Додаткова копія: Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2017

м. Київ

N 77

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2017 р. за N 409/30277

Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

Відповідно до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17 липня 2006 року N 619, з метою вдосконалення порядку застосування його окремих норм

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 березня 2012 року N 75 (Наказ N 75), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2012 року за N 592/20905 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню кадрів та Юридичному управлінню Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Голови Служби

І. Разінков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої розвідки України
03 березня 2017 року N 77

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2017 р. за N 409/30277

Зміни
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України (Наказ N 75)

1. У розділі I:

1) в абзаці першому, в першому та другому реченнях пункту 1.3 слова "присвоєння чергового військового звання (пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні)" замінити словами "присвоєння чергового військового звання у порядку заохочення, пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні";

2) у пункті 1.4:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Питання залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік розглядається один раз на рік.";

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім - восьмим такого змісту:

"Управління кадрів складає та до 01 вересня поточного року надсилає до структурних підрозділів списки військовослужбовців, які наступного року досягають граничного віку перебування на військовій службі (додаток 5 до цієї Інструкції).

Керівники структурних підрозділів доводять відповідну інформацію до військовослужбовців, зазначених у списках, та з'ясовують їх бажання щодо подальшого проходження військової служби.

Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді та виявили бажання бути залишеними на військовій службі понад граничний вік у межах строків, визначених пунктом 7 Положення, до 10 вересня поточного року у порядку підлеглості подають про це рапорти, які після розгляду керівниками структурних підрозділів з відповідними пропозиціями (клопотаннями, одночасно внесеними до списків) разом зі списками повертаються до Управління кадрів до 01 жовтня поточного року.

На підставі отриманих рапортів військовослужбовці в установленому порядку направляються та до 20 листопада поточного року проходять медичний огляд військово-лікарською комісією з метою визначення ступеня придатності до військової служби.

Після отримання довідки військово-лікарської комісії про результати проходження медичного огляду співробітник Управління кадрів повідомляє начальника, у підпорядкуванні якого військовослужбовець проходить військову службу, про що робить відмітку на звороті довідки із зазначенням відповідного начальника, якого повідомлено, дати повідомлення та долучає довідку до рапорту військовослужбовця.

Військовослужбовці, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, включаються до списків військовослужбовців, залишених на військовій службі понад граничний вік (додаток 18 до цієї Інструкції), які складаються Управлінням кадрів у грудні поточного року та доповідаються керівництву СЗРУ.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим.

2. Пункт 3.1 розділу III викласти в такій редакції:

"3.1. Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, які займають відповідні штатні посади, здійснюється на підставі списків військовослужбовців до присвоєння чергових військових звань (додаток 19 до цієї Інструкції).".

3. Доповнити розділ IV новим пунктом 4.6 такого змісту:

"4.6. Призначення на нижчі посади військовослужбовців, до яких застосовано дисциплінарне стягнення - попередження про неповну службову відповідність і які протягом року не виправили своєї поведінки зразковим виконанням військового обов'язку і стягнення не відіграло своєї ролі, стосовно яких не прийняті рішення про звільнення з військової служби, здійснюються на підставі мотивованих рапортів за ініціативою керівників підрозділів, де вони проходять військову службу, або керівників, у розпорядженні яких вони перебувають. Керівники цих підрозділів у місячний строк після закінчення року від дня застосування до військовослужбовців дисциплінарного стягнення - попередження про неповну службову відповідність подають мотивовані рапорти з пропозиціями щодо переміщення військовослужбовців на нижчі посади начальникам, зазначеним у пункті 42 Положення, якими здійснюються призначення з пониженням у посаді в порядку дисциплінарного стягнення. На підставі рішень зазначених начальників оформлюються подання до призначення на посаду з урахуванням вимог пункту 1.3 розділу I цієї Інструкції.".

У зв'язку з цим пункти 4.6 - 4.8 вважати відповідно пунктами 4.7 - 4.9.

4. У розділі VII:

1) абзац третій пункту 7.1 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

2) абзац перший пункту 7.2 викласти в такій редакції:

"7.2. Перед підготовкою подання до звільнення військовослужбовців з військової служби документи (рапорти та аркуші співбесід) щодо їх звільнення з військової служби подаються начальникам, яким надано право звільнення відповідних категорій військовослужбовців з військової служби.";

3) абзац п'ятий пункту 7.3 доповнити словами ", а з особами офіцерського складу, які проходять військову службу у підрозділах 7, 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру, - безпосередніми (прямими) начальниками, начальниками цих служб або їх заступниками;";

4) пункт 7.5 доповнити новими абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:

"мотивованих рапортів з рішенням начальників, зазначених у пункті 7.1 розділу VII цієї Інструкції, щодо звільнення з військової служби військовослужбовців, до яких застосовано дисциплінарне стягнення - попередження про неповну службову відповідність - і які протягом року не виправили своєї поведінки зразковим виконанням військового обов'язку і стягнення не відіграло своєї ролі, стосовно яких не прийняті рішення про переміщення на нижчі посади;

повідомлення режимно-секретного органу СЗРУ щодо військовослужбовців, яким скасовано допуск до державної таємниці, якщо виконання покладених на військовослужбовців обов'язків вимагає доступу до державної таємниці.".

5. У додатках:

1) додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;

2) у додатку 4:

у назві слова "присвоєння чергового військового звання (пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні)" замінити словами "присвоєння чергового військового звання у порядку заохочення, пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні";

у пункті 3:

абзац другий після слів "чергового військового звання" доповнити словами "у порядку заохочення, поновлення у військовому званні";

абзац третій викласти у такій редакції:

"У поданні до присвоєння чергового військового звання у порядку заохочення зазначається також, за які конкретні заслуги або показники в роботі військовослужбовець подається до присвоєння звання, чи присвоювалося раніше військове звання в такому порядку і яке.";

3) додаток 5 викласти у новій редакції, що додається;

4) пункт 2 додатка 6 викласти у такій редакції:

"2. Начальник ФЕУ: _______

начальник 1 відділу бухгалтерської служби

начальник 2 відділу бухгалтерської служби

начальник бухгалтерської служби ________

начальник 1 служби ________

начальник 2 служби ________

начальник 3 відділу ________

начальник 4 групи ________";

5) пункт 2 додатка 8 викласти у такій редакції:

"2. Начальник фінансового підрозділу Інституту СЗРУ __

Начальник 2 відділу бухгалтерської служби ФЕУ (за потреби) ________";

6) у додатку 9:

після слів "в межах СЗР України" доповнити словами "зокрема до іншого структурного підрозділу, підрозділу регіонального дислокування, 7, 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру";

доповнити додаток новим пунктом 13 такого змісту:

"13. Начальник 2 відділу бухгалтерської служби ФЕУ ___";

7) у додатку 15 в абзаці третьому Пояснень до плану звільнення військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі в наступному році, слова "структурного підрозділу СЗРУ" замінити словами "Управління кадрів";

8) доповнити Інструкцію новими додатками 18, 19, що додаються.

 

Начальник Управління кадрів
Служби зовнішньої розвідки України

Г. Гарбар

 

Додаток 1
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

ПОДАННЯ

до __________
                     (присвоєння чергового військового звання у порядку заохочення, пониження у військовому званні,
                                                          позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні)
_
                                                       (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер,
_
                                                                    займана посада та з якого часу, штатна категорія)
_
Подається до _
                                   (присвоєння чергового військового звання у порядку заохочення, пониження у військовому званні,
_
                  позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні, найменування військового звання)
_

Дата народження __________

Військове звання присвоєно _
                                                                                                                             (коли, яким наказом)

Освіта: а) цивільна _________

             б) військова (спеціальна) _________

На військовій службі з ______
_

Висновок за останньою атестацією за 20__ р. __________
_
_

ПІДСТАВИ ДО ПОДАННЯ

Начальник ___
                                                                                     (посада, військове звання, підпис, прізвище)

____.____.20__

ВИСНОВКИ ПРЯМИХ НАЧАЛЬНИКІВ

_
                                                                             (посада, військове звання, підпис, прізвище)

____.____.20__

_
                                                                            (посада, військове звання, підпис, прізвище)

____.____.20__

РІШЕННЯ ЗА ПОДАННЯМ

_
_
_

 

Додаток 5
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

(зразок)

ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ

СПИСОК
військовослужбовців, які наступного (___________) року досягають граничного віку перебування на військовій службі

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, займана посада

Дата народження

Вислуга років на 01.01.2020__: календарна, пільгова, навчання у вищому навчальному закладі, страховий стаж, загальна

На який строк був залишений на службі понад граничний вік (номер та дата рішення)

На який строк може бути залишений на службі понад граничний вік

Примітки

Пропозиції (клопотання) керівника структурного підрозділу, його підпис та дата

1

2

3

4

5

6

7

8

Особи офіцерського складу

Вищі офіцери

1

Генерал-майор БОЙКО Михайло Гнатович, директор 2 департаменту

25.05.57

Календ. -
23 р. 03 м. 14 д.
пільг. -
00 р. 07 м. 05 д.
навч. -
02 р. 06 м. 00 д.
заг. -
26 р. 04 м. 19 д.

 

До травня 2022 року

Доктор технічних наук

Залишити на військовій службі на 5 років до травня 2022 року

____
(підпис керівника)
____
(ініціали, прізвище)
____
(дата)

Старші офіцери у званні полковника

2

Полковник КАЧУР Сергій Іванович, заступник начальника 1 управління 4 департаменту

22.04.65

Календ. -
29 р. 04 м. 19 д.
заг. -
29 р. 04 м. 19 д.

До квітня 2018 року (N 4/1-1344 від 30.12.2009)

До квітня 2025 року

Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня

Залишити до закінчення строку, на який було залишено на службі, - до квітня 2018 року

____
(підпис керівника)
____
(ініціали, прізвище)
____
(дата)

Старші офіцери у званнях підполковника, майора

3

Майор юстиції ІВАНОВ Петро Семенович, начальник відділу Юридичного управління

11.03.66

Календ. -
30 р. 01 м. 05 д.
навч. -
02 р. 04 м. 10 д.
заг. -
32 р. 05 м. 15 д.

До березня 2021 року (N 4/1-1344 від 30.12.2009)

До березня 2021 року

Заслужений юрист України

Включити до плану звільнення з військової служби у березні 2017 року

____
(підпис керівника)
____
(ініціали, прізвище)
____
(дата)

Молодші офіцери

4

Капітан КОВАЛЕНКО Геннадій Опанасович, головний спеціаліст 8 служби 1 управління 3 департаменту

15.06.72

Календ. -
26 р. 01 м. 05 д.
пільг. -
01 р. 04 м. 10 д.
заг. -
27 р. 05 м. 15 д.

 

До червня 2022 року

 

Включити до плану звільнення з військової служби у червні 2017 року

____
(підпис керівника)
____
(ініціали, прізвище)
____
(дата)

Особи сержантського і старшинського складу

5

Прапорщик ПЕТРЕНКО Іван Васильович, комендант 1 відділу 2 служби 4 управління

19.09.72

Календ. -
27 р. 04 м. 19 д.
заг. -
27 р. 04 м. 19 д.

 

До вересня 2022 року

 

Залишити на військовій службі на чотири роки до вересня 2021 року

____
(підпис керівника)
____
(ініціали, прізвище)
____
(дата)

Начальник Управління кадрів

_
(військове звання, підпис, прізвище)

____.____.20__

Пояснення
до списку військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі

Список складається за такими розділами: вищі офіцери; старші офіцери у званні полковника; старші офіцери у званнях підполковника, майора; молодші офіцери; особи сержантського і старшинського складу, прізвища у кожному розділі зазначаються в алфавітному порядку.

Обчислення вислуги років (графа 4) здійснюється кадровим підрозділом, а у разі потреби - із залученням фінансового підрозділу без складання розрахунку вислуги років. Вислуга років обчислюється станом на 01 січня наступного року.

У графі 5 зазначається строк, на який військовослужбовець був залишений на службі понад граничний вік (дата та номер рішення).

Строк, на який військовослужбовець може бути залишений на службі (графа 6), зазначається у межах строку, визначеного пунктом 7 Положення.

У графі 7 зазначаються державні нагороди, наукові ступені, вчені звання військовослужбовця, а також інші відомості, що особливо характеризують його професійну підготовку та заслуги.

До графи 8 керівником відповідного структурного підрозділу власноруч вноситься клопотання про залишення військовослужбовця на військовій службі понад граничний вік із зазначенням строку, на який пропонується залишити військовослужбовця на службі (в роках, починаючи з місяця народження військовослужбовця чи до закінчення строку, на який його було залишено на службі), або про включення його до плану звільнення із зазначенням місяця звільнення з проставлянням підпису та дати.

 

Додаток 18
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

(зразок)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_
                                          (посада)
_
                 (військове звання, підпис, прізвище)

____.____.20__

СПИСОК
військовослужбовців, залишених на військовій службі понад граничний вік

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, займана посада

Дата народження

Вислуга років на 01.01.2017: календарна, пільгова, навчання у ВНЗ, страховий стаж, загальна

Ступінь придатності до військової служби (номер і дата довідки ВЛК)

На який строк пропонується залишити на військовій службі

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Вищі офіцери

1

Генерал-майор БОЙКО Михайло Гнатович, директор 2 департаменту

25.05.57

Календ. -
23 р. 03 м. 14 д.
пільг. - 00 р. 07 м. 05 д.
навч. - 02 р. 06 м. 00 д.
заг. - 26 р. 04 м. 19 д.

Придатний до військової служби (N 493 від 15.10.2016)

До травня 2022 року

Доктор технічних наук

Старші офіцери у званні полковника

2

Полковник КУЛИК Сергій Іванович, заступник начальника 2 управління 5 департаменту

22.04.65

Календ. -
29 р. 04 м. 19 д.
заг. - 29 р. 04 м. 19 д.

Придатний до військової служби (N 498 від 15.10.2016)

До серпня 2021 року

Нагороджений орденом "За заслуги" III та II ступенів

Старші офіцери у званнях підполковника, майора

3

Підполковник ГУЛЕНКО Олександр Станіславович, старший консультант - аналітик 1 відділу 1 служби 1 управління 6 департаменту

31.07.67

Календ. -
21 р. 02 м. 00 д.
страх. стаж -
05 р. 10 м. 06 д.
заг. - 27 р. 00 м. 06 д.

Придатний до військової служби (N 543 від 16.11.2016)

До липня 2022 року

Лауреат державної премії України 2015 року в галузі науки і техніки

Молодші офіцери

4

Капітан СИДОРЕНКО Сергій Іванович, консультант 1 відділу 1 управління

11.08.72

Календ. -
21 р. 02 м. 00 д.
страх. стаж -
05 р. 10 м. 06 д.
заг. - 27 р. 00 м. 06 д.

Придатний до військової служби (N 548 від 17.11.2016)

До серпня 2022 року

 

Сержантський і старшинський склад

5

Прапорщик ПЕТРЕНКО Іван Васильович, комендант 1 відділу 2 служби 4 управління

19.09.72

Календ. -
27 р. 04 м. 19 д.
заг. - 27 р. 04 м. 19 д.

Придатний до військової служби (N 554 від 19.11.2016)

До вересня 2021 року

 

Начальник Управління кадрів

_
(військове звання, підпис, прізвище)

____.____.20__

Пояснення
до списку військовослужбовців, залишених на військовій службі понад граничний вік

Список складається за такими розділами: вищі офіцери; старші офіцери у званні полковника; старші офіцери у званнях підполковника, майора; молодші офіцери; сержантський і старшинський склад, прізвища у кожному розділі зазначаються в алфавітному порядку.

Обчислення вислуги років (графа 4) здійснюється кадровим підрозділом, а у разі потреби - із залученням фінансового підрозділу без складання розрахунку вислуги років. Вислуга років обчислюється станом на 01 січня наступного року.

У графі 5 зазначається ступінь придатності військовослужбовця до військової служби згідно з довідкою військово-лікарської комісії.

Строк (у межах строку, визначеного пунктом 7 Положення), на який військовослужбовця пропонується залишити на службі (графа 6), визначається з урахуванням рівня його професійної підготовки, досвіду практичної роботи, стану здоров'я, працездатності, атестації, а також можливості та необхідності використання на займаній або іншій посаді.

У графі 7 зазначаються державні нагороди, наукові ступені, вчені звання військовослужбовця, а також інші відомості, що особливо характеризують його професійну підготовку та заслуги.

 

Додаток 19
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

(зразок)

СПИСОК
військовослужбовців до присвоєння чергових військових звань

N з/п

Військове звання, дата та номер наказу про присвоєне військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер (за наявності), дата народження

Займана посада та з якого часу, військове звання за штатом

Чергове військове звання

Примітка

1

2

3

4

5

6

1

Старший лейтенант,
15.06.2014 N 147-ос

ЗОЗУЛЯ Богдан Юрійович (Я-000110), 15.05.75

Спеціаліст 1 відділу 2 служби 3 управління з 12.08.2014,
капітан

Капітан

 

2

Прапорщик,
15.06.2014 N 147-ос

ГУРЕНКО Роман Іванович, 11.09.84

Старший технік 3 відділу 1 служби 5 управління з 12.08.2012,
старший прапорщик

Старший прапорщик

 

Начальник ___
                                                                                        (найменування облікового підрозділу)
_
                                                                                (військове звання, підпис, прізвище)

____.____.20__

Начальник ___
                                              (найменування підрозділу, що здійснює організацію та проведення виховної роботи)
_
                                                                                 (військове звання, підпис, прізвище)

____.____.20__

Начальник ___
                                                                   (найменування підрозділу, що здійснює кадрове забезпечення)
_
                                                                               (військове звання, підпис, прізвище)

____.____.20__

ЗГОДЕН

Начальник Управління кадрів
_
                                                                                    (військове звання, підпис, прізвище)

____.____.20__

Пояснення
до списку військовослужбовців до присвоєння чергових військових звань

Список складається щомісяця за військовими званнями, до присвоєння яких подаються військовослужбовці, від вищого військового звання до нижчого в алфавітному порядку співробітником облікового підрозділу Управління кадрів, підписується його начальником та передається для опрацювання до підрозділу Управління кадрів, що здійснює організацію та проведення виховної роботи в СЗРУ.

За два тижні до підготовки проекту відповідного наказу список передається для опрацювання до підрозділу Управління кадрів, що здійснює кадрове забезпечення, підписується його начальником та доповідається начальнику Управління кадрів.

Щодо осіб сержантського і старшинського складу, які займають відповідні штатні посади у підрозділах, начальникам яких Головою Служби зовнішньої розвідки України надано право прийняття на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, список складається співробітником відповідного кадрового підрозділу та доповідається його начальнику.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали