Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2019 року N 64

Про затвердження Змін до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків

Відповідно до статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 42, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статей 66, 67, 71 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою сприяння стабільності фінансової системи України шляхом ефективної екстреної підтримки банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2016 року N 411 (Постанова N 411) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олега Чурія.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

Я. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
26 квітня 2019 року N 64

Зміни до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків (Постанова N 411)

1. У розділі III:

1) у пункті 20:

абзац перший викласти в такій редакції:

"20. Національний банк має право приймати в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором майно та гарантії, перелік та порядок урахування яких визначено в додатку 1 "Перелік майна/гарантій, яке(і) є прийнятним(и) для забезпечення виконання зобов'язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності та порядок його врахування" до цього Положення (далі - додаток 1 до цього Положення).";

підпункт 1 замінити двома новими підпунктами такого змісту:

"1) майна та гарантій, які не відповідають вимогам цього Положення та додатка 2 "Вимоги до застави за кредитом для екстреної підтримки ліквідності" до цього Положення;

11) нерухомого майна, яке має ознаки, визначені в додатку 3 "Ознаки неприйнятності нерухомого майна для передавання в заставу Національному банку України" до цього Положення;";

2) пункт 26 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розмір коригуючих коефіцієнтів може бути змінений постановою Правління Національного банку в разі суттєвої зміни кон'юнктури ринку та/або розміру витрат, пов'язаних із реалізацією заставленого майна.";

3) розділ після пункту 311 доповнити новим пунктом 312 такого змісту:

"312. Банк до припинення застави за договором застави майнових прав зобов'язаний не здійснювати зарахування зустрічних вимог за кредитами боржників, майнові права за якими передані в заставу Національному банку, без письмового дозволу Національного банку.".

2. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 26 квітня 2019 року N 64)
(пункт 20 розділу III)

Перелік майна/гарантій,
яке(і) є прийнятним(и) для забезпечення виконання зобов'язань за кредитом для екстреної підтримки ліквідності та порядок його врахування

Таблиця

N
з/п

N виду застави

Вид застави

Коригуючий коефіцієнт

Особливості застосування коригуючого коефіцієнта

Примітки

1

2

3

4

5

6

1

1

Гарантії Кабінету Міністрів України

0,9

 

 

2

2

Гарантії урядів країн

0,9

 

 

3

3

Облігації підприємств (крім цільових), облігації Державної іпотечної установи

0,9

 

 

4

4

Гарантії міжнародних фінансових установ

0,9

 

 

5

5

Гарантії банків-нерезидентів та/або фінансових установ - нерезидентів

0,8

 

 

6

6

Банківські метали

0,8

 

 

7

7

Нерухоме майно (крім об'єктів незавершеного будівництва)

0,6

За умови укладення договору поруки з власником істотної участі в банку / контролером

За винятком нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території України, визначеній Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Закон N 1207-VII) (далі - Закон), та в населених пунктах, перелік яких затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року N 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (Перелік N 1085-р) (зі змінами) (далі - Розпорядження).

8

0,5

У разі неукладення договору поруки з власником істотної участі в банку / контролером

9

8

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з юридичними особами (крім банків, бюджетних установ), фізичними особами - підприємцями, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотекою, крім об'єктів незавершеного будівництва

Розмір кредиту, що може бути отриманий боржником за кредитним договором:

 

За винятком майнових прав за кредитними договорами:
1) що укладені з особами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
2) які укладені банком на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
3) заставлене майно за якими перебуває на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
4) валютою кредиту за якими не є національна валюта України

10

1. До 30 млн грн включно:

 

11

0,5

За умови укладення договору поруки з власником істотної участі в банку / контролером

12

0,4

За умови неукладення договору поруки з власником істотної участі в банку / контролером

13

2. Перевищує 30 млн грн:

 

14

0,5

За умови укладення договору поруки з власником істотної участі в банку / контролером та наявності в кредитному договорі заборони на зарахування боржником зустрічних однорідних вимог

15

0,4

За умови укладення договору поруки з власником істотної участі в банку / контролером та, якщо в кредитному договорі немає заборони на зарахування боржником зустрічних однорідних вимог

16

0,32

За умови неукладення договору поруки з власником істотної участі в банку / контролером та, якщо в кредитному договорі немає заборони на зарахування боржником зустрічних однорідних вимог

17

9

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб - підприємців (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів), виконання зобов'язань за якими в повному обсязі забезпечене іпотекою, крім об'єктів незавершеного будівництва

Розмір кредиту, що може бути отриманий боржником за кредитним договором:

 

За винятком майнових прав за кредитними договорами:
1) що укладені з особами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
2) які укладені банком на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
3) заставлене майно за якими перебуває на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
4) валютою кредиту за якими не є національна валюта України

18

1. До 30 млн грн включно

0,35

19

2. Перевищує 30 млн грн:

20

0,35

За умови, якщо в кредитному договорі є заборона на зарахування боржником зустрічних однорідних вимог

21

0,28

За умови, якщо в кредитному договорі немає заборони на зарахування боржником зустрічних однорідних вимог

22

10

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб - підприємців (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів), крім майнових прав, визначених у рядках 17 - 21 таблиці додатка 1 до Положення

Розмір кредиту, що може бути отриманий боржником за кредитним договором:

 

За винятком майнових прав за кредитними договорами:
1) що укладені з особами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
2) які укладені банком на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
3) заставлене майно за якими перебуває на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р).

23

1. До 30 млн грн включно
0,25

24

2. Перевищує 30 млн грн:

25

0,25

За умови, якщо в кредитному договорі є заборона на зарахування боржником зустрічних однорідних вимог

26

0,2

За умови, якщо в кредитному договорі немає заборони на зарахування боржником зустрічних однорідних вимог

";

2) після додатка 1 доповнити Положення новим додатком 2 такого змісту:

"Додаток 2
до Положення про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків
(підпункт 1 пункту 20 розділу III)

Вимоги до застави за кредитом для екстреної підтримки ліквідності

N
з/п

Вид застави

Вимоги до застави

Примітки

1

2

3

4

1

Гарантії Кабінету Міністрів України

 

 

2

Гарантії урядів країн

Кредитний рейтинг не нижчий, ніж "А-" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг Moody's Investors Service та Fitch IBCA

 

3

Облігації підприємств (крім цільових), облігації Державної іпотечної установи

1. Розміщення облігацій здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України.
2. Облігації перебувають у власності банку.
3. Обіг облігацій обслуговується депозитарною системою відповідно до законодавства України

 

4

Гарантії міжнародних фінансових установ

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація

 

5

Гарантії банків-нерезидентів та/або фінансових установ - нерезидентів

Кредитний рейтинг не нижчий, ніж "А" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг Moody's Investors Service та Fitch IBCA

 

6

Банківські метали

1. У стандартних або мірних зливках.
2. Перебувають на відповідальному зберіганні в Національному банку України

 

7

Нерухоме майно (крім об'єктів незавершеного будівництва)

1. Розташоване на території України.
2. Нерухомість як єдиний (цілісний) майновий комплекс може прийматися в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором як окремо, так і разом із корпоративними правами на частку в статутному капіталі юридичної особи, яка є власником цієї нерухомості, оцінку яких здійснено незалежним суб'єктом оціночної діяльності

За винятком нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території України, визначеній Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Закон N 1207-VII) (далі - Закон), та в населених пунктах, перелік яких затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року N 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (Перелік N 1085-р) (зі змінами) (далі - Розпорядження)

8

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з юридичними особами (крім банків, бюджетних установ), фізичними особами - підприємцями, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотекою, крім об'єктів незавершеного будівництва

1. Кредитні договори, укладені не з пов'язаними особами.
2. Заборгованість за кредитом обліковується за відповідним балансовим рахунком банку не менше ніж 180 календарних днів.
3. Протягом останніх 180 календарних днів поспіль за кредитним договором клас юридичної особи (крім банку, бюджетної установи) був визначений банком не нижче четвертого, клас фізичної особи - підприємця - не нижче першого відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.
4. Прострочення погашення боргу на дату передавання майнових прав за кредитним договором Національному банку України немає.
5. Згідно з умовами кредитного договору, укладеного з юридичною особою та/або фізичною особою - підприємцем, періодичність сплати боргу встановлено не рідше одного разу на місяць/квартал в обсязі не менше, ніж обсяг доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України з бухгалтерського обліку

За винятком майнових прав за кредитними договорами:
1) що укладені з особами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
2) які укладені банком на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
3) заставлене майно за якими перебуває на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р)

9

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб - підприємців (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів), виконання зобов'язань за якими в повному обсязі забезпечене іпотекою, крім об'єктів незавершеного будівництва

1. Кредитні договори, укладені не з пов'язаними особами.
2. Заборгованість за кредитом обліковується за відповідним балансовим рахунком банку не менше ніж 180 календарних днів.
3. Протягом останніх 180 календарних днів поспіль за кредитним договором клас фізичної особи був визначений банком не нижче першого відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.
4. Прострочення погашення боргу на дату передавання прав за кредитним договором Національному банку України немає.
5. Згідно з умовами кредитного договору, укладеного з фізичною особою, періодичність сплати боргу встановлено не рідше одного разу на місяць/квартал в обсязі не менше, ніж обсяг доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України з бухгалтерського обліку

За винятком майнових прав за кредитними договорами:
1) що укладені з особами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
2) які укладені банком на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
3) заставлене майно за якими перебуває на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
4) валютою кредиту за якими не є національна валюта

10

Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з фізичними особами, крім фізичних осіб - підприємців (згідно з реєстром укладених банком кредитних договорів), крім майнових прав, визначених у рядку 9 таблиці додатка 2 до Положення

1. Кредитні договори, укладені не з пов'язаними особами.
2. Клас фізичної особи визначений не нижче першого відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями.
3. Прострочення погашення боргу на дату передавання майнових прав за кредитним договором Національному банку України немає.
4. Згідно з умовами кредитного договору, укладеного з фізичною особою, періодичність сплати боргу встановлено не рідше одного разу на місяць/квартал в обсязі не менше, ніж обсяг доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України з бухгалтерського обліку

За винятком майнових прав за кредитними договорами:
1) що укладені з особами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
2) які укладені банком на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р);
3) заставлене майно за якими перебуває на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджений Розпорядженням (Перелік N 1085-р)

".

У зв'язку з цим додатки 2 - 6 уважати відповідно додатками 3 - 7.

3. У тексті Положення посилання на додатки 2 - 6 замінити посиланнями відповідно на додатки 3 - 7.

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Чурій
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали