АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2017

м. Київ

N 155

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2017 р. за N 418/30286

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і членів їх сімей

Відповідно до Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року N 1081, Порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 450 (Постанова N 450), Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року N 728 (Постанова N 728),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і членів їх сімей, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 05 січня 2016 року N 3 (Наказ N 3), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2016 року за N 172/28302, що додаються.

2. Директору Департаменту логістики Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв'язку

Л. О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Голови СПО роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова первинної профспілкової
організації Адміністрації Державної
служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

В. В. Казнадій

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
03 березня 2017 року N 155

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2017 р. за N 418/30286

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і членів їх сімей (Наказ N 3)

1. У тексті Інструкції слова "підрозділу кадрового забезпечення" замінити словами "підрозділу кадрової роботи".

2. У розділі I:

1) у пункті 1:

після слів "членів сімей військовослужбовців" доповнити словами "та членів сімей осіб рядового і начальницького складу";

слова ", які перебувають на обліку, що потребують поліпшення житлових умов" замінити словами "та служби на посадах осіб рядового і начальницького складу";

2) пункт 5 доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Особи офіцерського складу у званні полковника та вище, які перебувають на дійсній військовій службі чи звільнені в запас або відставку, а також начальники підрозділів Держспецзв'язку мають право на додаткову житлову площу відповідно до чинного законодавства. Також додаткова житлова площа надається іншим військовослужбовцям Держспецзв'язку та членам їх сімей, які мають право на її одержання.".

3. У розділі II:

1) пункт 1 абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"У підрозділах Держспецзв'язку, що розташовані у межах одного населеного пункту, за рішенням Голови Держспецзв'язку можуть створюватися спільні ЖПК із числа представників зазначених підрозділів пропорційно їх чисельності.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

2) пункт 4 після підпункту 9 доповнити новим підпунктом 10 такого змісту:

"10) проводить обстеження житлових умов військовослужбовців Держспецзв'язку.";

3) підпункти 4, 5 пункту 6 викласти в такій редакції:

"4) бути присутнім на всіх засіданнях ЖПК;

5) на час відсутності з поважних причин (відрядження, відпустка чи хвороба) письмово покладати виконання своїх функцій із визначенням їх обсягу на заступника голови ЖПК;";

4) абзац сьомий пункту 10 викласти в такій редакції:

"брати участь в обстеженні житлових умов військовослужбовців Держспецзв'язку.";

5) у пункті 11:

в абзаці п'ятому слова "стосовно якого вирішується питання зарахування на квартирний облік" замінити словами "справа якого розглядається";

в абзаці шостому слова "із числа членів" замінити словами "зі складу";

у другому реченні абзацу сьомого слова ", який підписує голова ЖПК" виключити;

абзац дев'ятий після слів "на засіданні ЖПК" доповнити словами ", та затверджується Головою Держспецзв'язку (начальником підрозділу Держспецзв'язку).".

4. У розділі III:

1) в абзаці другому пункту 1 слова "потребують поліпшення житлових умов," замінити словами "не забезпечені житлом та не зареєстровані за місцем проходження військової служби,";

2) абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

"довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім'ї (далі - Довідка Ф-3);";

3) абзац четвертий пункту 8 викласти в такій редакції:

"У зв'язку з особливостями військової служби в Держспецзв'язку, пов'язаними із частими змінами місця проживання, військовослужбовці Держспецзв'язку зараховуються на облік незалежно від тривалості проживання у населеному пункті.";

4) пункт 9 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Військовослужбовці Держспецзв'язку, які проходили службу на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій українською владою території в районі проведення антитерористичної операції і мають у приватній власності житлову площу у житловому будинку (квартирі), зараховуються на квартирний облік за новим місцем служби в Держспецзв'язку разом із членами їх сімей в порядку, встановленому цією Інструкцією.";

5) пункт 13 після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами шостим - восьмим такого змісту:

"отримання грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення;

звільнення в запас або у відставку до досягнення 20 років вислуги на військовій службі у разі якщо інше не передбачено законодавством;

обрання для постійного місця проживання іншого населеного пункту особами, які звільнені у запас або у відставку;".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом дев'ятим.

5. У розділі IV:

1) пункт 3 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - четвертим такого змісту:

"До рапорту додаються:

Довідка Ф-3;

довідка підрозділу кадрової роботи про склад сім'ї військовослужбовця Держспецзв'язку за формою, затвердженою Адміністрацією Держспецзв'язку.".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

2) доповнити розділ новим пунктом 10 такого змісту:

"10. Підлягають виселенню зі службового житлового приміщення без надання іншого житлового приміщення:

особа, звільнена з військової служби, з усіма членами сім'ї, які з нею проживають, якщо інше не передбачено законодавством;

колишні члени сім'ї військовослужбовця, які проживають у службовому житловому приміщенні після розірвання шлюбу, у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу.

Виселення здійснюється в судовому порядку за позовом начальників підрозділів Держспецзв'язку, на обліку в яких перебуває службове житлове приміщення.".

6. У розділі VI:

1) в абзаці другому пункту 3 слова "списку осіб, що мають право на позачергове" замінити словами "списків осіб, які користуються правом першочергового чи позачергового";

2) у пункті 4 слова "мають право на позачергове" замінити словами "користуються правом першочергового чи позачергового";

3) у пункті 5 слова "списку громадян, що мають право на позачергове" замінити словами "списків осіб, які користуються правом першочергового чи позачергового".

7. У розділі VIII:

1) доповнити пункт 4 новим абзацом другим такого змісту:

"начальникам підрозділів Держспецзв'язку - за місцем проходження служби згідно з наказом Голови Держспецзв'язку;".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

2) пункт 5 доповнити новими абзацами одинадцятим - тринадцятим такого змісту:

"Рапорт з додатками реєструється та передається через службу діловодства для опрацювання до Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв'язку (підрозділу господарського забезпечення підрозділів Держспецзв'язку).

Зареєстровані рапорти обліковуються посадовою особою Департаменту логістики Адміністрації Держспецзв'язку (підрозділу господарського забезпечення підрозділів Держспецзв'язку) у відповідному журналі обліку.

Посадова особа, відповідальна за облік рапортів, перевіряє наявність необхідних додатків до рапорту. За відсутності необхідних документів та/або підстав для отримання грошової компенсації рапорт з додатками повертається військовослужбовцю супровідним листом із зазначенням причини такого повернення.

У разі наявності підстав для виплати грошової компенсації Департамент логістики Адміністрації Держспецзв'язку (підрозділ господарського забезпечення підрозділів Держспецзв'язку) готує проект відповідного наказу.";

3) пункт 9 після слів "Відповідальним за здійснення" доповнити словами "нарахування та".

 

Директор Департаменту логістики
Адміністрації Держспецзв'язку

В. М. Мокренко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали