Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.10.2019

м. Київ

N 581

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2019 р. за N 1220/34191

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про інститути спільного інвестування" (Закон N 5080-VI), Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", частини другої статті 8 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", частини першої статті 3 Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" (Закон N 917-VIII), Закону України від 05 жовтня 2017 року N 2164-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень" (Закон N 2164-VIII), Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII), Закону України "Про електронні довірчі послуги" (Закон N 2155-VIII), Закону України від 23 березня 2017 року N 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями" (Закон N 1982-VIII) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додаються.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності через два місяці після дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О., Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного банку України

Я. Смолій

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Черкаський

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

І. Пашко

Т. в. о. Голови Державного
агентства з питань електронного
урядування України

В. Бакал

 

Протокол засідання Комісії
від 03 жовтня 2019 р. N 54

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
03 жовтня 2019 року N 581

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2019 р. за N 1220/34191

Зміни до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. У підпункті 2 пункту 3 розділу II Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року N 1753 (Положення N 1753), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2013 року за N 1689/24221 (із змінами):

в абзаці першому слова "Комісією оприлюднена інформація, що" виключити;

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим.

2. Абзац другий пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року N 1338 (Положення N 1338), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 року за N 1475/24007 (із змінами), викласти в такій редакції:

"Компанія з управління активами не пізніше наступного робочого дня, що настає за днем отримання нею письмового повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів / визнання випуску цінних паперів пайового фонду таким, що не відбувся, розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному вебсайті інформацію про дату отримання повідомлення та його зміст.".

3. У Положенні про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року N 2606 (Положення N 2606), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за N 2133/24665 (зі змінами):

1) у розділі I:

абзац п'ятий пункту 2 виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим;

у пункті 12 слова "в установленому порядку" замінити словами "підписами відповідних уповноважених осіб";

пункт 13 виключити;

2) у пункті 5 розділу II:

в абзаці другому підпункту 1 слова ", а також печатками Фонду та компанії з управління активами" виключити;

у підпункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті компанії з управління активами, яка здійснювала управління активами Фонду;";

в абзаці четвертому слова "та засвідчується печаткою Фонду" виключити;

абзац другий підпункту 6 викласти в такій редакції:

"розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті компанії з управління активами (у разі публічного розміщення акцій Фонду);";

в абзаці першому підпункту 12 слова "засвідчену печаткою Фонду" виключити;

3) у розділі IV:

у пункті 1:

у підпункті 1 слова "та засвідчену печаткою Фонду" виключити;

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3 - 11 вважати відповідно підпунктами 2 - 10;

у підпунктах 2, 6, 9 слова "та печаткою Фонду" виключити;

у підпункті 5 слова ", а також печатками Фонду та аудиторської фірми" виключити;

у підпункті 7 слова "та засвідчений печатками Фонду" виключити;

у пункті 5:

абзац третій викласти в такій редакції:

"розміщує Розпорядження про скасування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.";

абзац четвертий виключити;

4) у розділі V:

у пункті 1:

у підпункті 1 слова "та засвідчену печаткою Фонду" виключити;

у підпункті 4 слова "та печаткою Фонду" виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру.";

5) у додатках до Положення:

у додатках 1, 3, 4 літери та слова "М. П. (за наявності)" виключити;

у додатках 2, 5 літери "М. П." виключити.

4. У Положенні про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року N 2605 (Положення N 2605), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за N 2128/24660 (зі змінами):

1) у розділі I:

абзац п'ятий пункту 2 виключити;

пункт 10 доповнити словами "та засвідчені підписами відповідних уповноважених осіб";

пункт 11 виключити;

2) у розділі II:

в абзаці першому пункту 3 слова "та печаткою КУА" виключити;

у пункті 5:

у підпункті 1:

в абзаці другому слова "та печаткою КУА" виключити;

в абзаці п'ятому слова "та печаткою" виключити;

у підпункті 3:

абзац другий викласти у такій редакції:

"розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті КУА;";

в абзаці четвертому слова "та засвідчується печаткою КУА" виключити;

абзац другий підпункту 5 викласти в такій редакції:

"розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті КУА (у разі публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду);";

в абзаці першому підпункту 10 слова "засвідчену печаткою КУА" виключити;

в абзаці четвертому підпункту 12 слова "та скріплюється печаткою КУА" виключити;

3) у розділі IV:

у пункті 1:

у підпункті 1 слова "та засвідчену печаткою КУА" виключити;

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3 - 12 вважати відповідно підпунктами 2 - 11;

у підпункті 8 слова "та засвідчений печаткою КУА" виключити;

у підпунктах 2, 10 слова "та печаткою КУА" виключити;

у підпунктах 3, 11 слова "та печаткою" виключити;

у пункті 2:

у підпункті 1 слова "та засвідчену печаткою КУА" виключити;

у підпункті 3 слова "та їх печатками" виключити;

у пункті 5:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"розміщує Розпорядження про скасування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.";

абзац шостий виключити;

4) у розділі V:

у підпунктах 1, 4 пункту 2 слова "та печаткою КУА" виключити;

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру.";

5) у додатках до Положення:

у додатках 1, 2, 4 літери та слова "М. П. (за наявності)" виключити;

у додатках 3, 5 літери "М. П." виключити.

5. У пункті 4 розділу II Порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 2014 року N 972 (Порядок N 972), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2014 року за N 1631/26408 (зі змінами):

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів письмово повідомити щодо Інформації кожного з таких учасників ІСІ;";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити Інформацію в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.".

6. У пункті 3 розділу II Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 серпня 2004 року N 348, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2004 року за N 1049/9648 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2013 року N 1186 (Положення N 1186)):

1) у підпункті 1:

слово "публікує" замінити словом "оприлюднює";

слова "в одному з офіційних видань" замінити словами "на офіційному вебсайті";

2) у підпункті 2 слово "публікації" замінити словом "оприлюднення".

7. У Положенні про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року N 1925 (Положення N 1925), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за N 182/22714 (зі змінами):

1) пункт 8 глави 1 розділу II виключити.

У зв'язку з цим пункти 9 - 15 вважати відповідно пунктами 8 - 14;

2) пункт 12 глави 1 розділу III виключити.

У зв'язку з цим пункти 13 - 18 вважати відповідно пунктами 12 - 17.

8. У Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 816 (Порядок N 816), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 862/23394 (зі змінами):

1) у пункті 6 розділу II слово "сайті" замінити словом "вебсайті", слова "та публікує в офіційному виданні Комісії" виключити;

2) у пункті 26 розділу IV:

в абзаці першому слова "підлягає обов'язковому публікуванню в офіційному виданні Комісії" замінити словами "підлягає обов'язковому розміщенню на офіційному вебсайті Комісії";

абзац другий виключити.

9. У Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 2014 року N 805 (Порядок N 805), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2014 року за N 1021/25798 (зі змінами):

1) в абзаці четвертому пункту 3 слова "в офіційному друкованому виданні Комісії та" виключити;

2) у пункті 14 слова "які мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток)" замінити словами "не потребують обов'язкового засвідчення печаткою (печатками)".

10. У Ліцензійних умовах провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 818 (Умови N 818), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 856/23388 (із змінами):

1) у розділі II:

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Ліцензіат не може мати контролю (вирішального впливу) у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", з боку резидентів держав, які здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.";

у пункті 16 слова "електронного цифрового" замінити словами "кваліфікованого електронного";

пункт 18 викласти у такій редакції:

"18. Ліцензіат (у тому числі новостворене товариство) зобов'язаний у строки, передбачені частиною третьою статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, підписані відповідно до вимог частини першої статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) на власному веб-сайті (у повному обсязі).

Фінансова звітність ліцензіата має відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності), який оприлюднюється ліцензіатом, має бути складений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та законодавства.

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (щодо річної консолідованої фінансової звітності) можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення перевірки, до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII), а саме до розділу цього Реєстру, що включає суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності та/або обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Зазначена інформація має бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власному вебсайті за кожний звітний період та перебувати на ньому протягом п'яти років з дати її оприлюднення.";

2) у розділі III:

у пункті 7:

в абзаці першому слова "(із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж)" виключити;

у підпункті 6 слова "центральний апарат Комісії" замінити словом "Комісію";

у пункті 9:

в абзаці першому слова "(із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії)" виключити;

абзац третій після слова "оприлюднена" доповнити словами "у вигляді PDF-файлів у вільному доступі";

в абзаці першому пункту 13 та абзаці першому пункту 15 слова "(із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж)" виключити;

3) розділ IV виключити.

 

Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали