Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2017 року N 121

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 30, 35, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з 25 грудня 2017 року, крім підпункту 2 пункту 3 Змін, який набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
30 листопада 2017 року N 121

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. У главі 1 розділу II:

1) в абзацах шостому та сьомому пункту 1.1 слова "інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки" замінити словами "активів, що оцінюються за справедливою вартістю";

2) абзаци другий і третій підпункту "б" пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"нарахованих доходів, неотриманих понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких не минув (крім доходів за цінними паперами, які віднесені до I групи активів зі ступенем ризику 0 відсотків згідно з вимогами цієї Інструкції, та доходів за фінансовими активами, на розмір балансової вартості яких зменшується розмір регулятивного капіталу відповідно до вимог пункту 1.8 глави 1 розділу II цієї Інструкції), зменшених на суму сформованих резервів за такою складовою балансової вартості активу;

нарахованих доходів, строк сплати яких згідно з договором минув, зменшених на суму сформованих резервів за такою складовою балансової вартості активу.";

3) у пункті 1.8:

у підпункті "а" слова ", у торговому портфелі банку та у портфелі банку на продаж" замінити словами "та обліковуються за справедливою вартістю";

підпункт "ґ" викласти в такій редакції:

"ґ) балансову вартість позалістингових цінних паперів (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою), які обліковуються за справедливою вартістю;";

у підпункті "д" слова ", у торговому портфелі банку" замінити словами "та які обліковуються за справедливою вартістю";

абзац дев'ятий виключити.

2. У розділі III:

1) у підпункті "ж" пункту 2.2 глави 2 слово "емітовані" замінити словом "випущені";

2) у главі 5:

у пункті 5.3:

абзаци другий і третій підпункту "а" викласти в такій редакції:

"у разі вкладання коштів на умовах субординованого боргу шляхом укладення прямих договорів - за балансовим рахунком 3560 "Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу" за даними аналітичного обліку;

у разі вкладання коштів на умовах субординованого боргу шляхом придбання облігацій - за балансовим рахунком 3212 "Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю" за даними аналітичного обліку;";

у підпункті "б" слово "емітовані" замінити словом "випущені";

у пункті 5.4:

у підпункті "а":

в абзаці другому цифри та слова "17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517" замінити цифрами та словами "11 вересня 2017 року N 89 (Постанова N 89) (далі - План рахунків)";

в абзаці третьому слова та цифри "за балансовим рахунком 3315 "Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком" замінити словами та цифрами "на відповідних рахунках розділу 33 Плану рахунків за даними аналітичного обліку (Постанова N 89)";

абзаци другий і третій підпункту "б" викласти в такій редакції:

"у разі розміщення коштів на умовах субординованого боргу шляхом укладення прямих договорів - на відповідних рахунках розділу 15 Плану рахунків за даними аналітичного обліку (Постанова N 89);

у разі розміщення коштів на умовах субординованого боргу шляхом випуску облігацій - на відповідних рахунках класу 3 Плану рахунків за даними аналітичного обліку (Постанова N 89).";

у пункті 5.8 слово "емітовані" замінити словом "випущені".

3. У розділі IV:

1) у главі 1:

в абзаці третьому пункту 1.2 слово "резервів" замінити словами "резервів/уцінки";

у пункті 1.3:

абзац одинадцятий підпункту "а" викласти в такій редакції:

"нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором не минув, за активами, що віднесені до цієї групи активів;";

абзаци другий і третій підпункту "б" викласти в такій редакції:

"кредити, що надані органам державної влади;

нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором не минув, за кредитами, що надані органам державної влади;";

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) III група активів зі ступенем ризику 20 відсотків:

боргові цінні папери органів місцевого самоврядування;

кошти до запитання, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг, не нижчий, ніж інвестиційний клас;

депозити овернайт та інші короткострокові депозити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг, не нижчий, ніж інвестиційний клас;

кредити овердрафт, овернайт та інші короткострокові кредити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг, не нижчий, ніж інвестиційний клас;

боргові цінні папери, випущені банками, небанківськими фінансовими установами та нефінансовими підприємствами, що рефінансуються Національним банком;

валюта та банківські метали до отримання за операціями спот з банком-контрагентом, який має офіційний кредитний рейтинг, не нижчий, ніж інвестиційний клас;

нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором не минув, за активами, що віднесені до цієї групи активів;";

в абзаці другому підпункту "г" слово "кредитами" замінити словами "кредитами, строк сплати яких згідно з договором не минув";

підпункти "ґ", "д" викласти в такій редакції:

"ґ) V група активів зі ступенем ризику 50 відсотків:

кошти до запитання в інших банках, що не належать до інвестиційного класу;

депозити овернайт, які розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу;

кредити, що надані органам місцевого самоврядування;

гарантійні депозити в інших банках (покриті);

зобов'язання з кредитування, які надані банкам;

валюта та банківські метали до отримання за форвардними та ф'ючерсними контрактами;

активи до одержання;

валюта та банківські метали до отримання за операціями спот з банком-контрагентом, що не належить до інвестиційного класу;

кредити овернайт, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу;

валюта та банківські метали до отримання за іншими опціонними контрактами;

витрати майбутніх періодів, які хеджовані;

іпотечні кредити, що надані фізичним особам у національній валюті та повністю забезпечені заставою нерухомого майна житлового призначення, яке

належить позичальнику на праві власності та є вільним від будь-яких обмежень речових прав на нерухоме майно;

іпотечні облігації, емітовані фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належить державі та/або державним банкам;

нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором не минув, за активами, що віднесені до цієї групи активів;

д) VI група активів із ступенем ризику 100 відсотків:

короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які не належать до інвестиційного класу;

довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках;

гарантійні депозити в інших банках (непокриті);

кредити овердрафт, кошти за операціями репо та інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу;

довгострокові кредити, що надані іншим банкам;

фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам;

кредити, що надані суб'єктам господарювання;

дебіторська заборгованість за операціями з банками та за операціями з клієнтами банків;

транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат;

кредити, які надані фізичним особам;

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком;

боргові цінні папери, випущені банками, небанківськими фінансовими установами та нефінансовими підприємствами;

запаси матеріальних цінностей;

основні засоби;

інші активи банку;

зобов'язання за всіма видами гарантій (акцептами, авалями);

непокриті акредитиви;

цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу;

інші зобов'язання, що надані клієнтам;

нараховані доходи за активами, що віднесені до цієї групи активів, у тому числі строк сплати яких згідно з договором минув;

заборгованість за активами, у тому числі за нарахованими доходами за ними, що визначені у підпунктах "а" - "ґ" пункту 1.3 глави 1 розділу IV цієї Інструкції, строк сплати за якою згідно з договором минув.";

у третьому реченні абзацу другого пункту 1.4 слова, літери та цифри "підпунктів "а" - "г" пункту 1.7 виключити";

2) в абзаці першому пункту 2 глави 2 літеру "в" замінити літерою "б".

4. У розділі V:

1) у пункті 2.3 глави 2:

в абзаці шостому слово "настав" замінити словом "минув";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків, строк сплати якої згідно з договором минув;";

2) у главі 3:

у пункті 3.2:

в абзаці сьомому слова "простроченої заборгованості" замінити словами "заборгованості, строк сплати якої згідно з договором минув";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"боргові цінні папери, інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, які утримуються з метою продажу, за умови, що зазначені цінні папери є необтяженими та/або строк сплати заборгованості за якими згідно з договором не минув та/або проти емітента таких цінних паперів не порушено справу про банкрутство.";

в абзаці дев'ятому слово "резервів" замінити словами "резервів та/або уцінки";

у пункті 3.3:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"заборгованість за кредитами, що отримані від Національного банку, строк сплати якої згідно з договором минув;";

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - шістнадцятим;

абзаци одинадцятий та дванадцятий викласти в такій редакції:

"заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків, строк сплати якої згідно з договором минув;

заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків, строк сплати якої згідно з договором минув;";

3) у главі 4:

у пункті 4.2:

в абзаці сьомому слова "простроченої заборгованості" замінити словами "заборгованості, строк сплати якої згідно з договором минув";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"боргові цінні папери, інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, які утримуються з метою продажу, за умови, що зазначені цінні папери є необтяженими та/або строк сплати заборгованості за якими згідно з договором не минув та/або проти емітента таких цінних паперів не порушено справу про банкрутство;";

в абзаці десятому слово "резервів" замінити словами "резервів та/або уцінки";

у пункті 4.3:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"заборгованість за кредитами, що отримані від Національного банку, строк сплати якої згідно з договором минув;";

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - шістнадцятим;

абзаци одинадцятий та дванадцятий викласти в такій редакції:

"заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків, строк сплати якої згідно з договором минув;

заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків, строк сплати якої згідно з договором минув;".

5. У пункті 1.12 глави 1 розділу VI літеру "в" замінити літерою "б".

6. Абзац другий пункту 2.3 глави 2 та пункту 3.3 глави 3 розділу VII викласти в такій редакції:

"акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені установою та обліковуються за справедливою вартістю;".

7. В абзаці третьому пункту 4.1 глави 4 розділу VIII слово "інвестицій" замінити словом "активів".

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали