Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України з питань перевезення небезпечних вантажів

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2012

м. Київ

N 713


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2012 р. за N 2079/22391

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України з питань перевезення небезпечних вантажів

Відповідно до підпункту 4.1.34 підпункту 4.1 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року N 581 (Указ N 581/2011), з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України та вдосконалення порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України з питань перевезення небезпечних вантажів, що додаються.

2. Департаменту безпеки:

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома центрів спеціального навчання та органів, уповноважених проводити перевірку знань, які визначені Міністерством інфраструктури, а також суб'єктів перевезення небезпечних вантажів.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В. В.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України

Б. В. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

Е. А. Ставицький

В. о. Голови Державної інспекції
України з безпеки на морському
та річковому транспорті

Б. М. Нікіфоров

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. В. Богатирьова

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України

Є. М. Суліма

Виконуючий обов'язки Міністра
надзвичайних ситуацій України

В. Бут

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. В. Мірошниченко

Голова Державної
авіаційної служби України

А. А. Колісник

В. о. Голови Державної
інспекції України з безпеки
на наземному транспорті

В. Ф. Котяй

Голова ВГО "Громадський
комітет транспортної безпеки"

Ю. М. Папіровий

Заступник керівника СПО

С. М. Кондрюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
28.11.2012 N 713

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2012 р. за N 2079/22391


ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України з питань перевезення небезпечних вантажів

1. У Положенні про центр спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16 липня 2008 року N 866, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за N 755/15446:

1.1. У розділі I:

1.1.1. Друге речення пункту 1 після слів "пов'язаних з перевезенням таких вантажів," доповнити словами "або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним, річковим транспортом".

1.1.2. Пункт 4 після слів "з наданням їм знань" доповнити словами "стосовно умов перевезення небезпечних вантажів, вимог нормативно-правових актів та нормативних документів, що діють у сфері перевезення небезпечних вантажів".

1.1.3. У пункті 6:

абзац третій викласти в такій редакції:

"розроблення на основі типових програм і тематичних планів спеціального навчання, затверджених Міністерством інфраструктури України за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади, програм і тематичних планів спеціального навчання і забезпечення в повному обсязі та на належному рівні їх виконання";

абзац четвертий після слів "та підготовки" доповнити словами "організація їх спеціального навчання".

1.2. У розділі II:

1.2.1. Підпункти 2.1 та 2.2 пункту 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Центр навчання має бути забезпечений достатньою кількістю примірників міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правових актів та нормативних документів з питань перевезення небезпечних вантажів, технічною, технологічною та навчально-методичною літературою.

2.2. До складу навчально-методичної бази повинні входити:

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та нормативно-правові акти з питань перевезення небезпечних вантажів;

нормативно-технічні документи з питань утримання технічних засобів, типові технологічні процеси з перевезення, навантаження, вивантаження, пакування, маркування небезпечних вантажів тощо;

навчальні та наочні посібники, комп'ютерні навчальні програми, інтерактивні засоби навчання тощо, які використовуються в навчальному процесі;

програми і тематичні плани спеціального навчання;

методичні посібники з викладання кожного курсу спеціального навчання".

1.2.2. Абзаци другий - четвертий підпункту 3.2 пункту 3 викласти в такій редакції:

"вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямком діяльності галузі;

досвід педагогічної роботи з питань, зазначених у тематичних планах із спеціального навчання, або досвід роботи у сфері перевезення небезпечних вантажів не менше п'яти років за напрямом навчання;

документ, який підтверджує, що викладач пройшов спеціальне навчання, установлене для цієї категорії працівників".

1.3. У розділі III:

1.3.1. У пункті 3:

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

"тематичний навчальний план та програма, методичні посібники з викладання кожного курсу спеціального навчання;

журнал обліку проведення занять та їх відвідування;".

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"журнал обліку свідоцтв про проходження спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів, виданих працівникам суб'єктів перевезень небезпечних вантажів".

1.3.2. У першому реченні пункту 5 слово "Навчальна" замінити словом "Академічна".

1.3.3. Пункт 6 після слів "за встановленими" доповнити словом "тематичними".

1.3.4. Доповнити розділ новими пунктом 7 такого змісту:

"7. На замовлення Центр навчання може організовувати спеціальне навчання на матеріально-технічній базі підприємства, установи, організації за умови наявності навчального класу загальною площею не менше 2 кв. метрів на одного учня, обладнаного відповідними меблями, а також технічними засобами навчання та методичним забезпеченням, зазначеними Центром навчання у документах, наданих Міністерству інфраструктури України для визначення його центром спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів відповідно до Порядку визначення центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16 липня 2008 року N 867, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за N 756/15447".

2. У Порядку визначення центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16 липня 2008 року N 867, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за N 756/15447:

2.1. Друге речення пункту 1 розділу I після слів "пов'язаних з перевезенням таких вантажів," доповнити словами "або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним, річковим транспортом".

2.2. У розділі II:

2.2.1. У пункті 1:

підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3 копії документів, які підтверджують наявність та технічні характеристики матеріально-технічного забезпечення спеціального навчання, що належить заявнику на правах власності або оренди;";

підпункти 1.5 та 1.11 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.6 - 1.10 вважати відповідно підпунктами 1.5 - 1.9;

підпункти 1.5 - 1.9 викласти в такій редакції:

"1.5 програми та тематичні плани спеціального навчання;

1.6 копії документів, що підтверджують відповідність фахової підготовки, досвід роботи у сфері перевезення небезпечних вантажів та проходження спеціального навчання і перевірки знань викладачів, які здійснюватимуть навчальний процес у Центрі навчання, та копії документів, що підтверджують роботу в Центрі навчання на постійній основі не менше двох викладачів з курсу спеціального навчання;

1.7 перелік та кількість наявних в Центрі навчання нормативно-правових актів та нормативних документів з перевезення небезпечних вантажів, технічної, технологічної та навчально-методичної літератури за напрямом діяльності Центру навчання;

1.8 перелік навчальних та наочних посібників, комп'ютерних навчальних програм, інтерактивних засобів навчання тощо, які використовуються в навчальному процесі;

1.9 методичні посібники з викладання кожного курсу спеціального навчання";

в абзаці дванадцятому цифри "1.1 - 1.8" замінити цифрами "1.1 - 1.7".

2.2.2. У пункті 24:

в абзаці шостому підпункту 24.1 цифри "1.1 - 1.8" замінити цифрами "1.1 - 1.7";

у підпункті 24.3 цифри "1.1 - 1.8" замінити цифрами "1.1 - 1.7".

2.3. У додатках 1 та 3 до цього Порядку:

слова "Міністерство транспорту та зв'язку України" замінити словами "Міністерство інфраструктури України", слово "Мінтрансзв'язку" замінити словами "Мінінфраструктури України".

3. У Положенні про орган, уповноважений проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16 липня 2008 року N 868, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за N 757/15448:

3.1. У розділі I:

3.1.1. Друге речення пункту 1 після слів "пов'язаних з перевезенням таких вантажів" доповнити словами "або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним, річковим транспортом".

3.1.2. Абзац десятий пункту 6 викласти в такій редакції:

"організація спеціального навчання фахівців, що працюють та залучаються до роботи в Уповноваженому органі".

3.2. У розділі II:

3.2.1. У підпункті 2.2 пункту 2:

в абзаці п'ятому слова "навчально-тематичні" замінити словами "тематичні";

абзаци шостий та сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом шостим;

в абзаці шостому слова "які розроблені на основі типових" виключити.

3.2.2. Абзаци другий та третій підпункту 3.2 пункту 3 викласти в такій редакції:

"вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямком діяльності галузі;

досвід з педагогічної роботи з питань, зазначених у планах із спеціального навчання, або досвід роботи у сфері перевезення небезпечних вантажів не менше п'яти років за напрямом перевірки знань;".

4. У Порядку визначення органу, уповноваженого проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 16 липня 2008 року N 869, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 року за N 758/15449:

4.1. Друге речення пункту 1 розділу I після слів "пов'язаних з перевезенням таких вантажів," доповнити словами "або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним, річковим транспортом".

4.2. У розділі II:

4.2.1. У пункті 1:

підпункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3 копії документів, які підтверджують наявність та технічні характеристики матеріально-технічного забезпечення спеціального навчання, що належить заявнику на правах власності або користування";

підпункти 1.6 - 1.9 викласти в такій редакції:

"1.6 тестові завдання для перевірки знань за окремими видами робіт з небезпечними вантажами, класом небезпечного вантажу та кваліфікаційними рівнями працівників, що відповідають галузі транспорту, за якою буде здійснюватися перевірка знань Уповноваженим органом;

1.7 копії документів, що підтверджують відповідність фахової підготовки та проходження спеціального навчання фахівців, які здійснюватимуть перевірку знань, та копії документів, що підтверджують роботу в органі на постійній основі не менше двох фахівців, що проводять перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів;

1.8 перелік міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правових актів та нормативних документів з питань перевезення небезпечних вантажів;

1.9 навчальні та наочні посібники, комп'ютерні навчальні програми, інтерактивні засоби навчання тощо, які використовуються в навчальному процесі.";

підпункт 1.10 виключити.

4.2.2. Абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"9. Атестаційна комісія, ознайомившись з експертним висновком, а також іншими документами, що були залучені під час розгляду відповідних питань на засіданні Атестаційної комісії, приймає одне з таких рішень:".

4.3. У додатках 1 та 3 до цього Порядку:

слова "Міністерство транспорту та зв'язку України" замінити словами "Міністерство інфраструктури України", слово "Мінтрансзв'язку" замінити словами "Мінінфраструктури України".

5. У Порядку складання іспитів працівниками суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 серпня 2010 року N 604, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2010 року за N 809/18104:

5.1. Друге речення пункту 1.2 розділу I після слів "пов'язаних з перевезенням таких вантажів," доповнити словами "або є уповноваженими з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним, річковим транспортом".

5.2. Пункт 2.6 розділу II викласти в такій редакції:

"2.6. Іспит проводитися письмово за екзаменаційними білетами (додаток 2), які містять тестові завдання, або з використанням комп'ютерних технологій та спеціального програмного забезпечення, що забезпечує формування екзаменаційних білетів, обробку відповідей, друк результатів іспиту, які підписуються членами екзаменаційної комісії та особою, яка склала іспит".

5.3. У розділі III:

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Рішення щодо позитивних результатів складання іспиту приймається комісією для всіх категорій працівників, крім робітників, якщо правильно дали відповідь на 80 %, включених до екзаменаційного білета тестових завдань за відведений для іспиту час, а для робітників - на 60 %";

у пункті 3.3 слова "не пізніше наступного дня після" замінити словами "у день".

5.4. Пункт 4.4 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.4. Сертифікат видається протягом п'яти робочих днів після складання іспитів працівнику (уповноваженій особі) під особистий підпис у книзі обліку виданих сертифікатів (додаток 6) після пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу".

5.5. У додатку 1 до цього Порядку:

слова та цифри "та діє до ___________ 20__ року" виключити.
                                                         (зазначається термін дії свідоцтва)


5.6. У тексті Порядку та додатках до нього слова "Міністерство транспорту та зв'язку України" замінити словами "Міністерство інфраструктури України".

 

Директор
Департаменту безпеки

Ю. В. Гержод

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали