Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2019

м. Київ

N 1511

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2019 р. за N 1131/34102

Про затвердження Змін до Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 18 пункту 4 (Положення N 1070/2011) та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Положення N 1070/2011), затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 07 червня 2018 року N 850 (Розпорядження N 850), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 року за N 782/32234, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Ястреб

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної комісії
з цінних паперів та
фондового ринку

Т. Хромаєв

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

 

Протокол засідання Комісії
від 08 серпня 2019 р. N 64

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
08 серпня 2019 року N 1511

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2019 р. за N 1131/34102

Зміни
до Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика (Розпорядження N 850)

1. Пункт 7 розділу I викласти в такій редакції:

"7. Для цілей цього Положення терміни вжито в таких значеннях:

боргові цінні папери - боргові цінні папери, а саме облігації підприємств (крім цільових облігацій), облігації місцевих позик, облігації міжнародних фінансових організацій, державні облігації України;

нерухоме майно - земельні ділянки, що належать на праві власності, будівлі, споруди, які розташовуються на земельній ділянці та щодо яких страховиком здійснено державну реєстрацію прав власності на таке нерухоме майно;

нормативний обсяг активів - мінімальний обсяг прийнятних активів, необхідний страховику з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів, який визначається окремо для кожного такого нормативу у порядку, встановленому цим Положенням;

об'єкт нерухомого майна - нерухоме майно, щодо якого у страховика виникло право на таке майно, що офіційно визнано і підтверджено державою шляхом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, сформовано реєстраційну справу та присвоєно індивідуальний реєстраційний номер;

окремі види страхування - перелік видів страхування відповідно до законодавства, визначений з метою застосування особливостей цього Положення до страховиків, які отримали ліцензію на провадження діяльності за такими видами страхування, а саме:

обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації;

обов'язкове страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

обов'язкове страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

обов'язкове страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

обов'язкове страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

страхування повітряного транспорту;

страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

страхування сільськогосподарської продукції;

страхування наземного транспорту (крім залізничного);

медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

рівень вхідного перестрахування - співвідношення надходжень сум страхових платежів від перестрахувальників за останні чотири квартали відповідно до звітних даних страховика до загальних надходжень сум страхових платежів за аналогічний період;

рівень вихідного перестрахування - співвідношення часток страхових платежів, належних перестраховикам, за останні чотири квартали відповідно до звітних даних страховика до загальних надходжень сум страхових платежів за аналогічний період;

страхові резерви - величина, яка визначає грошову оцінку зобов'язань страховика за договорами страхування (перестрахування), розрахована відповідно до вимог законодавства з метою забезпечення майбутніх страхових виплат залежно від видів страхування.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, вжито відповідно до Законів України "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших нормативно-правових актів.".

2. У розділі II:

1) у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) банківські вклади (депозити) та рахунки умовного зберігання (ескроу);";

підпункт 13 викласти в такій редакції:

"13) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування за окремими видами страхування у обсязі не більше резерву незароблених премій за відповідними окремими видами страхування;";

після підпункту 13 доповнити пункт новими підпунктами 14 - 18 такого змісту:

"14) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування та перестрахування з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, та за договорами, визначеними в пункті 5 розділу II Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за N 19/10299 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18 вересня 2018 року N 1638 (Розпорядження N 1638));

15) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування з видів страхування, не зазначених у підпунктах 13 та 14 цього пункту цього розділу, - в обсязі не більше 40 відсотків резервів незароблених премій за відповідними видами страхування;

16) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування життя - у обсязі не більше частини математичного резерву, нарахованого за внесками (страховими преміями), що сформували таку дебіторську заборгованість;

17) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами перестрахування з нерезидентами:

з країни - члена Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР), рейтинг фінансової надійності (стійкості) якої не нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

B+ - A.M.Best (США);

Baa3 - Moody's Investors Service (США);

BBB- - Standard & Poor's (США);

BBB- - Fitch Ratings (Великобританія);

з країни, яка не є членом ОЕСР, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якої нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

A - A.M.Best (США);

A2 - Moody's Investors Service (США);

A - Standard & Poor's (США);

A - Fitch Ratings (Великобританія);

18) непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами перестрахування, не зазначеними у підпунктах 14, 17 цього пункту цього розділу, - в обсязі не більше 20 відсотків такої дебіторської заборгованості;".

У зв'язку з цим підпункти 14 - 17 вважати відповідно підпунктами 19 - 22;

підпункти 19, 20 викласти в такій редакції:

"19) непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок розміщення грошових коштів страховика в гарантійних фондах асистанських компаній виключно з метою гарантування медичного обслуговування клієнтів страховика в медичних закладах відповідно до договорів страхування в разі настання страхових випадків в обсязі не більше 3 % нормативного обсягу активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу;

20) непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок здійснення страхового відшкодування за іншого страховика за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"23) активи з права користування відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда" у розмірі, що не перевищує розміру відповідного орендного зобов'язання.";

2) у пункті 4:

в абзаці першому слова "за умови, якщо" замінити словами "з урахуванням таких вимог та обмежень";

після підпункту 7 пункт доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:

"8) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, включаються до суми прийнятних активів у обсязі, що не перевищує обмежень, встановлених підпунктом 8 пункту 2 розділу V цього Положення;".

У зв'язку з цим підпункти 8, 9 вважати відповідно підпунктами 9, 10;

3) у пункті 6:

у підпункті 1 слова "майно, яке перебуває" замінити словами "активи, які перебувають";

підпункт 11 викласти в такій редакції:

"11) права вимоги до перестраховика-нерезидента:

з країни - члена ОЕСР, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якої нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

B+ - A.M.Best (США);

Baa3 - Moody's Investors Service (США);

BBB- - Standard & Poor's (США);

BBB- - Fitch Ratings (Великобританія);

з країни, яка не є членом ОЕСР, рейтинг фінансової надійності (стійкості) який нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

A - A.M.Best (США);

A2 - Moody's Investors Service (США);

A - Standard & Poor's (США);

A - Fitch Ratings (Великобританія);";

у підпункті 13 цифри "15" замінити цифрами "19".

3. У розділі V:

1) у пункті 2:

підпункт 2 після слова "пункту", доповнити словами "та рахунки умовного зберігання (ескроу),";

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) до нормативу ризиковості операцій включаються у повному обсязі:

права вимоги до перестраховиків у резерві заявлених, але не виплачених збитків, та резерві належних виплат страхових сум;

права вимоги до перестраховиків за укладеними договорами перестрахування ризиків за окремими видами страхування за умови, що перестраховик відповідає таким вимогам:

провадить страхову та/або перестрахову діяльність не менше десяти років;

рейтинг фінансової надійності перестраховика-резидента, визначений уповноваженими рейтинговими агентствами та/або міжнародними рейтинговими агентствами, визнаними відповідно до законодавства, не нижчий ніж AA- за національною рейтинговою шкалою;

права вимоги до перестраховиків за укладеними договорами перестрахування ризиків із страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту та за договорами, визначеними в пункті 5 розділу II Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за N 19/10299 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18 вересня 2018 року N 1638 (Розпорядження N 1638)).

Права вимоги до перестраховиків (за винятком прав вимог до перестраховиків у резерві заявлених, але не виплачених збитків та у резерві належних виплат страхових сум) за відповідними видами страхування, крім абзаців третього - шостого цього підпункту, - не більше 50 відсотків страхових резервів, при цьому:

права вимоги до перестраховиків-резидентів - не більше 10 відсотків від страхових резервів;

права вимоги до перестраховиків-нерезидентів для страховика, що здійснює страхування життя, - не більше 40 відсотків від страхових резервів.

Права вимоги до перестраховиків визначаються як сума часток перестраховиків у страхових резервах, розрахованих відповідно до вимог законодавства, за виключенням суми часток перестраховиків-резидентів у страхових резервах з видів страхування, щодо яких такий перестраховик не має права здійснювати діяльність на дату розрахунку, та суми часток перестраховиків-нерезидентів у страхових резервах, які на момент укладення відповідного договору перестрахування не відповідали вимогам, встановленим законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг;";

2) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. До нормативу ризиковості операцій включаються залишки коштів, сплачені страховиком до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України, в обсязі не більше ніж розміри коштів, що використовуються виключно для виконання таким страховиком зобов'язань за укладеними договорами обов'язкового страхування (перестрахування) цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, збільшені на дебіторську заборгованість, що виникла внаслідок розрахунків з прямого врегулювання збитків (вимог) за такими договорами та угодами з прямого врегулювання збитків (вимог), зменшені на суму кредиторської заборгованості, що виникла внаслідок таких розрахунків зі страховиками.".

4. У розділі VI:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Норматив якості активів - сума активів, що визначені пунктом 2 цього розділу як низькоризикові активи, яка на будь-яку дату має бути не менше нормативного обсягу активів, який визначається:

1) для страховика, який отримав ліцензію на провадження діяльності зі страхування життя, - у розмірі 40 відсотків страхових резервів (за винятком резерву належних виплат);

2) для страховика, який отримав ліцензію на провадження діяльності за видами страхування іншими, ніж страхування життя:

якщо страховик отримав ліцензію на провадження діяльності хоча б за одним з видів обов'язкового страхування та рівень вхідного перестрахування не перевищує 10 відсотків, - у розмірі 40 відсотків страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків);

якщо страховик отримав ліцензію на провадження діяльності тільки за видами добровільного страхування та рівень вхідного перестрахування не перевищує 10 відсотків, - у розмірі 20 відсотків страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків);

якщо у страховика рівень вхідного перестрахування перевищує 10 відсотків та/або рівень вихідного перестрахування перевищує 50 відсотків, - у розмірі 60 відсотків страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків).";

2) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

"кошти, розміщені в банках, крім коштів, розміщених на поточних рахунках, та депозитів до запитання, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж AA за національною рейтинговою шкалою;".

5. У тексті Положення:

слова "що здійснює страхування життя" замінити словами "який отримав ліцензію на провадження діяльності зі страхування життя";

слова "що здійснює страхування за видами страхування іншими, ніж страхування життя" замінити словами "який отримав ліцензію на провадження діяльності за видами страхування іншими, ніж страхування життя".

 

Начальник управління методології
державного нагляду на ринках
фінансових послуг департаменту
державного регулювання та методології
нагляду на ринках фінансових послуг

В. Кобець
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали