Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.03.2019

м. Київ

N 230

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2019 р. за N 391/33362

Про затвердження Змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 2 Закону України "Про Національну гвардію України" (Закон N 876-VII), абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 лютого 2016 року N 74 (Положення N 74), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 2016 року за N 320/28450, що додаються.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра внутрішніх справ України Ярового С. А.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

Міністр закордонних
справ України

П. А. Клімкін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
29 березня 2019 року N 230

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2019 р. за N 391/33362

ЗМІНИ
до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України (Положення N 74)

1. У розділі I:

1) пункт 2 глави 2 після слів "командира військової частини" доповнити словами "та здійснюється доповідь старшому начальнику за підпорядкованістю";

2) у главі 3:

в абзаці другому пункту 3 слова "система охорони,", "та джерела фінансування" виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. План охорони дипломатичного представництва (установи) складається з характеристики об'єкта, що охороняється, табеля постів, бойового розрахунку.

У характеристиці об'єкта, що охороняється, зазначаються:

опис дипломатичного представництва (установи) (територіальне розміщення будівель та прилеглої території, обладнання інженерно-технічними засобами охорони);

маршрути піших патрулів та патрулів на транспортних засобах;

місця розташування найближчих сусідніх постів охорони порядку, територіальних органів поліції (далі - ТОП) та правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія (за наявності), на карті (схемі) населеного пункту; система охорони об'єкта на плані-схемі;

порядок взаємодії і зв'язку.

У табелі постів визначаються:

склад, озброєння та екіпіровка особового складу військового наряду за звичайним та посиленим варіантом несення служби;

обов'язки посадових осіб військового наряду з урахуванням особливостей кожного поста та умов виконання завдань на ньому;

порядок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, порядок виконання службових завдань за посиленим варіантом несення служби.

У бойовому розрахунку зазначаються:

можливі надзвичайні ситуації на кожному посту;

порядок дій у разі ускладнення оперативної обстановки.";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Для кожного поста охорони порядку штаб військової частини розробляє службову документацію:

довідкові відомості про дипломатичне представництво (установу), главу представництва (установи), персонал представництва (установи), службові автомобілі;

інструкції для осіб військового наряду;

погодинні графіки виконання службових завдань військовослужбовцями;

номери телефонів правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія;

зразки допусків на право перевірки;

зразок рапорту на передачу затриманого до ТОП;

інструкція щодо дотримання заходів безпеки під час виконання службових завдань тощо."

2. Пункт 8 глави 5 розділу II викласти в такій редакції:

"8. Підготовка військових нарядів включає:

інструктаж особового складу військових нарядів;

інструктивні заняття з особовим складом військових нарядів (за рішенням командира військової частини);

матеріально-технічне, медичне та психологічне забезпечення особового складу військових нарядів.

Під час проведення інструктажу:

оголошується склад військових нарядів;

визначаються завдання, порядок їх виконання, використання засобів зв'язку і транспортних засобів;

здійснюється оперативне та суспільно-політичне інформування особового складу;

визначається порядок взаємодії і зв'язку із сусідніми військовими нарядами та нарядами ТОП;

нагадуються вимоги щодо дотримання законності, військової дисципліни, порядку поводження з табельною вогнепальною зброєю, спеціальними засобами та щодо заходів безпеки під час виконання службових завдань;

перевіряється зовнішній вигляд особового складу військових нарядів, знання особовим складом своїх обов'язків, уміння діяти в разі ускладнення оперативної обстановки.

Інструктивні заняття з особовим складом військових нарядів проводяться за рішенням командира військової частини відповідно до плану підготовки особового складу батальйону (роти) до виконання службових завдань на навчальних містечках, у класах, приміщеннях, на транспортних засобах з урахуванням особливостей завдання, яке виконуватиметься, з використанням службових документів, а також схем, макетів та навчальних посібників.

Під час інструктивних занять відпрацьовуються:

практичні дії військовослужбовців під час виконання службових завдань у разі ускладнення оперативної обстановки та під час надзвичайних ситуацій (подій);

нормативи з тактичної підготовки;

прийоми рукопашного бою і самозахисту.

Матеріально-технічне, медичне та психологічне забезпечення особового складу військових нарядів включає:

отримання табельної вогнепальної зброї, спеціальних засобів (за рішенням командира військової частини), службової документації (патрульно-постова відомість сектору охорони (додаток 5), патрульно-постова відомість патруля (додаток 6), патрульно-постова відомість поста охорони порядку (додаток 7));

проходження медичного огляду та перевірки психологічної готовності до виконання службових завдань, про що робиться запис у патрульно-постовій відомості військового наряду. Особи, які визнаються медичним працівником чи психологом непридатними до виконання службових завдань, замінюються.".

3. Пункт 11 глави 10 розділу III викласти в такій редакції:

"11. Рух автомобілів з особовим складом з військової частини до місця служби і назад проводиться тільки за затвердженим командиром військової частини маршрутом. При перевезенні військових нарядів на спеціально обладнаних для перевезення особового складу транспортних засобах старшими призначаються офіцери.".

4. У главі 1 розділу IV:

1) у пункті 4:

слова "схеми поста охорони порядку (додаток 9)" виключити;

слова "витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці" замінити словами "номерів телефонів правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія";

2) у пункті 5 слова "витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці" замінити словами "списку телефонів правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія";

3) у пункті 6 слова "витягу з таблиці позивних посадових осіб, переговорної таблиці" виключити.

5. У додатках до Положення:

1) додаток 5 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Оцінка психологічної готовності.".

У зв'язку із цим пункти 4 - 9 вважати відповідно пунктами 5 - 10;

2) додаток 6 після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Оцінка психологічної готовності.".

У зв'язку із цим пункти 4 - 11 вважати відповідно пунктами 5 - 12;

3) додаток 7 після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Оцінка психологічної готовності.".

У зв'язку із цим пункти 3 - 8 вважати відповідно пунктами 4 - 9;

4) додаток 9 виключити.

У зв'язку з цим додатки 10 - 15 вважати відповідно додатками 9 - 14.

У тексті Положення посилання на додатки 10 - 15 замінити відповідно посиланнями на додатки 9 - 14;

5) примітки додатка 10 викласти в такій редакції:

"1. На схемі маршрутної картки пішого патруля відображаються маршрут руху патруля, об'єкти, що охороняються, підрозділи територіальних органів поліції, сусідні маршрути (пости охорони порядку).

2. В описовій частині розкриваються інформація, зазначена на схемі, обов'язки осіб військового наряду та погодинний графік патрулювання, пункт обігріву.

3. Крім того, в описовій частині зазначаються номери телефонів екстрених служб, правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія.";

6) примітки додатка 11 викласти в такій редакції:

"1. На схемі маршрутної картки патруля на транспортному засобі відображаються маршрут руху патруля, об'єкти, що охороняються, підрозділи територіальних органів поліції, сусідні маршрути (пости охорони порядку).

2. В описовій частині розкриваються інформація, зазначена на схемі, обов'язки осіб військового наряду та погодинний графік патрулювання, пункт обігріву.

3. Крім того, в описовій частині зазначаються номери телефонів екстрених служб, правоохоронних органів, з якими здійснюється взаємодія.".

 

Т. в. о. начальника Управління
взаємодії з Національною гвардією України

В. В. Михайловський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали