Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

30.10.2019

м. Київ

N 1726

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 січня 2020 р. за N 7/34290

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

Відповідно до статей 11, 13 та 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", статей 7, 70, 71, 73, 74 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статей 1646 - 1648, 2129, 21211, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08 лютого 2012 року N 115, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за N 313/20626 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 09 листопада 2017 року N 2127 (Рішення N 2127)), що додаються.

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв'язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Фещук У.

 

Перший заступник голови

О. Герасим'юк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
30 жовтня 2019 року N 1726

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 січня 2020 р. за N 7/34290

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

1. Заголовок Інструкції після слова "послуги" доповнити словами ", оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення".

2. Пункт 1 розділу I після слів "(далі - Національна рада)" доповнити словами ", а також порядок складання та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення".

3. У пункті 17 розділу III:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"ознайомлюють керівника ліцензіата або його уповноваженого представника з актом перевірки та/або протоколом (протоколами) в строки, передбачені цією Інструкцією.";

абзац сьомий після слів "під час перевірки" доповнити словами "та/або складання протоколу (протоколів)".

4. У розділі IV:

1) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо під час перевірки було зафіксовано порушення, відповідальність за яке передбачена статтями 1646, 1647, 1648, 2129, 21211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, додатково складається протокол про адміністративне правопорушення (додаток 3).";

2) після пункту 2 доповнити новими пунктами 3, 4 такого змісту:

"3. Для складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважені особи Національної ради мають встановити винність особи у вчиненні правопорушення та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Під час встановлення винності особи можливе витребування документів у ліцензіата щодо покладення ним певного обов'язку на таку особу.

Протокол про адміністративне правопорушення складається впродовж двадцяти чотирьох годин після надання ліцензіатом документів, що підтверджують факт покладення певних обов'язків на працівника. У разі відсутності таких документів або відмови надати такі документи протокол про адміністративне правопорушення складається на керівника телерадіоорганізації в останній день проведення перевірки.

4. Протокол про адміністративне правопорушення (у разі його оформлення) складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 5 - 9.

5. Доповнити Інструкцію після розділу IV новими розділами V, VI такого змісту:

"V. Порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення

1. Протоколи про адміністративні правопорушення за порушення, передбачені статтями 1646, 1647, 1648, 2129, 21211 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), складають уповноважені особи (уповноважена особа) Національної ради за результатами перевірки, проведеної цими уповноваженими особами (цією уповноваженою особою).

2. Факти вчинення адміністративних правопорушень відображаються у відповідному акті перевірки ліцензіатів у сфері телебачення і радіомовлення.

3. Якщо адміністративне правопорушення вчинено кількома особами, протокол складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень, протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

4. Протокол складається українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після підписання протоколу особою, щодо якої його складено.

5. Під час викладення обставин правопорушення у протоколі зазначаються місце й час його вчинення, суть правопорушення, нормативний акт та інші відомості, що мають значення для правильного вирішення справи, відповідно до статті 256 КУпАП.

6. Уповноважена особа Національної ради зобов'язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол, з її правами й обов'язками, про що у протоколі робиться відмітка. У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, поставити підпис, про це у протоколі робиться відповідний запис, який засвідчується підписом уповноваженої особи Національної ради.

7. Особі, щодо якої складається протокол, пропонується надати письмове пояснення та зауваження по суті вчиненого правопорушення, що вноситься до протоколу. Пояснення та зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, про що у цьому протоколі робиться запис.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення уповноважена особа Національної ради вносить до протоколу відповідний запис, що засвідчується її підписом.

8. Протокол підписують уповноважена особа Національної ради та особа, щодо якої його складено.

У разі відмови особи, щодо якої складено протокол, від підписання протоколу уповноважена особа Національної ради робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом.

Особа, щодо якої складено протокол, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви відмови від підписання протоколу.

9. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, щодо якої його було складено.

10. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень.

11. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень, подаються на чергове засідання Національної ради протягом десяти робочих днів з дня складання протоколу.

За результатами розгляду Національна рада приймає рішення про направлення протоколу до суду або відповідних органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. До протоколу додаються інші матеріали справи, наявні в Національній раді, що підтверджують факти вчинення адміністративних правопорушень.

VI. Порядок оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення

1. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення забезпечують уповноважені особи Національної ради, які складають протоколи.

2. Протокол про адміністративне правопорушення реєструється у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 4), сторінки якого мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою Національної ради. У зазначеному журналі проставляється також відмітка про вручення другого примірника протоколу.

3. Облік протоколів проводиться в межах кожного календарного року окремо.

4. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством.".

У зв'язку з цим розділ V вважати розділом VII.

6. У розділі VII:

у пункті 3 слова "планової/" та "виїзної/" виключити.

7. У додатках до Інструкції:

1) абзац перший додатка 1 після слова "мали" доповнити словом "(мала)";

2) у додатку 2:

після слова "провели" доповнити словом "(провела)";

після слів "Перевірку здійснили" доповнити словом "(здійснила)".

8. Доповнити Інструкцію новими додатками 3, 4 що додаються.

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
(пункт 2 розділу IV)

  

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення
N _________

"__" 20__ року

________
(місце складання протоколу)

Ми (Я), уповноважені особи (уповноважена особа) Національної ради
_
_
_,
                                                                       (посади, прізвища, власні імена)

керуючись статтями 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склали (склала) цей протокол про те, що
_
_
_
_
_
_
                       (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність
                                                                                       за таке правопорушення)

Свідки правопорушення (за наявності):
_
_

Потерпілий(і) (за наявності):
_
_

Відомості про особу, щодо якої складено протокол:
прізвище, ім'я, по батькові __
дата, місце народження ____
_
місце проживання, номер телефону ______
_
_
місце роботи, посада _______
_
_
документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий)
_
_
_
_
                             (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис ______

Запис про відмову особи, щодо якої складено цей протокол, від проставлення підпису про обізнаність із зазначеними нормами Конституції України та Кодексу України про адміністративні правопорушення __________
_

Підпис уповноваженої особи ______

Пояснення особи, щодо якої складено протокол (можуть бути додані):
_
_
_
До протоколу додаються: ___
_

Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, про отримання примірника протоколу _

Запис про відмову особи, щодо якої складено цей протокол, від його підписання
_

Підпис уповноваженої особи

______

Підписи свідків (за наявності):

1. ______

 

2. ______


Протокол подається на розгляд до _______
_

Уповноважені особи (уповноважена особа)
Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення:

 
 
________
(підпис)             (власне ім'я, прізвище)

 

________
(підпис)             (власне ім'я, прізвище)


 

Додаток 4
до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
(пункт 2 розділу VI)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

N з/п

Номер і дата складання протоколу

Дата й місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

прізвище, ім'я, по батькові

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

Посади, прізвища, власні імена уповноважених осіб Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які склали протокол

Дата вручення другого примірника протоколу

Примітки

7

8

9
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали