Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

03.04.2018

м. Київ

N 77

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 519/31971

Про затвердження Змін до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну службу", статті 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), підпункту 4 пункту 4 (Постанова N 500) та пунктів 7 (Постанова N 500), 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби (Постанова N 500), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 21 травня 2015 року N 98 (Положення N 98), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2015 року за N 600/27045 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
03 квітня 2018 року N 77

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2018 р. за N 519/31971

ЗМІНИ
до Положення про міжрегіональні управління Національного агентства України з питань державної служби в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (Положення N 98)

1. У пункті 3:

підпункт 1 після слів "у сфері державної служби" доповнити словами "та з питань управління персоналом";

підпункт 2 після слів "у сфері державної служби та" доповнити словами "з питань управління персоналом, а також".

2. У пункті 4:

1) у підпункті 1 слово "повноважень" замінити словом "компетенції";

2) підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3 - 18 вважати відповідно підпунктами 2 - 17;

3) у підпункті 2 після слів "Законів України "Про державну службу" слово "і" замінити словом "та";

4) у підпункті 3 слова "кадрових служб" замінити словами "служб управління персоналом";

5) підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) проводять в межах повноважень, визначених законом, в установленому порядку перевірки стану дотримання вимог Закону України "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного значення на відповідній території, або у будь-яких інших державних органах за дорученням НАДС;";

6) підпункт 6 після слів "Закону України "Про державну службу" доповнити словами "та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби";

7) у підпункті 9 слова "державних службовців" замінити словами "державної служби";

8) підпункт 10 викласти в такій редакції:

"10) вивчають та узагальнюють пропозиції щодо потреб у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на відповідній території, зокрема у підвищенні кваліфікації з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, відповідно до вимог професійних стандартів;";

9) у підпункті 12 слова "спеціальностями галузі знань "Державне управління" замінити словами "спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування";

10) підпункт 13 викласти в такій редакції:

"13) забезпечують у межах повноважень, передбачених Законом України "Про державну службу", здійснення моніторингу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за державним замовленням;";

11) підпункт 14 після слів "міжнародної технічної допомоги" доповнити словами "в рамках виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України, з питань, що належать до їх компетенції";

12) доповнити пункт новими підпунктами 18 - 20 такого змісту:

"18) у межах повноважень проводять перевірку поданих державними органами наказів (розпоряджень) про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби та в разі відсутності зауважень передають відповідну інформацію для розміщення на офіційному веб-сайті НАДС;

19) затверджують перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, за поданням керівника державної служби у відповідному органі на відповідній території;

20) здійснюють методичне забезпечення проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;".

3. У пункті 5:

у підпункті 2 слово "кадрів" замінити словом "персоналу";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) забезпечують в установленому законодавством порядку доступ до публічної інформації, розпорядниками якої є Управління, а також розгляд запитів на інформацію;".

4. Підпункт 2 пункту 6 викласти в такій редакції:

"2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також від громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;".

5. Абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:

"Вимоги Управлінь щодо скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу; щодо усунення порушень прав державного службовця або перешкод у реалізації таких прав; щодо скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В" обов'язкові для виконання державними органами та їх посадовими особами у встановлений у цих вимогах строк.".

6. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду, звільняється з посади Головою НАДС відповідно до законодавства про державну службу.

Начальник Управління має заступника (заступників), якого (яких) призначає на посаду (посади) і звільняє з посади (посад) Голова НАДС відповідно до законодавства про державну службу.".

7. Абзац п'ятнадцятий пункту 10 викласти в такій редакції:

"Начальник Управління підзвітний та підконтрольний Голові НАДС.".

8. У пункті 12 слово "установах" замінити словом "органах".

9. У тексті Положення слово "Нацдержслужба" в усіх відмінках замінити абревіатурою "НАДС".

 

В. о. директора Департаменту
контролю та взаємодії
з органами влади

Д. Трипольський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали