Додаткова копія: Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 вересня 2015 року N 840

Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л.

 

В. о. Міністра

І. Уманський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 вересня 2015 року N 840

ЗМІНИ
до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору

1. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 11 (Методичні рекомендації N 11):

1) у пункті 3 розділу II:

в абзаці першому слова "та таких, що мають специфічне призначення" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Для необоротних матеріальних активів спеціального призначення суб'єкт державного сектору може присвоювати інвентарні або номенклатурні номери.";

2) у розділі III:

у пункті 5:

доповнити після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 3 цього розділу.".

У зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим;

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно четвертим - дев'ятим;

в абзаці четвертому слова "та для підпорядкованих суб'єктів державного сектору - представники суб'єкта державного сектору вищого рівня" виключити;

у пункті 8 слова "в гривнях без копійок" виключити;

у першому реченні пункту 15 слова "та номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт" виключити;

3) у розділі V:

доповнити пункт 1 новим абзацом такого змісту:

"Ліквідаційна вартість визначається комісією, створеною наказом керівника суб'єкта державного сектору, при введенні об'єкта в експлуатацію або у разі, коли залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, але об'єкт ще придатний до експлуатації.";

доповнити абзац перший пункту 2 новим реченням такого змісту: "Також амортизація не нараховується на об'єкти основних засобів, доступ до яких обмежений у зв'язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.";

у пункті 4:

доповнити абзац перший новим реченням такого змісту: "За рішенням керівника суб'єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.";

доповнити абзац другий словами "та введений в експлуатацію";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом третім;

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: "При вибутті об'єкта основних засобів суб'єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття";

доповнити абзац перший пункту 5 після слів "матеріальних активів" словами ", амортизація вартості яких здійснюється за методом, визначеним у пункті 6 цього розділу";

доповнити абзац перший пункту 6 після слова "рекомендацій" словами в дужках "(крім необоротних матеріальних активів спеціального призначення)";

доповнити пункт 7 після слів "Про Національний архівний фонд та архівні установи"," словами "рідкісні та особливо цінні документи та колекції, які є частиною бібліотечних фондів, що внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання України,";

4) у розділі VII:

доповнити абзац перший пункту 1 після слів "вартості на" словом "річну";

доповнити абзац перший пункту 2 після слів "вартість на" словом "річну";

доповнити пункт 4 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"Визначення ліквідаційної вартості не є переоцінкою об'єкта основних засобів.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

5) у розділі VIII:

у пункті 9:

в абзаці третьому слова "відповідно до законодавства" замінити словами "у порядку, викладеному у пункті 15 розділу II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 11";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"Сума оприбуткованих матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спеціального фонду суб'єкта державного сектору.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

в абзаці першому пункту 10 слово "нерухомого" виключити.

2. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 11 (Методичні рекомендації N 11):

1) у розділі II:

у пункті 10:

доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Первісною вартістю нематеріальних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 6 цього розділу.".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

в абзаці четвертому слова "та для підпорядкованих суб'єктів державного сектору - представники суб'єкта державного сектору вищого рівня" виключити;

у пункті 14 слова "та обліковуються у гривнях без копійок" виключити;

2) у розділі III:

доповнити пункт 3 після слів "вартістю на" словом "річну";

доповнити абзац другий пункту 5 після слів "вартість на" словом "річну";

3) у розділі IV:

доповнити пункт 1 новим абзацом такого змісту:

"Ліквідаційна вартість визначається комісією, створеною наказом керівника суб'єкта державного сектору.";

доповнити пункт 3 новим реченням такого змісту: "Амортизація не нараховується на нематеріальні активи, доступ до яких обмежений у зв'язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.";

у пункті 5:

доповнити абзац перший новим реченням такого змісту: "За рішенням керівника суб'єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції: "При вибутті об'єкта нематеріального активу суб'єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття.";

в абзаці четвертому слова "зносу (амортизації)" замінити словами "накопиченої амортизації";

4) у розділі VI:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Об'єкт нематеріальних активів списується з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі, неможливості отримання суб'єктом державного сектору надалі економічних вигід та/або потенціалу корисності від його використання або невідповідності критеріям визнання активом.";

доповнити пункт 2 після слів "первісна (переоцінена)" словом ", балансова" та слова "накопиченого зносу (амортизації)" замінити словами "накопиченої амортизації".

3. У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 11 (Методичні рекомендації N 11):

1) у розділі II:

доповнити абзац другий пункту 8 після слова "субрахунку" словами "рахунків обліку запасів";

абзац перший пункту 9 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку, щомісячно може розподілятися такими способами:

пропорційно відноситься на суму запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо). У разі використання цього способу на кінець місяця на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку може бути залишок суми транспортно-заготівельних витрат;

розподіляється між сумою залишку запасів станом на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. У разі використання цього способу на кінець місяця весь залишок на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку суми транспортно-заготівельних витрат повністю розподіляється.

Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься (розподіляється) до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим.

в абзаці п'ятому пункту 13 слова "підприємства-постачальника" замінити словом "постачальника";

у пункті 24:

в абзаці першому слова "вимог пункту" замінити словами "витрат, передбачених пунктом";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Первісною вартістю запасів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 5 цього розділу.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

2) у розділі V:

у пункті 2 перше речення викласти в такій редакції: "Запаси приймаються комісією, створеною наказом керівника суб'єкта державного сектору, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерської служби.";

абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:

"При оприбуткуванні конфіскованого або зверненого в дохід держави судом майна суб'єкт державного сектору одночасно на його вартість відображає зобов'язання перед бюджетом або іншим суб'єктом державного сектору у випадках, передбачених законодавством. Аналітичний облік таких зобов'язань перед бюджетом (іншим суб'єктом державного сектору) ведеться за відповідним документом (акт опису та арешту майна, рішення про безоплатну передачу майна тощо).".

4. У Методичних рекомендаціях щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року N 11 (Методичні рекомендації N 11):

1) у розділі II:

у пункті 1:

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"періодичність нарахування амортизації;

кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку.";

в абзаці третьому слова ", форми первинних документів, що використовуються для оформлення руху запасів, розроблені суб'єктом державного сектору самостійно" виключити;

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Суб'єкти державного сектору зазначають у розпорядчому документі про облікову політику кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, що не передбачена Типовою кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями, із збереженням єдиних методологічних засад, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі.".

у пункті 6:

абзаци третій та четвертий виключити;

доповнити пункт новими абзацами третім - п'ятим такого змісту:

"Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку, щомісячно може розподілятися такими способами:

пропорційно відноситься на суму запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо). У разі використання цього способу на кінець місяця на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку може бути залишок суми транспортно-заготівельних витрат;

розподіляється між сумою залишку запасів станом на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. У разі використання цього способу на кінець місяця весь залишок на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку суми транспортно-заготівельних витрат повністю розподіляється.";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"9. Приклад наказу про затвердження Положення про облікову політику наведено у додатку 3 до цих Методичних рекомендацій";

2) у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору" рядок 9 виключити;

3) доповнити Методичні рекомендації щодо облікової політики суб'єкта державного сектору додатком 3 такого змісту:

"Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору

Приклад наказу про затвердження Положення про облікову політику

___
(найменування суб'єкта державного сектору)

НАКАЗ

дата

(назва міста)

N ___

Про затвердження Положення
про облікову політику

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року N 59, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629 (Положення N 1629),

НАКАЗУЮ:

1 Затвердити Положення про облікову політику, що додається.

2. Керівнику Управління документообігу та контролю за виконанням документів ознайомити з наказом усіх керівників структурних підрозділів та спеціалістів бухгалтерської служби й відділу матеріально-технічного забезпечення.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

_____
(посада)

_____
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ _________
                (найменування суб'єкта державного сектору)
___ 201_ року N ___

Положення
про облікову політику

1. Положення про облікову політику (далі - Положення) визначає методи оцінки, обліку і процедури, які застосовуються суб'єктом державного сектору для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової та бюджетної звітності, не визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі або щодо яких передбачено більш ніж один їх варіант, а також строки корисного використання груп основних засобів та нематеріальних активів.

2. Одиницею аналітичного обліку запасів визнається їх найменування, додатково облік запасів здійснюється за номенклатурними номерами.

1) У місцях зберігання запасів матеріально відповідальні особи ведуть кількісний облік руху запасів в книзі складського обліку запасів за найменуваннями, номенклатурними номерами та кількістю. Щокварталу на дату балансу спеціаліст бухгалтерської служби, відповідальний за ведення обліку запасів, проводить вибіркову звірку фактичної наявності запасів із записами у книзі та даними бухгалтерського обліку.

2) У бухгалтерській службі облік запасів ведеться за найменуваннями, номенклатурними номерами в розрізі матеріально відповідальних осіб - в оборотних відомостях (за кожним субрахунком) в кількісному та сумарному вимірах.

3) Відпуск запасів у використання, виробництво, продаж, інше вибуття здійснювати за середньозваженою собівартістю, яка обчислюється при отриманні кожної партії запасів однотипних запасів.

4) Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням запасів, узагальнюються за окремими групами на окремому субрахунку. Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, пропорційно відноситься на суму запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць.

3. Амортизація необоротних активів нараховується виходячи зі строків корисного використання основних засобів та нематеріальних активів, визначених у додатках 1, 2 до цього Положення.

4. Нарахування амортизації проводиться на дату балансу (щокварталу).

5. У разі виправлення суттєвих помилок, які відносяться до попередніх періодів, та повторного складання фінансової звітності встановлюється поріг суттєвої помилки в розмірі ___ відсотків відповідно до підсумку балансу.

6. Зміни до цього Положення вносяться лише у випадках, установлених у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, та обов'язково обґрунтовуються і розкриваються у фінансовій звітності, а також у випадках, коли зміни до облікової політики сприятимуть більш достовірному відображенню в бухгалтерському обліку інформації про здійснені господарські операції.

 

_____
(посада)

_____
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)".

 

"Додаток 1
до Положення про облікову політику

Строки корисного використання основних засобів

N
з/п

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

1

Будинки та споруди

Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1):
з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо

10

дерев'яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні

20

без каркасів зі стінами полегшеної кам'яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев'яними колонами та стовпами, із залізобетонними, дерев'яними та іншими перекриттями; дерев'яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами

25

із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані

50

Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2):
каркасно-комишитові та інші полегшені

15

сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові

20

інші некласифіковані

50

Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо (підгрупа 3)

20

Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 4)

20

Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об'єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди (підгрупа 5):
греблі бетонні, залізобетонні, кам'яні, земляні, тунелі, водоскиди і водоприймачі, акведуки, лотки, дюкери і водопровідні споруди, рибопропускні і рибозахисні споруди, напірні трубопроводи

50

берегоукріплювальні та берегозахисні споруди залізобетонні, бетонні, кам'яні

40

гідротехнічні споруди дерев'яні

10

водосховища при земляних дамбах

50

водоскиди і водовипуски при ставках:
бетонні та залізобетонні

40

дерев'яні

10

гідротехнічні споруди на каналах (шлюзи-регулятори, мости-відводи, дюкери, у тому числі стальні, акведуки, водоскиди кам'яні, бетонні і залізобетонні та інше)

40

зрошувальна і осушувальна мережа:
канали земляні без облицювання, канали, облицьовані каменем, бетоном, залізобетоном; водозбірно-скидна мережа із відкритих земляних каналів; колекторно-дренажні земляні канали без кріплення

40

закрита колекторно-дренажна мережа:
канали із азбестоцементних труб

40

канали із гончарних труб

50

канали із пластмасових труб

20

водомірні пости

10

2

Машини та обладнання

Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 - 8)

10

Робочі машини та обладнання (підгрупа 2)

15

Силові машини та обладнання (підгрупа 1)

10

3

Транспортні засоби

Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 - 2)

20

Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1)

10

Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2500 см куб.

7

більше 2500 см куб. та інші

10

Автомобілі вантажні (підгрупа 1):
вантажопідйомністю до 5 т

7

вантажопідйомністю від 5 т до 20 т

7

вантажопідйомністю більше 20 т та інші

7

Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1):
до 2800 см куб.

7

понад 2800 см куб. та інші

10

Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 - 5)

5

4

Інструменти, прилади та інвентар

Інструменти (підгрупа 1)

5

Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 2 - 3)

10

5

Робочі і продуктивні тварини

Тварини зоопарків та подібних установ, службові собаки (підгрупи 3, 4)

5

Робоча, продуктивна та інша худоба (підгрупи 1, 2)

7

6

Багаторічні насадження

Культури ягідні (суниця)

3

Культури ягідні (крім суниці), плодові, овочеві

10

Культури ефіроолійні, лікарські

10

Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей

20

Насадження озеленювальні та декоративні

25

Захисні та інші лісні насадження

50

Інші довгострокові біологічні активи, не класифіковані

20

7

Інші основні засоби

Інші основні засоби

10

8

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

20

".

 

"Додаток 2
до Положення про облікову політику

Строки корисного використання нематеріальних активів

N
з/п

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

1

Авторські та суміжні з ними права

Авторське право та суміжні з ним права: право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

2

Інші нематеріальні активи

Права користування природними ресурсами: право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа

Права користування майном: право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа

Права на знаки для товарів і послуг: товарні знаки, торгові марки, фірмові найменування тощо)

Відповідно до правовстановлюючого документа

Права на об'єкти промислової власності: право на винаходи, розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, захист від недобросовісної конкуренції тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років

Інші нематеріальні активи: право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо

Відповідно до правовстановлюючого документа

".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали