Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів щодо речового забезпечення Національної гвардії України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.09.2019

м. Київ

N 757

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2019 р. за N 1038/34009

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів щодо речового забезпечення Національної гвардії України

Відповідно до пункту 1 статті 91 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", абзацу четвертого частини третьої статті 20 Закону України "Про Національну гвардію України" (Закон N 876-VII) та з метою вдосконалення організації речового забезпечення Національної гвардії України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до Інструкції з організації речового забезпечення в Національній гвардії України в мирний час та особливий період, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 червня 2017 року N 475 (Наказ N 475), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 року за N 797/30665;

2) Зміни (Наказ N 757) до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Національної гвардії України в мирний час та особливий період (Наказ N 475), затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 червня 2017 року N 475 (Наказ N 475), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 року за N 798/30666.

2. Головному управлінню Національної гвардії України (Балан М. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ярового С. А.

 

Міністр

А. Аваков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
04 вересня 2019 року N 757

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2019 р. за N 1038/34009

ЗМІНИ
до Інструкції з організації речового забезпечення в Національній гвардії України в мирний час та особливий період (Наказ N 475)

1. У розділі I:

1) пункт 2 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"спортивне майно - спортивний одяг, спортивне взуття, інвентар індивідуального використання, обладнання та інвентар для занять фізичною підготовкою і спортом;".

У зв'язку із цим абзаци восьмий, дев'ятий уважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим;

2) у пункті 9:

абзац другий після слів "за винятком військовослужбовців строкової служби" доповнити словами ", а також військовослужбовців, призваних під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які уклали контракт під час дії особливого періоду";

абзац третій після слів "за винятком військовослужбовців строкової служби" доповнити словами ", а також військовослужбовців, призваних під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які уклали контракт під час дії особливого періоду";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"До 5 категорії належать військовослужбовці, призвані під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовці, які уклали контракт під час дії особливого періоду.".

2. У розділі II:

1) пункт 11 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"У разі звільнення в запас військовослужбовцю, який проходив військову службу за контрактом, видається атестат на предмети речового майна, який додається до особової справи. Якщо протягом 12 місяців після звільнення таку особу буде призвано із запасу, до її забезпечення зараховується раніше отримане речове майно. Предмети речового майна, отримані понад 12 місяців до звільнення в запас, до забезпечення не зараховуються.".

У зв'язку із цим абзац шостий уважати абзацом сьомим;

2) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом та вибувають у тривале відрядження, на навчання чи з інших причин із залишенням у списках військової частини, атестати на предмети речового майна не видаються.";

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"16. Для забезпечення поховання військовослужбовця, який загинув (помер) під час проходження військової служби, видається костюм літній польовий, білизна натільна, шкарпетки і взуття або парадно-вихідна форма одягу (за наявності). За потреби відпускається наволочка верхня та два простирадла.

Підставою для видачі речового майна з речового складу є накладна (додаток 5). Підпис в отриманні речового майна здійснює особа, відповідальна за організацію поховання.

Підставою для списання зазначеного майна є акт списання, який складається в порядку, установленому законодавством, з додаванням витягу з наказу командира військової частини (по стройовій частині) про виключення військовослужбовця зі списків військової частини та копії свідоцтва про смерть.

Особисті речі загиблого (померлого) військовослужбовця передаються одному із членів сім'ї, близьких родичів або спадкоємців загиблого (померлого) під особистий підпис такої особи.".

3. У розділі III:

1) у главі 1:

пункти 10, 11 викласти в такій редакції:

"10. Предмети речового майна особистого користування, видані військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, поверненню на речовий склад не підлягають.

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, за їх бажанням дозволяється замість одних предметів речового майна видавати інші, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються.

11. Знаки розрізнення (погони, знаки розрізнення до погонів, нагрудні та нарукавні знаки) та фурнітура (кокарда, беретний знак, емблема, формений ґудзик, орнамент, позумент) видаються військовослужбовцям одночасно з видачею тих предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння, і списуються з обліку військової частини прямою витратою.

Таблички з прізвищем та нагрудні нашивки з прізвищем видаються одночасно з видачею тих предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння.";

пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Указ Президента України про присвоєння військових звань вищого офіцерського складу Національної гвардії України є підставою для видачі предметів військової форми одягу (погони, знаки розрізнення, фурнітура) у кількості, необхідній для всіх предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння і строк носіння яких не закінчився.";

у пункті 18:

в абзаці першому:

після слів "що набрав законної сили," доповнити словами "а також у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку,";

цифру "5" замінити цифрою "6";

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Суму, нараховану до утримання вартості речового майна з військовослужбовця, та суму нарахованої грошової компенсації вартості за неотримане речове майно військовослужбовцю за його письмовою згодою дозволяється погашати шляхом проведення взаєморозрахунків відповідно до чинного законодавства.".

У зв'язку із цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

2) у пункті 2 глави 3 слово та цифру "(додаток 6)" замінити словом та цифрою "(додаток 7)";

3) у главі 4:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Військовослужбовці строкової служби, що переводяться з однієї військової частини до іншої, забезпечуються на день переведення всіма належними предметами речового майна особистого користування відповідно до Норм забезпечення речовим майном (Наказ N 475), а також рушником та сумкою транспортною індивідуальною чи мішком речовим. Інше інвентарне майно здається на речовий склад військової частини.";

у пункті 5 слово та цифру "(додаток 7)" замінити словом та цифрою "(додаток 8)";

у пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"9. У разі прийняття військовослужбовця строкової військової служби на військову службу за контрактом подальша видача предметів речового майна проводиться після закінчення строків експлуатації (носіння) раніше виданих предметів речового майна за попередньою нормою забезпечення.";

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Речове майно, яке належить до видачі за нормами забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та не входить до норм забезпечення військовослужбовців строкової військової служби, підлягає видачі з дня призначення військовослужбовця на посаду згідно з наказом командира військової частини.".

У зв'язку із цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами третім, четвертим;

4) в абзаці другому пункту 3 глави 5 слово "шкарпеток" виключити;

5) доповнити розділ новою главою такого змісту:

"6. Особливості забезпечення речовим майном резервістів

1. Осіб, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві Національної гвардії України, забезпечують майном особистого користування та інвентарним майном військові частини, до списків особового складу яких вони зараховані. Зазначені предмети зберігаються в резервних підрозділах. Командири (начальники) військових частин (установ) організовують перевірку наявності та якісного стану такого майна.

2. Інвентарне майно після виконання обов'язків служби у військовому резерві здається на речовий склад військової частини. Після закінчення строку контракту отримане майно особистого користування здається на речовий склад та використовується як майно фонду зборів.".

4. У розділі IV:

1) у пункті 3:

в абзаці другому слова "згідно зі штатними посадами" виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Облік майна бойового спеціального комплекту та контроль за строком його експлуатації (носіння) ведеться в арматурних картках військовослужбовців.

У разі звільнення військовослужбовців у запас або відставку, переведення по службі до іншої військової частини, направлення на навчання, довгострокове відрядження все майно бойового спеціального комплекту здається на склад військової частини.";

2) абзац п'ятий пункту 11 викласти в такій редакції:

"В особливий період та під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, інших заходів в умовах особливого періоду дозволяється відпускати військовим частинам намети в необхідній кількості понад табельні потреби за розпорядженням ВРЗ.";

3) у пункті 13 слово та цифру "(додаток 8)" замінити словом та цифрою "(додаток 9)";

4) у пункті 14 слово та цифру "(додаток 9)" замінити словом та цифрами "(додаток 10)";

5) у пункті 16 слово та цифри "(додаток 10)" замінити словом та цифрами "(додаток 11)";

6) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"18. Забезпечення військових частин спортивним майном для організації занять з фізичної підготовки та спортивно-масової роботи, спортивних команд - спортивним майном для підготовки та участі у змаганнях здійснюється відповідно до Норм належності спортивного майна, інвентарю та обладнання територіальних управлінь, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ Національної гвардії України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2018 року N 67 (Наказ N 67), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 року за N 179/31631 (далі - Норми належності спортивного майна).

Забезпечення збірних команд Національної гвардії України спортивним майном для підготовки та участі у змаганнях державного та міжнародного рівнів проводиться згідно з рішенням командувача Національної гвардії України з урахуванням вимог відповідних федерацій щодо участі в зазначених змаганнях у межах бюджетних асигнувань, через військові частини, на базі яких проводиться підготовка відповідних команд.

Спортивний інвентар видається відповідно до Норм належності спортивного майна (Наказ N 67) на весь період навчально-тренувальних занять та участі у змаганнях начальнику (тренеру) команди на весь склад команди один раз на рік на весь період навчально-тренувальних зборів (занять) та участі у змаганнях згідно із затвердженим календарним планом. Видача спортивного інвентарю здійснюється на підставі списків спортивних команд. Військовослужбовці, які отримали спортивний інвентар, у разі вибуття зі складу команди зобов'язані його повернути начальнику (тренеру) команди.

У разі неповернення отриманого в тимчасове використання спортивного інвентарю начальнику (тренеру) команди його вартість відшкодовується в установленому законодавством порядку.

Забезпечення військових частин спортивним майном для організації занять з фізичної підготовки та спортивно-масової роботи проводиться в межах бюджетних асигнувань.".

5. У розділі VI:

1) в абзаці третьому пункту 6 глави 2 слово та цифри "додаток 11" виключити;

2) у пункті 4 глави 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Для обліку речового майна, що видається військовослужбовцям, які проходили строкову військову службу та підписали контракт, військовослужбовцям строкової служби, а також курсантам, які вибувають з підрозділу, оформлюється Перелік, а на групу осіб - Поіменний список.";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі підписання військовослужбовцем строкової військової служби контракту Перелік виписується у двох примірниках:

перший - разом з першим примірником накладної передається речовою службою до бухгалтерської служби після списання майна на витрату за книгою обліку матеріальних засобів підрозділу;

другий - разом з другим примірником накладної здається до речової служби для внесення відповідних записів до книги обліку матеріальних засобів речової служби та оформлення арматурної картки.".

6. У додатках до Інструкції:

1) у відмітці додатка 11:

цифри "11" замінити цифрою "5";

слова і цифри "(пункт 6 глави 2 розділу VI)" замінити словами і цифрами "(пункт 16 розділу II)";

2) у додатку 22 слова ", а також хутряні вироби" виключити;

3) додаток 24 викласти в новій редакції, що додається.

 

Т. в. о. начальника Управління
взаємодії з Національною
гвардією України Міністерства
внутрішніх справ України

В. Романовський

 

Додаток 24
до Інструкції з організації речового забезпечення в Національній гвардії України в мирний час та особливий період
(пункт 1 глави 4 розділу VI)

____
    (найменування військової частини)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 


Начальник речової служби

_______
(військове звання)


(підпис)
М.
П.

_____
(П. І. Б.)


 

КАРТКА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

Відповідальна особа ________
                                                                                                                 (військове звання, П. І. Б.)

Склад

Стелаж

Поличка

Одиниця виміру

Ціна

Марка

Ґатунок

Профіль

Розмір

Номенклатурний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва матеріального засобу __

Дата запису

N документа

Порядковий номер запису

Від кого отримано, кому видано

Прибуток

Збиток

Залишок

Контроль (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали