МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2017

м. Київ

N 545

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 червня 2017 р. за N 778/30646

Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати

Відповідно до пункту 6 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 20 грудня 2016 року N 1791-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році" (Закон N 1791-VIII), пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" (Закон N 1797-VIII) та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з рентної плати (Наказ N 719), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року N 719 (Наказ N 719), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за N 1051/27496 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2016 року N 927 (Наказ N 927)) (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 4 Змін, затверджених пунктом 1 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2018 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

О. Семерак

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

І. Насалик

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 травня 2017 року N 545

Зміни
до форми Податкової декларації з рентної плати (Наказ N 719)

1. Додаток 1 викласти в такій редакції:

"

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


 

Додаток 1
до Податкової декларації
з рентної плати

 

Порядковий N Податкової декларації1

 


Розрахунок2 N з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Наказ N 719)

  

 

  

10

Вартість одиниці товарної продукції гірничого
підприємства:

якщо (р. 10.1 > р. 10.2), р. 10.1
якщо (р. 10.2 > р. 10.1), р. 10.2

 

10.1

за фактичними цінами реалізації17

 

 

((р. 10.1.1 - р. 10.1.2 - р. 10.1.3) / р. 10.1.4)

10.1.1

дохід від реалізації

 

10.1.2

витрати, пов'язані з доставкою

 

10.1.3

витрати, пов'язані з операціями передпродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням)18

 

10.1.4

обсяг (кількість) реалізації19

 

10.2

за розрахунковою вартістю20

(р. 10.2.1 + р. 10.2.2 + р. 10.2.3 + р. 10.2.4 +
р. 10.2.5 + р. 10.2.6) ґ (1 + р. 7.4) / р. 9

 

10.2.1

матеріальні витрати21

 

10.2.2

витрати з оплати праці22

 

10.2.3

витрати з ремонту основних засобів23

 

10.2.4

інші витрати24

 

10.2.5

нарахована амортизація25:

(р. 10.2.5.1 + р. 10.2.5.2 + ...)

 

назва групи

ґ

10.2.5.1

 

 

10.2.5.2

 

 

10.2.6

нарахована амортизація витрат, пов'язаних з господарською діяльністю з видобування корисних копалин26

 

11

Коригуючий коефіцієнт27

 

12

Ставка28 рентної плати

 

13

Податкове зобов'язання за податковий (звітний) період

(р. 9 ґ р. 10 ґ р. 11 ґ р. 12)

 

14

Податкове зобов'язання, що уточнюється29

(р. 13 додатка 1 до Податкової декларації, що уточнюється)

 

14.1

зобов'язання, що збільшується,

якщо (р. 13 > р. 14), (р. 13 - р. 14)

 

14.2

зобов'язання, що зменшується,

якщо (р. 14 > р. 13), (р. 14 - р. 13)

 

15

Розмір штрафу30

 

16

Сума штрафу

(р. 14.1 ґ р. 15)

 

17

Сума пені31

 

Інформація, наведена у розрахунку, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (представник)

 
_____
(підпис)

 
_
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

_____
(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта
5)

 

 


1 У графі "Порядковий N Податкової декларації" зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

2 У графі "Розрахунок N" арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.

3 При уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, вказаний у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок.

7 Зазначаються назва та код категорії запасів корисної копалини, що видобуто, відповідно до додатка 12 до Податкової декларації.

8 Окремий розрахунок складається платником для кожної категорії запасів корисної копалини, що визначають об'єкт оподаткування, з яких платником видобуто такі корисні копалини, а також для кожного виду корисних копалин, назва яких зазначається платником у рядку 8.3 цього розрахунку.

9 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини.

10 Коефіцієнт визначається згідно з пунктом 252.16 статті 252 розділу IX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та зазначається з точністю до чотирьох десяткових знаків.

11 Вид корисної копалини зазначається відповідно до спеціального дозволу. У разі зазначення у спеціальному дозволі декількох видів корисних копалин платник складає окремий розрахунок за кожним із видів корисних копалин, за яким визначається зобов'язання у такому розрахунку.

12 Назва та код корисної копалини зазначаються згідно з додатком 13 до Податкової декларації, що сформований відповідно до розділу V Класифікатора корисних копалин ДК 008:2007, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 12 грудня 2007 року N 357.

13 Назва та код корисної копалини зазначаються платником відповідно до додатка 14 до Податкової декларації з урахуванням визначеної у пункті 252.20 статті 252 розділу IX Кодексу ставки, за якою обчислюються податкові зобов'язання у цьому розрахунку.

14 Регламентуючі документи з питань стандартизації для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

15 Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

16 Об'єкт оподаткування - обсяг видобутої корисної копалини - зазначається у визначених відповідним регламентуючим документом облікових одиницях з точністю до трьох десяткових знаків з урахуванням одиниці обліку видобутої корисної копалини, що визначена для відповідної ставки рентної плати.

17 Визначається відповідно до пунктів 252.8 - 252.10 статті 252 розділу IX Кодексу.

18 Окремий розрахунок складається платником для кожного виду (об'єму) тари, що використана під час здійснення операцій передпродажної підготовки, пов'язаних з пакуванням, фасуванням (бутелюванням).

19 Зазначається обсяг (кількість) корисної копалини, що за матеріалами бухгалтерського обліку реалізована у звітному податковому періоді (або у періоді, що уточнюється).

20 Розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за такою формулою (визначена у пункті 252.16 статті 252 розділу IX Кодексу):

 

Вмп + (Вмп х Крмпе)

 

Цр =

__

,

 

Vмп

 


де Вмп - витрати, обчислені згідно з пунктами 252.11 - 252.15 статті 252 розділу IX Кодексу як сума рядків 10.2.1 - 10.2.6 цього розрахунку;

Крмпе - коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (десятковий дріб), що зазначений у рядку 7.4 цього розрахунку;

Vмп - обсяг (кількість) корисних копалин, видобутих за податковий (звітний) період, що зазначений у рядку 9 цього розрахунку.

21 Визначаються відповідно до підпункту 252.11.1 пункту 252.11 статті 252 розділу IX Кодексу.

22 Визначаються відповідно до підпункту 252.11.2 пункту 252.11 статті 252 розділу IX Кодексу.

23 Визначаються відповідно до підпункту 252.11.3 пункту 252.11 статті 252 розділу IX Кодексу.

24 Визначаються відповідно до підпункту 252.11.4 пункту 252.11 статті 252 розділу IX Кодексу.

25 Кількість рядків групи 10.2.5 визначається платником відповідно до підпункту 252.12.1 пункту 252.12 статті 252 розділу IX Кодексу залежно від кількості пов'язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) груп основних засобів та інших необоротних активів.

26 Визначається відповідно до підпункту 252.12.2 пункту 252.12 статті 252 розділу IX Кодексу.

27 Зазначається визначений у пункті 252.22 статті 252 розділу IX Кодексу коригуючий коефіцієнт.

28 Зазначається визначена у пункті 252.20 статті 252 розділу IX Кодексу ставка рентної плати для виду корисної копалини, зазначеного платником у рядку 8.2 цього розрахунку.

29 Зазначається сума податкового зобов'язання, вказана у рядку 13 додатка 1 до раніше поданої Податкової декларації, що уточнюється у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

30 Зазначається розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

31 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.".

2. У додатках 2, 21:

1) у рядках 7.4 слово "гірничодобувного" замінити словом "гірничого";

2) у рядках 8.5 слова "регламентуючим документом" замінити словами "документом, що регламентує властивості продукції";

3) у примітках 23 слова та цифри "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу" замінити словами та цифрами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу".

3. У примітці 14 до додатка 3, примітках 15 до додатків 4, 41 слова та цифри "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу" замінити словами та цифрами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу".

4. У додатку 5:

1) примітки 13, 14 викласти в такій редакції:

"
13 Первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов'язання з початку року, м3.

14 Первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної понад установлений річний ліміт води згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов'язання з початку року, м3.";

2) у примітці 20 слова та цифри "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу" замінити словами та цифрами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу".

5. У примітці 15 до додатка 6, примітці 16 до додатка 7, примітках 14 до додатків 8, 9, примітках 15 до додатків 10, 101, примітці 18 до додатка 11, примітці 16 до додатка 111 слова та цифри "129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу" замінити словами та цифрами "129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу".

6. У додатку 15 слова та цифри "11.00 Стільниковий радіозв'язок" замінити словами та цифрами

"11.00

Стільниковий радіозв'язок:

11.01

від 300 - 791 МГц

11.02

від 821 - 832 МГц

11.03

від 862 - 880 МГц

11.04

від 915 - 925 МГц

11.05

від 960 - 1710 МГц

11.06

від 1785 - 1805 МГц

11.07

від 1880 - 1920 МГц

11.08

від 1980 - 2110 МГц

11.09

від 2170 - 2200 МГц

11.10

від 791 - 821 МГц

11.11

від 832 - 862 МГц

11.12

від 880 - 915 МГц

11.13

від 925 - 960 МГц

11.14

від 1710 - 1785 МГц

11.15

від 1805 - 1880 МГц

11.16

від 1920 - 1980 МГц

11.17

від 2110 - 2170 МГц

11.18

від 2300 - 2400 МГц

11.19

від 2500 - 2690 МГц".

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали