ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.12.2011

м. Київ

N 486

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 р. за N 99/20412

Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків

Відповідно до статті 36 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 7 та 59 Закону України "Про Національний банк України", з метою удосконалення вимог щодо порядку формування резервів за кредитними операціями банків Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695 (зі змінами) (далі - Положення N 279), що додаються.

2. Вимоги абзацу сьомого пункту 7.3 та пункту 7.4 глави 7 Положення N 279 поширюються на предмети застави, які оформлені договорами застави до набрання чинності цією постановою, починаючи з 01.09.2012.

3. Вимоги абзаців четвертого - восьмого пункту 8.1 глави 8 Положення N 279 не поширюються на кредитні операції, які здійснені на підставі кредитних договорів, укладених до набрання чинності цією постановою та до яких після набрання чинності цією постановою не вносились зміни щодо збільшення строків та/або сум.

4. Вимоги абзаців одинадцятого - вісімнадцятого підпункту 7.1.2 пункту 7.1 глави 7 Положення N 279 не поширюються на предмети застави, які оформлені договорами застави до набрання чинності цією постановою.

5. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для використання в роботі.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
28.12.2011 N 486

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2012 р. за N 99/20412

Зміни до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків

1. В абзаці другому пункту 1.4 глави 1 слова "строкові депозити" замінити словами "кошти банків у розрахунках та строкові депозити".

2. У главі 2:

в абзаці четвертому слова "і становить один відсоток чистого кредитного ризику" виключити;

в абзаці п'ятому слова "та становить п'ять відсотків чистого кредитного ризику" виключити;

абзаци шостий та сьомий викласти в такій редакції:

"Субстандартні" кредитні операції - це операції, за якими є імовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки, що передбачені кредитним договором;

"Сумнівні" кредитні операції - це операції, за якими виконання зобов'язань з боку позичальника/контрагента банку в повній сумі під загрозою, імовірність повного погашення кредитної заборгованості низька";

в абзаці восьмому слова " (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення)" виключити;

доповнити абзацом такого змісту:

"Безнадійна заборгованість - заборгованість за кредитною операцією, що класифікована банком як безнадійна відповідно до вимог цього Положення".

3. У главі 7:

3.1. У пункті 7.1:

у підпункті 7.1.2:

перше та друге речення абзацу третього після слів "майнові права на грошові кошти" доповнити словами "/банківські метали";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"майнові права на інше майно (вироби, товари, майбутній врожай, приплід тварин, одержання грошових коштів (виручки) за укладеними договорами про продаж товарів/проведення робіт/надання послуг), яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, крім майнових прав на послуги, процеси, роботи, інтелектуальну власність, корпоративні права, корисні копалини, видобуток яких не здійснено, опціони";

після абзацу одинадцятого доповнити сімома абзацами такого змісту:

"Майнові права на одержання грошових коштів (виручки) за укладеними договорами про продаж товарів/проведення робіт/надання послуг беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики за одночасного дотримання таких умов:

наявність документів, що підтверджують виконання заставодавцем своїх зобов'язань з поставки товарів/проведення робіт/надання послуг або документів, що підтверджують здатність здійснити поставку товарів/провести роботи/надати послуги протягом строку користування кредитними коштами (бізнес-план та/або прогнозні розрахунки, фактичні обсяги реалізації за попередні періоди);

договорами, майнові права на одержання грошових коштів (виручки) за якими оформлено в забезпечення, передбачено спрямування такої виручки на рахунки заставодавця, відкриті в банку-кредиторі (у разі консорціумного кредитування - у головному банку);

банк здійснює контроль за станом виконання договорів, майнові права на одержання грошових коштів (виручки) за якими оформлено в забезпечення, у тому числі за станом розрахунків, що підтверджується відповідними документами;

банк має документально підтверджений позитивний досвід (за останні 12 місяців, що передують даті розрахунку резерву) щодо повного та своєчасного виконання позичальником зобов'язань за договорами, у тому числі (за наявності) забезпеченими майновими правами на одержання грошових коштів (виручки), що укладені позичальником із банком-кредитором та/або з іншими банками;

позичальник надав підтвердження щодо наявності в нього інших джерел погашення кредиту і процентів/комісій за ним, які відрізняються від оформлених у забезпечення виконання зобов'язань перед банком-кредитором надходжень грошових коштів (виручки), або сума надходжень грошових коштів (виручки), визначена в договорі про продаж товарів/проведення робіт/надання послуг, перевищує суму майнових прав, оформлених за цим договором у заставу.

Банк бере до розрахунку резерву вартість майнових прав на одержання грошових коштів (виручки) у розмірі, що не перевищує суму грошових коштів (виручки), які можуть надійти після дати розрахунку резерву на рахунки заставодавця, відкриті в банку-кредиторі відповідно до умов укладених договорів".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять першим;

абзаци другий і третій підпункту 7.1.3 викласти в такій редакції:

"Безумовні гарантії беруться до розрахунку резервів під кредитні ризики за такими коефіцієнтами:

Класифіковані кредитні операції

Відсоток вартості забезпечення (гарантії), що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією

Кабінету Міністрів України

урядів країн категорії "А"

міжнародних багатосторонніх банків

банків з рейтингом, не нижчим, ніж "інвестиційний клас", забезпечені гарантії банків України

"Стандартна"

100

100

100

100

"Під контролем"

100

100

100

100

"Субстандартна"

100

100

100

100

"Сумнівна"

100

100

100

100

"Безнадійна"

0

0

0

0

Предмети застави беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики за такими коефіцієнтами:

Класифіковані кредитні операції

Відсоток вартості забезпечення (застави), що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією

майнових прав на депозити; іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, випущених банком-кредитором; майнових прав на грошові кошти за операціями з розміщення/
залучення коштів між двома банками, що здійснюються в різних валютах

банківських металів; майнових прав на банківські метали,що розміщені на депозитах

державних цінних паперів

недержавних цінних паперів

нерухомого майна, іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів

майнових прав на нерухоме майно, що належить до житлового фонду;
рухомого майна;
майнових прав на інше майно

у валюті, що відповідає валюті наданого кредиту, або ВКВ

у валюті, що відрізняється від валюти наданого кредиту

за кредитами в гривнях

за кредитами в іноземній валюті

"Стандартна"

100

90

80

100

40

70

50

50

"Під контролем"

100

90

80

80

20

70

50

40

"Субстандартна"

100

90

80

80

10

50

40

20

"Сумнівна"

100

90

80

80

0

30

20

10

"Безнадійна"

0

0

0

0

0

0

0

0

";

доповнити пункт підпунктом такого змісту:

"7.1.4. Банк-кредитор під час розрахунку чистого кредитного ризику зменшує суму валового кредитного ризику за окремою кредитною операцією на суму коштів, отриманих ним як грошове покриття за такою операцією, за умови безперечного контролю та доступу банку-кредитора до цих коштів, обумовленого договором, у разі невиконання позичальником зобов'язань за кредитною операцією.

Для розрахунку резерву суму заборгованості, що обліковується за рахунком гарантійних депозитів і грошового покриття в інших банках (балансовий рахунок 1502), слід зменшувати на суму покриття за відповідним акредитивом, що обліковується за рахунками "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання" (балансовий рахунок 2602) та "Кошти в розрахунках фізичних осіб" (балансовий рахунок 2622), за умови, що заявник акредитива бере на себе ризики, пов'язані з відбором банків, які беруть участь у розрахунках за акредитивом, і гарантійні депозити відповідають за строками та сумами відповідному акредитиву й обліковуються на окремих аналітичних рахунках".

3.2. У пункті 7.3:

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим та шостим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Банк має право під час розрахунку чистого кредитного ризику враховувати заставу за умови, що відомості про її обтяження на його користь внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек або Державного реєстру речових прав на нерухоме майно".

3.3. Пункт 7.4 викласти в такій редакції:

"7.4. Банк здійснює перевірку наявності та стану предметів застави з періодичністю, установленою внутрішніми положеннями банку, але не рідше:

одного разу на рік - якщо предметом застави є нерухоме майно та цілісний майновий комплекс;

одного разу на квартал - якщо предметом застави є сировина, матеріали, готова продукція, товари;

одного разу на місяць - якщо предметом застави є майнові права на одержання грошових коштів (виручки) за укладеними договорами про продаж товарів/проведення робіт/надання послуг;

одного разу на півроку - якщо предметом застави є інше майно/майнові права.

Банк здійснює перевірку наявності та стану предметів застави в разі кожної пролонгації кредитного договору.

Банк переглядає вартість предметів застави з урахуванням зміни кон'юнктури ринку, стану збереження заставленого майна, але не рідше одного разу на рік для нерухомості та виробничого обладнання та одного разу на півроку для інших предметів застави.

Банк не має права під час розрахунку чистого кредитного ризику враховувати заставу, якщо ним не здійснюються перегляд вартості предметів застави, перевірка наявності та стану відповідного предмета застави зі встановленою цим пунктом періодичністю, а також у нього немає документів, що засвідчують факт перегляду вартості предметів застави та їх перевірки".

4. У главі 8:

4.1. У пункті 8.1:

абзац четвертий замінити п'ятьма абзацами такого змісту:

"Банк під час розрахунку резерву за кредитними операціями в іноземній валюті визначає достатність надходжень валютної виручки позичальника.

Надходження валютної виручки вважаються достатніми за одночасного дотримання таких умов:

обсяг очікуваних надходжень позичальника перевищує обсяг його зобов'язань з урахуванням строків їх виконання та ризику перерахунку однієї валюти в іншу;

банк здійснює контроль за станом надходжень валютної виручки позичальника згідно з укладеними договорами, за якими визначалася достатність надходжень валютної виручки, та має документально підтверджені результати такого контролю;

банк має документально підтверджену інформацію щодо позитивного досвіду (за останні 12 місяців, що передують даті визначення достатності валютної виручки) надходжень валютної виручки на рахунки позичальника в цьому банку та/або в інших банках".

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом дев'ятим.

4.2. Абзац другий пункту 8.3 викласти в такій редакції:

"Банки, у яких відкрито кореспондентський рахунок, поділяються за групами відповідно до рейтингу країни згідно з інформацією, що доводиться до відома банків Національним банком України".

5. У тексті Положення слово "відсотки" у всіх відмінках замінити словом "проценти" у відповідних відмінках.

 

Заступник директора Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

О. Л. Присяженко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали