовах між провайдером метеорологічного обслуговування та відповідним експлуатантом.

2. Прогноз для зльоту ПС відноситься до визначеного періоду часу та містить інформацію про очікувані метеорологічні умови в районі комплексу ЗПС, а саме: про напрямок та швидкість приземного вітру та будь-які очікувані зміни напрямку та швидкості вітру протягом періоду дії, про температуру повітря, атмосферний тиск (QNH), а також про інші метеорологічні елементи, у відношенні яких існує домовленість провайдера метеорологічного обслуговування та відповідним експлуатантом.

3. Прогноз для зльоту ПС надається аеродромним метеорологічним органом експлуатантам та членам льотного екіпажу на запит протягом трьох годин до очікуваного часу вильоту.

4. Формат прогнозу для зльоту ПС визначається на підставі договору між провайдером метеорологічного обслуговування та відповідним експлуатантом. Порядок включення елементів, термінологія, одиниці вимірювання та шкали, які використовуються у прогнозах для зльоту ПС, є аналогічними відповідним компонентам зведень, що складаються по аеродрому вильоту.

5. Аеродромний метеорологічний орган, що складає прогнози для зльоту ПС, здійснює постійний контроль за прогнозами та, за потреби, своєчасно вносить до них відповідні корективи.

6. Критерії випуску корективів до прогнозів для зльоту ПС у відношенні напрямку та швидкості приземного вітру, температури повітря та атмосферного тиску, а також будь-яких елементів, визначаються в договорі між провайдером метеорологічного обслуговування та відповідним експлуатантом. Критерії складання корективів для прогнозів для зльоту ПС не відрізняються від критеріїв складання спеціальних зведень, які наведені у пункті 5 глави 3 розділу IV цих Авіаційних правил.".

У зв'язку з цим глави 4, 5 вважати відповідно главами 5, 6;

4) главу 6 викласти в такій редакції:

"6. Зональні прогнози погоди для польотів на низьких рівнях

1. Зональні прогнози погоди для метеорологічного обслуговування польотів ПС нижче ешелону FL100 випускаються ОМС. Періодичність випуску зональних прогнозів, формат, фіксований час або період дії таких прогнозів, а також критерії випуску корективів до них, визначаються на підставі консультацій провайдера метеорологічного обслуговування з відповідними експлуатантами.

2. У випадках, коли випускається інформація AIRMET відповідно до положень глави 4 розділу VII цих Авіаційних правил, зональні прогнози складаються у формі GAMET з використанням відкритого тексту зі скороченнями та числовими величинами, прийнятими ICAO. За умови використання формату карти прогноз складається у вигляді комбінацій прогнозів вітру на висотах, температури повітря на висотах та прогнозу явищ погоди SIGWX. Зональні прогнози погоди випускаються для шару атмосфери від поверхні землі до ешелону польоту FL100 та містять дані про явища погоди на маршруті, які створюють небезпеку для польотів нижче ніж FL100.

3. Зональні прогнози погоди GAMET для польотів нижче ніж FL100, які готуються для випуску інформації AIRMET, складаються кожні 6 годин (при цьому період їх дії складає 6 годин) і передаються відповідним ОМС та/або аеродромним метеорологічним органам не пізніше ніж за 1 годину до початку періоду їх дії.

4. Зональні прогнози у форматі GAMET складаються з двох розділів:

розділ I містить дані про явища погоди на маршруті, які являють собою небезпеку для польотів нижче ніж FL100 та які використовуються для випуску інформації AIRMET. Перелік таких явищ погоди наведено в пункті 4 глави 5 розділу VII цих Авіаційних правил;

розділ II містить додаткову інформацію, яка потрібна для виконання польотів нижче ніж FL100. Зміст і порядок елементів у зональному прогнозі у форматі GAMET відповідає таблиці 1 додатка 6 до цих Авіаційних правил. Додаткові елементи у розділі II включаються до зонального прогнозу GAMET згідно з томом II Європейського аеронавігаційного плану DOC 7754. Елементи, які увійшли до повідомлення SIGMET, до зональних прогнозів GAMET не включаються.

Зразок для складання прогнозів у форматі GAMET наведено у додатку 6 до цих Авіаційних правил.

5. У випадках, коли явище погоди, яке створює небезпеку для польотів нижче ніж FL100, включено до зонального прогнозу GAMET, а прогнозоване явище погоди не виникло або більше не прогнозується, випускається коректив GAMET AMD, який змінює тільки відповідний метеорологічний елемент.

Вимоги до випуску інформації AIRMET про зміни зонального прогнозу щодо явищ погоди, небезпечних для польотів ПС нижче ніж FL100, наведено у додатку 7 до цих Авіаційних правил.

6. Під час підготовки зональних прогнозів для польотів нижче ніж FL100 у вигляді карти прогноз вітру та температури повітря на висотах випускається для пунктів, відстань між якими має бути не більше ніж 500 кілометрів, та принаймні для таких абсолютних висот: 600, 1500 та 3000 метрів.

7. Під час підготовки зональних прогнозів для польотів нижче ніж FL100 у вигляді карти прогноз явищ погоди SIGWX випускається у вигляді прогнозу SIGWX для ешелонів польотів до ешелону FL100. Прогнози SIGWX для польотів нижче ніж FL100 охоплюють такі пункти:

1) явища погоди, які потребують випуску інформації SIGWX згідно з розділом VII цих Авіаційних правил і додатка 7 до цих Авіаційних правил та які, як очікується, будуть впливати на польоти нижче ніж FL100;

2) елементи зональних прогнозів для польотів нижче ніж FL100, зазначені у додатку 6 до цих Авіаційних правил, за винятком елементів, які стосуються:

вітру та температури повітря на висотах;

прогнозованого значення QNH.

Інформація щодо використання термінів "ISOL", "OCNL" та "FRQ" щодо купчасто-дощових, баштоподібних купчастих хмар та гроз наведена у главі 10 розділу VII цих Авіаційних правил.

8. Обмін зональними прогнозами для польотів ПС нижче ніж FL100, що готуються для випуску інформації AIRMET, здійснюється між провайдерами метеорологічного обслуговування, які здійснюють випуск польотної документації для польотів нижче ніж FL100 у відповідних районах польотної інформації.".

7. Розділ VII викласти в такій редакції:

"VII. Інформація SIGMET та AIRMET, попередження по аеродрому та попередження про зсув вітру

1. Інформація SIGMET

1. Інформацію SIGMET складає ОМС відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу III цих Авіаційних правил.

2. Інформація SIGMET є стислим описом відкритим текстом англійською мовою зі скороченнями фактичних або очікуваних визначених явищ погоди за маршрутами польотів та інших явищ в атмосфері, які можуть вплинути на безпеку польотів ПС, а також очікувану їх еволюцію у часі та просторі.

3. Інформація SIGMET скасовується, якщо явища погоди більше не спостерігаються або якщо не очікується, що вони виникнуть у районі відповідальності ОМС.

4. Період дії інформації SIGMET не перевищує 4 години. Період дії інформації SIGMET, що випускається в особливих випадках щодо хмари вулканічного попелу, збільшується до 6 годин.

Інформація SIGMET щодо хмари вулканічного попелу має базуватись на консультативній інформації, яка надається VAAC, що діють у Європейському регіоні.

5. Між ОМС та відповідним РДЦ/ЦПІ здійснюється координація з метою забезпечення органів ОПР інформацією про вулканічний попіл, яка включається до інформації SIGMET та повідомлень NOTAM.

6. Повідомлення SIGMET випускається не раніше ніж за 4 години до початку періоду дії. Спеціальне повідомлення SIGMET щодо хмари вулканічного попелу випускається як тільки це стане практично можливим, але не раніше ніж за 12 годин до початку періоду дії, і уточнюється принаймні кожні 6 годин.

7. У разі, якщо повітряний простір розділено на FIR та UIR, повідомлення SIGMET має бути ідентифіковане за покажчиком місцеположення органу ОПР, що надає обслуговування в певному FIR.

Повідомлення SIGMET стосується всього повітряного простору в межах певного FIR та UIR. У тексті повідомлення зазначаються конкретні райони та/або ешелони польоту повітряних суден, на які впливають метеорологічні явища, що є причиною випуску повідомлення SIGMET.

2. Формат повідомлень SIGMET

1. Зміст і порядок елементів повідомлень SIGMET наведено у таблиці 1 додатка 7 до цих Авіаційних правил.

2. Повідомлення, що містять інформацію SIGMET, ідентифікуються скороченням "SIGMET".

3. Порядковий номер, зазначений у таблиці 1 додатка 7 до цих Авіаційних правил, відображає кількість повідомлень SIGMET, випущених з 00:01 UTC поточної доби по FIR. ОМС, зона відповідальності яких охоплює кілька FIR та/або диспетчерських районів (CTA), випускають окремі повідомлення SIGMET для кожного FIR та/або диспетчерського району в їх зоні відповідальності.

4. Відповідно до зразка, наведеного у таблиці 1 додатка 7 до цих Авіаційних правил, до повідомлення SIGMET включається тільки одне із зазначених нижче явищ погоди з використанням таких скорочень:

на крейсерських ешелонах польоту:

гроза:

прихована

- OBSC TS;

замаскована

- EMBD TS;

часті грози

- FRQ TS;

по лінії шквалу

- SQL TS;

прихована з градом

- OBSC TSGR;

замаскована з градом

- EMBD TSGR;

часті грози з градом

- FRQ TSGR;

по лінії шквалу з градом

- SQL TSGR;

турбулентність:

 

сильна турбулентність

- SEV TURB;

обледеніння:

 

сильне обледеніння

- SEV ICE;

сильне обледеніння внаслідок переохолодженого дощу

- SEV ICE (FZRA);

гірська хвиля:

 

сильна гірська хвиля

- SEV MTW;

пилова буря:

 

сильна пилова буря

- HVY DS;

піщана буря:

 

сильна піщана буря

- HVY SS;

вулканічний попіл (незалежно від висоти)

- VA (+ назва вулкана, якщо є інформація);

радіоактивна хмара

- RDOACT CLD.

5. Інформація SIGMET не містить зайвого описового матеріалу. До опису явищ погоди, щодо яких складається інформація SIGMET, не включається додатковий описовий матеріал, крім зазначеного в пункті 4 цієї глави. В інформації SIGMET щодо гроз не зазначаються пов'язані з ними турбулентність і обледеніння.

6. Інформація SIGMET, що випускається у графічному форматі, має відповідати зразкам, зазначеним у доповненні 6 додатка 3 ICAO.

3. Розповсюдження повідомлень SIGMET

1. Повідомлення SIGMET надсилають до ОМС, ВЦЗП та іншим метеорологічним органам відповідно до DOC 7754 ICAO. Повідомлення SIGMET про вулканічний попіл надсилаються також до консультативних центрів з вулканічного попелу.

2. Повідомлення SIGMET розсилаються до міжнародних банків OPMET даних та центрів, призначених на підставі DOC 7754 ICAO для експлуатації служб, що базуються на використанні Інтернету, в межах фіксованої служби відповідно до Європейського аеронавігаційного плану.

4. Інформація AIRMET

1. Інформація AIRMET випускається ОМС відповідно до підпункту 3 пункту 5 розділу III цих Авіаційних правил.

2. Інформація AIRMET є стислим описом відкритим текстом англійською мовою зі скороченнями фактичних та/або очікуваних визначених явищ погоди за маршрутом польоту, які не було включено до зональних прогнозів для польотів на низьких рівнях відповідно до глави 5 розділу VI цих Авіаційних правил та які можуть вплинути на безпеку польотів на низьких рівнях. Інформація AIRMET складається з урахуванням еволюції визначених явищ погоди у часі та просторі.

3. Інформація AIRMET скасовується, якщо явища погоди більше не спостерігаються або коли не очікується, що вони виникнуть у певному районі.

4. Період дії AIRMET не перевищує 4 годин.

5. Формат повідомлень AIRMET

1. Зміст і порядок елементів повідомлення AIRMET наведено у таблиці 1 додатка 7 до цих Авіаційних правил.

2. Порядковий номер, зазначений у таблиці 1 додатка 7 до цих Авіаційних правил, відображає кількість повідомлень AIRMET, випущених з 00:01 UTC поточної доби по FIR. ОМС, зона відповідальності яких охоплює кілька FIR та/або диспетчерських районів, випускають окремі повідомлення AIRMET для кожного FIR та/або диспетчерського району у своїй зоні відповідальності.

3. За потреби FIR поділяють на підрайони.

4. Відповідно до зразка, наведеного у таблиці 1 додатка 7 до цих Авіаційних правил, до повідомлень AIRMET включається тільки одне із зазначених нижче явищ погоди з використанням таких скорочень:

на крейсерських ешелонах нижче ешелону польоту 100:

швидкість приземного вітру:

 

середня швидкість приземного вітру на значному просторі понад 15 м/с

- SFC WIND

видимість біля поверхні землі:

 

видимість на великому просторі менше ніж 5000 м, включаючи явище погоди, що погіршує видимість

- SFC VIS (+ видимість)
(+ одне з явищ: BR, DS, DU, DZ, FC, FG, FU, GR, GS, HZ, PL, PO, RA, SA, SG, SN, SS, SQ або VA)

грози:

 

ізольовані грози без граду

- ISOL TS

випадкові грози без граду

- OCNL TS

ізольовані грози з градом

- ISOL TSGR

випадкові грози з градом

- OCNL TSGR

закриття гір:

 

гори закриті

- MT OBSC

хмарність:

 

розірвана або суцільна хмарність на великому просторі з BHMX менше ніж 300 метрів над рівнем землі:

 

розірвана

- BKN CLD (+ BHMX, висота верхньої межі хмар та одиниці вимірювання)

суцільна

- OVC CLD (+ BHMX, висота верхньої межі хмар та одиниці вимірювання)

купчасто-дощові хмари:

 

ізольовані

- ISOL CB

випадкові

- OCNL CB

часті

- FRQ CB

баштоподібні купчасті хмари:

 

ізольовані

- ISOL TCU

випадкові

- OCNL TCU

часті

- FRQ TCU

обледеніння:

 

помірне обледеніння (за винятком обледеніння, що виникає у конвективних хмарах)

- MOD ICE

турбулентність:

 

помірна (за винятком турбулентності, що виникає у конвективних хмарах)

- MOD TURB

гірська хвиля:

 

помірна гірська хвиля

- MOD MTW

5. Інформація AIRMET не містить зайвого описового матеріалу. До опису явищ погоди, щодо яких випускається повідомлення AIRMET, не включається будь-який додатковий описовий матеріал, крім зазначеного у пункті 4 цієї глави. До інформації AIRMET щодо гроз або купчасто-дощових хмар не включаються пов'язані з ними турбулентність та обледеніння.

Вимоги до інформації SIGMET, яка також стосується польотів на низьких рівнях, наведено у пункті 4 цієї глави.

6. ОМС випускають інформацію AIRMET у цифровій формі на доповнення до випуску інформації AIRMET відкритим текстом зі скороченнями відповідно до пункту 1 цієї глави.

6. Розповсюдження повідомлень AIRMET

1. Повідомлення AIRMET слід надсилати до ОМС сусідніх FIR та інших ОМС або аеродромних метеорологічних органів на підставі наявних узгоджених процедур обміну метеорологічною інформацією.

2. Повідомлення AIRMET розсилаються до міжнародних банків OPMET даних та центрів, призначених на підставі Європейського аеронавігаційного плану DOC 7754 ICAO для експлуатації служб, що базуються на використанні Інтернету, в межах авіаційної фіксованої служби.

7. Попередження по аеродрому

1. Попередження по аеродрому випускає аеродромний метеорологічний орган, який здійснює прогностичне обслуговування певного аеродрому. Вони містять стислу інформацію про метеорологічні умови, які можуть несприятливо вплинути на ПС, що знаходяться на поверхні землі, у тому числі на ПС, що знаходяться на місцях стоянки, на аеродромне обладнання, засоби та служби.

2. Попередження по аеродрому підлягає скасуванню тоді, коли метеорологічні умови, на які було випущено попередження, більше не спостерігаються та/або якщо не очікується, що вони виникнуть на аеродромі.

3. Попередження по аеродрому випускаються на вимогу експлуатантів або аеродромних служб аеродромним метеорологічним органом, який здійснює обслуговування на цьому аеродромі, відповідно до зразка, наведеного у таблиці 3 додатка 7 до цих Авіаційних правил, та розсилаються зацікавленим структурам на підставі договору.

4. Порядковий номер, зазначений у таблиці 3 додатка 7 до цих Авіаційних правил, відображає кількість попереджень по аеродрому, випущених з 00:01 UTC поточної доби по певному аеродрому.

5. Відповідно до таблиці 3 додатка 7 до цих Авіаційних правил попередження по аеродрому випускають у зв'язку з фактичним або прогнозованим виникненням одного або кількох зазначених нижче явищ:

грози;

граду;

снігу (коли очікується або спостерігається накопичення снігу);

опадів, що замерзають;

інію чи паморозі;

піщаної бурі;

пилової бурі;

піднятого піску чи пилу;

сильного приземного вітру та поривів;

шквалу;

зниження температури повітря нижче ніж 0° C (мороз - FROST);

вулканічного попелу;

відкладення вулканічного попелу;

викиду токсичних хімічних речовин;

інших явищ погоди, перелік яких узгоджено на локальному рівні.

6. Використання тексту, крім скорочень, наведених у таблиці 3 додатка 7 до цих Авіаційних правил, зменшується до мінімуму. Додаткова інформація готується відкритим текстом зі скороченнями та числовими значеннями, які затверджені ICAO. Якщо немає затверджених ICAO скорочень, використовується відкритий текст англійською мовою.

7. За потреби використання кількісних критеріїв під час випуску попереджень по аеродрому (наприклад, щодо максимальної швидкості вітру, що очікується, або загальної висоти снігового покриву) критерії, які будуть використовуватись, узгоджуються з відповідними користувачами.

8. Попередження та оповіщення про зсув вітру

1. Попередження по аеродрому про зсув вітру готує аеродромний метеорологічний орган для аеродромів, на яких зсув вітру визначений як проблема, відповідно до умов, узгоджених на локальному рівні з відповідним органом ОПР та зацікавленими експлуатантами. Попередження про зсув вітру містять стислу інформацію про зсув вітру, що спостерігається або очікується, та який може несприятливо вплинути на ПС на траєкторії заходження на посадку або зльоту, або під час заходження на посадку по колу в межах між рівнем ЗПС та висотою 500 метрів над ЗПС, або на ПС на ЗПС під час пробігу його після посадки, або розбігу під час зльоту. У випадках, коли відомо, що місцеві топографічні умови викликають значний зсув вітру на висотах понад 500 метрів над рівнем ЗПС, висота 500 метрів не вважається граничною.

2. Попередження про зсув вітру для ПС, що прибувають, та/або для ПС, що вилітають, належить анулювати у випадках, коли у повідомленнях з борту ПС зазначається відсутність зсуву вітру, або після закінчення узгодженого періоду часу. Критерії щодо анулювання попередження про зсув вітру належить встановлювати для кожного аеродрому окремо на локальному рівні за узгодженням між провайдером метеорологічного обслуговування, відповідним органом ОПР та зацікавленими експлуатантами.

3. На аеродромах, на яких для виявлення зсуву вітру використовується автоматизоване наземне обладнання для дистанційного зондування або виявлення зсуву вітру, випускаються оповіщення про зсув вітру, які генеруються такими системами. Оповіщення про зсув вітру містять стислу інформацію про зсув вітру, що спостерігається. Оповіщення мають містити розрахункові дані про посилення/послаблення зустрічного вітру. Такі зсуви вітру розраховуються для 4-кілометрової ділянки траєкторії заходження на посадку або зльоту у разі посилення/послаблення зустрічного вітру більш ніж на 7,5 м/с, які можуть несприятливо вплинути на ПС на кінцевому етапі траєкторії заходження на посадку чи на початковому етапі траєкторії зльоту або на ПС на ЗПС під час пробігу після посадки ПС чи розбігу під час зльоту.

4. Оповіщення про зсув вітру, що генеруються автоматизованими системами, мають оновлюватись не рідше одного разу на хвилину. Оповіщення про зсув вітру належить скасувати після того, як величина зміни зустрічного/супутнього вітру на 4-кілометровій ділянці становить менше ніж 7,5 м/с.

5. Інформацію про наявність на аеродромі зсуву вітру належить отримувати за допомогою:

1) наземного обладнання дистанційного вимірювання зсуву вітру (наприклад, допплерівського радіолокатора);

2) наземного обладнання виявлення зсуву вітру (наприклад, системи датчиків приземного вітру та/або датчиків атмосферного тиску, розміщених так, щоб контролювати конкретну ЗПС та відповідні траєкторії заходження на посадку та вильоту);

3) спостережень з борту ПС на етапі набору висоти або заходження на посадку, що виконуються відповідно до положень розділу V цих Авіаційних правил;

4) з іншої метеорологічної інформації (наприклад, що отримується за допомогою відповідних датчиків, встановлених на щоглах або вежах, якщо такі є поблизу аеродрому).

6. Умови зсуву вітру, як правило, пов'язані з такими явищами погоди:

грози, мікропориви, воронкоподібні хмари, фронтальні пориви;

фронтальні поверхні;

сильний приземний вітер, посилений місцевими топографічними умовами;

морський бриз;

гірські хвилі (включаючи шкваловий вихор на малих висотах у районі аеродрому);

температурні інверсії на малих висотах.

9. Формат та розповсюдження попереджень і оповіщень про зсув вітру

1. Інформацію про зсув вітру включають як додаткову інформацію до місцевих регулярних зведень, місцевих спеціальних зведень та зведень METAR і SPECI відповідно до зразків, наведених у таблиці 4 додатка 3 до цих Авіаційних правил.

2. Попередження про зсув вітру випускаються відповідно до зразка, наведеного у таблиці 2 додатка 7 до цих Авіаційних правил, та розсилаються зацікавленим експлуатантам та органам ОПР.

3. Порядковий номер, що включається до попередження, відображає кількість попереджень про зсув вітру, випущених з 00:01 UTC поточної доби по певному аеродрому.

4. Використання тексту, крім скорочень, наведених у таблиці 2 додатка 7 до цих Авіаційних правил, зменшується до мінімуму. Додаткова інформація готується відкритим текстом зі скороченнями та числовими значеннями, затвердженими ICAO. Якщо немає затверджених ICAO скорочень, використовується відкритий текст англійською мовою.

5. У разі, якщо донесення з борту ПС використовується для підготовки попередження про зсув вітру або для підтвердження раніше випущеного попередження, відповідне донесення з борту ПС, включаючи тип цього ПС, розсилається без змін зацікавленим експлуатантам та органам ОПР згідно з договором.

6. Після отримання донесень про наявність зсуву вітру з борту ПС, що прибуває або відлітає, можуть бути випущені два різних попередження про зсув вітру - одне для ПС, які прибувають, друге попередження для ПС, що відлітають.

7. Під час передачі донесень з борту ПС можуть використовуватись терміни для класифікації зсуву вітру: "помірний", "сильний" або "дуже сильний", які значною мірою ґрунтуються на суб'єктивній оцінці інтенсивності зсуву вітру, що спостерігається.

8. Оповіщення про зсув вітру розповсюджуються автоматизованим наземним обладнанням дистанційного вимірювання або виявлення зсуву вітру зацікавленим експлуатантам відповідно до договору.

9. У випадках, коли мікропориви спостерігаються пілотами або наземним обладнанням виявлення та дистанційного вимірювання зсуву вітру, до попередження і оповіщення про зсув вітру включається конкретне посилання на мікропорив.

10. У випадках, коли інформація наземного обладнання виявлення або дистанційного вимірювання зсуву вітру використовується для підготовки оповіщення про зсув вітру, оповіщення визначає (якщо це практично можливо) конкретну ділянку ЗПС та відстань уздовж траєкторії заходження на посадку або траєкторії зльоту відповідно до договору між провайдером метеорологічного обслуговування, відповідним органом ОПР та зацікавленими експлуатантами.

10. Критерії, що стосуються повідомлень SIGMET, AIRMET та спеціальних донесень з борту ПС (лінія зв'язку "вгору")

1. Грози та купчасто-дощові хмари слід вважати:

1) прихованими (OBSC), якщо вони приховані імлою або димом або їх спостереження ускладнено темрявою;

2) замаскованими (EMBD), якщо вони знаходяться між шарами хмарності та не можуть бути легко розпізнані;

3) ізольованими (ISOL), якщо вони складаються з окремих елементів з максимальним покриттям менше ніж 50 % площі району, який знаходиться під впливом явищ погоди, або прогнозованого району впливу явищ погоди (у фіксований час або протягом періоду дії прогнозу);

4) випадковими (OCNL), якщо вони складаються з достатньо розділених елементів з максимальним покриттям 50 - 75 % площі району, який знаходиться під впливом явищ погоди, або прогнозованого району впливу явищ погоди (у фіксований час або протягом періоду дії прогнозу).

2. Грозова діяльність у районі вважається частою (FRQ), якщо в межах цього району малі або відсутні проміжки між сусідніми грозами з максимальним покриттям понад 75 % площі району, що знаходиться під впливом такого явища, або прогнозованого району впливу такого явища (у фіксований час або протягом періоду дії прогнозу).

3. Лінія шквалу (SQL) - грозова діяльність уздовж деякого фронту з малими проміжками між окремими хмарами або за відсутності таких проміжків.

4. Град (GR) використовується для додаткового опису грозової діяльності.

5. Сильна або помірна турбулентність (TURB) належить тільки до турбулентності на малих висотах, що пов'язана з сильним приземним вітром, вихровою течією, або турбулентності у хмарності чи поза межами хмарності (CAT). Не зазначається турбулентність, пов'язана з конвективними хмарами.

6. Турбулентність вважається:

1) сильною, якщо максимальне значення EDR перевищує 0,7;

2) помірною, якщо максимальне значення EDR перевищує 0,4, але нижче або дорівнює 0,7.

7. Сильне та помірне обледеніння (ICE) зазначається, якщо воно віднесене до обледеніння поза межами конвективних хмар. Дощ, що замерзає (FZRA), належить до умов сильного обледеніння, що пов'язане з переохолодженим дощем.

8. Гірська хвиля вважається:

1) сильною, якщо супроводжується низхідним потоком зі швидкістю 3,0 м/с чи більше та/або спостерігається чи прогнозується сильна турбулентність;

2) помірною, якщо супроводжується низхідним потоком зі швидкістю 1,75 - 3,0 м/с та/або спостерігається чи прогнозується помірна турбулентність.

9. Піщана/пилова буря вважається:

1) сильною, якщо видимість менше ніж 200 метрів та визначення стану неба ускладнене;

2) помірною, якщо видимість:

складає менше ніж 200 метрів та можна визначити стан неба; або

знаходиться у діапазоні 200 - 600 метрів.".

8. У розділі IX:

1) у главі 1:

пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"5) виконання зльотів та посадок на аеродромах України.";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Метеорологічна інформація, якою постачаються експлуатанти та члени льотного екіпажу, має містити останні дані та включати відомості, види та обсяги яких визначаються на підставі консультацій між експлуатантами та провайдерами метеорологічного обслуговування:

1) прогнози:

вітру / температури повітря на висотах;

вологості повітря на висотах;

геопотенційної абсолютної висоти ешелонів польоту;

висоти тропопаузи в одиницях ешелону польоту та температури тропопаузи;

напрямку, швидкості максимального вітру та його висоти в одиницях ешелону польоту;

явищ SIGWX;

купчасто-дощових хмар, обледеніння та турбулентності.

Прогнози вологості повітря на висотах та геопотенційної абсолютної висоти ешелонів польоту використовуються тільки під час планування польотів за допомогою автоматичних систем та не використовуються для показу.

Прогнози купчасто-дощових хмар, обледеніння та турбулентності призначені для обробки і (за потреби) для візуалізації згідно з конкретними пороговими значеннями, які належать до операцій користувачів;

2) зведення METAR або SPECI (включно прогнози TREND) по аеродромах вильоту та запланованої посадки, а також по запасних аеродромах вильоту, на маршруті польоту та аеродрому призначення;

3) прогнози TAF або скореговані прогнози TAF по аеродромах вильоту та запланованої посадки, а також для запасних аеродромів вильоту, на маршруті польоту та призначення;

4) прогнози для зльоту;

5) інформацію SIGMET та відповідні спеціальні донесення з борту ПС щодо всього маршруту.

До відповідних спеціальних донесень з борту ПС належать донесення, які не було використано для підготовки інформації SIGMET;

6) консультативну інформацію про вулканічний попіл та тропічні циклони для всього маршруту польоту;

7) зональні прогнози GAMET та/або зональні прогнози для польотів на низьких рівнях у вигляді карти, підготовленої на доповнення до інформації AIRMET, а також інформацію AIRMET для польотів на низьких рівнях, які належать до всього маршруту польоту;

8) попередження по аеродрому вильоту;

9) зображення, отримані з метеорологічних супутників;

10) дані наземних метеорологічних радіолокаторів.";

2) у главі 3:

у підпункті 5 пункту 1 слова "AIREP SPECIAL" виключити;

останнє речення пункту 2 викласти в такій редакції: "У таких випадках до польотної документації вноситься інформація, зазначена в підпунктах 3 - 6 пункту 1 цієї глави, а для польотів на низьких рівнях - у підпунктах 7, 8 пункту 1 цієї глави.";

у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6. Екземпляри польотної метеорологічної документації та іншої метеорологічної інформації, що були надані експлуатантам або членам льотних екіпажів перед вильотом, зберігаються в друкованому вигляді або у вигляді комп'ютерних файлів принаймні протягом 30 днів з моменту її видання. Ця інформація надається за запитом для розслідування авіаційних подій, інцидентів і зберігається до завершення розслідування.";

у пункті 7 слово та цифру "додатку 9" замінити словом та цифрою "додатку 8";

3) у підпункті 3 пункту 4 глави 5 слова "AIREP SPECIAL" виключити.

9. У розділі X:

1) у главі 1:

у пункті 2 слова "AIREP SPECIAL" виключити;

пункти 3 - 5 викласти в такій редакції:

"3. Метеорологічне обслуговування органу диспетчерського обслуговування аеродромного руху або органу AFIS на аеродромі AFIS здійснюється відповідним провайдером шляхом надання такої метеорологічної інформації до АДВ або органу AFIS:

1) місцевих регулярних зведень, місцевих спеціальних зведень, зведень METAR і SPECI, прогнозів TAF і TREND по відповідному аеродрому з корективами до них;

2) інформації SIGMET та AIRMET, попередження та оповіщення про зсув вітру, а також попередження по аеродрому;

3) будь-якої іншої додаткової метеорологічної інформації, види та обсяги якої узгоджено на підставі консультацій провайдера метеорологічного обслуговування з відповідним органом ОПР / експлуатантом (наприклад, прогнозами приземного вітру для визначення можливих змін робочої ЗПС);

4) отриманої інформації про хмару вулканічного попелу, щодо якої повідомлення SIGMET ще не випущено (умови надання інформації узгоджуються між провайдером метеорологічного обслуговування та органом ОПР).

4. Метеорологічне обслуговування диспетчерського органу підходу здійснюється відповідним провайдером(ами) шляхом надання такої метеорологічної інформації до ДОП:

1) місцевих регулярних зведень, місцевих спеціальних зведень, зведень METAR і SPECI, прогнозів TAF і TREND з корективами до них для аеродрому(ів), які обслуговуються ДОП;

2) інформації SIGMET та AIRMET, попереджень та оповіщень про зсув вітру, відповідних повідомлень з борту ПС, які стосуються повітряного простору, що обслуговується відповідним ДОП, а також попереджень по аеродрому;

3) будь-якої іншої метеорологічної інформації, види та обсяги якої узгоджені на підставі консультацій провайдера метеорологічного обслуговування з відповідним органом ОПР;

4) отриманої інформації про хмару вулканічного попелу, щодо якої повідомлення SIGMET ще не випущено (умови надання інформації узгоджуються між провайдером метеорологічного обслуговування та органом ОПР).

5. Метеорологічне обслуговування районного диспетчерського центру та центру польотної інформації здійснює відповідний орган метеорологічного стеження шляхом надання такої метеорологічної інформації:

1) зведень METAR і SPECI, у тому числі поточними даними про атмосферний тиск по аеродромах та інших пунктах, прогнозів TAF і TREND з корективами до них по аеродромах, які входять до FIR або CTA, та на запит ЦПІ або РДЦ по суміжних FIR;

2) прогнозів вітру та температури повітря на висотах, прогнозами особливих явищ погоди по маршрутах польотів та корективів до них, зокрема таких явищ, які можуть перешкоджати виконанню польотів ПС за ПВП, інформації SIGMET та AIRMET, спеціальних донесень з борту ПС по FIR або CTA, та на запит ЦПІ або РДЦ по суміжних FIR;

3) іншої метеорологічної інформації, яку запитує ЦПІ або РДЦ для задоволення потреб екіпажів ПС, що знаходяться в польоті. Якщо у відповідного ОМС немає потрібної інформації, фахівці ОМС з метою отримання метеорологічної інформації мають звернутись до інших метеорологічних органів;

4) отриманої інформації про хмару вулканічного попелу, щодо якої повідомлення SIGMET ще не випущено (умови надання інформації узгоджуються між провайдером метеорологічного обслуговування та органом ОПР);

5) отриманої інформації про викид радіоактивних матеріалів в атмосферу;

6) консультативної інформації про вулканічний попіл, яку випускає консультативний центр з вулканічного попелу (VAAC) у його зоні відповідальності.";

пункт 6 виключити;

у зв'язку з цим пункти 7, 8 вважати відповідно пунктами 6, 7.

10. У розділі XI:

1) у главі 3:

у пункті 1:

слово та цифри "додатку 10" замінити словом та цифрою "додатку 9";

абзаци другий, третій виключити;

у пункті 3:

в абзаці шостому слова "AIREP SPECIAL" виключити;

у пункті 4:

слово та цифри "додатку 10" замінити словом та цифрою "додатку 9";

2) абзац другий пункту 2 глави 5 виключити.

11. У додатках до Авіаційних правил:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) пункт 5 розділу II додатка 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перелік посадових осіб, які повинні бути поінформовані про зміни у складі метеорологічного обладнання та його вплив на метеорологічне обслуговування польотів ПС на аеродромі.";

3) додатки 1, 3, 4, 6, 7 викласти в новій редакції, що додаються;

4) додаток 8 виключити;

У зв'язку з цим додатки 9, 10 вважати відповідно додатками 8, 9;

5) у додатку 8:

абзац після таблиці 4 виключити;

таблицю 5 виключити;

6) у розділі I додатка 9:

у таблиці 1 пункту 3 слова "UA - повідомлення AIREP / AIREP SPECIAL;" виключити;

у пункті 4 слова "AIREP SPECIAL на вулканічний попіл:" виключити.

 

Заступник директора
департаменту аеронавігації

В. Сімак

 

Додаток 1
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 3 глави 1 розділу IV)

Вимоги до метеорологічного аеродромного обладнання

1. Обладнання, що встановлюється на аеродромі для метеорологічного обслуговування польотів повітряних суден ЦА (його технічний стан та розміщення), має:

1) відповідати умовам використання злітно-посадкової смуги;

2) передбачати резервування метеорологічного обладнання (умови резервування встановлює провайдер метеорологічного обслуговування);

3) забезпечуватись гарантованим електропостачанням за I категорією не менше ніж від двох незалежних джерел;

4) бути сертифікованим уповноваженим органом з питань цивільної авіації;

5) забезпечуватись каналами зв'язку для передачі результатів вимірювання від датчиків до АСМС або окремих засобів відображення виміряних метеорологічних величин;

6) бути справним зі строком експлуатації, встановленим на підставі документів, що регламентують експлуатацію метеорологічного аеродромного обладнання;

7) проходити періодичні калібрування або метрологічну повірку у строки, передбачені експлуатаційними документами відповідного метеорологічного обладнання;

8) проходити періодичне технічне обслуговування, передбачене документацією, що регламентує експлуатацію відповідного метеорологічного обладнання.

2. Провайдер метеорологічного обслуговування впроваджує процедури оцінки стану наявного метеорологічного аеродромного обладнання та забезпечення його відповідності умовам надання метеорологічного обслуговування на аеродромі. Провайдер метеорологічного обслуговування веде облік програмного забезпечення, що використовується системами метеорологічних спостережень для здійснення метеорологічних спостережень на аеродромі, для обробки метеорологічної інформації та для доведення/отримання метеорологічної інформації.

Провайдер метеорологічного обслуговування організовує періодичне інспектування аеродромних метеорологічних органів щодо правильності експлуатації метеорологічного обладнання аеродромів, його технічного стану, відповідності складу та розміщення встановленим вимогам, умовам експлуатації, укомплектованості інженерно-технічним персоналом та рівня його підготовки. Оцінка стану метеорологічного обладнання та їх відповідності умовам метеорологічного обслуговування польотів на аеродромі документується та оформлюється у вигляді акта.

3. На аеродромах з необладнаними ЗПС встановлюється метеорологічне аеродромне обладнання для метеорологічного обслуговування польотів ПС. Склад метеорологічного аеродромного обладнання для аеродромів з необладнаними ЗПС наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Обладнання/Прилади

Місця встановлення

Прилад для вимірювання висоти нижньої межі хмар (рекомендований)

У місці, що є репрезентативним для аеродрому

Прилад для вимірювання видимості (рекомендований)

У місці, що є репрезентативним для аеродрому

Прилад для вимірювання напрямку та швидкості вітру (обов'язковий)

У зоні приземлення

Прилад для вимірювання атмосферного тиску (обов'язковий)

1 комплект

Прилад для вимірювання температури повітря (обов'язковий)

1 комплект

Прилад для вимірювання вологості повітря (обов'язковий)

1 комплект

4. На аеродромах/вертодромах із ЗПС, що обладнані для неточного заходження на посадку, встановлюється метеорологічне аеродромне обладнання для обслуговування польотів ПС. Склад метеорологічного аеродромного обладнання, що встановлюється на аеродромах/вертодромах із ЗПС, обладнаних для неточного заходження на посадку, наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Обладнання/Прилади

Місця встановлення

Комплексна автоматизована система метеорологічних спостережень (АСМС) (рекомендована)

На пункті спостережень

ПД АСМС (рекомендований)

На пункті спостережень, на робочих місцях органів ОПР

Прилад для вимірювання висоти нижньої межі хмар (обов'язковий)

У місці, що є репрезентативним для аеродрому

Прилад для вимірювання видимості (рекомендований)

У місці, що є репрезентативним для аеродрому

Прилад для вимірювання напрямку та швидкості вітру (обов'язковий)

У зоні приземлення

Прилад для вимірювання атмосферного тиску (обов'язковий)

1 комплект

Дисплеї окремих датчиків для вимірювання метеорологічних величин (обов'язкові, якщо немає АСМС)

На пункті спостережень, на робочих місцях органів ОПР

Віддалені друкувальні пристрої (рекомендовані)

На робочих місцях органів ОПР, якщо немає засобів відображення метеорологічної інформації

5. Метеорологічне аеродромне обладнання, що встановлюється на аеродромах із ЗПС, які обладнані для точного заходження на посадку, наведено у таблиці 3.

Аеродроми, злітно-посадкові смуги яких обладнано для точного заходження на посадку:

за категорією I з висотою прийняття рішення не менше ніж 60 метрів або за видимості не менше ніж 800 метрів, або за RVR не менше ніж 550 метрів;

за категорією II з висотою прийняття рішення менше ніж 60 метрів, але не менше ніж 30 метрів, та за RVR не менше ніж 300 метрів;

за категорією IIIA з висотою прийняття рішення менше ніж 30 метрів або без обмеження по висоті прийняття рішення та за RVR не менше ніж 175 метрів.

Таблиця 3

Назва приладу та
місце встановлення

Кількість приладів для кожної ЗПС
(напрямку посадки)

I категорія ICAO

II категорія ICAO

III категорія ICAO

Комплексні автоматизовані системи метеорологічних спостережень (АСМС)

1 комплект

1 комплект

1 комплект

Дистанційні прилади для
вимірювання BHMX:

на відстані менше ніж 1200 м. перед посадочним порогом ЗПС (зазначається висота встановлення приладу відносно перевищення аеродрому або порогу ЗПС)

1 комплект

1 комплект

1 комплект

Дистанційні прилади для
вимірювання видимості:

в зоні приземлення

1 комплект

1 комплект

1 комплект

всередині ЗПС

-

1 комплект

1 комплект

наприкінці ЗПС

 

 

1 комплект

Датчик яскравості фону

рекомендований

рекомендований

рекомендований

Дистанційні прилади для
вимірювання напрямку та
швидкості вітру:

в зоні приземлення

1 комплект

1 комплект

1 комплект

Прилади для вимірювання
атмосферного тиску:

на пункті спостережень

1 комплект

1 комплект

1 комплект

Прилади для вимірювання
температури повітря:

місце, репрезентативне для аеродрому

1 комплект

1 комплект

1 комплект

Прилади для вимірювання
вологості повітря:

місце, репрезентативне для аеродрому

1 комплект

1 комплект

1 комплект

Засоби відображення метеорологічної інформації (ПД)

1 комплект

1 комплект

1 комплект

Віддалені друкувальні пристрої
(рекомендовані)

1 комплект

1 комплект

1 комплект

Засоби реєстрації метеорологічної інформації

1 комплект

1 комплект

1 комплект

6. У разі виходу з ладу метеорологічного аеродромного обладнання, що встановлено на аеродромі, та впливу такого виходу з ладу на роботу провайдера метеорологічного обслуговування, вживаються заходи згідно з пунктом 6 глави 1 розділу IV цих Авіаційних правил.

7. Вимоги до точності виміру або спостереження метеорологічних величин

Точність виміру або спостереження метеорологічних величин наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Метеорологічна величина, що підлягає спостереженню

Точність виміру або спостереження

Середнє значення приземного вітру:
напрямок
швидкість

 
± 10°
± 0,5 м/с до 5 м/с
± 10 % понад 5 м/с

Відхилення від середнього значення приземного вітру

± 1 м/с з урахуванням подовжніх
та бічних складових вітру

Видимість

± 50 м до 600 м
± 10 % від 600 м до 1500 м
± 20 % понад 1500 м

Дальність видимості на ЗПС

± 10 м до 400 м
± 25 м від 400 м до 800 м
± 10 % понад 800 м

Кількість хмар

± 1 октант

Висота хмар

± 10 м до 100 м
± 10 % понад 100 м

Температура повітря та температура точки роси

± 1°

Величина атмосферного тиску (QNH, QFE)

± 0,5 гПа

8. Лінії зв'язку, що використовуються для підключення датчиків для вимірювання метеорологічних величин до комплексних автоматизованих систем метеорологічних спостережень, або центральних ЕОМ АСМС, або до індивідуальних засобів відображення, мають відповідати вимогам чинних нормативних актів України з цього питання та вимогам експлуатаційної документації метеорологічного аеродромного обладнання.

 

Додаток 3
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 5 глави 2 розділу IV)

Зведення про погоду на аеродромі

1. Діапазони та дискретність передачі цифрових елементів, що включаються до місцевих метеорологічних зведень (MET REPORT, SPECIAL), наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Метеорологічна величина, яка передбачена розділом IV Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"

Діапазон

Дискретність

ЗПС

01 - 36

1

Напрямок вітру:                               магнітні °

010 - 360

10

Швидкість вітру:                              м/с

1 - 99*

1

Видимість:                                        м
                                                          м
                                                          км
                                                          км

0 - 750
800 - 4900
5 - 9
10 і більше

50
100
1
0 (фіксоване значення:
10 км)

Дальність видимості на ЗПС:         м
                                                          м
                                                          м

0 - 375
400 - 750
800 - 2000

25
50
100

Вертикальна видимість:                  м
                                                          м

0 - 75**
90 - 600

15
30

Хмари, висота нижньої межі:         м
                                                          м

0 - 75**
90 - 3000

15
30

Температура повітря,
температура точки роси:                °C

-80 - +60

1

QNH, QFE:                                       гПа

0500 - 1100

1


* Для авіації не потрібно повідомляти про швидкість приземного вітру 50 м/с і більше, але за потреби з неаеронавігаційною метою повідомляється про швидкість вітру до 99 м/с.

** За умови відповідності пункту 7 глави 11 розділу IV Авіаційних правил. В інших випадках використовувати дискретне значення 30 метрів.

2. Діапазони та дискретність цифрових елементів, що включаються до метеорологічних зведень METAR і SPECI, наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Елемент, передбачений розділом IV Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"

Діапазон

Дискретність

ЗПС - безрозмірна величина

01 - 36

1

Напрямок вітру:                                    дійсні °

000 - 360

10

Швидкість вітру:                                   м/с

00 - 99*

1

Видимість:                                              м
                                                                м
                                                                м
                                                                м

0000 - 0750
0800 - 4900
5000 - 9000
10000 і більше

50
100
1000
0 (фіксоване значення: 9999)

Дальність видимості на ЗПС:               м
                                                                м
                                                                м

0000 - 0375
0400 - 0750
0800 - 2000

25
50
100

Вертикальна видимість у значеннях, кратних 30 м

000 - 020

1

Висота нижньої межі хмар:
у значеннях, кратних 30 м

000 -100

1

Температура повітря,
температура точки роси:                      °C

 
- 80 - +60

1

QNH:                                     гПа

0850 - 1100

1

Температура води на поверхні моря:  °C

- 10 - +40

1

Стан моря (безрозмірна величина)

0 - 9

1

Значна висота хвилі:                               м

0 - 999

0,1

Стан ЗПС**

Позначення ЗПС
(безрозмірна величина)

01 -36
88; 99

1

Відкладення на ЗПС
(безрозмірна величина)

0 - 9

1

 

Ступінь забруднення ЗПС
(безрозмірна величина)

1; 2; 5; 9

 

 

Товщина відкладень
(безрозмірна величина)

00 - 90
92 - 99

1

 

Коефіцієнт зчеплення / умови гальмування
(безрозмірна величина)

00 - 95; 99

1


* Для авіації не потрібно повідомляти про швидкість приземного вітру 50 м/с та більше, але за потреби з неаеронавігаційною метою повідомляється про швидкість вітру до 99 м/с.

** Відповідно до поправки 78 до додатка 3 ICAO з 05 листопада 2020 року припиняється включення до METAR інформації про стан ЗПС.

3. Зразок складання місцевих регулярних MET REPORT та місцевих спеціальних SPECIAL метеорологічних зведень з використанням АСМС або АМС наведено в таблиці 3.

Умовні позначення:

M - наявність обов'язкова, частина кожного зведення;

C - наявність умовна, залежить від метеорологічних умов або методу спостережень;

O - наявність необов'язкова.

Таблиця 3

Елемент, який зазначено у розділі IV Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"

Детальний опис

Формати

Приклади

Ідентифікація типу зведення (M)

Тип зведення

MET REPORT or SPECIAL

MET REPORT
SPECIAL

Покажчик місцезнаходження (M)

Покажчик місцезнаходження
ICAO (M)

Nnnn

UKNN1

Час спостережень (M)

Дата, фактичний час спостережень в UTC (M)

nnnnnnZ

221630Z

Ідентифікація автоматичного зведення (C)

Покажчик
автоматичного зведення (C)

AUTO

AUTO

Приземний
вітер (M)

Назва елементу (M)

WIND
(вітер)

WIND 240/4MPS
 
WIND RWY 18
TDZ 190/6MPS
 
WIND VRB1MPS
 
WIND CALM
 
WIND VRB BTN 350/ AND 050/1MPS
 
WIND 270/ABV 49MPS
 
WIND 120/5MPS MAX10 MNM2

ЗПС (O)2

RWY nn[L], or RWY nn[C], or RWY
nn[R]

Ділянка ЗПС (O)3

TDZ

Напрямок вітру (M)

nnn/

VRB BTN
nnn/ AND
nnn/ or VRB

C
A
L
M

Швидкість вітру (M)

[ABV]n[n][n]MPS

Значні зміни швидкості (C)4

MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]

Значні зміни напрямку (C)5

VRB BTN nnn/ AND nnn/

-

 

Ділянка ЗПС (O)3

MID

 

Напрямок вітру (O)3

nnn/

VRB BTN
nnn/ AND
nnn/ or VRB

C
A
L
M

WIND 020/5MPS VRB BTN 350/ AND 070/

Швидкість вітру (O)3

[ABV]n[n][n]MPS

WIND RWY 14R
MID 140/6MPS

Значні зміни швидкості (C) 4

MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]

Значні зміни напрямку (C)5

VRB BTN nnn/ AND nnn/

-

Ділянка ЗПС (O)3

END

WIND RWY 27
 
TDZ 240/8MPS
MAX14 MNM5 END 250/7MPS

 

Напрямок вітру (O)3

nnn/

VRB BTN nnn/ AND nnn/ or VRB

C
A
L
M

Швидкість вітру (O)3

[ABV]n[n][n]MPS

Значні зміни швидкості (C)4

MAX[ABV]nn[n] MNMn[n]

 

Значні зміни напрямку (C)5

VRB BTN nnn/ AND nnn/

-

Видимість (M)

Назва елементу (M)

VIS

C
A
V
O
K

VIS 350M
VIS 7KM
VIS 10KM
CAVOK
 
 
 
VIS RWY 09
TDZ 800M END 1200M
VIS RWY 18R TDZ 6KM RWY
27 TDZ 4000M

ЗПС (O)2

RWY nn[L], or RWY nn[C], or RWY nn[R]

Ділянка ЗПС (O)3

TDZ (зона приземлення)

Видимість (M)

nn[n][n]M or n[n]KM

Ділянка ЗПС (O)3

MID

Видимість (M)

nn[n][n]M or n[n]KM

Ділянка ЗПС (O)3

END

Видимість (O)3

nn[n][n]M or n[n]KM

Дальність видимості на ЗПС (C)6

Назва елементу (M)

RVR

RVR RWY 32 400M
RVR RWY 20 1600M
RVR RWY 10L BLW 50M
RVR RWY 14 ABV 2000M
RVR RWY 10 BLW 150M
RVR RWY 16 TDZ 600M MID
500M END 400M
RVR RWY
26 500M RWY 20 800M

ЗПС (C)7

RWY nn[L], or RWY nn[C], or RWY nn[R]

Ділянка ЗПС (C)8

TDZ

RVR (M)

[ABV or BLW] nn[n][n]M

Ділянка ЗПС (C)8

MID

RVR (C)8

[ABV or BLW] nn[n][n]M

Ділянка ЗПС (C)8

END

RVR (C)8

[ABV or BLW] nn[n][n]M

Поточна погода (C)9,10

Інтенсивність явищ поточної погоди (C)9

FBL, or
MOD, or
HVY

-

 

 

Характеристики та тип поточної погоди (C)9, 11

DZ, or RA, or SN, or SG, or PL, or DS, or SS, or FZDZ, or FZUP12, or FC13, or FZRA, or SHGR, or SHGS, or SHRA, or SHSN, or SHUP12, or TSGR, or TSGS, or TSRA, or TSSN, or TSUP12, or UP12

IC, or FC, or, BR, or SA, or DU, or HZ, or FU, or VA, or SQ, or PO, or TS, or BCFG, or BLDU, or BLSA, or BLSN, or DRDU, or DRSA, or DRSN, or FZFG, or MIFG, or PRFG, or //12

 

MOD RA
HVY TSRA
HVY DZ
FBL SN
HZ
FG
VA
MIFG
 
HVY TSRASN
FBL SNRA
 
FBL DZ FG
 
HVY SHSN BLSN
HVY TSUP
//

Хмарність (M)14

Назва елементу (M)

CLD

 

CLD NSC
CLD SCT 300M OVC 600M
CLD OBSC VER VIS 150M
CLD BKN TCU 270M
CLD RWY 08R BKN 60M RWY 26 BKN 90M
CLD /// CB ///M
CLD /// CB 400M
CLD NCD

 

ЗПС (O)2

RWY nn[L], or RWY nn[C], or RWY nn[R]

 

Кількість хмар (M) / вертикальна видимість (C)9

FEW, or SCT, or BKN, or OVC, or /// 12

OBSC

NSC or NCD12

 

Форма хмар (C)9

CB, or TCU, or /// 12

-

 

 

 

Висота нижньої межі хмар /  вертикальна видимість (C)9

n[n][n][n]M or ///M

[[VER VIS n[n][n]M or VER VIS ///M12

 

 

 

Температура повітря (M)

Назва елементу (M)

T

 

T17
 
TMS08

Температура повітря (M)

[MS]nn

 

Температура точки роси (M)

Назва елементу (M)

DP

 

DP15
 
DPMS18

 

Температура точки роси (M)

[MS]nn

 

Значення атмосферного тиску (M)

Назва елементу (M)

QNH

QNH 0995HPA
 
QNH 1009HPA
 
QNH 1022HPA
QFE 1001HPA
QNH 0987HPA
QFE RWY 18 0956HPA
RWY 24 0955 HPA

QNH (M)

nnnnHPA

Назва елементу (O)

QFE

 

QFE (O)

RWY nn[L], or RWY nn[C], or RWY nn[R] nnnnHPA
[RWY nn[L], or RWY nn[C], or RWY nn[R] nnnnHPA]

Додаткова інформація (C)

Особливі метеорологічні явища (C)9

CB, or TS, or MOD TURB, or SEV TURB, or WS, or GR, or SEV SQL, or MOD ICE, or SEV ICE, or FZDZ, or FZRA, or SEV MTW, or SS, or DS, or BLSN, or FC15

FC IN APCH
WS IN APCH 60M WIND 360/13MPS
WS RWY 12
REFZRA
CB IN CLIMB-OUT RETSRA

 

Місцезнаходження явищ (C)9

IN APCH [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS], or IN CLIMB-OUT [n[n][n][n]M-WIND nnn/n[n]MPS], or RWY nn[L], or RWY nn[C], or RWY nn[R], or RWY nn[L] OR RWY nn[C] or RWY nn[R]

 

 

Нещодавні явища погоди (C)9,10

REFZDZ or REFZRA, or REDZ, or RE[SH]RA, or RE[SH]SN, or RESG, or RESHGR, or RESHGS, or REBLSN, or RESS, or REDS, or RETSRA, or RETSSN, or RETSGR, or RETSGS, or REFC, or REPL, or REUP12, or REFZUP12, or RETSUP12, or RESHUP12, or REVA, or RETS

 

Прогноз TREND (O)16

Назва елементу (M)

 

TREND

TREND NOSIG
TREND BECMG FEW 600M
TREND TEMPO 250/18MPS MAX 25
TREND BECMG AT1800 VIS 10 KM NSW
TREND BECMG TL1700 VIS 800M FG
TREND BECMG FM1030 TL1130 CAVOK

Індекс змін (M)17

NOSIG

BECMG OR TEMPO

 

Період змін (C)9

FMnnnn, AND / or TLnnnn or ATnnnn

Вітер (C)9

nnn/[ABV]n[n][n]MPS [MAX[ABV]nn[n]]

Видимість (C)9

VIS n[n][n][n]M or
VIS n[n]KM

C
A
V
O
K

Явище погоди:
інтенсивність
(C)9

FBL or MOD or HVY

-

N
S
W

 

Явище погоди: Характеристики і

DZ or

FG, or BR,
or SA, or

 

 

тип (C)9,10,11

 

RA, or SN, or

DU, or HZ, or FU, or

 

 

TREND TEMPO TL1200 VIS 600M BECMG
AT 1230VIS 8KM NSW CLD NSC

 

 

 

SG, or PL, or DS, or SS, or FZDZ, or FZRA, or SHGR, or SHGS, or SHRA, or SHSN, TSGR, or TSGS, or TSRA, or TSSN

VA, or SQ, or PO, or FC, or TS, or BCFG, or BLDU, or BLSA, or BLSN, or DRDU, or DRSA, or DRSN, or FZFG, or MIFG, or PRFG

 

 

TREND TEMPO FM0300 TL0430 MOD FZRA
TREND BECMG FM1900 VIS 500M HVY SNRA
TREND BECMG FM1100 MOD SN TEMPO
FM1130 BLSN
TREND BECMG AT1130 CLD OVC 300M

Назва елементу (C)9

CLD

 

TREND TEMPO TL1530 HVY SHRA CLD BKN CB 360M

 

Кількість хмарності і вертикальна видимість (C)9,14

 

FEW or SCT, or BKN, or OVC

OBSC

N
S
C

 

Форма хмар
(C)9, 14

CB or TCU

-

 

Висота нижньої межі хмар або значення вертикальної видимості (C)9,14

 

n[n][n][n]M

[VER VIS n[n][n]M

 

 

 


1 Умовне місцезнаходження.

2 Підлягає внесенню за потреби.

3 Підлягає внесенню за потреби для одного чи кількох ділянок ЗПС.

4 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 2 пункту 9 глави 7 розділу IV Авіаційних правил.

5 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 2 пункту 9 глави 7 розділу IV Авіаційних правил.

6 Підлягає внесенню відповідно до пункту 2 глави 9 розділу IV Авіаційних правил.

7 Підлягає внесенню відповідно до пункту 12 глави 9 розділу IV за умови, якщо видимість або RVR < 1500 м.

8 Підлягає внесенню відповідно до пункту 12 глави 9 розділу IV Авіаційних правил.

9 Підлягає внесенню за потреби.

10 Підлягає внесенню за потреби; класифікатор помірної інтенсивності не включається відповідно до пункту 10 цього додатка.

11 Види опадів, зазначені у підпункті 1 пункту 6 цього додатка, можуть поєднуватись згідно з пунктом 11 цього додатка, у прогнозах TREND зазначаються тільки помірні або сильні опади відповідно до пункту 8 глави 3 розділу VI Авіаційних правил.

12 Застосовується лише до зведень погоди AUTO.

13 "Сильний" використовується для позначення торнадо або водяного смерчу; "помірний" використовується для позначення воронкоподібної хмари, яка не досягає поверхні землі.

14 До чотирьох шарів хмар відповідно до пункту 8 глави 11 розділу IV Авіаційних правил.

15 Підлягає внесенню відповідно до пункту 5 глави 14 розділу IV Авіаційних правил.

16 Підлягає внесенню відповідно до пункту 3 глави 14 розділу VI Авіаційних правил.

17 Підлягає внесенню відповідно до пункту 5 глави 3 розділу VI Авіаційних правил, звичайно не більше трьох груп.

4. Зразок зведень у кодових формах METAR і SPECI наведено у таблиці 4.

Умовні позначення:

M - включення обов'язкове, частина кожного зведення;

C - включення умовне, залежить від метеорологічних умов або методу спостереження;

O - включення необов'язкове.

Таблиця 4

Елемент, що зазначається в розділі IV Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"

Детальний опис

Формат(и)

Приклади

Ідентифікація типу зведення (M)

Тип зведення (M)

METAR, METAR COR, SPECI or SPECI COR

METAR
METAR COR
SPECI

Покажчик місцеположення (M)

Покажчик місцеположення ICAO (M)

nnnn

UKNN 1

Час
спостережень (M)

Дата, фактичний час спостережень UTC (M)

nnnnnnZ

221630Z

Ідентифікація автоматичного або втраченого зведення (C)2

Ідентифікатор автоматичного або втраченого зведення (C)

AUTO or NIL

AUTO
NIL

Кінець зведення METAR, якщо зведення втрачено

Приземний
вітер (M)

Напрямок вітру (M)

nnn

VRB

24004MPS
VRB01MPS
19006MPS
00000MPS
140P49MPS
12003G09MPS
24008G14MPS
02005MPS 350V070

Швидкість вітру (M)

[P]nn[n]

Значні зміни швидкості (C)3

G[P]nn[n]

Одиниці вимірювання (M)

MPS (м/с)

Значні зміни напрямку (C)4

nnnVnnn

-

Видимість (M)

Переважаюча видимість або мінімальна видимість (M)5

nnnn

C
A
V
O
K

0350
7000
9999
0800
2000 1200NW
6000 2800E
6000 2800
CAVOK

Мінімальна видимість та напрямок мінімальної видимості (C)6

nnnn[N], ornnnn[NE], or nnnn[E], or nnnn[SE], or nnnn[S], or nnnn[SW], or nnnn[W], or nnnn[NW]

Дальність видимості на ЗПС (C)7

Назва елементу (M)

R

R32/0400
R12R/1700
R10/M0050
R14L/P2000
R16L/0650
R16C/0500
R16R/0450

ЗПС (M)

nn[L]/, or nn[C]/, or nn[R]/

Дальність видимості на ЗПС (M)

[P or M]nnnn

Попередня тенденція дальності видимості на ЗПС (C)8

U, D or N

R17L/0450
R12/1100U
R26/0550N
R20/0800D
R12/0700

Поточна погода
(C)2, 9

Інтенсивність або близькість явищ поточної погоди (C)10

- or +

-

VC

RA
+TSRA
+DZ
-SN
HZ
FG
VA
MIFG
VCFG
VCSH
VCTS
VCBLSA
+TSRASN
-SNRA
-DZ FG
+SHSN BLSN
UP
FZUP
TSUP
FZUP
//

Характеристики і тип явищ
поточної погоди (M)11

DZ, or RA, or SN, or SG, or PL, or DS, or SS, or FZDZ, or FZRA, or
FZUP12, or
FC13, or
SHGR, or SHGS, or SHRA, or SHSN, or SHUP12,
TSGR, TSGS, TSRA, TSSN, TSUP12, or UP12

FG or BR or SA, or DU, or HZ, or FU, or VA, or SQ, or PO, or TS, or BCFG, or BLDU, or BLSA, or BLSN, or DRDU, or DRSA, or DRSN, or FZFG, MIFG, or PRFG,
or // 12

FG or PO, or FC, or DS, or SS, or TS, or SH, or BLSN, or BLSA, or BLDU, or VA

 

Хмарність
(M)14

Кількість та
висота нижньої межі хмар або
вертикальна
видимість (M)

FEWnnn,
or SCTnnn, or BKNnnn, or OVCnnn, or,
FEW/// 12, or
SCT/// 12,
or
BKN/// 12, or
OVC/// 12, or
///nnn 12
or ///// 12

VVnnn or VV/// 12

NSC
or
NCD12

FEW015 VV005
OVC030 VV///
NSC
SCT010 OVC020
BKN///   ///015

Форма хмар (C)2

CB, or TCU, or
/// 12

-

BKN009TCU NCD
SCT008 BKN025CB
BKN 025///
//////CB

Температура повітря та температура точки роси (M)

Температура
повітря та температура точки роси (M)

[M]nn/[M]nn

17/10
02/M08
M01/M10

Значення атмосферного
тиску (M)

Назва елементу (M)

(QNH)

Q0995
Q1009
Q1022
Q0987

QNH (M)

nnnn

Додаткова
інформація (C)2

Нещодавні явища погоди
(C)2, 9

REFZDZ, or REFZRA, or REDZ, or RE[SH]RA, or RE[SH]SN, or RESG, or RESHGR, or RESHGS, or REBLSN, or RESS, or REDS, or RETSRA, or RETSSN, or RETSGR, or RETSGS, or RETS, or REFC, or REVA, or REPL, or REUP 12, or REFZUP 12, or RETSUP 12, or RESHUP 12

REFZRA
RETSRA

 

Зсув вітру
(C)2

WS Rnn[L], or WS Rnn[C], or WS Rnn[R], or WS ALL RWY

WS R03
WS ALL RWY
WS R18C

Температура води на поверхні моря та стан моря чи значна висота
хвилі (C)15

W[M]nn/Sn or W[M]nn/Hn[n][n]

W15/S2
W12/H75

 

Стан ЗПС (C)16

Позначення ЗПС (M)

Rnn[L]/, or Rnn[C]/, or Rnn[R]/

R/SNOLCO

R99/421594
R/SNOLCO

 

 

Відкладення
на ЗПС (M)

n or /

CLRD//

 

R14L/CLRD//

Ступінь
забруднення
ЗПС (M)

n or /

Товщина відкладень (M)

nn or //

Коефіцієнт зчеплення або ефективність

nn or //

 

гальмування (M)

 

 

 

 

Прогноз TREND (O)17

Покажчик змін (M)18

NOSIG

BECMG or TEMPO

NOSIG
BECMG
FEW020

Період змін (C)2

FMnnnn, and/or TLnnnn, or ATnnnn

TEMPO
25018G25MPS
BECMG
FM1030
TL1130
CAVOK

Вітер (C)2

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS

Переважаюча видимість (C)2

nnnn

C
A
V

Явище погоди: інтенсивність
(C)10

 

- or +

-

N
S
W

O
K

 

 

Явище погоди:
характеристики
та тип (C)2, 9, 11

 

DZ or RA or SN, or
SG, or
PL, or DS, or
SS, or
FZDZ, or
FZRA, or SHGR, or
SHGS, or SHRA, or SHSN, or TSGR, or
TSGS, or
TSRA, or TSSN

FG or BR, or SA, or
DU, or
HZ, or
FU, or
VA, or
SQ, or
PO, or FC, or TS, or
BCFG, or
BLDU, or BLSA, or
BLSN, or
DRDU, or DRSA,
or DRSN, or FZFG, or MIFG, or PRFG

 

 

BECMG TL1700 0800 FG
BECMG AT1800 9000 NSW
BECMG FM1900 0500 + SNRA
BECMG FM1100
BLSN
TEMPO FM0330
TL0430 FZRA
TEMPO TL1200 0600 BECMG
AT1200 8000 NSW NSC
BECMG AT1130 OVC010
TEMPO TL1530 + SHRA BKN012CB

 

Кількість та висота нижньої межі хмар або вертикальна видимість (C)2, 14
Форма хмар
(C)2, 14

 

FEWnnn, or SCTnnn, or BKNnnn,
or OVCnnn

VVnnn
or VV///

NSC

 

 

CB or TCU

-

 

 

 


1 Умовне місцезнаходження.

2 Підлягає внесенню за потреби.

3 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 3 пункту 9 глави 7 розділу IV Авіаційних правил.

4 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 2 пункту 9 глави 7 розділу IV Авіаційних правил.

5 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 1 пункту 6 глави 8 розділу IV Авіаційних правил.

6 Підлягає внесенню відповідно до підпункту 1 пункту 6 глави 8 розділу IV Авіаційних правил.

7 Підлягає внесенню, якщо видимість або дальність видимості на ЗПС менше ніж 1500 м, не більше ніж для чотирьох ЗПС згідно з пунктом 10 глави 9 розділу IV Авіаційних правил.

8 Підлягає внесенню відповідно до пункту 11 глави 9 розділу IV Авіаційних правил.

9 Одна група або більше (максимум три) відповідно до пункту 2 глави 14 розділу IV, пункту 8 глави 3 розділу VI Авіаційних правил, підпункту 1 пункту 11 цього додатка.

10 Підлягає внесенню за потреби. Класифікатор помірної інтенсивності у вигляді встановленого позначення не використовується згідно з пунктом 10 цього додатка.

11 Види опадів, які наведено у пункті 2 глави 14 розділу IV Авіаційних правил, підпункті 1 пункту 6 цього додатка, підпункті 3 пункту 11 цього додатка.

12 Застосовується тільки у зведеннях METAR AUTO / SPECI AUTO.

13 "Сильний" використовується для зазначення смерчу, в тому числі водяного. "Помірний" використовується для зазначення воронкоподібної хмари, що не досягає землі.

14 До чотирьох шарів хмар відповідно до пункту 8 глави 11 розділу IV Авіаційних правил.

15 Підлягає внесенню за потреби до 04 листопада 2020 року. З 05 листопада 2020 року до зведень METAR інформація про температуру поверхні моря та стан моря не включатиметься.

16 Стан ЗПС підлягає внесенню на цивільних аеродромах за поданням аеродромної служби до 04 листопада 2020 року. З 05 листопада 2020 року до зведень METAR інформація про стан ЗПС не включатиметься.

17 Підлягає внесенню відповідно до пункту 5 глави 3 розділу VI Авіаційних правил.

18 Має використовуватись мінімальна кількість покажчиків змін згідно з пунктом 5 глави 3 розділу VI Авіаційних правил.

5. Правила використання покажчиків зміни в прогнозах TREND наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

Покажчик зміни

Покажчик часу та період

Значення

NOSIG              

 

прогнозується відсутність значних змін

BECMG

FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2

відповідно до прогнозу зміни

розпочнуться о n1n1n1n1UTC і закінчаться до n2n2n2n2 UTC

TLnnnn

розпочнуться на початку періоду прогнозу TREND і закінчаться до nnnn UTC

FMnnnn

розпочнуться о nnnn UTC і закінчаться в кінці прогнозу TREND

ATnnnn

 

матиме місце о nnnn UTC (конкретний час)

-

розпочнуться на початку періоду прогнозу типу TREND і закінчаться в кінці періоду прогнозу TREND; або час є невизначеним

TEMPO

FMn1n1n1n1 TLn2n2n2n2

відповідно до прогнозу тимчасові коливання

розпочнуться о n1n1n1n1 UTC і закінчаться до n2n2n2n2 UTC

TLnnnn

розпочнуться на початку періоду прогнозу TREND і закінчаться до nnnn UTC

FMnnnn

розпочнуться о nnnn UTC і закінчаться в кінці періоду прогнозу TREND

-

розпочнуться на початку періоду прогнозу TREND і закінчаться в кінці періоду прогнозу TREND

6. До місцевих регулярних та місцевих спеціальних зведень та зведень METAR і SPECI включаються зазначені нижче явища поточної погоди з використанням прийнятих скорочених позначень відповідних критеріїв:

1) опади:

 

мряка

DZ

дощ

RA

сніг

SN

снігові зерна

SG

льодяна крупа

PL

град

повідомляється у разі, якщо діаметр найбільших градин 5 міліметрів або більше

GR

невеликий град та/або снігова крупа

повідомляється у разі, якщо діаметр найбільших градин складає менше ніж 5 міліметрів.

вид опадів не визначений (повідомляється тільки при використанні АМС)

 
GS

UP

2) явища, що погіршують видимість (гідрометеори):

 

туман

FG

повідомляється за видимості менше ніж 1000 м, за винятком випадків спільного використання з характеристиками "MI", "BC" "PR" або "VC" (згідно з пунктами 9, 10 цього додатка)

 

серпанок

BR

повідомляється за видимості принаймні 1000 метрів, але не більше ніж 5000 метрів

 

3) явища, що погіршують видимість (літометеори):

 

зазначені нижче скорочення слід використовувати тільки у разі, якщо погіршення видимості пов'язано з наявністю в основному літометеорів і видимість складає 5000 метрів або менше, за винятком "SA" за умови спільного використання з характеристикою "DR" та вулканічного попелу (згідно з пунктом 9 цього додатка)

 

пісок

SA

пил (облоговий)

DU

імла

HZ

дим

FU

вулканічний попіл

VA

4) інші явища:

 

пилові/піщані вихори (пилові вихори)

PO

шквал

SQ

воронкоподібна хмара (торнадо або водяний смерч)

FC

пилова буря

DS

піщана буря

SS

7. У місцевих регулярних та місцевих спеціальних зведеннях, зведеннях METAR і SPECI зазначаються такі характеристики явищ поточної погоди з використанням у відповідних випадках прийнятих скорочених позначень та відповідних критеріїв:

гроза

використовується для повідомлення про грозу з зазначенням видів опадів відповідно до зразків, наведених у таблицях 3, 4 цього додатка. У разі, якщо протягом 10-хвилинного періоду, що передує строку спостережень, спостерігачем зафіксовано гуркіт грому або спостерігається блискавка, але опади на аеродромі не спостерігаються, скорочення TS використовується без додаткових позначень;

TS

опади, що замерзають

переохолоджені водяні краплі або опади; використовуються з типами явищ поточної погоди відповідно до зразків, зазначених у таблицях 3, 4 цього додатка.

FZ

На аеродромах, де є додаткове устаткування для виявлення блискавок, воно може використовуватись для доповнення метеорологічних спостережень, що здійснюються спостерігачем.

8. У місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях і зведеннях METAR і SPECI зазначаються такі характеристики явищ поточної погоди з використанням у відповідних випадках прийнятих скорочених позначень та критеріїв:

зливові опади

використовується для повідомлення про зливові опади відповідно до зразків, наведених у таблицях 3, 4 цього додатка 3 до Авіаційних правил. Для сповіщення про зливу, що спостерігається на околицях аеродрому (згідно пункту 10 цього додатка), використовується скорочення "VCSH" без зазначення типу або інтенсивності опадів;

SH

низова хуртовина

використовується відповідно до зразків, наведених у таблицях 3 та 4 цього додатку, для типів явищ поточної погоди, що підняті вітром до висоти 2 метри або більше над рівнем землі;

BL

поземок

використовується відповідно до зразків, наведених у таблицях 3, 4 цього додатка, для типів явищ поточної погоди, що підняті вітром до висоти менше ніж 2 метри над рівнем землі;

DR

низький
менше ніж 2 метри над рівнем землі;

MI

гряди
гряди туману, що місцями покриває аеродром;

BC

частковий
значна частина аеродрому покрита туманом, але на іншій частині туману немає.

PR

9. У випадках, коли зливові опади (SH), наведені у пункті 8 цього додатка, не можуть бути визначені з використанням методу, який відстежує наявність конвективної хмари, в автоматизованих місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях і зведеннях METAR і SPECI, опади не визначаються як SH.

10. У місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях і зведеннях METAR і SPECI відповідна інтенсивність або близькість до аеродрому явищ поточної погоди, про які повідомляється, зазначається так:

відкритий текст зі скороченнями, місцеві регулярні та
спеціальні зведення

METAR і SPECI

слабкий

FBL

"-"

помірний

MOD

(без покажчика)

сильний

HVY

"+"

Використовується з типами явищ поточної погоди відповідно до зразків, наведених у таблицях 3, 4 цього додатка. Характеристика "слабкий" зазначається тільки для опадів;

околиці

VC

Приблизно від 8 до 16 км від контрольної точки аеродрому. Використовується тільки у зведеннях METAR і SPECI з явищами поточної погоди відповідно до зразків, наведених у таблиці 4 цього додатка, якщо не повідомляється відповідно до пунктів 8, 9 цього додатка.

11. У місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях та зведеннях METAR і SPECI:

1) використовується одне або кілька, але максимум три скорочених позначення явищ поточної погоди з переліку, наведеного у таблиці 6 цього додатка із зазначенням у відповідних випадках характеристик, наведених у пункті 8 цього додатка, а також інтенсивності й близькості явищ до аеродрому згідно з пунктом 10 цього додатка, з метою надання повного опису поточної погоди, що впливають на виконання польотів на аеродромі та у його околицях;

2) насамперед повідомляється у відповідних випадках інтенсивність або близькість явища погоди до аеродрому, після чого зазначаються відповідно характеристики та тип явища погоди;

3) у разі, якщо спостерігаються явища погоди двох різних типів, інформація про ці явища повідомляється двома окремими групами, у яких індекс інтенсивності або близькості до аеродрому стосується явища погоди, яке повідомляється після цього індексу. Але різні типи опадів, що мають місце під час спостереження, повідомляються однією групою, при цьому першим зазначається переважаючий тип опадів, якому передує тільки один індекс інтенсивності, що позначає сумарну інтенсивність опадів.

12. У випадках тимчасової відмови системи/датчика поточної погоди та неможливості виконувати спостереження за поточною погодою за допомогою автоматичної системи спостережень інформація про поточну погоду в місцевих регулярних зведеннях, місцевих спеціальних зведеннях і зведеннях METAR і SPECI замінюється знаком "//".

 

Додаток 4
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 1 глави 3 розділу V)

Донесення з борту ПС

1. Критерії надання донесень з борту ПС

1. Під час використання лінії передачі даних "повітря - земля" інформація про напрямок вітру, швидкість вітру, ознаку якості даних про вітер, температуру повітря, турбулентність та вологість повітря, які включаються у донесення з борту ПС, передається відповідно до критеріїв, зазначених нижче.

2. Напрямок вітру зазначається в істинних градусах з округленням до найближчого цілого градуса.

3. Швидкість вітру зазначається в метрах на секунду з округленням до найближчого 1 м/с. Зазначаються одиниці, які використовуються для виміру швидкості вітру.

4. Ознака якості даних про вітер зазначається як 0, якщо кут крену складає менше ніж 5°, та 1, якщо кут крену складає 5° або більше.

5. Температура повітря повідомляється з точністю до найближчої десятої частки градуса Цельсія.

6. Інформація про турбулентність передається у одиницях швидкості затухання вихору (EDR).

Інформація про турбулентність передається під час польоту за маршрутом і стосується 15-хвилинного періоду, що безпосередньо передує спостереженню. Відстежуються середні та максимальні значення турбулентності, а також час, за який турбулентність досягає максимального значення з точністю до найближчої хвилини. Середні та максимальні значення повідомляються в одиницях EDR. Інформація про турбулентність передається на етапі набору висоти протягом перших 10 хвилин польоту і стосується періоду 30 секунд, який безпосередньо передує попередньому спостереженню. Відстежуються максимальні значення турбулентності. Час досягнення максимального значення турбулентності повідомляється згідно із зазначеною таблицею:

Максимальне значення турбулентності, що реєструється протягом 1-хвилинного періоду за "___" хвилин до спостереження

Значення, що повідомляється

0 - 1

0

1 - 2

1

2 - 3

2

...

...

13 - 14

13

14 - 15

14

Інформації про відлік часу немає

15

Турбулентність вважається:

сильною, якщо максимальне значення EDR перевищує 0,7;

помірною, якщо максимальне значення EDR більше ніж 0,4, але менше ніж 0,7;

слабкою, якщо максимальне значення EDR більше ніж 0,1, але менше ніж 0,4;

нульовою, якщо максимальне значення EDR менше або дорівнює 0,1.

EDR - незалежна від типу ПС міра турбулентності, але взаємозв'язок між значенням EDR та сприйманням турбулентності є функцією типу та маси ПС, висоти, конфігурації та повітряної швидкості польоту ПС. Зазначені вище значення EDR характеризують рівні впливу для середньогабаритних транспортних ПС за типових умов польоту за маршрутом (абсолютна висота, повітряна швидкість та вага).

Спеціальні донесення з борту ПС про турбулентність передаються на будь-якому етапі польоту, якщо максимальне значення EDR перевищує 0,4. Спеціальне донесення з борту ПС про турбулентність стосується 1-хвилинного періоду, який безпосередньо передує спостереженню. Відстежується середнє та максимальне значення турбулентності. Середні та максимальні значення повідомляються в одиницях EDR. Спеціальні донесення з борту ПС передаються кожну хвилину доти, доки максимальне значення EDR не стане менше ніж 0,4.

7. Інформація про вологість повітря передається у вигляді відносної вологості повітря з округленням до найближчого цілого відсотка.

8. Діапазони та дискретність передачі метеорологічних елементів, які включаються у донесення з борту ПС, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Елемент, що включається у донесення з борту ПС

Діапазон

Дискретність передачі

Напрямок вітру: істинні градуси                                    (°)

000 - 360

1

Швидкість вітру                                                              м/с

00 - 125

1

Ознака якості даних про вітер (індекс)*

0 - 1

1

Температура повітря                                                      °C

- 80 - + 60

0,1

Турбулентність: регулярне донесення з борту ПС:  м2/3C-1
(час реєстрації)*

0 - 2
0 - 15

0,01
1

Турбулентність: регулярне донесення з борту ПС:  м 2/3С-1

0 - 2

0,01

Відносна вологість повітря                                             %

0 - 100

1

* Безрозмірна величина

2. Подання донесень про вулканічну діяльність після польоту

1. Спеціальні спостереження з борту ПС за вулканічною діяльністю або хмарою вулканічного попелу реєструються за спеціальною формою донесень з борту про вулканічну діяльність. Один екземпляр додається до польотної документації, призначеної для польотів за маршрутами, які можуть знаходитись під впливом хмар вулканічного попелу.

2. Після прибуття ПС на аеродром заповнена форма донесення про вулканічну діяльність негайно передається експлуатантом або членом екіпажу аеродромному метеорологічному органу. Якщо на аеродромі немає метеорологічного органу або він недоступний для членів льотного екіпажу, що прибув, заповнена форма про вулканічну діяльність передається відповідно до практики, впровадженої на локальному рівні.

3. Заповнена форма донесення про вулканічну діяльність, отримана аеродромним метеорологічним органом, без затримки передається ОМС, що відповідає за метеорологічне стеження у FIR, у якому спостерігається вулканічна діяльність.

4. Спеціальні спостереження з борту ПС за вулканічною діяльністю, яка передує виверженню, вулканічним виверженням або хмарою вулканічного попелу реєструється за спеціальною формою донесень з борту про вулканічну діяльність. Один екземпляр форми включається до польотної документації, яку призначено для польотів за маршрутами, які можуть знаходитись під впливом хмар вулканічного попелу.

5. Зразок спеціального донесення з борту ПС (лінія зв'язку "вниз") наведено у таблиці 2.

Умовні позначення:

M - включення обов'язкове, частина кожного повідомлення;

C - включення умовне, потребує включення, коли умови/явище має місце.

Повідомлення передає командир ПС.

Таблиця 2

Елемент, зазначений у главі 5

Детальний зміст

Формат

Приклади

Умовне позначення типу донесення

Тип донесення з борту ПС (M)

ARS

ARS

Розпізнавальний індекс ПС

Радіотелефонний позивний ПС (M)

nnnnn

VA812

Блок даних 1

 

 

 

Широта (M)

Широта у градусах та мінутах

Nnnnn or Snnnn

S4506

Довгота (M)

Довгота у градусах та мінутах

Wnnnn or Ennnn

E01056

Ешелон (M)

Ешелон польоту (M)

FLnnn or
FLnnn - FLnnn

FL330
FL280-FL310

Час (M)

Час події у годинах та хвилинах (M)

OBS AT nnnnZ

OBS AT 1216Z

Блок даних 2

Напрямок вітру (M)

Напрямок вітру в істинних градусах (M)

nnn/

262/

Швидкість вітру (M)

Швидкість вітру в метрах на секунду (або вузлах) (M)

NnnMPS
(OR nnnKT)

40MPS
(080KT)

Ознака якості даних про вітер (M)

Ознака якості даних про вітер (M)

n

1

Температура повітря (M)

Температура повітря у десятих долях градуса C (M)

T[M]nnn

T127
TM455

Турбулентність (C)

Турбулентність сотих частках м2/3с-1 та час досягнення максимального значення (C)1

EDRnnn/nn

EDR064/08

Вологість повітря (C)

Відносна вологість повітря в процентах (C)

RHnnn

RH054

Блок даних 3

Умови, що вимагають випуск спеціального донесення з борту ПС (M)

 

SEV TURB [EDRNN]2, or
SEV ICE, or
SEV MTW, or
TS GR3, or
TS3, or
HVY SS4, or
VA CLD [FL nnn/nnn], or
VA5 [MT nnnnnnnnnnnnnn],
or
MOD TURB [EDRnnn]2, or
MOD ICE

SEV TURB EDR076
 
VA CLD FL050/100

Примітки.

1. Час реєстрації, який підлягає передачі відповідно до вимог пункту 3 глави 6 цього додатка.

2. Інформація про турбулентність, що підлягає передачі згідно з пунктом 1 глави 4 цього додатка.

3. Грози, приховані у хмарності, обложні чи грози зі шквалами.

4. Пилова або піщана буря.

5. Вулканічна діяльність, яка передує виверженню, чи вулканічне виверження.

6. Зразок складання спеціальних донесень з борту ПС лінією зв'язку "вгору" наведено у таблиці 3.

Умовні позначення:

M - включення обов'язкове, частина кожного повідомлення;

C - включення умовне, включається, коли застосовується;

= - подвійна лінія означає, що наступний за нею текст необхідно розмістити на наступному рядку.

Таблиця 3

Елемент

Детальний зміст

Формат 1, 2

Приклади

Ідентифікатор (M)

Ідентифікація повідомлення4

ARS

ARS

Ідентифікатор ПС (M)

Радіотелефонний позивний ПС

nnnnnn

VAB123

Явище погоди, що спостерігається

Опис явища погоди, що спостерігається, та стало причиною складання спеціального донесення з борту ПС4

TS
TSGR
SEV TURB
SEV ICE
SEV MTW
HVY SS
VA CLD
MOD TURB
MOD ICE

TS
TSGR
SEV TURB
SEV ICE
SEV MTW
HVY SS
VA CLD
VA
VA MT ASHVAL5
MOD TURB
MOD ICE

Час спостереження (M)

Час спостереження за явищем погоди

OBS AT nnnnZ

OBS AT 1210Z

Місцеположення (C)

Місцеположення явища погоди (з зазначенням широти та довготи у градусах та мінутах)

NnnnnEnnnn

N 2020E01036

Рівень (C)24

Ешелон польоту

FLnnn or
FLnnn/nnn or
nnnnM

FL390
FL180/210
3000M

Примітки.

1. Інформація про вітер та температуру не передається лінією зв'язку "вгору" іншим ПС у польоті відповідно до пункту 2 глави 10 розділу VII Авіаційних правил.

2. Відповідно до пункту 1 глави 10 розділу VII Авіаційних правил.

3. Умовний позивний.

4. У разі спеціального донесення з борту ПС щодо вулканічного попелу можна додатково зазначити його вертикальну потужність (якщо є можливість спостерігати) та назву вулкану (якщо відомо).

5. Умовне позначення.

 

Додаток 6
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 1 глави 6 розділу VI)

Складання зонального прогнозу GAMET

Умовні позначення:

M - включення обов'язкове, частина кожного повідомлення;

C - включення умовне, залежить від метеорологічних умов;

O - включення факультативне;

= - подвійна лінія вказує на те, що наведений нижче текст має розміщуватись на наступному рядку.

Зразок складання прогнозів GAMET наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

Елемент

Детальний опис

Формат

Приклади

Покажчик місцеположення FIR/CTA (M)

Покажчик місцеположення ICAO органу ОПР, що здійснює обслуговування FIR/CTA, до яких відноситься GAMET (M)

nnnn

YUCC1

Ідентифікатор (M)

Ідентифікація повідомлення (M)

GAMET

GAMET

Період дії (M)

Групи "дата - час", які зазначають період дії прогнозу

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 220600/221200

Покажчик місцеположення ОМС (M)

Покажчик місцеположення аеродромного метеорологічного органу або ОМС, який випустив повідомлення з роздільним дефісом (M)

nnnn-

YUDO-1

Назва FIR/CTA або їх частин (M)

Назва FIR/CTA або їх частини, щодо яких підготовлено GAMET (M)

nnnn nnnnnnnnnn FIR[/n] [BLW FLnnn]
or
nnnn nnnnnnnnnn CTA[/n] [BLW FLnnn]

YUCC AMSWELL FIR/2 BLW
FL 120
YUCC AMSWELL
FIR

 

 

Формати

 

Ідентифі-
катор та час

Місцеполо-
ження

Зміст

Покажчик початку
розділу I

Покажчик початку розділу I (M)

SECN I

 

 

SECN I

Приземний вітер (C)

Приземний вітер на значному просторі із швидкістю понад 15 м/с

SFC WIND: [nn/nn]

[N OF Nnn], or [S OF Nnn, or Snn] or
[W OF Wnn or Ennn] or [E OF
Wnnn or Ennn] or [nnnnnnnnnn]

nnn/[n]nnMPS

SFC WIND: 10/12 310/16 MPS

Видимість біля землі (C)

Видимість менше ніж 5000 м. на значному просторі

SFC VIS: [nn/nn]

 

nnnnM FG or BR or SA or DU or HZ or FU or VA or PO or DS or SS or DZ or RA or SN or FC or GR or GS or PL or SQ

SFC VIS:
06/08 N OF
N 51 3000M BR

Особливі явища погоди (C)

Особливі погодні умови, включаючи грози, сильну піщану бурю, сильну пилову бурю та вулканічний попіл

SIGWX: [nn/nn]

 

ISOL TS or OCNL TS or OBSC TS or EMBD TS or HVY DS or HVY SS or SQL TS or ISOL TSGR or OCNL TSGR or FRQ TSGR or OBSC TSGR or EMBD TSGR or SQL TSGR or VA

SIGWX:
11/12 ISOL
TS
 
SIGWX:
12/14 S OF
N 35 HVY SS

Закриття гір (C)

Гори закриті

MT OBSC [nn/nn]

 

Nnnnnnnnnn2

MT OBSC: S
OF N 48 MT
PASSES

Хмарність (C)

Розірвана або суцільна хмарність на значному просторі з BHMX менше ніж 300 м над рівнем землі (AGL) чи над середнім рівнем моря (AMSL) та/або будь-які купчасто-дощові (СВ) чи баштоподібні купчасті (TCU) хмари

SIG CLD: [nn/nn]

 

BKN OR OVC [n]nnn/[n]nnnM AGL or AMSL ISOL or OCNL or FRQ or OBSC or EMBD CB 3 or TCU 3
[n]nnn/[n]nnnM AGL or AMSL

SIG CLD:
06/09 N OF
N 51 OVC
240/350M
AGL 10/12
ISOL TCU 400/3000M
AGL

Обледеніння (C)

Обледеніння, за винятком обледеніння, яке виникає у конвективних хмарах, та сильного обледеніння, щодо якого вже випущено повідомлення SIGMET

ICE: [nn/nn]

 

MOD FLnnn/nnn or MOD ABV FLnnn or
SEV FLnnn/nnn or SEV ABV FLnnn

ICE: MOD FL050/080

Турбулентність (C)

Турбулентність, за винятком турбулентності, яка виникає у конвективних хмарах, та сильної турбулентності, щодо якої вже випущено повідомлення SIGMET

TURB: [nn/nn]

 

MOD FLnnn/nnn or MOD ABV FLnnn or
SEV FLnnn/nnn or
SEV ABV FLnnn

TURB: MOD ABV FL090

Гірська хвиля (C)

Гірська хвиля, за винятком сильної гірської хвилі, у відношенні якої вже випущено повідомлення SIGMET

MTW: [nn/nn]

 

MOD FLnnn/nnn or MOD ABV FLnnn or
SEV FLnnn/nnn or
SEV ABV FLnnn

MOD: N OF
N 63 MOD
ABV FL 080

SIGMET (C)

Повідомлення SIGMET, яке застосовується до відповідного FIR/CTA або їх підрайону, у яких діє зональний прогноз

SIGMET APPLI-CABLE

-

[n][n]n 4

SIGMET APPLICABL
E: 3, A5, B06

or HAZARDOUS WX NIL
(C)5

HAZARDOUS WX NIL

HAZARDO
US WX NIL

Покажчик початку розділу II (M)

Покажчик для позначення початку розділу II (M)

SECN II

 

 

SECN II

Баричні центри та фронти (M)

Баричні центри та фронти, їх очікуване переміщення та розвиток

PSYS: [nn]

Nnnnn or Snnnn Wnnnn or Ennnnor Nnnnn or Snnnn
Wnnnn or Ennnn TO Nnnnn or Snnnn Wnnnn or Ennnn

L [n]nnnHPA or H [n]nnnHPA or FRONT
or NIL

PSYS: 06
N 5130 E0100
I 1004HPA
MOV NE 25KMH
WKN

-

MOV N or MOV NE or MOV E or MOV SE or MOV S or or MOV SW or MOVW or MOV NW nnKMH
WKN or NC or INTSF

Вітер та температура повітря на висотах (M)

Вітер та температура повітря на висотах принаймні для абсолютних висот: 600 м, 1500 м, 3000 м

WIND/T:

Nnnnn or Snnnn or Wnnnn or Ennnn

[n]nnnM
nnn/[n]nnMPS
PSnn or MSnn

WIND/T:
600M N 5500 W01000
270/18MPS PS03 1500M
N 5500
W01000
250/20MPS MS02 3000M
N 5500
W01000 240/22MPS MS11

Хмарність (M)

Інформація про хмарність, про яку не повідомляється у розділі I. Зазначається тип, BHMX, BHMX над рівнем землі (AGL) або над середнім рівнем моря (AMSL)

CLD: [nn/nn]

[N OF Nnn or
Snn] or
[S OF Nnn or
Snn] or
[W OF Wnnn or
Ennn] or
[E OF Wnnn or
Ennn]
or
[nnnnnnnnnn]2

FEW or SCT or BKN or OVC
ST or SC or CU
or AS or AC or NS
[n]nnn/[n]nnnM
AGL orAMSL
or NIL

CLD: BKN
SC
800/2600M
AGL
 
 
CLD: NIL

Висота нульової ізотерми (M)

Висота над рівнем землі (AGL) або над середнім рівнем моря (AMSL)

FZLVL

 

[ABV] [n]nnnM AGL
or AMSL

FZLVL:
1000M AGL

Прогноз QNH (M)

Прогнозоване мінімальне значення QNH протягом періоду дії прогнозу

MNM QNH:

 

[n]nnnHPA

MNM QNH:
1004HPA

Температура поверхні моря та стан моря (O)

Температура поверхні моря та стан моря

SEA:

 

Tnn HGT [n]nM

SEA: T15
HGT 5M

Вулканічні виверження (M)

Назва вулкана

VA:

 

Nnnnnnnnnn or NIL

VA: ETNA
VA: NIL

Примітки:

1. Умовне місцеположення.

2. Опис добре відомих географічних місць вільним текстом має бути зведено до мінімуму.

3. Місцеположення CB та/або TCU слід зазначати на доповнення до інформації про розірвану або суцільну хмарність на значному просторі.

4. За потреби включається повтор з розділенням комою.

5. Якщо немає елементів у розділі.

 

Додаток 7
до Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування цивільної авіації"
(пункт 1 глави 2 розділу VII)

Зразки для складання повідомлень SIGMET та AIRMET, попереджень по аеродрому та попереджень про зсув вітру

1. Повідомлення SIGMET та AIRMET

Умовні позначення, що застосовуються для опису зразків:

M - включення обов'язкове, частина кожного повідомлення;

C - включення умовне, включається, коли застосовується;

[ ] - містить факультативні (необов'язкові) дані для включення до тексту;

( ) - містить переклад терміна або пояснення скорочення;

Діапазони та дискретність передачі цифрових елементів, що включаються до повідомлень SIGMET та AIRMET, зазначено в таблиці 4 цього додатка.

Відповідно до пункту 5 глави 2 та пункту 5 глави 5 розділу VII Авіаційних правил сильне чи помірне обледеніння та сильна чи помірна турбулентність (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB), пов'язані з грозами та купчасто-дощовими хмарами, не мають включатись.

Зразок для складання повідомлень SIGMET та AIRMET наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Елемент

Детальний зміст

Формат SIGMET

Формат AIRMET

Приклади повідомлень SIGMET

Приклади повідомлень AIRMET

Покажчик місцеположення FIR/CTA (M) 1

Покажчик місцеположення (ICAO) органу ОПР, що обслуговує FIR/CTA, якого стосується повідомлення SIGMET/AIRMET

nnnn

YUCC 2
YUDD 2

Ідентифікатор (M)

Ідентифікація та порядковий номер повідомлення 3

SIGMET [n][n]n

AIRMET
[n][n]n

SIGMET 1
SIGMET 01
SIGMET A01

AIRMET 9
AIRMET 19
AIRMET B19

Період дії (M)

Групи "доба - час", зазначають період дії в UTC

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 010000/010400 VALID 221215/221600
VALID 101520/101800
VALID 251600/252200
VALID 152000/160000
VALID 192300/200300

Покажчик місцеположення MWO (M)

Покажчик місцеположення MWO - відправника повідомлення з роздільним дефісом

nnnn-

 

YUDO-2
YUSO-2

Назва FIR/CTA (M)

Індекс місцеположення та назва FIR/CTA4, для якого випущено повідомлення
SIGMET/AIRMET

nnnn nnnnnnnnnn FIR or UIR or FIR/UIR or nnnn nnnnnnnnnn CTA

nnnn nnnnnnnnnn
FIR[/n]

YUCC AMSWELL FIR2
YUDD SHANLON FIR/UIR2
UIR
FIR/UIR
YUDD SHANLON CTA2

YUCC AMSWELL FIR/22
YUDO SHANLON FIR2

Якщо повідомлення SIGMET або AIRMET підлягає скасуванню, дивись детальну інформацію наприкінці цього зразка

Індекс статусу (C)5

Індекс випробування або навчання

TEST or EXER
Випробування або навчання

TEST or EXER
Випробування або навчання

TEST
EXER

TEST
EXER

Явище6

Опис явища, яке стало причиною випуску повідомлень SIGMET/AIRMET

OBSC7 TS[GR8]
EMBD9 TS[GR8]
FRQ10 TS[GR8]
SQL11 TS[GR8]
SEV TURB12 SEV ICE13
SEV ICE (FZRA)13
SEV MTW14
HVY DS
HVY SS
[VA ERUPTION]
[MT nnnnnnnnnn]
[PSNNnn[nn] orSnn[nn]
Ennn[nn] orWnnn[nn]]
VA CLD
RDOACT CLD

SFC WIND nnn/nn[n]MPS
SFC VIS nnnnM
(nn)15
ISOL16 TS[GR8]
OCNL17 TS[GR8]
MT OBSC
BKN CLD
nnn/[ABV]nnnnM
or BKN CLD SFC/[ABV]nnnnM
OVC CLD
nnn/[ABV]nnnnM
or OVC CLD SFC/[ABV]nnnnM
ISOL16 CB18
OCNL17 CB18
FRQ10 CB18
ISOL16 TCU18
OCNL17 TCU18
FRQ 10 TCU18
MOD TURB12
MOD ICE13
MOD MTW14

OBSC TS
OBSC TSGR
EMBD TS
EMBD TSGR
FRQ TS
FRQ TSGR
SQL TS
SQL TSGR
SEV TURB
SEV ICE
SEV ICE (FZRA)
SEV MTW
HVY DS
HVY SS
VA ERUPTION MT ASHVAL2 PSN S15 E073 VA CLD
RDOACT CLD

SFC WIND 040/40MPS
SFC VIS 1500M (BR)
ISOL TS
ISOL TSGR
OCNL TS
OCNL TSGR
MT OBSC
BKN CLD 120/900M
BKN CLD SFC/3000M
OVC CLD 270/ABV3000M
OVC CLD SFC/3000M
ISOL CB
OCNL CB
FRQ CB
ISOL TCU
OCNL TCU
FRQ TCU
MOD TURB
MOD ICE
MOD MTW

Явище спостерігається або прогнозується (M)

Відмітка про те, що інформація є даними спостереження та очікується її оновлення або вона є прогнозом

OBS [AT nnnnZ]
or
FCST [AT nnnnZ]

OBS
OBS AT 1210Z
FCST
FCST AT 1815Z

Місцеположення (C)19

Місцеположення
(широта та довгота у градусах і мінутах)

Nnn[nn] Wnnn[nn] or
Nnn[nn] Ennn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Snn[nn] Ennn[nn] or
N OF Nnn[nn] orS OF Nnn[nn] or N OF Snn[nn] orS OF Snn[nn] [AND]
W OF Wnnn[nn] or E OF Wnnn[nn] or W OF Ennn[nn] or E OF Ennn[nn] or N OF Nnn[nn] or
N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] or S OF Snn[nn] or W OF Wnnn[nn] or W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] or E OF Ennn[nn]
or N OF LINE20 or NE OF LINE20 or E OF LINE20 or SE OF LINE20 or S OF LINE or SW OF LINE20 or W OF LINE20 or NW OF LINE20 Nnn[nn] orSnn[nn] Wnnn[nn] orEnnn[nn] - Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] [- Nnn[nn] orSnn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [- Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] orEnnn[nn]]
[AND N OF LINE20 or NE OF LINE20 or E OF LINE20 or SE OF LINE20 or S OF LINE20 or SW OF LINE20 or W OF LINE20 or NW OF LINE20 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] - Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] [- Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] [- Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]]
or WI20 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] - Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] - Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] -
[Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] orEnnn[nn] - Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] orEnnn[nn]] or
APRX nnKM WID LINE20 BTN
LINE 20 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] orEnnn[nn]
- Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]
[ - Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
[ - Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]] or
ENTIRE FIR
or ENTIRE FIR
or ENTIRE FIR/UIR
or ENTIRE CTA
or27
WI nnnNM or nnnKM OF Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]

N 2020 E07005
N 48 E010
S60 E160
S0530 E06530
N OF N 50
S OF N 5430
N OF S10
S OF S4530
W OF E055
W OF E05540
E OF E025
E OF E03015
N OF N 1515 AND W OF E03530
S OF N 45 AND N OF N 40
N OF LINE S2520 E02510 - S2520 E02010
SW OF LINE N 50 E025 - N 60 E020
SW OF LINE N 50 E020 - N 45 E050 AND NE OF LINE N 45 E020 - N 40 E030
WI N 6030 E02550 - N 6055 E02500 -
N 6050 E02630 - N 6030 E02550
APRX 50KM WID LINE BTN N 64 W017 - N 60 W010 - N 57 E010
ENTIRE FIR
ENTIRE UIR
ENTIRE FIR/UIR
ENTIRE CTA
 
 
 
WI 30KM OF N 6030 E02550

Рівень (C)19, 27

Ешелон польоту або абсолютна висота

[SFC/]FLnnn or
[SFC/]nnnnM or
FLnnn/nnn or
TOP FLnnn or
[TOP] ABV FLnnn or
[nnnn/]nnnnM or [nnnnM/]FLnnn

FL180
SFC/FL070
SFC/3000M
FL050/080
TOP FL390
ABV FL250
TOP ABV FL100
TOP ABV 3000M
2000/3000M
2000M/FL150
TOP FL500
TOP ABV FL500
TOP BLW FL450

Переміщення або очікуване
переміщення (C)19, 22

Переміщення або очікуване переміщення (напрямок та швидкість) із зазначенням одного з шістнадцяти румбів або стаціонарне місцеположення

MOV N [nnKMH] or
MOV NNE [nnKMH] or
MOV NE [nnKMH] or
MOV ENE [nnKMH] or
MOV E [nnKMH] or
MOV ESE [nnKMH] or
MOV SE [nnKMH] or
MOV SSE [nnKMH] or
MOV S [nnKMH] or
MOV SSW [nnKMH] or
MOV SW [nnKMH] or
MOV WSW [nnKMH] or
MOV W [nnKMH] or
MOV WNW [nnKMH] or
MOV NW [nnKMH] or
MOV NNW [nnKMH] or STNR

MOV SE
MOV NNW
MOV E 40KMH
STNR

Зміна інтенсивності (C)19

Очікувана зміна інтенсивності

INTSF or
WKN or
NC

INTSF or
WKN or
NC

Прогнозований час (C)22

Прогнозований час початку явища

FCST AT nnnnZ

-

FCST AT 2200Z

-

Прогнозоване місцеположення (C)19, 22, 23

Прогнозоване місцеположення явища погоди наприкінці періоду дії повідомлення SIGMET

Nnn[nn] Wnnn[nn] or
Nnn[nn] Ennn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] or
Snn[nn] Ennn[nn]
or N OF Nnn[nn] or
S OF Nnn[nn] or
N OF Snn[nn] or
S OF Snn[nn] [AND]
W OF Wnnn[nn] or
E OF Wnnn[nn] or
W OF Ennn[nn] or
E OF Ennn[nn]
or
N OF Nnn[nn] or N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] or S OF Snn[nn]
or
W OF Wnnn[nn] or W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] or E OF Ennn[nn]
or
N OF LINE20 or
NE OF LINE20 or
E OF LINE20 or
SE OF LINE20 or
S OF LINE20 or
SW OF LINE20 or
W OF LINE20 or
NW OF LINE20 Nnn[nn] or
Snn[nn] Wnnn[nn] orEnnn[nn] - Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] [- Nnn[nn] orSnn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
[AND N OF LINE20 or NE OF LINE20 or
E OF LINE20 or
SE OF LINE20
or S OF LINE20 or SW OF LINE20 or
W OF LINE20 or
NW OF LINE20 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] - Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] [- Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]]
or WI20, 21 Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] - Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] -
Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn] -
Nnn[nn] orSnn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
or
APRX nnKM WID LINE20 BTN
Nnn[nn] orSnn[nn] Wnnn[nn] orEnnn[nn]
- Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]
[ - Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] orEnnn[nn]]
[ - Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]]
or
ENTIRE FIR/UIR
or
ENTIRE UIR
or
ENTIRE FIR/UIR
or
ENTIRE CTA
or24
NO VA EXP
or27
WI nnKM OF Nnn[nn] or Snn[nn] Wnnn[nn] or Ennn[nn]

-

N 30 W170
N OF N 30
S OF S50 AND W OF E170
S OF N 46 AND N OF N 39
NE OF LINE N 35 W020 - N 45 W040
SW OF LINE N 48 W020 - N 43 E010 AND NE OF LINE N 43 W020 - N 38 E010
WI N20 W090 - N 05 W090 - N 10 W100 - N 20 W100 - N 20 W090
APRX 50KM WID LINE BTN N 64 W017 - N 57 W005 - N 55 E010 - N 55 E030
ENTIRE FIR
ENTIRE UIR
ENTIRE FIR/UIR
ENTIRE CTA
TC CENTRE PSN N 2740 W07345
NO VA EXP
WI 30KM OF N 6030 E02550

-

Повторення елементів (C)25

Повторення елементів, включених до повідомлення SIGMET, яке стосується вулканічного попелу

[AND]25

-

AND

-

or

Відміна повідомлення SIGMET/
AIRMET (C)26

Відміна повідомлення
SIGMET/AIRMET
із зазначенням його ідентифікації

CNL SIGMET [n][n]n nnnnnn/nnnnnn
or24
CNL SIGMET
[n][n]n nnnnnn/nnnnnn
VA MOV TO nnnn FIR

 

CNL SIGMET 2 101200/
101600
CNL SIGMET A13 251030/
251430
VA MOV TO YUDO FIR2

CNL AIRMET 05 151520/
151800

Примітки:

1. Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу VII Авіаційних правил.

2. Умовне місцеположення.

3. Відповідно до пункту 3 глави 2 та пункту 2 глави 5 розділу VII Авіаційних правил.

4. Відповідно до пункту 3 глави 5 розділу VII цих Авіаційних правил.

5. Використовується тільки за умови випуску повідомлення під час проведення випробувань або навчань. Якщо до повідомлення включаються слово "Випробування" ("TEST") або "Навчання" ("EXER"), повідомлення може містити інформацію, що не підлягає експлуатаційному використанню, або закінчуватись словом "Випробування" ("TEST").

6. Відповідно до пункту 4 глави 2 та пункту 4 глави 5 розділу VII Авіаційних правил.

7. Відповідно до підпункту 1 пункту 1 глави 10 розділу VII Авіаційних правил.

8. Відповідно до пункту 4 глави 10 розділу VII Авіаційних правил.

9. Відповідно до підпункту 2 пункту 1 глави 10 розділу VII Авіаційних правил.

10. Відповідно до пункту 2 глави 10 розділу VII Авіаційних правил.

11. Відповідно до пункту 3 глави 10 розділу VII Авіаційних правил.

12. Відповідно до пунктів 5, 6 глави 10 розділу VII Авіаційних правил.

13. Відповідно до пункту 7 глави 10 розділу VII Авіаційних правил.

14. Відповідно до пункту 8 глави 10 розділу VII Авіаційних правил.

15. Відповідно до пункту 4 глави 5 розділу VII Авіаційних правил.

16. Відповідно до підпункту 3 пункту 1 глави 10 розділу VII Авіаційних правил.

17. Відповідно до підпункту 4 пункту 1 глави 10 розділу VII Авіаційних правил.

18. Купчасто-дощові хмари (CB) та баштоподібні купчасті хмари (TCU) використовуються тільки у повідомленнях AIRMET, відповідно до пункту 4 глави 5 розділу VII Авіаційних правил.

19. Щодо хмари вулканічного попелу, яка охоплює кілька районів у межах FIR, елементи можуть повторюватись.

20. Використовується пряма лінія між двома точками на карті у проекції Меркатора або між двома точками, які перетинаються лініями довготи під постійним кутом.

21. Число координат має бути зведеним до мінімуму.

22. Елементи "Прогнозований час" та "Прогнозоване місцеположення" не використовуються з елементом "Переміщення" та "Очікуване переміщення".

23. Рівень місцезнаходження явища залишається без змін протягом усього періоду дії прогнозу.

24. Тільки для повідомлень, які стосуються вулканічного попелу.

25. Використовується для двох хмар вулканічного попелу, які одночасно знаходяться в межах FIR.

26. Кінець повідомлення (у зв'язку із тим, що повідомлення SIGMET/AIRMET скасовується).

27. Тільки для повідомлень SIGMET, які стосуються радіоактивної хмари. Якщо детальної інформації про викид немає, можна використовувати радіус до 30 км включно від місця викиду. Додатково зазначається вертикальна потужність від поверхні землі (SFC) до верхньої межі FIR/UIR або CTA.

2. Попередження про зсув вітру

1. Зразок складання попередження про зсув вітру по аеродрому наведено у таблиці 2.

Умовні позначення:

M - включення обов'язкове, частина кожного повідомлення;

C - включення умовне, включається, коли застосовується.

Таблиця 2

Елемент

Детальний опис

Формат(и)

Приклади

Покажчик місцеположення аеродрому

Покажчик місцеположення аеродрому

nnnn

YUCC 1

Ідентифікатор типу повідомлення

Тип повідомлення та порядковий номер

WS WRNG [n]n

WS WRNG 1

Час складання та період дії (M)

День, час випуску та термін дії в UTC

Nnnnnn [VALID TL nnnnnn] or
[VALID nnnnnn/nnnnnn]

211230 VALID TL 211330
221200 VALID 221215/221315

Порядок скасування попередження про зсув вітру наведено наприкінці таблиці.

Явище погоди (M)

Ідентифікація явища погоди та його місцеположення

[MOD], or [SEV] WS IN APCH, or
[MOD], or [SEV] WS [APCH] RWYnnn,
or [MOD], or [SEV] WS IN CLIMB-OUT,
or [MOD], or [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn, or
MBST IN APCH, or
MBST [APCH] RWYnnn, or
MBST IN CLIMB-OUT, or
MBST CLIMB-OUT RWYnnn

WS APCH RWY12
MOD WS RWY34
WS IN CLIMB-OUT
MBST APCH RWY26
MBST IN CLIMB-OUT

Явище погоди, яке спостерігається, або про яке повідомляється, або яке прогнозується (M)

Відмітка про таке: спостерігається явище погоди,
про нього повідомляється, і очікується його продовження або воно прогнозується

REP AT nnnn nnnnnnnn, or OBS [AT nnnn], or FCST

REP AT1510 B747
OBS AT 1205
FCST

Детальна інформація про явище погоди

Опис явища погоди, яке стало причиною випуску попередження про зсув вітру

SFC WIND: nnn/nnMPS nnnM
-WIND: nnn/nnMPS,
or
nnKMH LOSS nnKM
FNA RWYnn, or
nnKMH GAIN nnKM
FNA RWYnn

SFC WIND: 320/5MPS
60M-WIND: 360/13MPS
60KMH LOSS 4KM
FNA RWY13

or

Скасування попередження про зсув вітру 3

Скасування попередження про зсув вітру із зазначенням його ідентифікації

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn

CNL WS WRNG 1 211230/211330 3

Пояснення щодо скорочень, які застосовуються у попередженнях про зсув вітру, наведено у документі ICAO PANS-ABC (Doc 8400).

Примітки:

1. Умовне позначення.

2. Відповідно до пункту 4 глави 9 розділу VII Авіаційних правил.

3. Кінець повідомлення (у разі скасування попередження про зсув вітру).

3. Попередження по аеродрому

Умовні позначення:

M - включення обов'язкове, частина кожного повідомлення;

C - включення умовне, включається, коли застосовується.

Таблиця 3

Елемент

Детальний зміст

Формат

Приклади

Покажчик місцеположення аеродрому (M)

Покажчик місцеположення аеродрому

nnnn

YUCC 1

Ідентифікація типу повідомлення (M)

Тип повідомлення та порядковий номер

AD WRNG [n]n

AD WRNG 2

Період дії (M)

День та період дії (UTC)

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 211230/211530

Порядок скасування попередження по аеродрому наведено наприкінці таблиці.

Явище (M)2

Опис явища, яке обумовило випуск попередження по аеродрому

[HVY] TS, or
GR, or
[HVY] SN [nnCM]3, or [HVY] FZRA, or
[HVY] FZDZ, or
RIME4, or
[HVY] SS, or
[HVY] DS, or
SA, or DU, or
SFC WSPD nn[n]MPS
MAX nn[n] or
SFC WIND nnn/nn[n]MPS
MAX nn[n] or
SQ, or FROST, or
VA[DEPO], or
TOX CHEM, or
Вільний текст до 32 знаків5

HVY SN 25CM
SFC WSPD 20MPS MAX30
VA

Явище погоди, яке спостерігається або прогнозується (M)

Інформація про явище погоди, яке спостерігається або прогнозується, та передбачено оновлення інформації або вона є прогнозом

OBS [AT nnnnZ] or FCST

OBS AT 1200Z
OBS

Зміна інтенсивності явища погоди (C)

Очікувана зміна інтенсивності

INTSF, or
WKN, or NC

WKN

or

Скасування попередження по аеродрому6

Скасування попередження по аеродрому з вказівкою його ідентифікації

CNL AD WRNG[n] n nnnnnn/nnnnnn

CNL AD WRNG 2 211230/2115306

Примітки:

1. Умовне місцеположення.

2. Одне явище або поєднання явищ відповідно до пункту 5 глави 7 розділу VII Авіаційних правил.

3. Відповідно до пункту 5 глави 7 розділу VII Авіаційних правил.

4. Зниження температури повітря нижче ніж 0° C (мороз - FROST), іній або паморозь відповідно до пункту 5 глави 7 розділу VII Авіаційних правил.

5. Відповідно до пункту 6 глави 7 розділу VII Авіаційних правил.

6. Кінець повідомлення (за умови скасування попередження по аеродрому).

4. Діапазони та дискретність передачі цифрових елементів, які включаються до консультативних повідомлень про вулканічний попіл, повідомлення SIGMET/AIRMET, попередження по аеродрому та попередження про зсув вітру наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Елементи, зазначені у розділі V Авіаційних правил та цьому додатку

Діапазон

Дискретність передачі

Перевищення вершини                                              м

000 - 8100

1

Консультативний номер                                  для VA (індекс)*

000 - 2000

1

Максимальний приземний вітер                              м/с

00 - 99

1

Атмосферний тиск в центрі                                     гПа

850 - 1050

1

Швидкість приземного вітру                                     м/с

15 - 49

1

Видимість біля поверхні землі                                   м

0000 - 0750
0800 - 5000

50
100

Хмарність
BHMX                                                                         м

000 - 300

30

Хмарність
висота верхньої межі хмар                                        м

000 - 2970
3000 - 20000

30
300

Широта                                                              ° (градуси)
ў (мінути)

00 - 90
00 - 60

1
1

Довгота                                                             ° (градуси)
ў (мінути)

000 0 180
00 - 60

1
1

Ешелони польоту

000 - 650

10

Переміщення                                                           км/год

0 - 300

10


* Безрозмірна величина

5. Приклади повідомлень SIGMET і AIRMET та їх відповідне скасування:

1) повідомлення SIGMET та його скасування:

SIGMET:
YUDD SIGMET 2 VALID 101200/101600 YUSO -
YUDD SHANLON FIR/UIR OBSC TS FCST S OF N 54 AND E OF W012
TOP FL390 MOV E 20KMH WKN

скасування SIGMET:
YUDD SIGMET 3 VALID 101345/101600 YUSO -
YUDD SHANLON FIR/UIR CNL SIGMET 2 101200/101600

2) повідомлення AIRMET та його скасування:

AIRMET:
YUDD AIRMET 1 VALID 151520/151800 YUSO -
YUDD SHANLON FIR ISOL TS OBS N OF S50 TOP ABV FL100 STNR WKN

Скасування AIRMET:
YUDD AIRMET 2 VALID 151650/151800 YUSO -
YUDD SHANLON FIR CNL AIRMET 1 151520/151800

3) повідомлення SIGMET про вулканічний попіл:

YUDD SIGMET 2 VALID 211100/211700 YUSO -
YUDD SHANLON* FIR/UIR VA ERUPTION MT ASHVAL PSN S1500
E07348 VA CLD OBS AT 1100Z APRX 50KM WID LINE BTN S1500 E07348 -
S1530 E07642 FL310/450 INTSF FCST AT 1700Z APRX 50KM WID LINE BTN
S1506 E07500 - S1518 E08112 - S1712 E08330

Зміст:

номер 2 повідомлення SIGMET, яке випущено для FIR/UIR Шанлон ОМС YUSO, повідомлення дійсне з 11:00 до 17:00 UTC 21 числа цього місяця: викид вулканічного попелу горою Ашваль, розташованою у місці з координатами 15 градусів південної широти та 73 градуси 48 мінут східної довготи; об 11:00 UTC спостерігалась хмара вулканічного попелу завширшки близько 50 км між 15 градусами південної широти та 73 градусами 48 мінутами східної довготи та 15 градусами 30 мінутами південної широти і 76 градусами 42 мінутами східної довготи, згідно з прогнозом між ешелонами польоту 310 та 450 посилюється хмара вулканічного попелу на 17:00 UTC завширшки близько 50 км буде знаходитись між точками: 15 градусів 6 мінут південної широти та 75 градусів східної довготи, 15 градусів 18 мінут південної широти та 81 градус 12 мінут східної довготи та 17 градусів 12 мінут південної широти та 83 градуси 30 мінут східної довготи.


* назва умовна.

4. Повідомлення SIGMET про радіоактивну хмару:

YUCC SIGMET 2 VALID 201200/201600 YUDO -
YUCC AMSWELL FIR RDOACT CLD OBS AT 1155Z WI S5000
W14000 - S5000 W13800 - S5200 W13800 - S5200 W14000 - S5000 W14000
SFC/FL100 WKN FCST AT 1600Z WI S5200 W14000 - S5200 W13800 - S5300
W13800 - S5300 W14000 - S5200 W14000

Зміст:

номер 2 повідомлення SIGMET, яке випущено для FIR Амсвел, органо метеорологічного стеження YUDO після 00:01 UTC; дійсне з 12:00 UTC до 16:00 UTC 20 числа цього місяця; об 11:55 UTC радіоактивна хмара спостерігалась у районі з межами: 50 градусів 0 мінут південної широти, 140 градусів 0 мінут західної широти до 50 градусів 0 мінут південної широти, 138 градусів 0 мінут західної широти до 52 градусів 0 мінут південної широти, 138 градусів 0 мінут західної довготи до 52 градусів 0 мінут південної широти, 140 градусів 0 мінут західної довготи до 50 градусів 0 південної широти, 140 градусів 0 мінут західної довготи та по висоті між земною поверхнею та ешелоном польоту 100; очікується послаблення інтенсивності радіоактивної хмари; на 16:00 UTC радіоактивна хмара відповідно до прогнозу буде знаходитись у районі, обмеженому координатами: 52 градуси 0 мінут південної широти та 140 градусів 0 мінут західної довготи, 52 градуси 0 мінут південної широти та 138 градусів 0 мінут західної довготи, 53 градуси 0 мінут південної широти та 138 градусів 0 мінут західної довготи, 53 градуси 0 мінут південної широти та 140 градусів 0 мінут західної довготи та 52 градуси 0 мінут південної широти та 140 градусів 0 мінут західної довготи.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали