lign =center>

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

23.12.2010 

м. Київ 

N 686 


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2011 р. за N 103/18841

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженої наказом Міністра оборони України від 11.06.2008 N 260, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.07.2008 за N 638/15329 (із змінами), що додаються.

2. Наказ розіслати до окремої військової частини.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України 

М. Б. Єжель 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України 

А. В. Черкасов 

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України 

Д. Т. Мірошниченко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони України
23.12.2010 N 686

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2011 р. за N 103/18841 


ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

1. Абзац тринадцятий пункту 4.3 розділу IV після слів "а також" доповнити словом "військовослужбовцям,".

2. Пункт 4.9 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.9. У разі якщо законами України та іншими нормативно-правовими актами передбачається збереження посадових окладів за попередньою посадою, про таке збереження зазначається в наказах відповідного командира (начальника) про призначення.".

3. Розділ V доповнити новим пунктом 5.4 такого змісту:

"5.4. Особам рядового, сержантського та старшинського складу, направленим для проходження строкової військової служби у зв'язку з розірванням контракту, із дня розірвання контракту виплачуються посадові оклади військовослужбовців строкової військової служби за займаними посадами та припиняється виплата грошового забезпечення, установленого для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.".

4. В абзаці шостому пункту 9.1 розділу IX слова "особам офіцерського складу" виключити.

5. У пункті 13.8 розділу XIII цифри "13.6" замінити цифрами "13.4".

6. Абзаци дев'ятий та десятий пункту 15.8 розділу XV викласти в такій редакції:

"У разі винесення судом постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, надбавка не виплачується за місяць, у якому така постанова надійшла у військову частину.

Військовослужбовцям, засудженим за вчинення злочину, за місяць, у якому обвинувальний вирок суду набрав законної сили, або за місяць, у якому він надійшов у військову частину, надбавка не виплачується.".

7. Підпункт 16.2.8 пункту 16.2 розділу XVI викласти в такій редакції:

"16.2.8. Лікарям відділень гіпербаричної та гіпобаричної оксигенації, відділень (кабінетів) невідкладної медичної допомоги, лікарям анестезіологам-реаніматологам (у тому числі начальникам, старшим ординаторам та ординаторам цих відділень) військово-медичних клінічних центрів, госпіталів, клінік, лазаретів, поліклінік, медичних батальйонів, медичним сестрам-анестезіологам (старшим медичним сестрам-анестезіологам) хірургічних відділень та відділень (кабінетів) невідкладної медичної допомоги клінік військово-медичних клінічних центрів, госпіталів, лазаретів і поліклінік, що утримуються на самостійних штатах, фельдшерам, медичним сестрам незалежно від назви посад і молодшим медичним сестрам по догляду за хворими відділень (палат, груп) анестезіології-реанімації та інтенсивної терапії.".

8. Пункт 17.1 розділу XVII викласти в такій редакції:

"17.1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім військовослужбовців розвідувального органу Міністерства оборони України), які володіють іноземною мовою на рівні, не нижчому стандартизованого мовленнєвого рівня (далі - СМР) "функціональний", та займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови, виплачується надбавка за знання та використання іноземної мови у відсотках посадового окладу в таких розмірах на місяць:

однієї європейської мови - 10 відсотків;

однієї східної мови, угро-фінської або африканської мови - 15 відсотків;

двох і більше мов - 25 відсотків.

Виплата надбавки здійснюється за умови призначення військовослужбовця на посаду, що віднесена до переліку посад військовослужбовців, служба на яких передбачає знання іноземних мов на рівні, не нижчому СМР "функціональний" (далі - перелік посад).

Порядок складання переліків посад, пов'язаних з необхідністю знання та використання іноземної мови, їх затвердження та уточнення визначаються Міністром оборони України.".

9. Пункт 17.2 розділу XVII викласти в такій редакції:

"17.2. Документи, що підтверджують володіння військовослужбовцем іноземною мовою, уважаються дійсними для призначення і виплати надбавки, якщо в них рівень володіння іноземною мовою визначено у формі СМР за чотирма складовими (аудіювання, говоріння, читання, письмо) відповідно до СМР Міністерства оборони України або до мовного стандарту НАТО "СТАНАГ 6001".

Показники СМР, що зазначені в документах про рівень володіння військовослужбовцем іноземною мовою, повинні відповідати рівню знання іноземної мови, установленому для посади переліком посад.".

10. Абзац четвертий пункту 17.3 розділу XVII викласти в такій редакції:

"які склали іспити (мовне тестування) з рівнем володіння іноземною мовою (підтвердили рівень володіння іноземною мовою) не нижчим СМР, ніж "функціональний", - із дня видання наказу відповідного командира (начальника) про результати складання іспиту.".

11. Пункт 27.8 розділу XXVII доповнити підпунктом 27.8.4 такого змісту:

"27.8.4. Розміщення управління з'єднання кораблів або окремих підрозділів (військовослужбовців) цього управління в берегових приміщеннях.".

12. Підпункт 27.10.4 пункту 27.10 розділу XXVII викласти в такій редакції:

"27.10.4. Переведення управління з'єднання кораблів або окремих підрозділів (військовослужбовців) цього управління з кораблів, що перебувають у кампанії, на кораблі, що не перебувають у кампанії, на рейдові судна, до берегових військових частин або берегових приміщень.".

13. Розділ XXXI викласти в такій редакції:

"XXXI. Преміювання військовослужбовців

31.1. Командири (начальники) військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України мають право преміювати осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за їх особистий внесок у загальні результати служби.

Командир військової частини має право позбавляти військовослужбовців премії повністю або частково.

Преміювання здійснюється згідно з інструкцією про преміювання військовослужбовців, яка розробляється у військових частинах виходячи зі специфіки та особливостей виконання завдань конкретної військової частини і затверджується вищим командуванням. Конкретні показники позбавлення військовослужбовців премії повністю або частково встановлюються в межах випадків, передбачених пунктом 31.5 цієї Інструкції.

31.2. Розміри премії, але не менше 10 відсотків посадових окладів, установлюються за рішенням Міністра оборони України виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України, та особливостей проходження служби.

Для визначення розміру премії враховуються:

норми грошового забезпечення відповідно до законодавства;

спискова чисельність військовослужбовців.

Орієнтовна спискова чисельність військовослужбовців у розрізі бюджетних програм та категорій особового складу визначається Генеральним штабом Збройних Сил України за станом на початок року та за кожен місяць року та доводиться до відома Департаменту фінансів Міністерства оборони України протягом тижня після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік.

Протягом року залежно від виконання кошторису Міністерства оборони України за фондом грошового забезпечення та інших чинників, які впливають на фонд грошового забезпечення, розмір премії може бути переглянутий як у бік зменшення, так і збільшення.

31.3. Преміювання здійснюється в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого для військової частини в кошторисі.

31.4. Виплата премії військовослужбовцям здійснюється щомісяця за попередній місяць під час виплати грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу командира військової частини (командирам військових частин - наказу вищих командирів /начальників/), який видається до 5 числа місяця, наступного за місяцем преміювання.

31.5. Командир військової частини має право позбавляти військовослужбовців премії повністю або частково тільки за:

порушення статутних правил несення служби у варті, добовому наряді, під час патрулювання та бойового чергування;

особисті незадовільні показники в командирській, бойовій та мобілізаційній підготовці, невиконання індивідуальних планів роботи науковим, науково-педагогічним (педагогічним) складом, ад'юнктами, докторантами;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці;

систематичне порушення термінів виконання письмових наказів, розпоряджень та доручень;

систематичне запізнення на службу без поважних причин (більше трьох разів на місяць).

31.6. Командир військової частини позбавляє військовослужбовців премії повністю:

за невихід на службу без поважних причин;

за вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп'яніння);

за порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров'ю військовослужбовців або інших осіб;

у разі накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження військового звання на один ступінь, позбавлення військового звання (за місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому у військову частину надійшло повідомлення про накладання дисциплінарного стягнення вищим командиром /начальником/);

у разі винесення судом постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного діяння (за місяць, у якому винесена така постанова, або за місяць, у якому вона надійшла у військову частину).

31.7. Військовослужбовці не преміюються за той розрахунковий місяць, у якому вони допустили порушення чи проступок (за винятком випадків, передбачених абзацами п'ятим - шостим пункту 31.6 цієї Інструкції).

Рішення про виплату премії, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі оформлюється наказом командира військової частини на підставі поданих за командою в кінці місяця клопотань безпосередніх командирів (начальників) про виплату (позбавлення повністю або частково) премії підлеглим військовослужбовцям. У рапортах з клопотанням про позбавлення премії (повністю або частково) зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього.

Забороняється позбавляти премії військовослужбовців протягом кількох місяців за одне допущене порушення.

Військовослужбовцям, безпосередньо підпорядкованим командиру військової частини, у разі позбавлення їх премії повністю або частково конкретні причини, які стали підставою для цього, обов'язково доводяться до їх відома командиром військової частини під час особистої співбесіди.

31.8. Премія військовослужбовцям виплачується з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, і до дня звільнення від виконання обов'язків за посадами, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов'язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних командирів (начальників). Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що навчаються у військових навчальних закладах, премія виплачується із дня зарахування на навчання до дня його закінчення, а також за час перебування у відпустці, що надається після закінчення військового навчального закладу.

31.9. Військовослужбовцям, які проходять військову службу на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, в організаціях Збройних Сил України, що перебувають на самостійному балансі, та які утримуються за рахунок господарської діяльності цих підприємств (організацій), виплата премії здійснюється відповідно до колективного договору (положення про преміювання) цих підприємств та організацій.

31.10. Премія не виплачується військовослужбовцям:

які звільняються з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем (з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення);

направленим за кордон для виконання обов'язків у складі миротворчих контингентів і миротворчого персоналу, - за весь період перебування за кордоном, якщо інший порядок виплати не передбачений законодавством України;

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов'язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, чи злочинів (командиру та іншим посадовим особам, які не вживали заходів для запобігання аваріям, подіям і злочинам).

31.11. Військовослужбовцям, які тимчасово вибувають з військової частини зі збереженням посад за місцем служби, премія виплачується в порядку, установленому пунктом 34.1 цієї Інструкції.".

14. В абзаці другому пункту 32.4 розділу XXXII та пункті 33.7 розділу XXXIII слова "Військовослужбовцям-жінкам" замінити словом "Військовослужбовцям".

15. Пункт 32.8 розділу XXXII після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Військовослужбовцям, які на день виникнення права на винагороду перебувають у відпустці, на лікуванні, у відрядженні (у тому числі за кордоном), а також тим, які перебувають за кордоном у складі миротворчих контингентів і миротворчого персоналу, винагорода виплачується після повернення до військової частини виходячи з розмірів окладів за військовими званнями та посадових окладів за останньою штатною посадою, які діяли на день виникнення права на винагороду.".

16. У назві розділу XXXIV слова "додаткових видів" виключити.

17. Розділ XXXIV доповнити пунктом 34.4 такого змісту:

"34.4. Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця служби на строк понад 10 діб, незалежно від причини залишення виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення. Про призупинення та поновлення виплати грошового забезпечення оголошується наказом командира військової частини.".

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки директора
Адміністративного департаменту
Міністерства оборони України
 

В. О. Говор 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали