ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 березня 2017 року N 20

Про затвердження Змін до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України

З метою забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників і кредиторів, керуючись статтями 6, 7, 15, 42, 56 Закону України "Про Національний банк України", Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2010 року N 327, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2010 року за N 540/17835 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
14 березня 2017 року N 20

Зміни
до Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України

1. У пункті 1.7 глави 1:

1) підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) заборони укладання кредитних договорів, у тому числі з банками, забезпечення виконання зобов'язань за якими не відповідає критеріям та принципам прийнятності, визначеним у нормативно-правовому акті Національного банку з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (крім кредитів фізичним особам у сумі не більше ніж 200,0 тис. грн., у тому числі кредитів овердрафт, міжбанківських кредитів строком до 30 днів банкам, клас яких визначений не нижче ніж другий відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, кредитів овердрафт юридичним особам за кредитними договорами, укладеними до дати прийняття рішення Правління Національного банку);";

2) підпункт 13 викласти в такій редакції:

"13) заборони розміщення міжбанківських депозитів (крім депозитів строком до 30 днів у банках, клас яких визначений не нижче ніж другий відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями)".

2. У пункті 3.1 глави 3:

1) підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) фінансову модель розвитку банку за формою, визначеною Національним банком, погоджену радою банку та підписану головою правління банку, яка має бути спрямована на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо, містити обґрунтування запитуваної суми стабілізаційного кредиту і відображати джерела повернення стабілізаційного кредиту. Банк разом з фінансовою моделлю розвитку банку має надати документи, пояснення, обґрунтування щодо прогнозних показників фінансової моделі розвитку банку та прийнятих під час її побудови припущень";

2) підпункти "г" та "ґ" виключити. У зв'язку з цим підпункти "д" - "є" уважати відповідно підпунктами "г" - "д".

3. У главі 4:

1) пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Національний банк розглядає питання щодо продовження строку користування стабілізаційним кредитом за умови сплати банком на дату подання ним відповідного клопотання процентів за користування стабілізаційним кредитом, нарахованих згідно з умовами кредитного договору, у повному обсязі";

2) абзац четвертий пункту 4.3 викласти в такій редакції:

"Разом з клопотанням банк має подати документи, визначені в підпунктах "б" - "д" пункту 3.1 глави 3 цього Положення".

4. Пункт 14 додатка 1 викласти в такій редакції:

"14. Майнові права за укладеними банком-позичальником кредитними договорами з юридичними особами (крім банків, бюджетних установ), фізичними особами, у тому числі тими, які є суб'єктами господарювання (далі - фізична особа), виконання зобов'язань за якими в повному обсязі забезпечено іпотекою, крім об'єктів незавершеного будівництва, за умови, що:

1) кредитні договори укладено не з пов'язаними з банком особами;

2) заборгованість за кредитом обліковується за відповідним балансовим рахунком банку не менше ніж 180 календарних днів;

3) протягом останніх 180 календарних днів поспіль за кредитним договором клас юридичної особи (крім банку, бюджетної установи) був визначений банком не нижче четвертого, клас фізичної особи - не нижче першого відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

4) прострочення погашення боргу на дату передавання майнових прав за кредитним договором Національному банку України немає;

5) згідно з умовами кредитного договору, укладеного з юридичною та/або фізичною особою, періодичність сплати боргу встановлено не рідше одного разу на місяць/квартал в обсязі не менше ніж обсяг доходів, визнаних банком згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України з бухгалтерського обліку.

Коригуючий коефіцієнт для цього виду майна в разі укладення договору фінансової поруки з власником істотної участі в банку/контролером - 0,5; у разі неукладення договору фінансової поруки з власником істотної участі в банку/контролером - 0,4.

Не є прийнятними для забезпечення виконання зобов'язань за стабілізаційним кредитом майнові права за кредитними договорами:

1) що укладені з особами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, визначеній Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Закон N 1207-VII) (далі - Закон), та в населених пунктах, перелік яких затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року N 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" (Перелік N 1085-р) (зі змінами) (далі - Розпорядження N 1085);

2) що укладені банком на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджено Розпорядженням N 1085 (Перелік N 1085-р);

3) заставлене майно за якими перебуває на тимчасово окупованій території, визначеній Законом (Закон N 1207-VII), та в населених пунктах, перелік яких затверджено Розпорядженням N 1085 (Перелік N 1085-р)."

 

Директор
Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали