Додаткова копія: Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.02.2017

м. Київ

N 133

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 березня 2017 р. за N 347/30215

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України

Відповідно до статей 259 - 261 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог чинного законодавства України, а також удосконалення процедури оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 серпня 2013 року N 825 (Наказ N 825), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за N 1654/24186, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної міграційної служби України Соколюка М. Ю.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
17 лютого 2017 року N 133

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 березня 2017 р. за N 347/30215

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України (Наказ N 825)

1. У розділі I:

1) у пункті 1.2 слово "матеріалів" замінити словом "справ", а слово "протоколи" замінити словами "протоколи про адміністративне правопорушення, протоколи про адміністративне затримання";

2) перше речення пункту 1.4 викласти в такій редакції: "1.4. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол про правопорушення), протокол про адміністративне затримання (далі - протокол про затримання) складаються на кожну особу окремо.".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.1. Складати протоколи про правопорушення та протоколи про затримання, а також у передбачених законодавством випадках доставляти осіб, які порушили правила перебування в Україні та транзитного проїзду через її територію, у приміщення ДМС, її територіальних органів і територіальних підрозділів, до поліції, до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, мають право уповноважені посадові особи головних управлінь (управлінь) ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь (відділів, секторів) міграційної служби у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення, які є державними службовцями (далі - уповноважені посадові особи).";

абзац другий після слів "передбачених статтями" доповнити цифрами "185-3";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Протоколи про правопорушення не складаються у випадках, передбачених статтею 258 КУпАП.";

2) пункт 2.2 викласти у такій редакції:

"2.2. Протокол про правопорушення складається на бланку, який містить серію та номер, наскрізну нумерацію в межах відповідного органу ДМС, у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності; викладається державною мовою; заповнюється розбірливим почерком або за допомогою друкованих засобів.

Після заповнення за допомогою друкованих засобів протокол про правопорушення надається уповноваженою посадовою особою, яка його заповнювала, особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, для перевірки правильності внесених до нього відомостей. У разі виявлення у протоколі про правопорушення помилок уповноважена посадова особа, яка його заповнювала, вносить до нього відповідні виправлення.

Після перевірки внесених до протоколу про правопорушення відомостей особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, підтверджує правильність таких відомостей власним підписом.";

3) пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. У разі відсутності в особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, паспортного або іншого документа, що посвідчує особу, у відповідній графі вказуються відомості, отримані з Єдиного державного демографічного реєстру або з обліків ДМС.

Якщо за вказаними обліками інформація про особу відсутня, такі відомості зазначаються зі слів особи в протоколі про правопорушення, а також у довідці про особу (додаток 2), яка оформляється та долучається до матеріалів справи.";

4) пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. У разі коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не володіє мовою, якою ведеться провадження, протокол про правопорушення складається за участю перекладача.";

5) пункт 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. Уповноважені посадові особи можуть здійснити адміністративне затримання на підставах та на строки, передбачені статтями 260 та 263 КУпАП, про що складається протокол про адміністративне затримання (додаток 3).";

6) доповнити розділ новими пунктами 2.11 - 2.17 такого змісту:

"2.11. Протокол про затримання складається на бланку, який містить серію та номер, наскрізну нумерацію в межах відповідного органу ДМС; викладається державною мовою; заповнюється розбірливим почерком або за допомогою друкованих засобів.

Після заповнення за допомогою друкованих засобів протокол про затримання надається уповноваженою посадовою особою, яка його заповнювала, затриманій особі для перевірки правильності внесених до нього відомостей. У разі виявлення у протоколі про затримання помилок уповноважена посадова особа, яка його заповнювала, вносить до нього відповідні виправлення.

Після перевірки внесених до протоколу про затримання відомостей затримана особа підтверджує правильність таких відомостей власним підписом.

2.12. У разі відсутності в затриманої особи паспортного або іншого документа, що посвідчує особу, у відповідній графі вказуються відомості, отримані з Єдиного державного демографічного реєстру або з обліків ДМС.

Якщо за вказаними обліками інформація про особу відсутня, такі відомості зазначаються зі слів затриманої особи в протоколі про затримання, а також у довідці про особу (додаток 2), яка оформляється та долучається до матеріалів справи.

2.13. Уповноважена посадова особа зобов'язана надати затриманій особі можливість негайно повідомити про своє затримання та місцеперебування родичів, а також на прохання затриманої особи повідомити адміністрацію за місцем її роботи чи навчання.

У разі якщо в затриманої особи немає родичів або вона відмовляється повідомляти їх про своє затримання, а також якщо немає місця роботи чи навчання, про це робиться відповідна відмітка в протоколі про затримання.

2.14. Про адміністративне затримання особи уповноважені посадові особи інформують відповідний Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363 (Постанова N 1363), крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника.

2.15. Про адміністративне затримання особи на строк до трьох діб протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання письмово повідомляється прокурор.

2.16. Уповноважені посадові особи можуть здійснити особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і документів затриманої особи на підставах та в порядку, передбачених статтями 260, 264, 265 КУпАП, про що робиться відповідний запис у протоколі про затримання.

2.17. Про звільнення затриманої особи уповноважена посадова особа робить запис у протоколі про затримання із зазначенням дати, часу і підстав для звільнення, що засвідчується особистим підписом затриманої особи.".

2. Абзац перший пункту 4.7 розділу IV викласти в такій редакції:

"4.7. Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також за наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП:".

3. У розділі V:

1) у назві слова "або внесення на неї подання прокурора" виключити;

2) пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, потерпілим, а у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 7 КУпАП, - прокурором.";

3) абзац другий пункту 5.2 викласти в такій редакції:

"Постанову про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено керівником органу ДМС вищого рівня.";

4) у пункті 5.3 слова "прокурора або" виключити;

5) пункт 5.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5.5 - 5.8 вважати відповідно пунктами 5.4 - 5.7;

6) у пункті 5.4 слова "і подання прокурора" виключити, слово "розглядаються" замінити словом "розглядається", слово "їх" замінити словом "її";

7) у пункті 5.5:

в абзаці першому слова "або подання прокурора" виключити;

в абзаці другому слова "або подання" виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"За результатами розгляду оформляється постанова за скаргою на постанову у справі про адміністративне правопорушення (додаток 6). Копія постанови протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено.".

4. У розділі VI:

1) в абзаці другому пункту 6.2 слова "або внесенні на неї подання прокурора" та "або подання" виключити;

2) в абзаці першому пункту 6.5 слова "або внесення на неї подання прокурора" та "або подання" виключити.

5. У розділі VII:

1) пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Облік видачі бланків протоколів про правопорушення, протоколів про затримання та постанов про адміністративне правопорушення ведеться у журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання та постанов про адміністративні правопорушення (додаток 7).";

2) у пункті 7.2:

в абзаці першому слова "Журнали видачі бланків протоколів та постанов про адміністративні правопорушення" замінити словами "Журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання та постанов про адміністративні правопорушення";

в абзаці другому слово "протоколів" виключити;

3) пункт 7.3 викласти в такій редакції:

"7.3. Протоколи про правопорушення та протоколи про затримання реєструються уповноваженою посадовою особою не пізніше наступного робочого дня після їх складання в журналі обліку справ про адміністративні правопорушення (додаток 8).";

4) у пунктах 7.4, 7.5 слово "матеріалів" замінити словом "справ";

5) доповнити розділ новим пунктом 7.9 такого змісту:

"7.9. Автоматизований облік адміністративних правопорушень здійснюється на підставі протоколів про правопорушення в порядку, установленому МВС.".

У зв'язку з цим пункт 7.9 вважати пунктом 7.10;

6) у пункті 7.10 слово "обліку" виключити, а слова "та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення" замінити словами "протоколів про адміністративне затримання та постанов про адміністративні правопорушення і журнали обліку справ про адміністративні правопорушення".

6. Доповнити Інструкцію новим розділом VIII такого змісту:

"VIII. Контроль за станом дотримання законності під час оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

8.1. Організація контролю за порядком оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах та підрозділах ДМС здійснюється їх безпосередніми керівниками.

8.2. Контроль за додержанням вимог щодо ведення журналу видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання та постанов про адміністративні правопорушення, а також журналу обліку справ про адміністративні правопорушення покладається на одного із заступників керівника органу чи підрозділу ДМС, а в разі відсутності в органі чи підрозділі такої посади - на посадову особу, визначену відповідальною згідно з наказом керівника цього органу чи підрозділу.

8.3. Безпосередній контроль за дотриманням уповноваженими посадовими особами законодавства під час оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення покладається на заступників керівників органів, керівників підрозділів ДМС.".

7. У тексті Інструкції слово "протокол" у всіх відмінках і числах замінити словами "протокол про правопорушення" у відповідних відмінках та числах.

8. У додатках:

1) у додатку 1 слова "пункти, частини, статті, назви нормативно-правових актів, що були порушені" виключити;

2) доповнити Інструкцію новими додатками 2, 3, що додаються.

У зв'язку із цим додатки 2 - 5 уважати відповідно додатками 4 - 7;

3) у додатку 4 слова "або внесення на неї подання прокурора" та "або подання" виключити;

4) доповнити Інструкцію новим додатком 6, що додається.

У зв'язку з цим додатки 6, 7 вважати відповідно додатками 7, 8;

5) додатки 7, 8 викласти у новій редакції, що додаються;

6) у тексті Інструкції посилання на додатки 2 - 5 замінити відповідно посиланнями на додатки 4 - 8.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

Додаток 2
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України
(пункти 2.4, 2.12)

 

 

Штамп
органу (підрозділу)
ДМС

 


 

 
Місце для
фотокартки

 

 


М. П.

ДОВІДКА
про особу

1. Прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                                           (заповнюється українською та англійською мовами,

_
                       а для громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь - українською та російською мовами)

2. Дата та місце народження
3. Громадянство __________
4. Стать _____
5. Вік ________
6. Зріст ______
7. Місце проживання ______
8. Виявлено __
                                                                        (дата та місце виявлення особи посадовою особою ДМС)

9. Документ, що посвідчує особу, відсутній, інформація про особу за обліками ДМС відсутня.
10. З моїх слів записано вірно ___________
                                                                                                       (підпис особи, стосовно якої складено довідку)
11. Перекладач ___________
                                   (П. І. Б. та підпис перекладача або відмітка про відсутність потреби у послугах
                                   перекладача, засвідчена підписом особи, стосовно якої складено довідку)

Довідку оформлено:

___ 20__ року

    __
      (посада, підпис, прізвище та ініціали посадової особи
ДМС, яка склала довідку)

М. П.

 

Додаток 3
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України
(пункт 2.10)

  

  

 

Додаток 6
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України
(пункт 5.5)

ПОСТАНОВА
по скарзі на постанову у справі про адміністративне правопорушення

"___" ____ 20__ року

_________
(місце винесення рішення)

_
 (посада, найменування органу чи підрозділу ДМС, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, правомочної розглядати
                                                                                                       скаргу)

_,
розглянувши справу про адміністративне правопорушення стосовно гр. ,
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження)

який(а) проживає за адресою: ___________, у зв'язку з поданою "___" _________ 20__ року скаргою

                                                                       (вказати особу, від якої надійшла скарга)

                                                                      ВСТАНОВИВ:

_
                                                          (викласти обставини, встановлені при розгляді справи)

_
_
_
_
_
_______

На підставі викладеного, керуючись статтями 292, 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

                                                                      ПОСТАНОВИВ:

_
     (залишити постанову без змін, а скаргу без задоволення; скасувати постанову та надіслати справу на новий розгляд;
                                                                                          скасувати постанову

_
  і закрити справу; змінити захід стягнення в межах, визначених нормативним актом, який передбачає відповідальність за
                                                                             адміністративне правопорушення,

_
       з тим, однак, щоб стягнення не було посилено; скасувати постанову та надіслати на розгляд компетентного органу
                                                                                           (посадової особи))

_

Посадова особа, правомочна розглядати скаргу (подання):
_
                                             (прізвище, ім'я та по батькові, підпис)
           М. П.

Копію рішення надіслано поштою _______
                                                                                                                       (вказати особу, від якої надійшла скарга)

"___" ___ 20__ року ________
                                                                                  (номер вихідного листа)

 

Додаток 7
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України
(пункт 7.1)

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративне затримання та постанов у справах про адміністративні правопорушення

_______
(найменування територіального органу чи підрозділу ДМС
та його місцезнаходження)

Розпочато "___" ________ 20__ року
Закінчено "___" ________ 20__ року

N
з/п

Дата видачі та вид бланка

Серія та номери бланків від _______ до _______

Кількість виданих бланків (словами)

Посада, прізвище, ініціали та підпис отримувача, видавача

Відмітка про прийняття пошкоджених та зіпсованих бланків (серія, номер). Дата, посада, прізвище, підпис особи, яка їх прийняла

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

Додаток 8
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України
(пункти 7.3, 7.4)

ЖУРНАЛ
обліку справ про адміністративні правопорушення

_______
(найменування територіального органу чи підрозділу ДМС
та його місцезнаходження)

Розпочато "___" ________ 20__ року
Закінчено "___" ________ 20__ року

N
з/п

Дата реєстрації

Серії та номери протоколів про адміністративне правопорушення, адміністративне затримання

Посада, прізвище та ініціали посадових осіб, які склали протоколи про адміністративне правопорушення та адміністративне затримання

Прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, дата народження особи, стосовно якої складено протоколи про адміністративне правопорушення та адміністративне затримання

Дата вчинення правопорушення, стаття КУпАП, за якою передбачено відповідальність

Серія, номер бланка та дата винесення постанови

Посада, прізвище та ініціали особи, яка розглядала справу про адміністративне правопорушення

Дата розгляду справи про адміністративне правопорушення, прийняте рішення

Відмітка про виконання адміністративного стягнення
(номер квитанції)

Номер справи, в якій зберігаються справи про адміністративне правопорушення після виконання постанови або куди вони направлені

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали