Додаткова копія: Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 червня 2013 року N 474

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 квітня 2019 року N 723

Про затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 червня 2013 року N 474

Відповідно до підпункту 3 пункту 5 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), підпунктів 41 (Постанова N 1001), 5 пункту 10 (Постанова N 1001), пункту 18 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту (Постанова N 1001), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року N 1001, глави 6 розділу IV Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року N 1247 (Наказ N 1247), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за N 1219/19957, наказую:

1. Затвердити зміни до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 червня 2013 року N 474 (Порядок N 474) (далі - Порядок), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Управлінню аудиту та аналітики (Мельниченко Л. А.) забезпечити дотримання вимог Порядку (Порядок N 474).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
05 червня 2013 року N 474
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 03 квітня 2019 року N 723)

Порядок оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України

I. Загальні положення

1. Порядок оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України (далі - Порядок) визначає механізм планування, організації і проведення внутрішньої оцінки якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров'я України (далі - підрозділ), документування її результатів та реалізації заходів щодо підвищення якості діяльності Міністерства охорони здоров'я України з внутрішнього аудиту.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

внутрішня оцінка якості - це процес аналізу діяльності з внутрішнього аудиту в МОЗ України з метою забезпечення (гарантій) відповідності діяльності вимогам нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту, оцінки ефективності реалізації функції та визначення заходів із забезпечення та підвищення ефективності виконання підрозділом внутрішнього аудиту своїх завдань, а також реалізації функції внутрішнього аудиту в МОЗ України загалом;

зовнішня оцінка якості - це аналіз та оцінка функціонування системи внутрішнього аудиту в МОЗ України, що проводиться Міністерством фінансів України, щодо відповідності вимогам нормативно-правових актів у сфері внутрішнього аудиту, а також надання рекомендацій щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту;

програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту - щорічний план заходів, що включає проведення періодичних внутрішніх оцінок та заходи за результатами зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту;

моніторинг - функція постійного нагляду за якістю організації та проведення кожного конкретного заходу;

об'єкт внутрішнього аудиту - діяльність МОЗ України та підприємств (у тому числі суб'єктів господарювання, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність таких суб'єктів господарювання), установ та організацій, що належать до сфери його управління, в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах), та заходи, що здійснюються керівниками підприємств, установ та організацій для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів та інших активів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і вимог щодо їх діяльності);

відповідальні за діяльність / відповідальна посадова особа за напрямок діяльності - керівництво об'єкта внутрішнього аудиту та посадові особи, які безпосередньо відповідають за функції, процеси, що охоплені внутрішнім аудитом.

II. Проведення та форми внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту

1. Внутрішня оцінка якості (далі - оцінка якості) функції внутрішнього аудиту реалізується:

шляхом постійного моніторингу та підтримки реалізації функції внутрішнього аудиту в ході організації, проведення та реалізації результатів аудиторських досліджень (перший рівень);

шляхом періодичних оцінок діяльності працівників підрозділу внутрішнього аудиту через самооцінку (другий рівень).

2. Заходами з гарантування якості функції внутрішнього аудиту є:

визначення ключових показників (вимірюваних індикаторів) діяльності для підрозділу внутрішнього аудиту МОЗ України;

періодичне вивчення позиції зацікавлених сторін (вищого керівництва, керівників структурних підрозділів, відповідальних за діяльність та установ МОЗ України - об'єктів внутрішнього аудиту).

3. Ключові показники діяльності для підрозділу внутрішнього аудиту базуються на цілях внутрішнього аудиту, охоплює результати, досягнуті по відношенню до цілей, і фактичне виконання у порівнянні із запланованим.

Керівником підрозділу забезпечується перегляд та актуалізація ключових показників діяльності на предмет їх відповідності потребам та ефективності використання.

Визначені ключові показники діяльності підрозділу внутрішнього аудиту МОЗ України наведені у додатку 1.

4. Для отримання сторонньої оцінки якості внутрішнього аудиту проводиться вивчення позицій зацікавлених сторін щорічно перед проведенням внутрішніх оцінок / самооцінки працівниками підрозділу.

Вивчення позицій зацікавлених сторін здійснюється у тому числі шляхом анкетування вищого керівництва, керівників структурних підрозділів, відповідальних за діяльність МОЗ України, або підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління МОЗ України, (далі - установи МОЗ України), відповідальних за діяльність об'єкта внутрішнього аудиту згідно з додатком 2 до цього Порядку, спілкування з представниками МОЗ України, установ МОЗ України (відповідальними за діяльність) в процесі обговорення проекту аудиторського звіту, після кожного завершеного внутрішнього аудиту, проведення аналізу листів, отриманих від установ МОЗ щодо впровадження наданих за результатами внутрішніх аудитів рекомендацій, аналізу скарг на дії працівників підрозділу, обговорення питань, що стосуються внутрішніх аудитів, та на нарадах МОЗ України.

5. Керівник підрозділу сприяє направленню працівників підрозділу з метою підвищення професійної кваліфікації на навчання (семінари, тренінги тощо). Інформація щодо проведених заходів з підвищення професійної кваліфікації ведеться працівниками підрозділу у встановленій формі, наведеній у додатку 3 до цього Порядку.

6. З метою вивчення законодавчої бази, змін до нормативно-правових актів у підрозділі проводиться моніторинг нормативних актів, що стосуються роботи підрозділу внутрішнього аудиту, результати якого обговорюються працівниками підрозділу з метою подальшого їх застосування для вирішення актуальних питань в процесі здійснення внутрішнього аудиту. Обговорення у підрозділі проводяться у формі навчань.

Інформація щодо проведеного заходу відображується працівниками підрозділу у електронному реєстрі внутрішніх навчальних заходів згідно з формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, який після завершення звітного року роздруковується та враховується керівником підрозділу під час проведення внутрішньої оцінки якості діяльності підрозділу.

7. Працівниками підрозділу внутрішнього аудиту аналіз та оцінка якості діяльності проводяться шляхом самооцінки щорічно до 25 грудня поточного звітного року.

Самооцінка проводиться шляхом заповнення кожним працівником підрозділу відповідного бланку опитувальника (анкети), що містить визначений перелік питань з основних аспектів діяльності з внутрішнього аудиту, до реалізації яких вони залучались, відповідно до форми, наведеної у додатку 5.

Задокументовані результати самооцінки власної діяльності за відповідний звітний період працівниками підрозділу надаються керівнику підрозділу у встановлений термін відповідно до абзацу першого цього пункту.

8. Головним завданням оцінки якості є визначення сфери діяльності з внутрішнього аудиту, які потребують покращення та вдосконалення.

9. Організація та проведення внутрішніх оцінок якості забезпечується керівником підрозділу внутрішнього аудиту з дотриманням принципів об'єктивності та незалежності, а також достовірності; доступності та прозорості, взаємодії та поваги до державного службовця.

10. Оцінка якості діяльності підрозділу проводиться щорічно до 15 січня року наступного за звітним керівником підрозділу внутрішнього аудиту.

Оцінкою якості охоплюється увесь спектр діяльності з внутрішнього аудиту в державному органі шляхом заповнення керівником підрозділу форм, наведених у додатках 6 - 11 до цього Порядку.

Проведення оцінки якості передбачає:

на першому етапі - надання відповідей на усі запитання, передбачені кожним окремим блоком;

на другому етапі - базуючись на відповідях, надання справедливої підсумкової оцінки за кожним аспектом діяльності та визначення переліку заходів, спрямованих на покращення ситуації;

на третьому етапі - надання за результатами двох попередніх етапів об'єктивного загального висновку щодо якості реалізації функції внутрішнього аудиту та стратегічних напрямів її покращення.

Система оцінювання якості діяльності з внутрішнього аудиту включає аналіз таких основних аспектів діяльності підрозділу:

забезпечення діяльності з внутрішнього аудиту в МОЗ України - організаційно-правові засади функціонування підрозділу внутрішнього аудиту, кадрова політики підрозділу внутрішнього аудиту (аспект 1),

внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту (аспект 2),

планування діяльності з внутрішнього аудиту та стану виконання планів (аспект 3),

організації та здійснення внутрішніх аудитів (аспект 4),

результативності здійснених внутрішніх аудитів та моніторингу результатів (аспект 5),

взаємодії з Міністерством фінансів України (аспект 6).

Визначені аспекти діяльності підрозділу передбачають здійснення аналізу якості звітування про результати діяльності підрозділу за звітний період.

Оцінка якості передбачає застосування ключових показників діяльності підрозділу внутрішнього аудиту за формою, затвердженою пунктом 3 розділу II цього Порядку (додаток 1), та здійснення аналізу результатів самооцінки працівників підрозділу (додаток 5 до цього Порядку).

Кількість випадків встановлення певного рівня по кожному з напрямків діяльності підрозділу є визначальним показником при оформленні керівником підрозділу підсумкових результатів оцінки якості внутрішнього аудиту згідно з формою, наведеною у додатку 12 до цього Порядку, та при формуванні заходів з напрямків, по яких засвідчено наявність певних проблемних ділянок.

III. Оформлення та реалізація результатів внутрішньої оцінки якості

1. Після заповнення та підписання форм (додатки 6 - 11 до цього Порядку) результати оцінки якості надаються працівникам підрозділу для ознайомлення.

2. Про результати оцінки якості керівник підрозділу до 20 січня року наступного за звітним інформує Міністра охорони здоров'я України у вигляді доповідної записки із додаванням заповнених форм (додатки 6 - 11 до цього Порядку) відповідно до вимог цього Порядку.

3. Результати проведення періодичних внутрішніх оцінок якості та заходи за результатами зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту є складовою Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в МОЗ України (далі - Програма) на майбутній звітний період.

Щорічна Програма формується за результатами періодичних оцінок якості та постійного моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту, а також з урахуванням вивчення позиції зацікавлених сторін.

Програма складається керівником підрозділу щорічно відповідно до встановленої форми (додаток 13) та подається на затвердження Міністру охорони здоров'я України разом із доповідною запискою про результати оцінки якості.

Програма містить конкретні заходи, терміни їх виконання, відповідальних виконавців та очікувані результати виконання заходів.

4. Виконання Програми, що містить перелік заходів, вжиття яких необхідно для підвищення ефективності внутрішнього аудиту, забезпечується керівником підрозділу.

Керівник підрозділу звітує про стан виконання Програми перед Міністром охорони здоров'я України за відповідний звітний період до 25 січня за встановленою формою (додаток 14).

З метою моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту та проведення періодичних внутрішніх оцінок якості працівники підрозділу внутрішнього аудиту, які визначені відповідальними виконавцями, щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним письмово звітують перед керівником підрозділу про стан виконання заходів Програми відповідно до встановленої форми згідно з абзацом другим цього пункту з наданням необхідних пояснень.

5. Результати щорічної самооцінки працівників підрозділу, внутрішньої оцінки якості діяльності підрозділу, Програма на відповідний рік та супутні матеріали з порушеного питання зберігаються у підрозділі у окремо сформованій справі.

IV. Права та обов'язки керівника підрозділу внутрішнього аудиту під час проведення оцінки якості

1. Права керівника підрозділу:

проводити співбесіди з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту;

долучати до матеріалів оцінки якості роботи працівників підрозділу інформацію, отриману від посадових осіб установ МОЗ України, діяльність яких була досліджена працівниками підрозділу у звітний період, з урахуванням передбачених форм отримання сторонньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до пункту 4 розділу II цього Порядку.

2. Обов'язки керівника підрозділу:

забезпечити проведення оцінки якості внутрішнього аудиту та звітування за її результатами Міністру охорони здоров'я України;

забезпечити складання Програми на наступний рік та організацію виконання затверджених нею заходів;

враховувати під час проведення внутрішньої оцінки скарги на дії працівників підрозділу під час проведення ними внутрішніх аудитів, що надійшли до МОЗ України;

забезпечити реалізацію підрозділом функції внутрішнього аудиту в ході організації та проведення аудиторських досліджень.

3. У разі виникнення спірних питань під час проведення внутрішньої оцінки якості, керівником підрозділу проводиться їх обговорення з працівниками, якими надається додаткова необхідна інформація для прийняття відповідних рішень.

Для вирішення спірних питань за результатами проведення внутрішньої оцінки якості керівник підрозділу разом із доповідною запискою про результати оцінки якості, передбаченою у пункті 2 розділу III цього Порядку, доводить відповідну інформацію до відома Міністра охорони здоров'я України з наданням пропозицій щодо їх розв'язання.

Результати розв'язання спірних питань враховуються керівником підрозділу внутрішнього аудиту під час проведення наступної оцінки якості.

V. Права та обов'язки працівника підрозділу внутрішнього аудиту під час проведення оцінки якості

1. Права працівника підрозділу:

під час співбесіди з керівником підрозділу внутрішнього аудиту надавати додаткову інформацію, необхідну для забезпечення формування об'єктивних висновків щодо якості виконаних завдань;

у разі виникнення спірних питань під час проведення внутрішньої оцінки якості надавати керівнику підрозділу письмові пропозиції щодо їх вирішення.

2. Обов'язки працівника підрозділу:

забезпечити надання у повному обсязі обґрунтовану та задокументовану інформацію про результати діяльності підрозділу за звітний період відповідно до посадових обов'язків та доручень керівника підрозділу згідно з визначеними формами та термінами у цьому Порядку;

забезпечити виконання заходів Програми, щодо яких працівника визначено відповідальним виконавцем;

забезпечити впродовж звітного періоду здійснення моніторингу якості виконання доручених завдань та самооцінки.

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 1
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 1 розділу II)

Ключові показники діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

NN з/п

Ключовий показник діяльності (індикатор)

Дослідження досягнень за ключовими показниками за рік

Обґрунтування
(необхідна додаткова інформація)

Затверджено / фактичний стан
(визначений показник; кількість)

Забезпечено виконання / фактичний стан
(кількість)

Показник досягнення
(%)

1

Рівень виконання плану діяльності з внутрішнього аудиту.

 

 

 

 

2

Частка здійснених аудитів ефективності.

 

 

 

 

3

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівництвом установи (об'єкта внутрішнього аудиту).

 

 

 

 

4

Рівень укомплектування підрозділу внутрішнього аудиту.

 

 

 

 

5

Частка працівників підрозділу внутрішнього аудиту, які пройшли підвищення кваліфікації.

 

 

 

 

Керівник підрозділу
внутрішнього аудиту

 

(підпис)

 
__________
(ініціали та прізвище)

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 2
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 4 розділу II)

АНКЕТА
для опитування відповідального за діяльність з метою вивчення позиції зацікавлених сторін для отримання сторонньої оцінки якості внутрішнього аудиту

_
_
(найменування юридичної особи, фактичне місцезнаходження)

__
(дата анкетування)

NN з/п

Критерії оцінювання якості внутрішнього аудиту
(питання до відповідального за діяльність)

Оцінка за шкалою оцінювання

Коментарі

1

Етика поведінки представників аудиторської групи при проведенні аудиту діяльності об'єкта внутрішнього аудиту.

 

 

2

Якість складеного аудиторського звіту (з точки зору його зрозумілості та об'єктивності наданих висновків).

 

 

3

Якість наданих аудиторських рекомендацій (у тому числі з точки зору конструктивності, реалістичності впровадження, чіткості формулювання).

 

 

4

Рівень співпраці представників аудиторської групи з посадовими особами об'єкта внутрішнього аудиту.

 

 

5

Корисність наданих аудиторських рекомендацій (зокрема, з точки зору впливу на удосконалення діяльності об'єкта внутрішнього аудиту).

 

 

Шкала оцінювання:

"1" - незадоволений;

"2" - важко визначитись;

"3" - задоволений.

Відповідальна посадова особа
за напрямок діяльності

 

 

_______
(посада)


(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 3
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 5 розділу II)

Реєстр
навчальних заходів з підвищення професійної кваліфікації працівників підрозділу внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров'я України
за ____ рік

N з/п

Форма та тема навчання

Ініціатор та місце проведення навчання

Період проходження навчання

Працівники, які проходили навчання
(посада, П. І. Б.)

Результат проходження навчання

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Відповідальний працівник підрозділу
внутрішнього аудиту

 

 

________
(посада)


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 4
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 6 розділу II)

Реєстр
внутрішніх навчальних заходів, проведених у підрозділі внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров'я України

N з/п

Тема / питання навчання

Дата проведення навчання

Відповідальна посадова особа за проведення навчання
(П. І. Б.)

Присутні працівники підрозділу внутрішнього аудиту
(П. І. Б.)

Примітка/пропозиції

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Відповідальний працівник підрозділу
внутрішнього аудиту

 

 

_______
(посада)


(підпис)

_
(ініціали та прізвище)

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 5
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 7 розділу II)

Самооцінка якості виконання працівником підрозділу внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров'я України посадових обов'язків і завдань

1. Відомості про працівника підрозділу внутрішнього аудиту

Прізвище ____

Ім'я _________

По батькові __

Назва посади _

Звітний період

2. Питання самооцінки

2.1. Навести інформацію про планові та позапланові внутрішні аудити, у яких Вами прийнято участь, а також щодо прийняття участі у інших контрольних заходах за дорученням керівництва.
_
_

2.2. Які питання досліджувались Вами під час здійснення внутрішнього аудиту?
_
_

2.3. Чи оформлені результати Ваших аудиторських досліджень відповідно до вимог встановленого порядку проведення внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України?
_
_

2.4. Чи сприяють надані Вами рекомендації за результатами проведеного аудиторського дослідження підвищенню рівня внутрішнього контролю у діяльності об'єкта внутрішнього аудиту? Навести конкретні приклади.
_
_

2.5. Чи допускались Вами порушення встановлених термінів проведення внутрішнього аудиту, оформлення та подання результатів?
_
_

2.6. Виконання яких окремих доручень (завдань), що доручалися Вам, або результати роботи, започаткованої з власної ініціативи, сприяли покращенню функціонування внутрішнього аудиту в МОЗ? Чи були Ви залучені до роботи щодо розробки відповідних програм, проектів, планів, нормативно-правових актів?
_
_

2.7. Надати інформацію про проходження навчання (підвищення кваліфікації, участь у тренінгах, семінарах тощо). Яким чином реалізуєте вимогу щодо удосконалення своїх знань шляхом самоосвіти?
_
_

2.8. Чи проводились Вами внутрішні навчання, інформаційно-роз'яснювальна робота з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, обговорення проблемних питань, що виникають при здійсненні внутрішніх аудитів? Наведіть конкретні приклади (розкриті питання, теми).
_
_

2.9. Чи надходили скарги на Ваші дії працівника підрозділу внутрішнього аудиту? Чи дотримуєтесь професійної етики при виконанні службових обов'язків?
_
_

3. Надайте пропозиції щодо підвищення якісного рівня діяльності підрозділу внутрішнього аудиту або покращення функціонування внутрішнього аудиту в МОЗ в цілому.
_
_

Підпис працівника
підрозділу внутрішнього аудиту

 
________

Підпис керівника
підрозділу внутрішнього аудиту

 
________

Дата

 

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 6
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 10 розділу II)

Аспект 1. Забезпечення діяльності з внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України

1.1. Організаційно-правові засади функціонування підрозділу внутрішнього аудиту

Критерії

Так/ні
(за необхідності дати короткі пояснення)

В основних внутрішніх документах з питань внутрішнього аудиту чітко визначено завдання, функції, права, повноваження і обов'язки підрозділу.

 

В основних внутрішніх документах з питань внутрішнього аудиту визначено питання щодо незалежності підрозділу.

 

Підрозділ напряму підпорядкований безпосередньо керівнику МОЗ.

 

Положення про підрозділ та плани діяльності з внутрішнього аудиту затверджені безпосередньо керівником МОЗ.

 

Звітування про результати діяльності з внутрішнього аудиту здійснюється безпосередньо перед керівником МОЗ.

 

Наявність випадків фактичного завантаження на практиці підрозділу функціями, не пов'язаними зі здійсненням внутрішнього аудиту (непритаманні функції підрозділу внутрішнього аудиту державного органу, участь в комісійних та інших перевірках, службових розслідуваннях тощо).

 

Підрозділ внутрішнього аудиту не несе відповідальності за операційну діяльність (посадові інструкції та поточні обов'язки працівників підрозділу виключають будь-яку операційну діяльність, не пов'язану із здійсненням внутрішнього аудиту).

 

Підрозділ самостійно (без будь-якого втручання) здійснює планування з діяльності внутрішнього аудиту (відбір об'єктів аудиту) на підставі оцінки ризиків.

 

Основні внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту визначають заходи реагування на втручання третіх осіб у діяльність підрозділу та заходи з уникнення конфлікту інтересів при виконання покладених на підрозділ завдань (у разі наявності подібних випадків навести вжиті заходи та їх результати).

 

Основні внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту передбачають необмежений (повний та безперешкодний) доступ працівників підрозділу до документів, інформації та баз даних, що стосуються здійснення внутрішнього аудиту.

 

В установі забезпечується своєчасне затвердження планів діяльності з внутрішнього аудиту, виділення необхідних ресурсів без суттєвої затримки для початку запланованої діяльності з внутрішнього аудиту.

 

Основні внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту передбачають вимоги щодо норм поведінки для працівників підрозділу та дотримання ними Кодексу етики внутрішніх аудиторів (у разі наявності негативних випадків / скарг на дії працівників навести вжиті заходи та їх результати).

 

Внутрішніми документами установи визначено організаційні взаємовідносини між керівником МОЗ та керівником підрозділу внутрішнього аудиту.

 

1.2. Кадрова політики підрозділу внутрішнього аудиту

Критерії

Так/ні
(за необхідності дати короткі пояснення)

Розроблені та затверджені Положення про підрозділ, посадові інструкції його працівників визначають основні аспекти діяльності підрозділу внутрішнього аудиту та відповідають вимогам загального законодавства.

 

Чи наявні у підрозділі вакантні посади (у разі наявності навести вжиті заходи з їх заповнення)?

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень працівників підрозділу відповідає кваліфікаційним вимогам до посад.

 

План навчання персоналу враховує реальні потреби у підвищенні кваліфікації працівників.

 

Працівники підрозділу проходять періодичні підвищення професійної кваліфікації, у т. ч. навчання/семінари, що організовує Мінфін та інші уповноважені організації. У підрозділі ведеться реєстр усіх проведених навчальних заходів.

 

Внутрішніми документами передбачено вимоги щодо самоосвіти працівників підрозділу.

 

Результати дослідження забезпечення діяльності з внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України

(1.1 + 1.2)

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

Рівень 5

Становлення

Розвиток

Дієвість

Зрілість

Приклад

 

 

 

 

 

Функція ВА в системі установи не забезпечена кадровими ресурсами, достатніми для реалізації покладених на неї завдань. Діюча кадрова політика не вбачає перспектив розвитку функцій ВА (ні в частині забезпечення діяльності підрозділу ВА, ні в частині його розвитку).

У наявних внутрішніх документах, що регламентують діяльність та розвиток підрозділу ВА в системі установи, не враховують низки вимог нормативно-правових аспектів вищого рівня та потребують суттєвих доопрацювань.

На рівні установи затверджено внутрішні документи, що регламентують діяльність підрозділу, але вони не враховують окремих аспектів діяльності, подальшого розвитку та підвищення якості функції ВА.

Внутрішня нормативна база підрозділу є достатнім підґрунтям для провадження діяльності та розвитку і покращення якості ВА в системі установи, але потребує ширшого розкриття окремих аспектів та/або поодиноких уточнень.

Внутрішня нормативно-правова база установи повністю відповідає вимогам законодавства вищого рівня у цій сфері, охоплює усі ключові аспекти як реалізації функції ВА, та і її розвитку, та є гарним підґрунтям фахівцям підрозділу

Реалізація результатів дослідження внутрішньої нормативно-правової бази підрозділу внутрішнього аудиту

NN з/п

Рекомендовані заходи

Відповідальні виконавці

Терміни реалізації

Очікувані результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підрозділу
внутрішнього аудиту

 

(підпис)

 
__________
(ініціали та прізвище)


          (дата)

 

 

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 7
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 10 розділу II)

Аспект 2. Внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту

2.1. Оцінка внутрішніх документів щодо визначення стратегії розвитку підрозділу внутрішнього аудиту

Критерії

Так/ні
(за необхідності дати короткі пояснення)

В МОЗ розроблено та затверджено порядок проведення внутрішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту.

 

За результатами проведеної внутрішньої оцінки якості заходи, направлені на підвищення якості внутрішнього аудиту, знаходять відображення у Програмі забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на наступний період.

 

Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту затверджується керівником МОЗ.

 

Здійснюється моніторинг стану впровадження заходів, затверджених Програмою забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту з внутрішньої оцінки якості.

 

Керівник підрозділу звітує перед керівником МОЗ щодо реалізації Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту та результатів внутрішніх оцінок якості.

 

Стратегічний та Операційний плани діяльності з внутрішнього аудиту на відповідні періоди передбачають розвиток реалізації діяльності МОЗ з внутрішнього аудиту.

 

2.2. Оцінка внутрішньої нормативно-правової бази, що регламентує діяльність підрозділу внутрішнього аудиту

Критерії

Так/ні
(за необхідності дати короткі пояснення)

Положення про підрозділ (Положення про його структурні підрозділи), посадові інструкції його працівників затверджені, з якими працівники ознайомлені.

 

В МОЗ затверджено порядок з організації здійснення та документування внутрішнього аудиту.

 

Внутрішній документ, що регламентує порядок здійснення внутрішнього аудиту, визначає всі основні аспекти діяльності підрозділу (у т. ч. планування на підставі оцінки ризиків, здійснення, документування внутрішнього аудиту, моніторинг врахування рекомендацій, ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту тощо).

 

Результати дослідження внутрішньої нормативно-правової бази підрозділу внутрішнього аудиту

(2.1 + 2.2)

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

Рівень 5

Становлення

Розвиток

Дієвість

Зрілість

Приклад

 

 

 

 

 

Функція ВА в системі установи не забезпечена кадровими ресурсами, достатніми для реалізації покладених на неї завдань. Діюча кадрова політика не вбачає перспектив розвитку функцій ВА (ні в частині забезпечення діяльності підрозділу ВА, ні в частині його розвитку).

У наявних внутрішніх документах, що регламентують діяльність та розвиток підрозділу ВА в системі установи, не враховують низки вимог нормативно-правових аспектів вищого рівня та потребують суттєвих доопрацювань.

На рівні установи затверджено внутрішні документи, що регламентують діяльність підрозділу, але вони не враховують окремих аспектів діяльності, подальшого розвитку та підвищення якості функції ВА.

Внутрішня нормативна база підрозділу є достатнім підґрунтям для провадження діяльності та розвитку і покращення якості ВА в системі установи, але потребує ширшого розкриття окремих аспектів та/або поодиноких уточнень.

Внутрішня нормативно-правова база установи повністю відповідає вимогам законодавства вищого рівня у цій сфері, охоплює усі ключові аспекти як реалізації функції ВА, та і її розвитку, та є гарним підґрунтям фахівцям підрозділу

Реалізація результатів дослідження внутрішньої нормативно-правової бази підрозділу внутрішнього аудиту

NN з/п

Рекомендовані заходи

Відповідальні виконавці

Терміни реалізації

Очікувані результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підрозділу
внутрішнього аудиту

 

(підпис)

 
__________
(ініціали та прізвище)


          (дата)

 

 

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 8
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 10 розділу II)

Аспект 3. Планування діяльності з внутрішнього аудиту та стан виконання планів

3.1. Порядок формування та затвердження планів

Критерії

Так/ні
(за необхідності дати короткі пояснення)

Дотримані вимоги внутрішніх документів, що визначають порядок та основні аспекти планування роботи підрозділу.

 

Вимоги внутрішніх документів в частині визначення порядку планування роботи підрозділу відповідають вимогам постанови КМУ від 28 вересня 2011 року N 1001 (Постанова N 1001) та Стандартів внутрішнього аудиту (Наказ N 1247).

 

Плани роботи підрозділу на звітний період затверджені у визначеному порядку.

 

Підрозділ дотримується вимог нормативно-правових актів та внутрішніх документів у частині:

 

- формування планів на підставі оцінки ризиків, врахування інших визначених критерії відбору об'єктів;

 

- розрахунку фонду планового та фактичного робочого часу;

 

- процедур та термінів формування і затвердження планів;

 

- форми планів;

 

- внесення змін до планів.

 

Співвідношення запланованих внутрішніх аудитів у розрізі їх напрямів - аудит відповідності, фінансовий аудит та аудит ефективності - є оптимальним.

 

3.2. Стан виконання планів

Критерії

Так/ні
(за необхідності дати короткі пояснення)

Забезпечено стовідсоткове виконання Стратегічного та Операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту.

 

У разі наявності фактів невиконання Операційного плану навести обґрунтовані причини (у т. ч. пояснення, чи пов'язані факти невиконання планів із недоліками та прорахунками, допущеними на стадії їх формування).

 

Кількість позапланових доручень не впливає на стан виконання планів, а також на системність охоплення внутрішнім аудитом підконтрольної мережі (протилежне твердження обґрунтувати).

 

Керівника МОЗ про стан виконання Стратегічного та Операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту поінформовано.

 

Результати дослідження системи планування роботи підрозділу внутрішнього аудиту та стану виконання планів

(3.1 + 3.2)

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

Рівень 5

Становлення

Розвиток

Дієвість

Зрілість

Приклад

 

 

 

 

 

Система планування ВА відсутня. Мережа об'єктів не охоплюється ВА в повному обсязі. Плани формуються без оцінки ризиків інших критеріїв. Як наслідок, окремі об'єкти плануються по декілька разів, тоді як найбільш ризикові об'єкти залишаються поза увагою внутрішніх аудиторів. Самі плани також є формальністю і не завжди виконуються.

Підрозділ ВА намагається використовувати оцінку ризиків, інші критерії при плануванні роботи. Проте забезпечити системне охоплення мережі або принаймні об'єктів із найвищим рівнем ризиків не вдається. Значна кількість позапланових доручень має наслідком невиконання планів.

Плани формуються у відповідності до затверджених порядків, до них включаються відносно ризикові об'єкти і у переважній більшості плани виконуються стовідсотково. Водночас в системі планування мають місце окремі недоліки та відхилення.

На рівні установи затверджено та фактично запроваджено систему планування діяльності з ВА на підставі оцінки ризиків. Плани формуються відповідно до вимог нормативної бази та виконуються у повному обсязі.

Система планування чітка, прозора та ефективна. Вона дозволяє зосередити діяльність на найбільш ризикових сферах та забезпечує максимально ефективне використання ресурсів для досягнення цілей ВА.

Реалізація результатів дослідження системи планування роботи підрозділу внутрішнього аудиту та стану виконання планів

NN з/п

Рекомендовані заходи

Відповідальні виконавці

Терміни реалізації

Очікувані результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підрозділу
внутрішнього аудиту

 

(підпис)

 
__________
(ініціали та прізвище)


          (дата)

 

 

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 9
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 10 розділу II)

Аспект 4. Організація та здійснення внутрішніх аудитів

4.1. Дотримання вимог нормативно-правових актів в частині організації внутрішніх аудитів

Критерії

Так/ні
(за необхідності дати короткі пояснення)

Вимоги нормативно-правових актів та внутрішніх документів дотримуються, у т. ч. в частині:

 

- підготовки до здійснення внутрішнього аудиту: вивчення, аналізу об'єктів контролю, визначення цілей дослідження його планування та розподілу трудових ресурсів;

 

- складання та затвердження програм внутрішнього аудиту (робочих планів);

 

- відповідності програм проведення внутрішнього аудиту визначеним цілям дослідження;

 

- відповідності обсягів дослідження (визначеним у програмах) термінам та ресурсам, передбаченим для їх проведення;

 

- складання та затвердження офіційних розпорядчих документів про здійснення внутрішнього аудиту;

 

процедури залучення фахівців інших підрозділів/установ до здійснення внутрішнього аудиту (у разі наявності таких випадків);

 

- граничних термінів здійснення внутрішнього аудиту.

 

4.2. Ефективність аудиторських дій та внутрішніх аудитів

Критерії

Так/ні
(за необхідності дати короткі пояснення)

Матеріали внутрішнього аудиту підтверджують фактичне дослідження усіх програмних питань.

 

Матеріали внутрішнього аудиту підтверджують повноту дій внутрішніх аудиторів під час збору аудиторських доказів для обгрунтування аудиторських висновків в розрізі кожного конкретного питання аудиту.

 

Вимоги нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині документування внутрішнього аудиту дотримано.

 

В аудиторських звітах у повному обсязі та чітко задокументовані обставини, аудиторські докази та факти встановлених недоліків, порушень (чітко та зрозуміло викладено обставини, та є посилання на порушені вимоги нормативно-правових актів).

 

Аудиторські докази (наявні у матеріалах аудиту) відповідають висновкам аудиторів, наведеним у аудиторських звітах.

 

В аудиторських звітах правильно кваліфікуються задокументовані порушення та недоліки.

 

Наявне документальне підтвердження проведення керівником підрозділу / керівником аудиторської групи моніторингу та підтримки функції внутрішнього аудиту в ході проведення аудиторських досліджень.

 

Дотримано вимоги нормативно-правових актів та внутрішніх документів в частині формування та зберігання аудиторських матеріалів.

 

Результати дослідження організаційних та функціональних аспектів проведення внутрішніх аудитів

(4.1 + 4.2)

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

Рівень 5

Становлення

Розвиток

Дієвість

Зрілість

Приклад

 

 

 

 

 

У системі установи ВА організовуються та проводяться на вкрай низькому рівні. Фактично функція ще не досягає мети і не в змозі виявити та/або попереджувати порушення в повному обсязі. Досліджуються лише окремі питання, до того ж аудиторські дії поверхові, а недоліки документування не дозволяють кваліфікувати порушення та проблеми.

У системі установи існує низка недоліків в організації та проведенні аудитів, які не сприяють результативності реалізації функції ВА. Проте в цілому ця функція розвивається у відповідності до Стандартів ВА (Наказ N 1247) та допомагає керівнику установи вирішувати окремі завдання.

У системі установи ВА організовуються та проводяться із поточними недоліками, що не носять системного характеру і дозволяють забезпечувати певні (в окремих випадках навіть відносно високі) результати. Водночас для підвищення якості ВА необхідно вжити ряд рекомендованих заходів.

У системі установи ВА організовуються та проводяться на належному рівні і мають наслідком виявлення значної кількості недоліків, порушень фінансової дисципліни тощо. Мають місце лише окремі недоліки, усунення яких може стати резервом для покращення якості В А.

У системі установи ВА організовуються та проводяться на високому професійному рівні. Функція ВА забезпечує максимальне виявлення усіх наявних порушень, недоліків та проблемних питань у діяльності. Отже, забезпечує високий рівень гарантій їх відсутності та належну підтримку фінансового управління і контролю в галузі.

Реалізація результатів дослідження організаційних та функціональних аспектів проведення внутрішніх аудитів

NN з/п

Рекомендовані заходи

Відповідальні виконавці

Терміни реалізації

Очікувані результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підрозділу
внутрішнього аудиту

 

(підпис)

 
__________
(ініціали та прізвище)


          (дата)

 

 

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 10
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 10 розділу II)

Аспект 5. Результативність здійснених внутрішніх аудитів та моніторинг результатів

Критерії

Так/ні
(за необхідності дати короткі пояснення)

Здійснюється накопичення звітних даних за результатами внутрішніх аудитів.

 

Підрозділ звітує про результати своєї діяльності керівнику МОЗ.

 

Чи мають місце факти непогодження об'єктів контролю із результатами внутрішніх аудитів, заперечень, скарг на дії внутрішніх аудиторів?

 

Надані за результатами внутрішніх аудитів рекомендації (надати відповідь у розрізі кожної вимоги до формування рекомендацій):

 

- мають конкретний, конструктивний характер;

 

- визначають терміни їх реалізації, відповідальних посадових осіб та очікувані результати;

 

- відповідають фактам, викладеним у матеріалах відповідного дослідження.

 

Результати аудитів та рекомендації доведені до всіх зацікавлених сторін.

 

Керівник підконтрольної установи (об'єкт контролю) ознайомлений із результатами здійсненого внутрішнього аудиту (цей факт документально підтверджено).

 

Керівником підконтрольної установи (об'єкт контролю) враховані аудиторські рекомендації.

 

При розгляді коментарів до аудиторських звітів, рекомендацій на практиці забезпечено дотримання визначеними внутрішніми документами порядку (оцінити причини надання коментарів).

 

Здійснюється аналіз досягнення очікуваних результатів впровадження аудиторських рекомендацій.

 

Підрозділом здійснюється моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій.

 

Внутрішніми документами передбачено процедуру моніторингу аудиторських рекомендацій.

 

Чи існують факти невиконання аудиторських рекомендацій (якщо такі випадки мали місце - навести причини невиконання)?

 

Підрозділом вживаються заходи щодо підконтрольної установи у разі невиконання нею рекомендацій у визначені терміни (навести інформацію про вжиті заходи).

 

Підрозділом здійснюється періодичне інформування вищого керівництва про стан та результати впровадження аудиторських рекомендацій.

 

Результати дослідження результативності проведених внутрішніх аудитів та реалізації їх результатів

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

Рівень 5

Становлення

Розвиток

Дієвість

Зрілість

Приклад

 

 

 

 

 

Діяльність підрозділу практично безрезультативна. Підрозділ не впливає на стан фінансово-бюджетної дисципліни в галузі.

Рівень результативності діяльності підрозділу не високий, не приділяється належна увага етапу реалізації рекомендацій. Значної користі діяльність підрозділу МОЗ України не приносить.

Рівень результативності діяльності підрозділу вище середнього. Водночас існують певні проблеми із реалізацією результатів аудиту.

Рівень результативності діяльності підрозділу є достатньо високим, впливає на стан фінансово-бюджетної дисципліни у галузі, допомагає керівництву у вирішенні проблем. Водночас існують резерви щодо покращення цього компоненту діяльності підрозділу.

Підрозділом на високому рівні забезпечено функціонування внутрішнього аудиту в МОЗ Україні, результати реалізуються у повній мірі і ефективно. Забезпечено високий рівень гарантій усунення порушень, їх недопущення у подальшому.

Реалізація результатів дослідження результативності здійснених внутрішніх аудитів, реалізації результатів та звітування

NN з/п

Рекомендовані заходи

Відповідальні виконавці

Терміни реалізації

Очікувані результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підрозділу
внутрішнього аудиту

 

(підпис)

 
__________
(ініціали та прізвище)


          (дата)

 

 

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 11
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 10 розділу II)

Аспект 6. Взаємодія з Міністерством фінансів України

Критерії

Так/ні
(за необхідності дати короткі пояснення)

Підрозділом враховано рекомендації за результатами попередньої зовнішньої оцінки якості  внутрішнього аудиту, проведеної Мінфіном. Оцінити стан виконання та врахування наданих рекомендацій.

 

Заходи з реалізації рекомендацій, наданих Мінфіном за результатами зовнішньої оцінки, включені до Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.

 

Копії Планів діяльності з внутрішнього аудиту та змін до них направлено до Мінфіну у відповідності до визначених термінів.

 

Підрозділом забезпечено надання Мінфіну Звіту про результати діяльності за встановленою формою у визначені строки.

 

Відсутні суттєві зауваження Мінфіну щодо якості звітності про результати діяльності підрозділу, планів діяльності з внутрішнього аудиту.

 

Працівники підрозділу регулярно приймають участь у навчаннях, семінарах, інших заходах, організованих Мінфіном.

 

Результати дослідження стану взаємодії з Міністерством фінансів України

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

Рівень 5

Становлення

Розвиток

Дієвість

Зрілість

Приклад

 

 

 

 

 

Рекомендації Мінфіну стосовно підвищення рівня внутрішнього аудиту не виконуються, в цілому організацію взаємодії не забезпечено.

Переважна більшість рекомендацій Мінфіну не виконана, взаємодія реалізується на низькому рівні.

Забезпечено результативну взаємодію з Мінфіном (крім поодиноких випадків з об'єктивних причин). Зазначене засвідчує загальне прагнення щодо підвищення якості функції ВА.

Підрозділ всебічно та результативно взаємодіє з Мінфіном, рекомендації виконано майже у повному обсязі. Можна констатувати підвищення якості ВА. Водночас наявні певні об'єктивні причини, які заважають повній реалізації рекомендацій.

Керівництво займає принципову позицію та вживає вичерпних заходів щодо налагодження фінансово-бюджетної дисципліни в галузі, створення ефективного фінансового управління і контролю, удосконалення ВА.

Реалізація результатів дослідження стану взаємодії з Міністерством фінансів України

NN з/п

Рекомендовані заходи

Відповідальні виконавці

Терміни реалізації

Очікувані результати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підрозділу
внутрішнього аудиту

 

(підпис)

 
__________
(ініціали та прізвище)


          (дата)

 

 

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 12
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 10 розділу II)

Підсумкові (узагальнені) результати оцінки якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
за ______ рік

NN з/п

Аспекти діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, що досліджувались

Підсумкова оцінка

Рівень 1 "Становлення"

Рівень 2 "Розвиток"

Рівень 3 "Дієвість"

Рівень 4 "Зрілість"

Рівень 5 "Приклад"

1

Забезпечення діяльності з внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України.

 

 

 

 

 

2

Внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту.

 

 

 

 

 

3

Планування діяльності з внутрішнього аудиту та стан виконання планів.

 

 

 

 

 

4

Організація та здійснення внутрішніх аудитів.

 

 

 

 

 

5

Результативність здійснених внутрішніх аудитів та моніторинг результатів.

 

 

 

 

 

6

Взаємодія з Міністерством фінансів України.

 

 

 

 

 

Керівник підрозділу
внутрішнього аудиту

 

(підпис)

 
__________
(ініціали та прізвище)

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 13
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 3 розділу III)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр охорони здоров'я України
__________
"___" 20__ року

ПРОГРАМА
забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України

NN з/п

Назва заходу

Період виконання

Відповідальний виконавець

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

1. Моніторинг діяльності з внутрішнього аудиту

1.1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

2. Діяльність підрозділу внутрішнього аудиту щодо підвищення якості внутрішнього аудиту

2.1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

3. Проведення періодичних внутрішніх оцінок діяльності

3.1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

4. Заходи за результатами зовнішніх оцінок якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

4.1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Керівник підрозділу
внутрішнього аудиту

 

(підпис)

 
__________
(ініціали та прізвище)

Структура та наповнення форми Програми може коригуватись з урахуванням поточних завдань та актуальних питань за напрямками діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, що потребують удосконалення.

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко

 

Додаток 14
до Порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
(пункт 4 розділу III )

Звіт
про стан виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в Міністерстві охорони здоров'я України
на ______ рік

NN з/п

Назва заходу

Результати виконання заходу

Примітка

1. Моніторинг діяльності з внутрішнього аудиту

1.1.

 

 

 

...

 

 

 

2. Діяльність підрозділу внутрішнього аудиту щодо підвищення якості внутрішнього аудиту

2.1.

 

 

 

...

 

 

 

3. Проведення періодичних внутрішніх оцінок діяльності

3.1.

 

 

 

...

 

 

 

4. Заходи за результатами зовнішніх оцінок якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

4.1.

 

 

 

...

 

 

 

Керівник підрозділу
внутрішнього аудиту

 

(підпис)

 
__________
(ініціали та прізвище)

Структура та наповнення форми Звіту відповідає затвердженій Програмі забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в МОЗ України на період, за який формується Звіт.

 

Начальник Управління
аудиту та аналітики

Л. А. Мельниченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали