ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.12.2011

м. Київ

N 719

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1543/20281

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 та статті 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 12 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, та з метою вдосконалення державного регулювання діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.12.2003 N 146, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1225/8546, що додаються.

2. Кредитні спілки, які до набрання чинності цим розпорядженням отримали ліцензію на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, мають право кредитувати за рахунок внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки в рамках діючої ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки до закінчення строку її дії.

3. Кредитні спілки, які до набрання чинності цим розпорядженням отримали ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, мають право кредитувати за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, в рамках діючої ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, до закінчення строку її дії.

4. Департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур разом з Департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Це розпорядження набирає чинності з дня набрання чинності відповідними змінами до розпорядження Держфінпослуг від 29.12.2003 N 188 "Про встановлення плати за видачу ліцензій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2004 за N 240/8839, щодо розміру плати за видачу та переоформлення ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

 

Протокол засідання Комісії
від 1 грудня 2011 р. N 686

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
01.12.2011 N 719

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1543/20281

Зміни до Ліцензійних умовпровадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг

1. У розділі 1:

1.1. Абзац другий пункту 1.1 викласти в такій редакції:

"залучені кошти - це грошові кошти, залучені кредитними спілками у вигляді внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, та грошові кошти, залучені кредитними спілками від банків, інших установ та організацій. До залучених коштів не відносяться внески членів кредитних спілок, що спрямовуються на формування капіталу кредитних спілок, кошти об'єднаних кредитних спілок, залучених кредитними спілками, що є їх членами, та кошти спільних фінансових фондів асоціацій кредитних спілок, утворених їх членами;".

1.2. У пункті 1.2:

1.2.1. В абзаці першому слова "її дії" замінити словами "дії ліцензії".

1.2.2. В абзаці другому слова "використання таких коштів для надання їм кредитів" виключити.

1.2.3. Абзац третій викласти в такій редакції:

"Для надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитна спілка зобов'язана отримати ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.".

1.3. Пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. Строк дії ліцензії - три роки, а при повторній видачі ліцензії, якщо до ліцензіата протягом попереднього строку користування ліцензією не застосовувалися заходи впливу за порушення законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, а також законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, - ліцензія є безстроковою. Якщо до ліцензіата були застосовані заходи впливу, повторно ліцензія видається строком на 3 роки.".

2. У розділі 2:

2.1. У пункті 2.1:

2.1.1. Підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3 - 11 вважати відповідно підпунктами 2 - 10.

2.1.2. Абзац перший підпункту 2 замінити шістьма новими абзацами такого змісту:

"2) довідка за підписами керівника та головного бухгалтера кредитної спілки про їх відповідність професійним вимогам, установленим Держфінпослуг. Довідка повинна містити:

відомості про освіту (найменування навчального закладу, рік закінчення, освітньо-кваліфікаційний рівень, серія, номер та дата видачі диплома);

інформацію про стаж роботи (загальний стаж роботи, стаж роботи на керівних посадах (для керівника кредитної спілки), стаж роботи на посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю (для головного бухгалтера);

інформацію про проходження підвищення кваліфікації та складання екзамену на відповідність знань професійним вимогам за програмами підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів кредитної спілки (найменування навчального закладу, номер та дата відповідного свідоцтва);

інформацію про відповідність вимогам підпунктів "г" та "ґ" пункту 2.1 розділу 2 та пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554 (із змінами);

згоду на перевірку наданої інформації у відповідних органах державної влади".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим.

2.1.3. Абзац сьомий підпункту 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.

2.1.4. Підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) засвідчені відбитком печатки та підписом керівника кредитної спілки копії внутрішніх положень, визначених пунктами 1.4 та 1.5 Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 N 116, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за N 1078/8399 (із змінами), що діють на дату подання заяви і регламентують порядок та умови надання фінансових послуг;".

2.1.5. Підпункт 10 виключити.

2.2. Абзац четвертий пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"подаватись у швидкозшивачі, з внутрішнім описом із зазначенням кількості аркушів документа. Документи на двох і більше сторінках повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника та відбитком печатки кредитної спілки;".

2.3. Пункт 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови з наведенням вичерпного переліку всіх причин, що були підставою для відмови у видачі ліцензії.".

2.4. Пункт 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам у рішенні Держфінпослуг про відмову у видачі ліцензії вказуються повний та виключний перелік причин для прийняття такого рішення.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам заявник може подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.".

3. У пункті 3.10 розділу 3:

3.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"3.10. Кредитна спілка зобов'язана здійснювати діяльність з надання фінансових послуг на підставі договорів, які повинні відповідати вимогам Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів", а також містити:".

3.2. В абзаці четвертому слова "крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки" виключити.

3.3. Абзац сьомий викласти в такій редакції:

"положення про необхідність письмового повідомлення сторін договору щодо зміни свого місцезнаходження/місця проживання однією із сторін;".

3.4. В абзацах восьмому та дев'ятому слова "крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки" виключити.

 

Член Комісії - директор департаменту
реєстрації, ліцензування
та дозвільних процедур

О. М. Калінін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали