Додаткова копія: Про затвердження Змін до Методологічних положень зі статистики освіти, затверджених наказом Держкомстату від 09 листопада 2011 року N 288

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 лютого 2019 року N 44

Про затвердження Змін до Методологічних положень зі статистики освіти, затверджених наказом Держкомстату від 09 листопада 2011 року N 288

Відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про державну статистику", підпункту 4 пункту 4 (Постанова N 481), пункту 9 Положення про Державну службу статистики України (Постанова N 481), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання наказую:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України Зміни до Методологічних положень зі статистики освіти, затверджених наказом Держкомстату від 09 листопада 2011 року N 288 (Наказ N 288) (зі змінами) (далі - Зміни до Методологічних положень), що додаються.

2. Департаменту статистики послуг (Кармазіна О. О.):

1) здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Держстату.

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

І. Вернер

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби статистики України
04 лютого 2019 року N 44

Зміни до Методологічних положень зі статистики освіти (Наказ N 288)

1. [...]

2. Після Передмови доповнити Скороченнями та умовними позначеннями такого змісту:

"Скорочення та умовні позначення

ДСС - Державне статистичне спостереження;

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності (Наказ N 457);

КІСЕ - Класифікація інституційних секторів економіки України (Наказ N 378);

КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України;

КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання;

МСКО - Міжнародна стандартна класифікація освіти;

РСО - Реєстр статистичних одиниць;

СККС - Статистична класифікація країн світу (Наказ N 426);

СРП - Статистичний реєстр підприємств;

Т - рік, у якому здійснюється формування сукупностей одиниць державного статистичного спостереження;

ТОД - територіальні органи Держстату.".

3. Абзаци третій та четвертий розділу I виключити.

4. У пункті 2 розділу II слова і знаки ", адміністративним реєстром районних (міських) державних адміністрацій" виключити.

5. Абзаци другий, сьомий - одинадцятий, сімнадцятий та двадцять перший розділу III виключити.

6. У розділі IV:

1) підпункт 1.1 пункту 1 викласти в такій редакції:

"1.1. Державне статистичне спостереження "Мережа та діяльність закладів освіти".

Метою проведення ДСС є формування інформації щодо характеристик закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, вищої освіти, аспірантури та докторантури для інформаційного забезпечення аналізу стану системи освіти, складання допоміжного (сателітного) рахунку освіти в Україні, потреб користувачів.";

2) підпункт 1.2 пункту 1 викласти в такій редакції:

"1.2. Джерелами інформації ДСС є:

статистичні дані за формами N 85-к (річна) "Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти" (Наказ N 150, 85-к), N 2-3нк (один раз на рік) "Звіт про діяльність закладу вищої освіти", N 1-нк (річна) "Звіт про роботу аспірантури та докторантури" (Наказ N 1-НК, 191);

адміністративні дані Міністерства освіти і науки щодо діяльності закладів загальної середньої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти.";

3) підпункти 1.3 та 1.4 пункту 1 виключити.

7. Розділ V викласти в такій редакції:

"V. Формування та актуалізація сукупностей одиниць і переліків респондентів державного статистичного спостереження

1. Формування сукупностей одиниць і переліків респондентів державного статистичного спостереження

1. Формування генеральних сукупностей одиниць, сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватися, і переліків респондентів ДСС здійснюється щорічно у грудні року Т.

2. Формування генеральних сукупностей одиниць, сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватися, і переліків респондентів ДСС здійснюється на державному рівні.

3. Формування генеральних сукупностей одиниць здійснюється на основі РСО (у частині СРП) та включає одиниці, які є активними станом на 01 листопада року Т.

4. До генеральної сукупності одиниць для форми N 85-к (річна) (Наказ N 150, 85-к) включаються одиниці, які відповідають таким критеріям:

за типом статистичної одиниці: підприємство;

за інституційним сектором економіки відповідно до КІСЕ (Наказ N 378) належать до секторів: S.11 "Нефінансові корпорації", S.13 "Сектор загального державного управління", S.15 "Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства";

мають організаційно-правову форму господарювання за кодами КОПФГ: 120 - 180 (крім 145, 170), 230 - 260, 410 - 440, 815 - 825, 845;

за основним видом економічної діяльності за КВЕД (Наказ N 457) відносяться до класів: 85.10, 85.20, 85.31.

5. До генеральної сукупності одиниць для форми N 2-3нк (один раз на рік) включаються одиниці, які відповідають таким критеріям:

за типом статистичної одиниці: підприємство;

за інституційним сектором економіки відповідно до КІСЕ (Наказ N 378) належать до секторів: S.11 "Нефінансові корпорації", S.13 "Сектор загального державного управління", S.15 "Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства";

мають організаційно-правову форму господарювання за кодами КОПФГ: 120 - 180 (крім 145, 170), 230 - 260, 425 - 440;

за основним видом економічної діяльності за КВЕД (Наказ N 457) відносяться до класів: 85.41, 85.42.

6. До генеральної сукупності одиниць для форми N 1-нк (річна) (Наказ N 1-НК, 191) включаються одиниці, які відповідають таким критеріям:

за типом статистичної одиниці: підприємство;

за інституційним сектором економіки відповідно до КІСЕ (Наказ N 378) належать до секторів: S.11 "Нефінансові корпорації", S.13 "Сектор загального державного управління", S.15 "Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства";

мають організаційно-правову форму господарювання за кодами КОПФГ: 120 - 180 (крім 145, 170), 230 - 260, 425 - 440;

за основним видом економічної діяльності за КВЕД (Наказ N 457) відносяться до класів: 85.41, 85.42, 72.11, 72.19, 72.20.

7. Сукупність одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, для форми N 85-к (річна) (Наказ N 150, 85-к) формується на основі генеральної сукупності одиниць ДСС і включає одиниці, які:

за видом економічної діяльності за КВЕД (Наказ N 457) відносяться до класу 85.10 - у повному обсязі;

за видом економічної діяльності за КВЕД (Наказ N 457) відносяться до класів 85.20, 85.31 і наявні у переліках закладів дошкільної освіти обласних державних адміністрацій.

8. Сукупність одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, для форми N 2-3нк (один раз на рік) дорівнює генеральній сукупності одиниць.

9. Сукупність одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись, для форми N 1-нк (річна) (Наказ N 1-НК, 191) формується на основі генеральної сукупності одиниць ДСС і включає одиниці, які:

за видом економічної діяльності за КВЕД (Наказ N 457) відносяться до класів 85.41, 85.42 і наявні у реєстрі суб'єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти, розпорядником якої є центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;

за видом економічної діяльності за КВЕД (Наказ N 457) відносяться до класів 72.11, 72.19, 72.20 і наявні у відомостях Міністерства освіти і науки про провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні наукових установ.

10. На основі сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, формуються переліки респондентів за формами N 85-к (річна) (Наказ N 150, 85-к), N 2-3нк (один раз на рік) та N 1-нк (річна) (Наказ N 1-НК, 191), до яких включаються юридичні особи, яким відповідають одиниці, що наявні в сукупностях одиниць ДСС.

2. Актуалізація сукупностей одиниць і переліків респондентів державного статистичного спостереження

1. Актуалізація сукупностей одиниць, які безпосередньо будуть досліджуватись, і переліків респондентів ДСС не здійснюється.".

8. У розділі VI:

1) слова "навчальний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад освіти" у відповідних відмінках і числах;

2) в абзаці першому слова, цифри, знаки та букви "формою N 77-рвк (один раз на рік) "Звіт про кількість дітей шкільного віку" - відділи освіти райдержадміністрацій та міськвиконкомів," виключити;

3) абзаци шостий, сьомий, десятий - двадцятий виключити.

9. У розділі VII:

1) слова "загальноосвітніх навчальних закладів", "професійно-технічних навчальних закладів" замінити відповідно словами "закладів загальної середньої освіти", "закладів професійно-технічної освіти";

2) абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий виключити.

10. У Списку використаних джерел:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 N 2145-VIII." (Закон N 2145-VIII);

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 N 1556-VII." (Закон N 1556-VII);

3) пункти 7 - 10 виключити.

 

В. о. директора департаменту
статистики послуг

О. Кармазіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали