СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

31.05.2018

м. Київ

N 926

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2018 р. за N 739/32191

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до статей 10, 13 Закону України "Про Службу безпеки України", статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 22 березня 2017 року N 173 (Наказ N 173), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за N 506/30374, що додаються.

2. Начальнику Управління правового забезпечення Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал армії України

В. Грицак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
31 травня 2018 року N 926

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 червня 2018 р. за N 739/32191

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення (Наказ N 173)

1. Пункт 1, абзац перший пункту 2 розділу I після цифр "1955," доповнити цифрами "2031, 2044,".

2. У розділі II:

1) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. Протокол про адміністративне правопорушення у разі його оформлення складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності.";

2) абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

"12. До примірника протоколу про адміністративне правопорушення, що надсилається до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді), органів Державної прикордонної служби України або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, додаються інші документи про адміністративне правопорушення (пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, свідків, висновок експерта, речові докази, протокол про вилучення речей і документів, рапорти посадових осіб, рішення про заборону в'їзду, а також інші матеріали, необхідні для вирішення справи).";

3) пункт 14 після слів "міськрайонного суду (судді)" доповнити словами ", органів Державної прикордонної служби України або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб";

4) пункт 15 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Під час оформлення протоколів про адміністративне правопорушення стягнення в справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 2031, 2044 КУпАП, можуть бути накладені не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення.";

5) доповнити новим пунктом такого змісту:

"17. Протокол про адміністративне правопорушення не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 2031, 2044 (у випадках виявлення цих правопорушень у контрольних пунктах в'їзду-виїзду) КУпАП, якщо особа не оспорює допущене порушення й адміністративне стягнення, що на неї накладається.

Уповноважені посадові особи на місці вчинення правопорушення виносять постанову у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 КУпАП (додаток 4).".

3. Після додатка 3 доповнити Інструкцію новим додатком 4 такого змісту:

"Додаток 4
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
(пункт 17 розділу II)

ПОСТАНОВА N _____
у справі про адміністративне правопорушення

"___" 20__ р.

____
(найменування населеного пункту, в якому виноситься      постанова у справі про адміністративне правопорушення)

Я, ___________
                               (посада, найменування органу, підрозділу, військової частини Служби безпеки України,

_
військове звання (за наявності), прізвище, ім'я, по батькові)

керуючись статтями 258, 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виніс (винесла) цю постанову про те, що ____
__
__
__
(місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативно-правові акти, інші вимоги, які було порушено, норми Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають відповідальність за правопорушення)

УСТАНОВИВ:

1) відомості про особу, яка притягується до адміністративної відповідальності (без розкриття відомостей, що становлять службову або секретну інформацію):

прізвище, ім'я, по батькові ___

дата та місце народження ___

громадянство _

місце реєстрації

місце проживання, номер телефону _______

місце роботи (проходження військової служби, навчання)
__

посада, військове (спеціальне) звання _____

документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий) __
__

2) відомості про притягнення особи протягом року до відповідальності (повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення)
_
_
_
                                                                                             (опис установлених обставин)
_
_,

чим учинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене статтею(ями) 2031, 2044 КУпАП (потрібне підкреслити).

На підставі поданих документів і матеріалів, заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи
_
                                                                                     (посади, прізвища, імена, по батькові)
_
_,

керуючись статтями 24, 33, 258, 283 - 285 КУпАП,

ПОСТАНОВИВ:

визнати ______
                                 (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягується до адміністративної відповідальності,
_
                                       місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків)

винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною ___________ статті ___________ КУпАП, накласти на __
                                                                                                                                               (прізвище, ім'я,
_
                                                        по батькові особи, яка притягується до адміністративної відповідальності)

адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі ____

гривень, які перераховуються
                                                    (цифрами та словами)

до державного або місцевого бюджету за реквізитами ____

__

______
(посада)

                       М. П.

_
(підпис)

______
(П. І. Б. посадової особи)


Відповідно до статті 291 КУпАП постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження або залишення судом скарги без задоволення.

Ця постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення до вищестоящого органу (вищестоящій посадовій особі) або до суду з урахуванням положень статей 287 - 289 КУпАП.

Відповідно до статті 303 КУпАП не підлягає виконанню постанова у справі про адміністративне правопорушення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження постанови відповідно до статті 291 КУпАП перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 КУпАП перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Відповідно до частини першої статті 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів із дня вручення йому постанови у справі про адміністративне правопорушення, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів із дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Копію завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати до

_
                                                 (найменування та місцезнаходження органу, що наклав штраф)
_

У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна.

Відповідно до положень статті 308 КУпАП у порядку примусового виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу відповідно до статті ____ КУпАП, що становить гривень.
                                  (цифрами та словами)

Копію постанови одержав __
                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

_________
(дата)

___
(підпис)".


У зв'язку з цим додатки 4, 5 вважати відповідно додатками 5, 6.

4. У тексті Інструкції посилання на додатки 4, 5 замінити відповідно посиланнями на додатки 5, 6.

 

Начальник Управління
правового забезпечення

О. Єрмаков
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали