Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.10.2013

м. Київ

N 866

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2013 р. за N 1741/24273

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України від 24 травня 2012 року N 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Закон N 4839-VI), від 16 травня 2013 року N 242-VII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку із створенням органів доходів і зборів" (Закон N 242-VII), від 04 липня 2013 року N 391-VII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Закон N 391-VII), Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446 (Указ N 446/2011), а також з метою удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів та складання звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 грудня 2011 року N 1691 (Порядок N 1691), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за N 33/20346, що додаються.

2. Затвердити Зміни (Наказ N 866) до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44 (Порядок N 44), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509 (зі змінами), що додаються.

3. Затвердити Зміни (Наказ N 866) до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року N 309 (Порядок N 309), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за N 419/20732 (зі змінами), що додаються.

4. Затвердити Зміни (Наказ N 866) до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року N 758 (Порядок N 758), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за N 1206/21518, що додаються.

5. Встановити, що розпорядники бюджетних коштів у фінансовій звітності відображають дані щодо фінансових інвестицій, починаючи зі звітності за перший квартал 2014 року, але не раніше дня набрання чинності Положенням з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року N 611 (Положення N 611), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1215/23747.

6. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09.10.2013 N 866

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2013 р. за N 1741/24273

Зміни до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (Порядок N 1691)

1. У главі 2:

1) в абзаці другому пункту 2.1 слова "довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) або копія цієї довідки" замінити словами "копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр)";

2) у пункті 2.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.2. Орган Казначейства протягом одного робочого дня перевіряє наявність чи відсутність реєстрації установи (підприємства, організації) в Єдиному реєстрі, повноту заповнення Реєстраційної картки, наданої розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), відповідність даних, зазначених у Реєстраційній картці, установчим документам та копії виписки з Єдиного державного реєстру.";

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Копія виписки з Єдиного державного реєстру має відповідати вимогам законодавства.

Орган Казначейства вносить відповідну інформацію до бази даних Єдиного реєстру з відміткою про її введення на паперовому носії картки (заповнюються код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), який присвоєно, дата реєстрації та засвідчуються підписом керівника (заступника керівника) органу Казначейства). У разі виявлення невідповідності даних, недотримання встановлених вимог оформлення Реєстраційна картка повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

3) в абзаці першому пункту 2.4 слова "другий примірник Реєстраційної картки (оригінал) зберігається у відповідному органі Казначейства в справі розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)" замінити словами "другий примірник Реєстраційної картки (оригінал) та документи, які надаються разом з Реєстраційною карткою, зберігаються у відповідному органі Казначейства в справі з юридичного оформлення рахунків розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)".

2. У главі 4:

1) у пункті 4.1:

в абзаці п'ятому пункту 4.1 слова "а другий примірник (оригінал) зберігається у відповідному органі Казначейства в справі розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)" замінити словами "а другий примірник (оригінал) та документи, які надаються разом зі змінами до Реєстраційної картки, зберігаються у відповідному органі Казначейства в справі з юридичного оформлення рахунків розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі зміни найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), органу Казначейства за місцем його обслуговування відповідним органом Казначейства надається оновлена довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру.

В інших випадках внесення змін до Реєстраційної картки довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру не надається.";

2) в абзаці першому пункту 4.2 слова "за ЄДРПОУ" замінити словами "за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)";

3) у пункті 4.3:

в абзацах першому та другому слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиного державного реєстру";

абзац перший після слів "про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи" доповнити словами ", засвідчену органом, що її видав";

абзац другий після слів "установчими документами, про його закриття" доповнити словами ", засвідчена органом, що її видав".

3. Пункт 5.2 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.2. У разі якщо розпорядник бюджетних коштів не включений до мережі на поточний бюджетний період, а одержувач бюджетних коштів - на поточний та попередній бюджетні періоди, відповідні органи Казначейства перевіряють дані про державну реєстрацію припинення юридичної особи (внесення запису про відокремлений структурний підрозділ юридичної особи) в Єдиному державному реєстрі. У разі наявності такого запису в Єдиному державному реєстрі органи Казначейства звертаються до державного реєстратора з запитом про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Надходження відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (внесення запису про закриття відокремленого структурного підрозділу юридичної особи) є підставою для закриття органом Казначейства відповідної Реєстраційної картки в Єдиному реєстрі. Зазначені відомості зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунків розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).".

4. Додаток 1 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

Додаток 1
до Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів
(абзац перший пункту 2.1)

Реєстраційна картка
розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)

Розпорядник бюджетних коштів
(одержувач бюджетних коштів)

 
_____
(найменування)

Статус організації (розпорядника бюджетних
коштів/одержувача бюджетних коштів)

 
______

Відокремлений структурний підрозділ
розпорядника бюджетних коштів
(одержувача бюджетних коштів)

 
 
______
(найменування)

Дата реєстрації (перереєстрації) розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)

10

 

Дата закриття Реєстраційної картки

10

 

Скорочений код території (від 1 до 28)

2

 

Вид бюджету*

1

 

N з/п

Назва

Розрядність

Значення

Інформація про розпорядника бюджетних коштів
(одержувача бюджетних коштів)

1

Код за ЄДРПОУ

14

 

2

Код за ЄДРПОУ розпорядника бюджетних коштів вищого рівня

14

 

3

Найменування розпорядника бюджетних коштів вищого рівня

150

 

4

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК)

3

 

5

Повне найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)

150

 

6

Скорочене найменування розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)

38

 

7

Поштовий індекс

5

 

8

Повна адреса

250

 

9

Міжміський телефонний код (без цифри виходу на ММТС)

5

 

10

Номер телефону 1

8

 

11

Номер телефону 2

8

 

12

Номер факсу

8

 

13

Найменування органу Державної казначейської служби України, в якому обслуговується розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів)

80

 

14

Код органу Державної казначейської служби України, в якому обслуговується розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів)

2

 

15

Найменування органу доходів і зборів, в якому взятий на облік розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів)

80

 

16

Код органу доходів і зборів, в якому взятий на облік розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів)

2

 


* Державний бюджет - 1; бюджет Автономної Республіки Крим - 2; обласний бюджет - 3; районний бюджет - 4; міський бюджет - 5; селищний бюджет - 6; сільський бюджет - 7; бюджет району у місті - 8.

Керівник установи
(підприємства, організації)

 
________
(підпис)

 
_______
(ініціали та прізвище)

                  М. П.

Засвідчую

 

 

_
(посада, підпис, ініціали та прізвище керівника (заступника керівника) розпорядника бюджетних коштів
(одержувача бюджетних коштів), до складу якого входить відокремлений структурний підрозділ)

М. П.

Введено до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Код розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) за Єдиним реєстром

5

 

Керівник (заступник керівника)
органу Державної казначейської служби України

 

(підпис)

 
________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали