Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження змін до методик проведення розрахунків виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 листопада 2010 року N 467

Про затвердження змін до методик проведення розрахунків виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств

Відповідно до статей 8, 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання наказую:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Зміни до Методики проведення річних розрахунків виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств і Зміни до Методики проведення поточних розрахунків основних показників виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств, затверджені наказом Держкомстату від 02.08.2005 N 225 "Про затвердження методик проведення розрахунків виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств" (далі - Зміни до методик), що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Змін до методик, затверджених цим наказом.

2.2. Довести Зміни до методик, затверджені цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
18.11.2010 N 467 

Зміни
до Методики проведення річних розрахунків виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств, затвердженоїнаказом Держкомстату від 02.08.2005 N 225

1. Абзац 1 розділу III викласти в такій редакції:

"Інформаційною базою для визначення даних про розміри площ сільськогосподарських культур за окремими категоріями сільгоспвиробників є дані:

державних статистичних спостережень за:

1) ф. N 37-сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт";

2) ф. N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року";

3) ф. N 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради";

4) ф. N 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду";

5) ф. N 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю";

поточні розрахункові дані щодо розмірів посівів сільськогосподарських культур у господарствах населення;

останнього перепису (вибіркового обстеження) посівних площ сільськогосподарських культур у господарствах населення;

останнього перепису багаторічних насаджень у сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення;

адміністративної звітності за формою N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності за станом на 1 січня 20__ року".

2. У тексті Методики проведення річних розрахунків виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств:

2.1. Слова і цифри "ф. N 4 (сільрада)" замінити словами і цифрами "ф. N 4-сільрада".

2.2. Назву державного статистичного спостереження за ф. N 29-сг викласти в такій редакції: "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду".

2.3. Нумерацію пунктів, підпунктів і посилання на них викласти арабськими цифрами.

3. Абзац другий підрозділу III.1 викласти в такій редакції:

"Розміри площ посівів сільськогосподарських культур в усіх сільськогосподарських підприємствах визначають за даними державного статистичного спостереження за ф. N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року". Дані форми N 4-сг по великих та середніх підприємствах, що звітували протягом року за оперативною звітністю, аналізують шляхом їх співставлення з інформацією щодо фактично посіяних площ озимих культур восени минулого року (розділ "Довідково" ф. N 29-сг), а також із даними про розміри площ посівів ярих культур останнього звіту поточного року за ф. N 37-сг.".

4. У пункті III.1.1.1:

4.1. Абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"- земельних ділянках особистих селянських господарств (різниця показників граф 1 і 2);

- земельних ділянках для товарного сільськогосподарського виробництва (графа 2).".

4.2. Абзац перший підпункту а) викласти в такій редакції:

"а) На земельних ділянках особистих селянських господарств розміри площ посівів сільськогосподарських культур за групами та окремими культурами визначають за різницею всієї площі посівів і площ посівів на земельних ділянках для товарного сільськогосподарського виробництва (рядки 1 - 8.2ф. N 4-сільрада) за всіма сільськими радами на території регіону (зведені дані по кожному району).".

4.3. В абзаці другому підпункту а) слово "землях" замінити на слова "земельних ділянках".

4.4. В абзаці четвертому підпункту а) слова "(відповідно до листа Держкомстату України від 07.04.2003 N 08/01-4-110)" замінити на слова "або за регіоном у цілому.".

4.5. В абзаці першому підпункту б) слова "землях паю та оренди" замінити на слова "земельних ділянках для товарного сільськогосподарського виробництва".

5. У пункті III.1.1.2:

5.1. Абзац п'ятий у підпункті а) викласти в такій редакції:

"Розподіл площ посівів за культурами проводять за даними вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості (ф. N 01-СГН).".

5.2. Підпункт б) викласти в такій редакції:

"Розмір площ посівів сільськогосподарських культур у господарствах населення міської місцевості встановлюють за даними останнього суцільного перепису (вибіркового обстеження) посівних площ із урахуванням тенденції у зміні розмірів ріллі за ф. N 6-зем по господарствах населення загалом та в частині змін площ посівів у сільській місцевості за ф. N 6-сільрада. При проведенні розрахунків площ, зайнятих під посівами окремих сільськогосподарських культур, слід використати внутрішньогрупову структуру площ за даними вибіркового обстеження діяльності домогосподарств у сільській місцевості (ф. N 01-СГН).".

6. Абзац перший розділу IV викласти в такій редакції:

"Інформаційною базою для визначення даних щодо валових зборів сільськогосподарських культур у розрізі категорій сільськогосподарських виробників є:

дані державних статистичних спостережень за:

1) ф. N 37-сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт";

2) ф. N 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду";

3) ф. N 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю";

4) ф. N 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв'ю";

поточні розрахункові дані про виробництво продукції рослинництва у господарствах населення;

інформація обстеження умов життя домогосподарств;

експертні оцінки та розрахунки (за адміністративними даними тощо)".

7. Пункт IV.1.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"В обсягах посадкового матеріалу враховують рослини, вирощування яких у звітному році у якості саджанців закінчено і які придатні для подальшого використання та реалізації. Їх кількість визначають за даними вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості (ф. N 02-СГН) шляхом визначення середніх показників виходу вирощеного посадкового матеріалу за видами (саджанці плодові, ягідні, виноградні; вуса суниці) на одне домогосподарство і розповсюдження їх на загальну кількість домогосподарств. Площу, зайняту під вирощуванням саджанців (включаючи вуса суниці), а також кількість іншого посадкового матеріалу (живці, підщепи, сіянці плодових культур тощо) та площу під ними по господарствах населення не визначають.

Вирощування квітково-декоративних культур (квіткова розсада; квіткові цибулини, бульби; саджанці квіткових і декоративних насаджень; рослини в горщиках, ящиках тощо; квіти зрізані (всього та за видами); насіння квітів) приймають на рівні обсягів, які були реалізовані у звітному році й обліковують тільки у вартісному виразі при визначенні індексу обсягу сільськогосподарського виробництва відповідно до затвердженої методології. Вирощування домашньої культури квіткових та декоративних насаджень (для особистих потреб, оформлення доріжок тощо) в обсягах виробництва не враховують."

 

Директор департаменту
статистики сільського
господарства та
навколишнього середовища
 

 
 
 
О. М. Прокопенко
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України
18.11.2010 N 467 

Зміни
до Методики проведення поточних розрахунків основних показників виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств, затвердженої наказом Держкомстату від 02.08.2005 N 225

1. Абзац другий розділу II викласти в такій редакції:

"Інформаційною базою для визначення даних про розміри посівних площ ярих та озимих культур у період посіву за окремими категоріями сільгоспвиробників є:

дані державних статистичних спостережень за:

1) ф. N 37-сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт", яку складають щомісячно у період сівби ярих і озимих культур великі та середні сільськогосподарські підприємства;

2) ф. N 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради";

3) ф. N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року", яку складають усі сільськогосподарські підприємства щороку не пізніше 5 днів після закінчення сівби ярих культур. Використовуються дані цього звіту за попередній рік;

4) ф. N 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю";

дані адміністративної звітності за ф. N 6-зем "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності за станом на 01.01.20__ року".

2. Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II викласти в такій редакції:

"Щомісячні дані про посіви озимих та ярих культур у великих і середніх сільськогосподарських підприємствах, які звітують за оперативною звітністю, визначають на підставі державного статистичного спостереження за ф. N 37-сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт".".

3. У тексті Методики проведення поточних розрахунків основних показників виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств:

3.1. Слова і цифри "ф. N 4 (сільрада) "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради" замінити словами і цифрами "ф. N 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20__ року", а слова і цифри "ф. N 4 (сільрада)" замінити словами і цифрами "ф. N 4-сільрада".

3.2. Слова і цифри "ф. N 3-сг "Звіт про сівбу та наявність насіння ярих культур" замінити словами і цифрами "ф. N 37-сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт", а слова і цифри "ф. N 3-сг" замінити словами і цифрами "ф. N 37-сг".

3.3. Слова і цифри "ф. N 7-сг "Звіт про хід збирання урожаю, наявність насіння озимих культур та проведення інших польових робіт" замінити словами і цифрами "ф. N 37-сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт" з унесенням відповідних змін у назви розділів форми, а слова і цифри "ф. N 7-сг" замінити словами і цифрами "ф. N 37-сг".

3.4. Слова і цифри "ф. N 4-сг "Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200_ року" замінити словами і цифрами "ф. N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року".

3.5. Слова і цифри "ф. N 29-сг "Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур" замінити словами і цифрами "ф. N 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду".

3.6. Слова і цифри "фф. NN 3-сг, 7-сг" замінити словами і цифрами "ф. N 37-сг", слова і цифри "державних статистичних спостережень фф. NN 3-сг, 7-сг" замінити словами і цифрами "державного статистичного спостереження за ф. N 37-сг".

 

Директор департаменту
статистики сільського
господарства та
навколишнього середовища
 

 
 
 
О. М. Прокопенко
 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали