ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.06.2012

м. Київ

N 273


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 липня 2012 р. за N 1186/21498

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 48 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) та з метою вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються.

2. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Прохоренка В. П.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

І. В. Соркін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. Шаповал

В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

В. П. Зубрій

Голова Державної
податкової служби України

О. В. Клименко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
26.06.2012 N 273

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 липня 2012 р. за N 1186/21498


Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1.1. В абзаці другому пункту 1.1 слова "виборчим блокам політичних партій" виключити.

1.2. Абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"Відкриття і закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій (далі - партії), кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, місцевих організацій партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови здійснюються в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі цією Інструкцією".

2. У главі 17:

2.1. Абзац перший пункту 17.1 викласти в такій редакції:

"17.1. Банки відкривають за відповідними балансовими рахунками накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України згідно із Законом України "Про вибори Президента України", накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду партії, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - виборчий фонд партії), поточний рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI) та поточні рахунки виборчих фондів місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови згідно із Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

2.2. Пункт 17.2 викласти в такій редакції:

"17.2. Кандидат на пост Президента України відкриває один накопичувальний рахунок власного виборчого фонду в банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку в межах одного територіального виборчого округу.

Партія, кандидати в народні депутати України від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, відкриває один накопичувальний рахунок виборчого фонду партії в банку України в місті Києві та не більше одного поточного рахунку в банку на території одного одномандатного виборчого округу.

Кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі відкриває один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії.

Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидат у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови відкривають один поточний рахунок власного виборчого фонду в банку України, який визначається територіальною виборчою комісією за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії".

2.3. Пункт 17.4 викласти в такій редакції:

"17.4. Банк відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду партії на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);

копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, уключених до виборчого списку партії, засвідченої Центральною виборчою комісією;

копії свідоцтва про реєстрацію партії, виданого Міністерством юстиції України;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію партії;

картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразки підписів не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду партії. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки партії та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Зразки підписів розпорядників накопичувального рахунку засвідчуються в нотаріальному порядку.

Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду партії на підставі таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);

довідки банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії в довільній формі, яка має містити такі основні реквізити: повну назву партії, якій відкрито накопичувальний рахунок; номер накопичувального рахунку; найменування та код банку, у якому відкрито накопичувальний рахунок;

копії свідоцтва про реєстрацію партії, виданого Міністерством юстиції України;

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що підтверджує державну реєстрацію партії;

картки із зразками підписів (додаток 10), яка має містити зразок підпису розпорядника поточного рахунку виборчого фонду партії у відповідному одномандатному виборчому окрузі. У картку із зразками підписів уключаються зразок відбитка печатки партії та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України. Зразок підпису розпорядника поточного рахунку засвідчується в нотаріальному порядку".

2.4. У другому реченні абзацу шостого пункту 17.5 слова "ідентифікаційний код" замінити словами "код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України".

2.5. У пункті 17.6:

абзац перший після слів "Банк відкриває поточний рахунок виборчого фонду" доповнити словами "кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі";

абзац третій викласти в такій редакції:

"копії рішення Центральної виборчої комісії / територіальної виборчої комісії про реєстрацію відповідного кандидата, засвідченої Центральною виборчою комісією / територіальною виборчою комісією".

2.6. Абзац другий пункту 17.8 викласти в такій редакції:

"Порядок формування виборчого фонду партії, кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі та використання його коштів визначається Законом України "Про вибори народних депутатів України" (Закон N 4061-VI).

2.7. Абзац другий пункту 17.9 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Банк закриває рахунки виборчого фонду партії на п'ятнадцятий календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України.

Банк закриває рахунок виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі на третій календарний день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України у відповідному одномандатному виборчому окрузі".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.

3. У тексті Інструкції слова "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" замінити словами "код за ЄДРПОУ".

4. Додатки 7, 8, 9 та 10 до Інструкції викласти в такій редакції:

"Додаток 7
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах


Заява
про відкриття рахунку

Найменування банку _______

Особа, яка відкриває рахунок виборчого фонду, ________
                                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові
_
кандидата / представника кандидата)


 
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків кандидата / представника кандидата

 
  Прошу відкрити рахунок виборчого фонду
                                                                          (накопичувальний, поточний)
кандидата ____
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові кандидата на пост Президента України, кандидата
_
                             в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в
_
                          одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду
___________.
      сільського, селищного, міського голови)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Даю дозвіл на надання виборчій комісії відомостей про операції на цьому рахунку.

Додаткова інформація ______
_

Кандидат / представник кандидата


(підпис, прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

 

_

Відмітки банку

Відкрити рахунок виборчого
фонду дозволяю

Документи на оформлення відкриття
рахунку перевірив
________
(посада і підпис уповноваженої особи, на
яку покладено обов'язок відкривати
рахунки клієнтів)


Керівник
(уповноважена керівником особа)


(підпис)

 

Дата відкриття рахунку
"___" 20__ року

 

 


N балансового рахунку

N особового рахунку

  
  

 


Головний бухгалтер


(підпис)

(інша відповідальна особа, яка
контролює правильність
присвоєння номера рахунку)


 

Додаток 8
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах


Картка
із зразками підписів

Кандидат ________
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові кандидата
_____
                   на пост Президента України, кандидата в народні депутати України в
_____
                             одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в
_____
                  одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
_____
                         кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

  
  


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Відмітка банку

Дозвіл на прийняття зразків підписів

Головний бухгалтер
(інша уповноважена на це особа банку)

___
(підпис)

Місце проживання кандидата
_____
_____
тел. _

Найменування банку ___________
_____

Інші відмітки

Код банку

 


 

 

Місцезнаходження банку _______
_____

 

Прошу вважати обов'язковим(и) під час здійснення операцій за рахунком виборчого фонду
_
нижчезазначений(і) зразок (зразки) підпису(ів)


Розпорядники виборчого фонду

Прізвище, ім'я, по батькові

Зразок підпису

1

 

 

2

 

 


Кандидат

________
(підпис, прізвище, ініціали)

 


_
  Місце для посвідчувального напису нотаріуса за відповідною формою.


 

Додаток 9
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах


Заява
про відкриття рахунку

Найменування банку _______


Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок
__________
               (повна назва партії, місцевої організації партії)
___________

Код за ЄДРПОУ

 Прошу відкрити рахунок виборчого фонду
                                                                 (накопичувальний, поточний)
партії.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Даю дозвіл на надання виборчій комісії відомостей про операції на цьому рахунку.

Додаткова інформація ______
_


Керівник партії / місцевої
організації партії

 

  

(підпис, прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

 

 

М. П. партії / місцевої організації партії

 

 


_

Відмітки банку


Відкрити рахунок виборчого
фонду дозволяю

Документи на оформлення відкриття
рахунку перевірив
________
(посада і підпис уповноваженої особи, на
яку покладено обов'язок відкривати
рахунки клієнтів)


Керівник
(уповноважена керівником особа)


(підпис)

 

Дата відкриття рахунку
"___" 20__ року

 

 


N балансового рахунку

N особового рахунку

  
  

 


Головний бухгалтер


(підпис)

(інша відповідальна особа, яка
контролює правильність
присвоєння номера рахунку)


 

Додаток 10
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах


Картка
із зразками підписів

Повна назва партії, місцевої організації партії
________

Скорочена назва партії, місцевої організації партії
________

Код за ЄДРПОУ

  
  


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Відмітка банку

Дозвіл на прийняття
зразків підписів

Головний бухгалтер
(інша уповноважена на
це особа банку)

___________
(підпис)

Місцезнаходження партії, місцевої організації партії
________
________
тел. ____

Найменування банку __
________

Інші відмітки

Код банку

 


 


 

Місцезнаходження банку __________
________

 


Прошу вважати обов'язковими під час здійснення операцій за ________
                                                                                                                                                                             (накопичувальним,
______ рахунком виборчого фонду партії _
поточним)
нижчезазначені зразки підпису(ів) і відбитка печатки:


Розпорядники виборчого фонду партії

Прізвище, ім'я, по батькові

Зразок підпису

Зразок відбитка печатки

1

 

 

 

2

 

 


Керівник партії / місцевої
організації партії


(підпис, прізвище, ініціали)

М. П. партії / місцевої організації партії

 


_
Місце для посвідчувального напису нотаріуса за відповідною формою".


 

Директор Генерального
департаменту інформаційних
технологій та платіжних систем

Н. Б. Синявська

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали