ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 грудня 2010 року N 482

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету

На виконання статей 58 - 61 Бюджетного кодексу України та з метою удосконалення Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.03.2010 N 77, наказую:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.03.2010 N 77, що додаються.

2. Установити, що Департамент бухгалтерського обліку операцій державного бюджету (Шамрай Г. М.) та органи Державного казначейства України звітність про виконання державного бюджету складають з урахуванням внесених змін.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н. І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків та начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

 

Голова 

С. І. Харченко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного казначейства України
14.12.2010 N 482 

Зміни до Інструкціїпро порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету

1. Пункт 20 Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.03.2010 N 77 (далі - Інструкція), викласти у такій редакції:

"20. Пояснювальна записка складається органами Державного казначейства України до квартального та річного звіту та повинна розкривати інформацію, що містить додатковий аналіз статей звіту, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

20.1. Разом із Пояснювальною запискою до річного звіту подаються такі додатки:

Довідка про кількість рахунків, відкритих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (додаток 6 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 7 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1513 та 1514 (додаток 8 до Інструкції);

Інформація про прострочену дебіторську заборгованість загального фонду державного бюджету (додаток 9 до Інструкції);

Інформація про прострочену кредиторську заборгованість загального фонду державного бюджету (додаток 10 до Інструкції);

Довідка про прострочену кредиторську заборгованість (додаток 11 до Інструкції);

Довідка про кількість та причини бюджетних правопорушень, скоєних при виконанні державного бюджету (додаток 12 до Інструкції);

Довідка про суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання, відповідно до Закону України від 18.01.2001 N 2237-III та розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2002 року N 186-р (додаток 13 до Інструкції);

Довідка про заборгованість перед державним бюджетом за фінансовою допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.97 N 1003, від 26.02.98 N 220 та від 10.12.98 N 1953 (додаток 14 до Інструкції);

Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім'я органів Державного казначейства України.

20.2. Разом із Пояснювальною запискою до квартального звіту подаються такі додатки:

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 7 до Інструкції);

Розшифровка операцій, відображених на рахунках 1513 та 1514 (додаток 8 до Інструкції);

Інформація про прострочену дебіторську заборгованість загального фонду державного бюджету (додаток 9 до Інструкції);

Інформація про прострочену кредиторську заборгованість загального фонду державного бюджету (додаток 10 до Інструкції);

Довідка про прострочену кредиторську заборгованість (додаток 11 до Інструкції).

20.3. Пояснювальна записка повинна відповідати структурі звітності про виконання державного бюджету.

У преамбулі Пояснювальної записки зазначаються загальні відомості про орган Державного казначейства України: назва органу Державного казначейства України, кількість управлінь Державного казначейства України, які входять до його складу, базова чи транзитна область, загальна кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються органом Державного казначейства України (додаток 6 до Інструкції).

Пояснювальна записка складається із наступних розділів:

I. Доходи державного бюджету. У цьому розділі наводиться інформація про надходження до загального та спеціального фондів державного бюджету; перелік доходів, які складають найбільшу питому вагу у загальній сумі доходів; причини значного збільшення або зменшення доходів (за умови наявності таких випадків); інформація про випадки несвоєчасного виконання висновків податкових органів щодо повернення помилково та/або зайво сплачених до державного бюджету платежів.

II. Видатки державного бюджету. У цьому розділі наводиться інформація про видатки загального та спеціального фондів державного бюджету; загальні суми відкритих асигнувань, касових видатків та невикористаних асигнувань; причини неповного використання асигнувань; причини розбіжностей між даними на кінець попереднього та початок звітного року.

III. Кредитування. У цьому розділі наводяться пояснення до інформації, наведеної у графі "Сума коригування" додатка 7 до Інструкції та залишків на кінець звітного періоду на балансових рахунках 1531, 1532, 1533 та 1534.

IV. Бюджетна заборгованість. У цьому розділі наводиться інформація щодо:

а) заборгованості за загальним фондом державного бюджету, в тому числі:

- динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості, причини наявності простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості (додатки 9 та 10 до Інструкції);

- суми простроченої кредиторської заборгованості станом на початок та на кінець звітного періоду. При цьому з загальної суми простроченої кредиторської заборгованості наводяться суми небюджетної кредиторської заборгованості станом на початок та на кінець звітного періоду в розрізі КЕКВ 1110 та 1160 (додаток 11 до Інструкції);

- причини наявності незареєстрованих фінансових зобов'язань (кредиторської заборгованості) (суми вказуються у гривнях з копійками);

- причини невідповідності між даними на кінець попереднього та на початок звітного років (крім невідповідності за КЕКВ);

- причин зменшення або збільшення небюджетної заборгованості;

- сум зареєстрованих фінансових зобов'язань без відповідної кредиторської заборгованості та причин невідповідності;

б) заборгованості за спеціальним фондом державного бюджету, в тому числі:

- динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості;

- причин зменшення або збільшення небюджетної заборгованості;

- причин наявності незареєстрованих фінансових зобов'язань (кредиторської заборгованості);

- сум зареєстрованих фінансових зобов'язань без відповідної кредиторської заборгованості та причин невідповідності;

- причин невідповідності між даними на кінець попереднього та початок звітного років (крім невідповідності за КЕКВ).

V. Заборгованість за окремими програмами. У цьому розділі наводиться перелік програм, за якими на балансових рахунках 151 групи "Кредити, надані з державного бюджету" у Сальдовому балансі рахунків наведена заборгованість, яка не відображена у інших формах звітності; інформація про причини, з яких вказана заборгованість не відображена. Інформація наводиться окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету.

Також, у Пояснювальній записці зазначається інформація щодо:

- програм із незавершеними на кінець звітного періоду розрахунками, асигнування за якими не передбачено у законі про Державний бюджет України на звітний рік (за програмами, які відображені у розділі I. Дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості установ та організацій, які отримують кошти державного бюджету, Звіту про бюджетну заборгованість (додаток 3 до наказу), дата і номер протоколів про бюджетні правопорушення, оформлених у зв'язку з цим органом Державного казначейства України та інші пояснення;

- розшифровки окремих показників звітності. Пояснення невідповідності даних звітів та сум, відображених на рахунках бухгалтерського обліку, або інших обставин, за якими є необхідність надання пояснень;

- залишків коштів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками 1223 "Рахунки Державного казначейства в установах банків для виплати готівкових коштів" та 1241 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" (зазначається до якого бюджету: державного чи місцевого відноситься сума залишку). Інформація наводиться у пояснювальній записці до квартального звіту у гривнях з копійками;

- залишків коштів на рахунках, відкритих за балансовими рахунками 361 групи "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків". Зазначається у якій валюті склався залишок: у національній чи іноземній. Якщо залишок склався у гривні - наводяться відповідні пояснення;

- кількості відмов у реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань) та прийнятті платіжних документів, причини їх надання;

- кількості оформлених протоколів про бюджетні правопорушення та рішень про призупинення операцій з бюджетними коштами і причини їх оформлення, у тому числі пояснення до рядка "З інших причин" додатка 12 до Інструкції.

Крім того, у Пояснювальній записці наводиться інформація, яка вважається необхідною для пояснення звіту або інформування за результатами складання звітності.

20.4. Довідка про кількість рахунків, відкритих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів (додаток 6 до Інструкції) складається на підставі даних по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. У довідці відображається інформація про кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; кількість реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків та рахунків відкритих за загальнодержавними видатками в органі Державного казначейства України.

20.5. У Розшифровці операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512 (додаток 7 до Інструкції) відображаються операції за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету відповідно до окремих рішень Уряду та нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в Україні.

20.6. У Розшифровці операцій, відображених на рахунках 1513 та 1514 (додаток 8 до Інструкції) відображаються операції за короткостроковими та довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками.

20.7. У Інформації про прострочену дебіторську заборгованість загального фонду державного бюджету (додаток 9 до Інструкції) наводяться причини виникнення та суми простроченої дебіторської заборгованості загального фонду державного бюджету.

20.8. У Інформації про прострочену кредиторську заборгованість загального фонду державного бюджету (додаток 10 до Інструкції) наводяться причини виникнення та суми простроченої кредиторської заборгованості загального фонду державного бюджету.

20.9. У Довідці про прострочену кредиторську заборгованість (додаток 11 до Інструкції) наводяться суми простроченої кредиторської заборгованості загального фонду станом на початок та на кінець звітного періоду у розрізі КЕКВ 1110 та 1160. При цьому з загальної суми простроченої кредиторської заборгованості наводяться суми небюджетної кредиторської заборгованості станом на початок та на кінець звітного періоду у розрізі КЕКВ 1110 і 1160.

20.10. У Довідці про кількість та причини бюджетних правопорушень, скоєних при виконанні державного бюджету (додаток 12 до Інструкції) наводяться кількість та причини бюджетних правопорушень, скоєних при виконанні державного бюджету.

20.11. У Довідці про суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання, відповідно до Закону України від 18.01.2001 N 2237-III та розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2002 N 186-р (додаток 13 до Інструкції) відображаються суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання, які реструктуризовано, суми погашеної реструктуризованої заборгованості, з термінами погашення по роках та суми списаної реструктуризованої заборгованості.

20.12. У Довідці про заборгованість перед державним бюджетом за фінансовою допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.97 N 1003, від 26.02.98 N 220 та від 10.12.98 N 1953 (додаток 14 до Інструкції) відображаються суми наданої та повернутої фінансової допомоги, яка надавалась за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення (з виділенням повернутої фінансової допомоги у звітному році та реструктуризованої заборгованості згідно з Законом України від 18.01.2001 N 2237-III).

20.13. Довідка установи банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім'я органів Державного казначейства України підтверджує залишки коштів, що склалися станом на перше число місяця наступного за звітним року на рахунках, відкритих в установах банків на ім'я органів Державного казначейства України.".

3. Інструкцію доповнити новим додатком 8, що додається.

У зв'язку з цим додатки 8 - 13 вважати відповідно додатками 9 - 14 до Інструкції.

4. Додатки 5, 7, 13 та 14 до Інструкції викласти у новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету
(із змінами, внесеними наказом ДКУ
від 14.12.2010 N 482) 

Структура Довідки про повернення кредитів, наданих з державного бюджету

Коди 

Найменування надходжень 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

план на звітний рік з урахуванням внесених змін 

надійшло з початку звітного року 

план на звітний рік з урахуванням внесених змін 

надійшло з початку звітного року 

00260800 

Повернення урядового кредиту 

  

  

  

  

00260900 

Повернення бюджетних позичок підприємствами і організаціями 

  

  

  

  

00261500 

Повернення цільових пільгових кредитів 

  

  

  

  

00263100 

Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 N 1003 

  

  

  

  

00263200 

Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 N 220 

  

  

  

  

00263300 

Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98 N 1953 

  

  

  

  

00263500 

Повернення позичок за постановою КМУ від 07.05.97 N 424 

  

  

  

  

00263600 

Повернення позичок за постановою КМУ від 28.08.97 N 941 

  

  

  

  

00263700 

Повернення позичок за постановою КМУ від 03.02.98 N 109 

  

  

  

  

00263800 

Повернення позичок за постановою КМУ від 11.02.98 N 135 

  

  

  

  

00263900 

Повернення позичок за постановою КМУ від 16.04.98 N 501 

  

  

  

  

00264000 

Повернення позичок за постановою КМУ від 23.04.98 N 546 

  

  

  

  

00264100 

Повернення позичок за постановою КМУ від 12.06.98 N 859 

  

  

  

  

00264200 

Повернення позичок за постановою КМУ від 08.04.99 N 566 

  

  

  

  

00264300 

Повернення позичок за постановою КМУ від 05.07.99 N 1191 

  

  

  

  

00264400 

Повернення позичок за постановою КМУ від 13.09.99 N 1668 

  

  

  

  

00264500 

Повернення позичок за постановою КМУ від 05.10.2004 N 1316 

  

  

  

  

00264600 

Повернення фінансової допомоги за розпорядженням КМУ від 09.01.2008 N 62-р 

  

  

  

  

00264900 

Повернення бюджетної позички, наданої у зв'язку з тимчасовими фінансовими труднощами 

  

  

  

  

00265000 

Повернення Центром земельного кадастру при Держкомземі України основної суми позики, наданої за рахунок бюджетних коштів 

  

  

  

  

00270220 

Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла 

  

  

  

  

02201480 

Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла та науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня 

  

  

  

  

02751360 

Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня 

  

  

  

  

02801120 

Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників 

  

  

  

  

02801380 

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років 

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

02801381 

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 р. 

  

  

  

  

02801382 

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1995 р. 

  

  

  

  

02801383 

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1996 р. 

  

  

  

  

02801384 

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1997 р. 

  

  

  

  

02801385 

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю і сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) на закупівлю цукрових буряків врожаю 1994 р. 

  

  

  

  

02801386 

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю і сільськогосподарської продукції за державним замовленням і (контрактом) 1994 - 1997 років (непродовольчого зерна і використання, на виробництво спирту) 

  

  

  

  

02801400 

Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам 

  

  

  

  

02801410 

Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам 

  

  

  

  

02801440 

Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання 

  

  

  

  

02801470 

Повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу 

  

  

  

  

03201760 

Повернення коштів, що надавалися з резервного фонду державного бюджету на забезпечення функціонування міжобласних спецкомбінатів та пускового комплексу "Вектор" державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон" 

  

  

  

  

03401360 

Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня 

  

  

  

  

03511520 

Повернення коштів, наданих зі Стабілізаційного фонду на поворотній основі 

  

  

  

  

03511530 

Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу 

  

  

  

  

03511540  

Повернення коштів, наданих для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки  

  

  

  

  

03511550

Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати

 

 

 

 

03511560 

Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати 

  

  

  

  

03511570 

Повернення кредиту, наданого на реконструкцію гідроелектростанцій за рахунок коштів гранту Уряду Швейцарської конфедерації 

  

  

  

  

03511630 

Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 

  

  

  

  

03511670 

Повернення субкредитів, наданих енергогенеруючим компаніям на впровадження Проекту розвитку ринку електроенергії 

  

  

  

  

06241090 

Повернення кредитів, наданих у 2007 році на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів в галузі економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива 

  

  

  

  

06801040 

Повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу 

  

  

  

  

06801050 

Кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

 

Додаток 7
до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету
(із змінами, внесеними наказом ДКУ  
від 14.12.2010 N 482) 

Розшифровка
операцій, відображених на рахунках 1511 та 1512

по _____
(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: квартальна, річна
Одиниці виміру: грн. коп.

КПКВК 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Надання кредитів 

Повернення кредитів 

Сума коштів, відображених на рахунках 1511 та 1512 

Сума коригування 

Дебіторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість 

на початок звітного року 

на кінець звітного періоду 

на початок звітного року 

на кінець звітного періоду 

на початок звітного року 

на кінець звітного періоду 

на початок звітного року 

на кінець звітного періоду 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

на початок звітного року 

на кінець звітного періоду 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник органу Державного
казначейства України 

____
(підпис)

____
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

____
(підпис)  

____
(П. І. Б.) 

 

Додаток 8
до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету 

Розшифровка
операцій, відображених на рахунках 1513 та 1514

по ______
(назва органу Державного казначейства України)

Періодичність: квартальна, річна
Одиниці виміру: грн. коп.

КПКВК 

Сума коштів, відображених на рахунках 1513 та 1514 на початок звітного (року) 

Сума заборгованості, перенесеної на рахунки 1513 та 1514 протягом звітного періоду (року) 

Сума списаної заборгованості протягом звітного періоду (року) 

Сума коштів, відображених на рахунках 1513 та 1514 на кінець звітного періоду (року) 

  

  

  

  

  

Керівник органу Державного
казначейства України 

____
(підпис)

____
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

____
(підпис)  

____
(П. І. Б.) 

 

Додаток 9
до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету
(із змінами, внесеними наказом ДКУ
від 14.07.2010 N 239,
від 14.12.2010 N 482) 

Інформація
про прострочену дебіторську заборгованість загального фонду державного бюджету

станом на 20__ рік

періодичність: квартальна, річна 
одиниця виміру: грн. коп.

N з/п 

Причини виникнення 

Сума 

Невиконано умов угод, укладених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" та інших нормативних актів, несвоєчасне подання накладних, актів виконаних робіт 

  

Не взято на облік правонаступником зобов'язання при ліквідації або реорганізації дебітора 

  

Не перераховано Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності кошти для виплати нарахованої допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та кошти за невикористані путівки на оздоровлення 

  

Відновлено заборгованість згідно з рішеннями контролюючих та судових органів, актами інвентаризації розрахунків 

  

Інші 

  

Усього простроченої дебіторської заборгованості 

  

з неї:
матеріали передано до суду, ведеться позовна робота 

  

винесено рішення суду, виконавче впровадження 

  

Проти дебітора порушено справу про банкрутство: 

  

9.1 

заборгованість заявлена та визнана 

  

9.2 

заборгованість заявлена та не визнана 

  

9.3 

заборгованість не заявлена 

  

10 

Стосовно дебітора проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації 

  


* за умови виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду державного бюджету з інших причин, їх необхідно вказати

Керівник органу Державного
казначейства України 

_______
(прізвище, підпис) 

Головний бухгалтер 

_______
(прізвище, підпис) 

 

Додаток 10
до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету
(із змінами, внесеними наказом ДКУ
від 14.07.2010 N 239,
від 14.12.2010 N 482) 

Інформація
про прострочену кредиторську заборгованість загального фонду державного бюджету

станом на 20__ рік

періодичність: квартальна, річна 
одиниця виміру: грн. коп.

N з/п 

Причини виникнення 

Сума 

Взяття зобов'язань з перевищенням кошторисних призначень та/або повноважень (небюджетна заборгованість) 

  

1.1 

з неї:
заборгованість за кодом економічної класифікації видатків 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ" 

  

1.2 

заборгованість за кодом економічної класифікації видатків 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 

  

Бюджетна заборгованість 

  

2.1 

з неї:
відмова в реєстрації фінансових зобов'язань у зв'язку з відсутністю повного пакета документів 

  

2.2 

асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками 

  

2.3 

призупинення взяття зобов'язань відповідно до рішень Уряду 

  

2.4 

призупинення операцій за рішенням судових, контролюючих органів 

  

2.5 

відновлення заборгованості згідно з рішеннями контролюючих та судових органів 

  

2.6 

інше 

  

  

Усього простроченої кредиторської заборгованості 

  


* за умови виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості загального фонду державного бюджету з інших причин, їх необхідно вказати

Керівник органу Державного
казначейства України 

_______
(прізвище, підпис) 

Головний бухгалтер 

_______
(прізвище, підпис) 

 

Додаток 11
до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету
(із змінами, внесеними наказом ДКУ
від 14.12.2010 N 482) 

Довідка
про прострочену кредиторську заборгованість

станом на 20__ рік

періодичність: квартальна, річна 
річна одиниця виміру: грн. коп.

N з/п 

Назва 

Усього 

у тому числі за КЕКВ: 

1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ" 

1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 

1. 

Прострочена кредиторська заборгованість на початок звітного року 

  

  

  

1.1. 

з неї:
небюджетна 

  

  

  

2. 

Прострочена кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 

  

  

  

2.1. 

з неї:
небюджетна 

  

  

  

Керівник органу Державного
казначейства України 

_______
(прізвище, підпис) 

Головний бухгалтер 

_______
(прізвище, підпис) 

 

Додаток 12
до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету
(із змінами, внесеними наказом ДКУ
від 14.12.2010 N 482) 

Довідка
про кількість та причини бюджетних правопорушень, скоєних при виконанні державного бюджету

станом на 20__ рік

періодичність: річна

N з/п 

Бюджетні правопорушення при виконанні державного бюджету 

Кількість 

У разі порушення абзацу 5 пункту 49 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 

  

У разі несвоєчасного та неповного подання звітності про виконання державного бюджету 

  

Подання недостовірних звітів та інформації про виконання державного бюджету 

  

У разі порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань 

  

При наявності простроченої дебіторської заборгованості 

  

При наявності простроченої кредиторської заборгованості 

  

З інших причин* 

  

Усього 

  

Примітка. * за умови виникнення бюджетних правопорушень з інших причин, їх необхідно вказати

Керівник органу Державного
казначейства України 

_______
(прізвище, підпис) 

Головний бухгалтер 

_______
(прізвище, підпис) 

 

Додаток 13
до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету
(із змінами, внесеними наказом ДКУ
від 14.12.2010 N 482) 

Довідка
про суми урегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання, відповідно до Закону України від 18.01.2001 N 2237-III та розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2002 року N 186-р

__
(назва органу Державного казначейства України)

станом на 1 січня 20__ року

Періодичність: річна
Одиниці виміру: грн. коп.

Назва позички, що врегульовується 

Коди 

Сума урегулювання, в т. ч. 

Погашено 

Списано реструкту-
ризовану заборгованість у 20__ році 

зменшено 

реструктуризовано 

реструктуризовану заборгованість з початку звітного року, в т. ч. 

усього 

з термінами погашення по роках 

усього 

з термінами погашення по роках 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1994 р. 

02801381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1995 р. 

02801382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1996 р. 

02801383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1997 р. 

02801384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 N 1003 

00263100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 N 220 

00263200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98 N 19531 

00263300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по області 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


1 надається інформація по врегульованій заборгованості за фінансовою допомогою, отриманою грошовими коштами через органи Державного казначейства України

Керівник органу Державного казначейства
України 


(підпис) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 

 

Додаток 14
до Інструкції про порядок складання органами Державного казначейства України форм звітності про виконання державного бюджету
(із змінами, внесеними наказом ДКУ
від 14.12.2010 N 482) 

Довідка
про заборгованість перед державним бюджетом за фінансовою допомогою, наданою за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України на умовах повернення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.97 N 1003, від 26.02.98 N 220 та від 10.12.98 N 1953


(назва органу Державного казначейства України)

станом на 1 січня 20__ року

Періодичність: річна
Одиниці виміру: грн. коп.

Підстава надання 

Коди 

Сума наданої фінансової допомоги 

Повернуто коштів до державного бюджету 

Оформлено протоколів на зменшення заборгованості згідно з ЗУ від 18.01.2001 N 2237 

Списано заборго-
ваність 

Заборгованість станом на 01.01.20__ року 

усього 

у тому числі 

у 20__ році 

з них реструктуризованої заборгованості згідно з ЗУ від 18.01.2001 N 2237 

усього 

у т. ч. прострочена 

10 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.97 N 1003 

00263100 

  

  

  

  

  

  

  

  

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.98 N 220 

00263200 

  

  

  

  

  

  

  

  

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.98 N 1953 

00263300 

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник органу Державного казначейства
України 


(підпис) 

Головний бухгалтер 


(підпис) 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали