ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.12.2011

м. Київ

N 721

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2011 р. за N 1515/20253

Про затвердження Змін до Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

Відповідно до частини четвертої статті 10 розділу II Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", підпункту 79 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 N 157, та з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.11.2003 N 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за N 1165/8486, що додаються.

2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Радам недержавних пенсійних фондів привести інвестиційні декларації недержавних пенсійних фондів у відповідність до вимог цього розпорядження до 30.06.2012.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку

Д. М. Тевелєв

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету
з питань регуляторної
політики та підприємництва

С. І. Свищева

 

Протокол засідання Комісії
від 1 грудня 2011 р. N 686

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
01.12.2011 N 721

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2011 р. за N 1515/20253

Зміни до Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

1. У розділі 2:

1.1. Абзац п'ятий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"Рекомендації щодо внесення змін, зазначені в підпункті 3 цього пункту, разом з відповідним висновком надаються раді фонду письмово протягом п'яти робочих днів з дня прийняття Держфінпослуг такого висновку. Висновок приймається на підставі аналізу звітності, який подається адміністратором фонду, інформації, яка може бути надана іншими суб'єктами, що здійснюють обслуговування фонду за окремими запитами Держфінпослуг, а також інформації, яка може бути надана відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" органами державної влади, які здійснюють нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення".

1.2. Пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. У випадку залучення консультанта (консультантів) з інвестиційних питань рада фонду укладає з ним (ними) відповідний договір".

1.3. Пункт 2.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"інші послуги відповідно до законодавства та договору".

2. У розділі 3:

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Інвестиційна декларація повинна містити такі розділи:

мета інвестування пенсійних активів;

основні напрями інвестиційної політики фонду;

критерії та/або показники, за якими здійснюється відбір об'єктів для інвестування;

обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами;

вимоги до складу та структури пенсійних активів;

вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними активами;

порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів;

ризики, пов'язані з інвестуванням у активи, визначені законодавством;

порядок унесення змін радою фонду до інвестиційної декларації фонду.

3.2.1. Мета інвестування пенсійних активів

У розділі може бути зазначено, що метою інвестування пенсійних активів є приріст пенсійних коштів для забезпечення прав учасників фонду щодо отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також, що формування інвестиційного портфеля здійснюється в інтересах учасників фонду з метою отримання доходу та забезпечення збереження пенсійних активів з урахуванням умов, зазначених у договорі про управління активами фонду, кон'юнктури ринку цінних паперів, обмеження можливих ризиків та інших факторів.

3.2.2. Основні напрями інвестиційної політики фонду

У розділі має бути відображений опис інвестиційної політики фонду, а також інвестиційних стратегій, які будуть використовуватися при здійсненні інвестування пенсійних активів фонду.

3.2.3. Критерії та/або показники, за якими здійснюється відбір об'єктів для інвестування

У розділі мають бути зазначені критерії та/або показники, які використовуються для відбору об'єктів інвестування пенсійних активів фонду, зокрема можуть бути передбачені критерії та/або показники, які характеризують надійність інвестиції, дохідність, ліквідність, рівень кредитного рейтингу, можливі ризики, розміщення об'єктів інвестування за галузями та за часом їх роботи на ринку тощо.

3.2.4. Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами фонду

У розділі повинні бути зазначені обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами під час формування та інвестування пенсійних активів особою, що здійснює управління активами пенсійного фонду. Зазначені відомості повинні відповідати вимогам Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та інших нормативно-правових актів.

3.2.5. Вимоги до складу та структури пенсійних активів

У розділі повинен бути наведений перелік видів активів та їх максимальної частки (у відсотках) у структурі портфеля пенсійного фонду. У розділі можуть бути зазначені країни інвестування. Можливим є також установлення мінімальної (поряд з максимальною) частки активу. Зазначені відомості повинні відповідати вимогам Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та можуть бути представлені у вигляді таблиці, наведеної в додатку 1 до цього Положення.

3.2.6. Вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними активами

У розділі відображаються відповідно до законодавства вимоги до осіб, які можуть здійснювати управління пенсійними активами фонду, та обмеження щодо їх діяльності.

Зокрема, зазначаються особи, які можуть здійснювати управління активами:

компанія з управління активами;

банк або компанія з управління активами, які є одноосібним засновником корпоративного фонду у випадках, передбачених законодавством;

професійний адміністратор, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами відповідно до законодавства.

Для управління активами фонду можуть залучатися кілька осіб.

У тому числі в розділі надається інформація щодо залучення нерезидентів для здійснення операцій з активами фонду на іноземних ринках.

У разі залучення для управління активами кількох осіб повинен бути зазначений порядок (критерії) розподілу активів фонду між такими особами.

В інвестиційній декларації можуть бути зазначені обмеження та вимоги до осіб, які здійснюватимуть управління активами пенсійного фонду, що не суперечать вимогам, установленим законодавством.

3.2.7. Порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів фонду

У розділі зазначаються порядок контролю за діяльністю осіб, які здійснюють управління активами фонду, особами, які здійснюють такий контроль (рада фонду, зберігач, засновники фонду, відповідні органи виконавчої влади), а також порядок їх взаємодії та обміну інформацією з метою підвищення ефективності такого контролю та захисту прав учасників (вкладників) фонду. Зазначається періодичність здійснення контролю та показники, за якими він здійснюється.

3.2.8. Ризики, пов'язані з інвестуванням у активи, визначені законодавством

У розділі зазначається, яка інформація стосовно структури, дохідності інвестиційних вкладень має надаватися раді фонду; який має здійснюватись аналіз стосовно якості, ліквідності, концентрації інвестицій, наявності збиткових позицій тощо; наявності ризиків, які пов'язані з вкладенням в об'єкти інвестування, окремі галузі, макроекономічні ризики тощо.

3.2.9. Порядок унесення змін радою фонду до інвестиційної декларації фонду

У розділі зазначаються періодичність проведення оцінки ефективності інвестування активів пенсійного фонду, періодичність перегляду радою фонду інвестиційної декларації (не рідше одного разу на рік) з метою підвищення ефективності інвестиційної діяльності, а також порядок унесення змін до інвестиційної декларації з урахуванням пропозицій особи (осіб), що здійснює(ють) управління активами фонду, консультанта (консультантів) з інвестиційних питань (у разі його (їх) залучення), періодичність розрахунку чистої вартості активів фонду відповідно до вимог, установлених законодавством.".

3. У розділі 4:

3.1. У пункті 4.1:

абзац п'ятий після слів "(якщо такі консультанти залучалися)" доповнити словами "засвідчений підписом голови ради фонду та печаткою фонду";

абзац шостий виключити.

3.2. Доповнити розділ новим пунктом 4.2 такого змісту:

"4.2. Документи, що подаються до Держфінпослуг відповідно до пункту 4.1 цього Положення, мають відповідати таким вимогам:

бути викладеними державною мовою. До документів, складених іншою мовою, крім державної, мають додаватися їх переклади державною мовою, правильність яких повинна бути засвідчена нотаріально;

містити достовірну та повну інформацію на дату подання заяви про реєстрацію інвестиційної декларації фонду;

бути підписаними (засвідченими) головою ради фонду або уповноваженою ним особою з числа ради фонду;

бути виготовленими друкованим способом, не містити виправлень, підчисток та дописок;

надаватися в папках з описом (переліком) документів, визначених пунктом 4.1 цього розділу, із зазначенням кількості примірників та кількості сторінок кожного документа. Опис надається у двох примірниках".

У зв'язку з цим пункти 4.2 - 4.5 уважати відповідно пунктами 4.3 - 4.6.

3.3. Пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Заява про реєстрацію інвестиційної декларації фонду та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, другий примірник якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів за підписом відповідальної особи Держфінпослуг".

3.4. У пункті 4.4 слово "Положення" замінити словами та цифрами "розділу та відсутності підстав для прийняття Держфінпослуг рішення про відмову в реєстрації інвестиційної декларації фонду, визначених у пункті 6.1 розділу 6 цього Положення".

3.5. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. На примірниках інвестиційної декларації фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації. Напис (штамп) засвідчується печаткою Держфінпослуг та підписом керівника структурного підрозділу Держфінпослуг відповідно до розподілу обов'язків. Два зареєстровані оригінальні примірники інвестиційної декларації фонду видаються заявникові".

4. У розділі 5:

4.1. У пункті 5.1 абзац шостий виключити.

4.2. Доповнити розділ новими пунктами 5.2, 5.3 такого змісту:

"5.2. Документи, що подаються до Держфінпослуг відповідно до пункту 5.1 цього розділу, мають відповідати таким вимогам:

бути викладеними державною мовою. До документів, складених іншою мовою, крім державної, мають додаватися їх переклади державною мовою, правильність яких повинна бути засвідчена нотаріально;

містити достовірну та повну інформацію на дату подання заяви про реєстрацію змін до інвестиційної декларації фонду;

бути підписаними (засвідченими) головою ради фонду або уповноваженою ним особою з числа ради фонду;

бути виготовленими друкованим способом, не містити виправлень, підчисток та дописок;

надаватися в папках з описом (переліком) документів, визначених пунктом 5.1 цього розділу, із зазначенням кількості примірників та кількості сторінок кожного документа. Опис надається у двох примірниках.

5.3. Заява про реєстрацію змін до інвестиційної декларації фонду та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, другий примірник якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів за підписом відповідальної особи Держфінпослуг".

У зв'язку з цим пункти 5.2 - 5.5 уважати відповідно пунктами 5.4 - 5.7.

4.3. У пункті 5.4 слово "Положення" замінити словами та цифрами "розділу та відсутності підстав для прийняття Держфінпослуг рішення про відмову в реєстрації змін до інвестиційної декларації фонду, визначених у пункті 6.1 розділу 6 цього Положення".

4.4. Пункт 5.5 викласти в такій редакції:

"5.5. На примірниках тексту змін до інвестиційної декларації фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації. Напис (штамп) засвідчується печаткою Держфінпослуг та підписом керівника структурного підрозділу Держфінпослуг відповідно до розподілу обов'язків. Два зареєстровані оригінальні примірники тексту змін до інвестиційної декларації фонду видаються заявникові".

 

Заступник директора департаменту
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами

В. Логвіновський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали