ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 липня 2017 року N 66

Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 3 (Закон N 1702-VII), 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Закон N 1702-VII), статей 63, 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності здійснення Національним банком України нагляду за дотриманням банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами - резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року N 197 (Положення N 197), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за N 852/19590 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року N 499 (Постанова N 499)) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків та фінансових установ.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
24 липня 2017 року N 66

Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (Положення N 197)

1. Підпункт 9 пункту 2 розділу I після слів "заступник Голови Національного банку, або керівник" доповнити словами "/ заступник керівника".

2. У розділі II:

1) пункт 4 виключити;

2) пункти 7, 11 викласти в такій редакції:

"7. До Плану включаються виїзні перевірки банків/установ, перелік яких визначається Департаментом на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму";

"11. Національний банк за наявності обґрунтованих підстав може прийняти рішення про проведення позапланової виїзної перевірки банку/установи. Такими підставами є:

1) інформація/документи, отримані в порядку безвиїзного нагляду та/або в разі здійснення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу (у тому числі аналізу статистичної звітності та/або інших документів, що можуть свідчити про ознаки здійснення банком/установою ризикової діяльності);

2) інформація, отримана від інших підрозділів Національного банку, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та/або валютного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (далі - валютне законодавство), наявність ознак здійснення ризикової діяльності;

3) результати узагальнення матеріалів виїзних перевірок, безвиїзного нагляду окремих банків/установ;

4) результати невиїзних (камеральних) перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства";

3) абзац сьомий пункту 15 викласти в такій редакції:

"Для забезпечення проведення виїзної перевірки разом із повідомленням у вигляді додатка до нього до банку/установи може надсилатися перелік інформації, матеріалів (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі та форматі) та документів (їх копій та/або витягів із них), які банк/установа зобов'язаний(а) підготувати та надати Національному банку в терміни, обсягах, порядку та носіях інформації [у тому числі на таких змінних носіях, як CD, DVD, Flash-носії тощо (далі - носії інформації)], визначених у повідомленні";

4) у пункті 16:

абзац перший викласти в такій редакції:

"16. Керівник або заступник керівника інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки має право подавати банку/установі запити в письмовій формі про надання необхідних для виїзної перевірки інформації, матеріалів (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі, форматі, збережену на визначених носіях інформації), документів (їх копій та/або витягів із них) та письмових пояснень щодо проведених фінансових операцій і з інших питань діяльності банку/установи (далі - запит інспекційної групи)";

пункт після абзацу третього доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Національний банк з метою проведення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності банку/установи шляхом надання запиту в електронній формі, що підписується керівником Національного банку та надсилається засобами електронного зв'язку Національного банку (далі - запит в електронній формі).

Датою та часом надходження до банку/установи запиту в електронній формі є дата та час отримання банком/установою відповідних файлів на вузлі електронної пошти Національного банку.

У разі виникнення потреби в отриманні додаткової/додаткових інформації/документів, що стосується/стосуються виїзної перевірки, Національний банк має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення шляхом надання запиту в електронній формі до вручення (надсилання) банку/установі довідки про виїзну перевірку".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом сьомим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Банк/установа зобов'язаний(а) своєчасно та в повному обсязі надати у визначених порядку, форматі, структурі, вигляді, збережену на визначених носіях інформації на запит інспекційної групи / запит в електронній формі достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), у яких можна прочитати всі написані в них відомості, а також не створювати перешкод проведенню перевірки та надати на першу вимогу доступ керівнику та членам інспекційної групи до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації, у тому числі до тих, що становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну, таємницю фінансового моніторингу, іншу таємницю, та конфіденційну інформацію, необхідних для перевірки, до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів, до всіх приміщень банку/установи";

5) пункти 17 - 19 викласти в такій редакції:

"17. Запит інспекційної групи складається на ім'я керівника банку/установи у двох примірниках за підписом керівника або заступника керівника інспекційної групи з обов'язковим визначенням інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), письмових пояснень, що необхідно надати, строку, форми, вигляду, порядку їх надання та носіїв інформації, на яких їх необхідно надати. Кожний запит інспекційної групи підлягає обов'язковій реєстрації в банку/установі.

Якщо запит інспекційної групи складено на двох або більше аркушах, то на кожному аркуші проставляється підпис керівника або заступника керівника інспекційної групи.

18. Керівник банку/установи зобов'язаний забезпечити виконання запиту інспекційної групи / запиту в електронній формі у визначених у ньому обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку і термінах, носіях інформації.

Інформація, документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення, які підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи / запит в електронній формі, надаються із супровідним листом.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу отримання інспекційною групою наданих банком/установою на запит інспекційної групи / запит в електронній формі інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), пояснень.

Датою та часом надходження до Національного банку відповіді банку/установи в електронній формі на запит в електронній формі є дата та час отримання Національним банком відповідних файлів на вузлі електронної пошти Національного банку.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує факт ненадання банком/установою на запит інспекційної групи / запит в електронній формі зазначених у запиті інформації документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, доступу до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів, у встановлений строк у повному обсязі, визначеному форматі, структурі та вигляді шляхом вчинення відповідного запису на запиті про їх надання (на примірнику, що зберігається в керівника / заступника керівника інспекційної групи) або складає відповідний акт.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи має право на підставі запиту інспекційної групи / запиту в електронній формі вимагати (за потреби) виготовлення банком/установою копій документів у присутності члена інспекційної групи.

19. Керівник інспекційної групи або керівник структурного підрозділу Департаменту, що здійснює виїзні перевірки банків/установ, за наявності причин, що можуть свідчити про об'єктивну неможливість виконання програми виїзної перевірки в повному обсязі та встановлені строки, подає керівникові Національного банку обґрунтоване подання щодо внесення змін у програму виїзної перевірки, продовження періоду, що підлягає виїзній перевірці, строку, відміни або дострокового припинення розпочатої виїзної перевірки. Довідка про виїзну перевірку в разі відміни (дострокового припинення) розпочатої виїзної перевірки складається згідно з вимогами пункту 22 розділу II цього Положення в разі виявлення порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків, факту(ів), що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком.

Керівник Національного банку на підставі обґрунтованого подання може прийняти рішення про внесення змін до програми виїзної перевірки, продовження періоду, що підлягає виїзній перевірці, строку, відміну або дострокове припинення розпочатої виїзної перевірки. Строк, на який продовжується виїзна перевірка, не повинен перевищувати 60 робочих днів";

6) абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:

"22. За результатами проведення планової або позапланової виїзної перевірки банку/установи в трьох примірниках складається довідка про виїзну перевірку, що підписується керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого)";

7) абзаци перший, четвертий та шостий пункту 23 викласти в такій редакції:

"23. Матеріалами виїзної перевірки є всі документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення та інформація, що були надані банком/установою на запит Національного банку / інспекційної групи в паперовому вигляді, вилучені інспекційною групою копії документів з метою проведення виїзної перевірки, інші документи, отримані Національним банком у встановленому законодавством порядку (зокрема з офіційних джерел, під час здійснення безвиїзного нагляду / виїзної перевірки іншого банку/установи, від державних органів, суб'єктів господарювання, фізичних осіб), документи, складені інспекційною групою / Національним банком (акти, описи тощо). Якщо документ є лише в електронному вигляді, то банк/установа на запит інспекційної групи / запит в електронній формі зобов'язаний(а) надати його копію (витяг з нього) на паперовому носії";

"Підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи / запит в електронній формі документи, інформація та письмові пояснення надаються за підписом керівника [відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник)] банку/установи, скріплені відбитком печатки банку/установи із зазначенням дати надання. Копії документів, витяги з них, що надаються на запит інспекційної групи / запит в електронній формі, засвідчуються підписом керівника (відповідального працівника), що скріплюється відбитком печатки банку/установи із зазначенням його посади, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису "Згідно з оригіналом", або в інший спосіб, зазначений у запиті інспекційної групи / запиті в електронній формі";

"Крім відмітки про засвідчення на копіях документів / витягах із них банк/установа зазначає пояснювальні написи в порядку, визначеному в запиті інспекційної групи / запиті в електронній формі";

8) у пункті 25:

в абзаці першому слово "третій" замінити словом "сьомий";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Надання банком/установою заперечень до довідки про виїзну перевірку не звільняє банк/установу від визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, обов'язків, виконання яких пов'язане з фактом отримання банком/установою довідки про виїзну перевірку";

9) абзац перший пункту 27 викласти в такій редакції:

"27. Власником довідки про виїзну перевірку банку/установи з моменту її підписання керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого), додатків до неї (у тому числі матеріалів виїзної перевірки) з моменту їх отримання Національним банком є виключно Національний банк".

3. У розділі III:

1) підпункти 4 і 5 пункту 29 викласти в такій редакції:

"4) безоплатно одержувати від банку/установи будь-яку інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них, у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, із супровідним листом), пояснення (у тому числі письмові) щодо його/її діяльності, вилучати копії документів, що свідчать про порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, наявність ознак здійснення банком/установою ризикової діяльності, стосовно діяльності банку/установи;

5) одержувати від банку/установи та виносити за його/її межі матеріали виїзної перевірки, у тому числі копії документів, що свідчать / можуть свідчити про порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, засвідчені в установленому порядку";

2) підпункти 5 і 6 пункту 30 викласти в такій редакції:

"5) забезпечити своєчасне надання на запит інспекційної групи / запит в електронній формі повної, достовірної інформації, матеріалів, документів (їх копії та/або витягів із них, у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, із супровідним листом), письмових пояснень у форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та обсягах, визначених у запиті інспекційної групи / запиті в електронній формі;

6) забезпечувати членам інспекційної групи демонстрацію та ознайомлення з функціональними можливостями автоматизованих банківських систем / автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів у порядку, установленому в запиті інспекційної групи / запиті в електронній формі".

4. У розділі IV:

1) підпункти 2 - 4 пункту 31 викласти в такій редакції:

"2) даних статистичної звітності банку/установи, що подається відповідно до вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (Постанова N 129) (зі змінами);

3) інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, звітів, отриманих від банку/установи;

4) інформації та документів, отриманих від підрозділів Національного банку, суб'єктів державного фінансового моніторингу, інших державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих Національним банком під час виконання ним своїх функцій";

2) абзаци перший, третій та четвертий пункту 32 викласти в такій редакції:

"32. Національний банк з метою проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених форматі, структурі та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності банку/установи шляхом надання відповідного запиту";

"Керівник банку/установи зобов'язаний забезпечити своєчасне надання на запит достовірної інформації, матеріалів, документів (їх копії та/або витягів з них), пояснень (у тому числі письмових) у визначених у ньому вигляді, структурі, обсягах, форматі, порядку, строку і носіях інформації.

Документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, та письмові пояснення, що подаються банком/установою на запит Національного банку, повинні відповідати вимогам, установленим пунктом 23 розділу II цього Положення";

3) у пункті 34:

в абзаці третьому слово "трьох" замінити словом "семи";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Надання банком/установою заперечень до акта не звільняє банк/установу від визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, обов'язків, виконання яких пов'язане з фактом отримання банком/установою акта".

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали