Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Змін до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 грудня 2017 року N 131

Про затвердження Змін до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення регулювання діяльності банківських груп Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року N 254 (Положення N 254), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за N 1178/21490 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з 25 грудня 2017 року.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
15 грудня 2017 року N 131

Зміни до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп (Положення N 254)

1. Абзац дев'ятий пункту 4.3 глави 4 розділу IV викласти в такій редакції:

"СТ(бг) - статутний капітал банківської групи в розмірі, що відображений у консолідованій звітності банківської групи, з урахуванням незареєстрованого статутного капіталу (не враховуються внески, спрямовані на збільшення статутного капіталу, у разі відмови в погодженні статуту або визнання емісії недобросовісною).".

2. У розділі V:

1) абзац другий пункту 1.5 глави 1 викласти в такій редакції:

"акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені юридичною особою, що не є фінансовою установою, та обліковуються учасниками банківської групи за справедливою вартістю;";

2) абзац другий пункту 2.5 глави 2 викласти в такій редакції:

"акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які випущені юридичними особами, що не є фінансовими установами, та обліковуються учасниками банківської групи за справедливою вартістю;".

3. В абзаці п'ятому пункту 2.2 глави 2 розділу VI слова та цифри "Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517" замінити словами та цифрами "Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89 (Постанова N 89)".

4. Додаток до Положення викласти в такій редакції:

"Додаток
до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп
(у редакції постанови Правління Національного банку України
15.12.2017 N 131)
(пункт 2.8 глави 2 розділу VI)

Інформація про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківської групи, підгруп банківської групи

станом на 01 січня _____ року

Найменування банківської групи (за наявності)

Найменування відповідальної особи банківської групи

N
з/п

N
показника

Найменування показника

Кредитно-інвестиційна підгрупа

Страхова підгрупа

Кори- гуван- ня за групою

Усього за банків- ською групою

учас-
ник 1 (банк)

...

учас-
 ник  n (банк)

учасник 2 (небан-
ківська установа)

...

учасник n (небан-
ківська установа)

кори-
гуван-
ня за підгрупою

усього за кредитно-
інвести-
ційною підгрупою

учасник 1 (страхова компанія)

...

учасник n (страхова компанія)

кори- гуван-
ня за під-
групою

усього за страхо-
вою під-
групою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Розділ I. Достатність регулятивного капіталу

2

1

Регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1.1

Основний капітал (ОК)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4

 

частка в сумі основного та додаткового капіталу ( %)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5

1.1.1

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

6

1.1.2

Внески за незареєстрованим статутним капіталом

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7

1.1.3

Фінансова допомога акціонерів банку

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8

1.1.4

Розкриті резерви, створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9

1.1.4.1

емісійні різниці

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10

1.1.4.2

загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно із законами України, інші фонди банку

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

х

11

1.1.5

Зменшення основного капіталу, у тому числі

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

12

1.1.5.1

нематеріальні активи за мінусом суми зносу

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

13

1.1.5.2

капітальні вкладення в нематеріальні активи

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

14

1.1.5.3

збитки минулих років

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15

1.1.5.4

власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

16

1.1.5.5

розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

17

1.1.5.6

збитки від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 року

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

18

1.1.5.7

коригування основного капіталу згідно з розпорядчими актами Національного банку України

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

19

1.2

Додатковий капітал

 

20

1.2.1

Додатковий капітал до розрахунку (ДК)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

21

 

частка в сумі основного та додаткового капіталу ( %)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

22

1.2.2

Додатковий капітал

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

23

1.2.2.1

результат переоцінки основних засобів

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

24

1.2.2.2

розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

25

1.2.2.3

нерозподілений прибуток минулих років, зменшений на величину непокритого кредитного ризику

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

26

1.2.2.4

субординований борг, що враховується до капіталу (СК)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

27

1.3

Відвернення (В), у тому числі

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

28

1.3.1

балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, випущених банками, які обліковуються за справедливою вартістю

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

29

1.3.2

балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також балансова вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

30

1.3.3

балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, прийнятих у забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень)

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

31

1.3.4

сума коштів, вкладених в інші банки на умовах субординованого боргу

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

32

1.3.5

балансова вартість позалістингових цінних паперів (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою), які обліковуються за справедливою вартістю

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

33

1.3.6

балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України) та які обліковуються за справедливою вартістю

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

34

1.3.7

балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

35

1.4

Сума вкладень (акції, частки, паї) учасників банківської підгрупи групи в капітал інших учасників цієї банківської підгрупи, які не були вирахувані під час розрахунку регулятивного капіталу учасників цієї підгрупи

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

х

х

36

1.5

Сума вкладень (акції, частки, паї) учасників банківської підгрупи / учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає, в капітал учасників іншої банківської підгрупи / учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає, які не були вирахувані під час розрахунку регулятивного капіталу учасників підгрупи / учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає

 

 

 

 

 

 

х

 

 

 

 

х

 

х

 

37

2

Достатність регулятивного капіталу ("+" - перевищення;"-" - недостатність)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

38

2.1

регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

2.2

активи, зменшені на суму створених відповідних резервів / уцінки за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ар)

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

40

2.3

сукупна сума відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Свп)

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

41

2.4

величина непокритого кредитного ризику (НКР)

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

42

2.5

необхідний розмір регулятивного капіталу (НРКбг/НРКкіп/НРКсп/НРКу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Розділ II. Нормативи ліквідності

44

3

Фактичне значення нормативу Н5к - норматив поточної ліквідності (нормативне значення - не менше 40 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

45

3.1

сукупні активи з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) [А(кіп)/А(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

46

3.2

сукупні зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) [Зп(кіп)/З(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

47

4

Фактичне значення нормативу Н6к - норматив короткострокової ліквідності (нормативне значення - не менше 60 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

48

4.1

сукупні активи з кінцевим строком погашення до 1 року [А1(кіп)/А1(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

49

4.2

сукупні зобов'язання з кінцевим строком погашення до 1 року [З1(кіп)/З1(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

50

Розділ III. Нормативи кредитного ризику

51

5

Фактичне значення нормативу Н7к - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (нормативне значення - не більше 25 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

52

5.1

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за банківською групою [Зс(бг)/Зс(кіп)/Зс(сп)/Зс(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

5.2

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за підгрупою банківської групи [Зс(кіп)/Зс(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

54

5.3

регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

6

Фактичне значення нормативу Н8к - норматив великих кредитних ризиків (нормативне значення - не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

56

6.1

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за банківською групою [Зв(бг)/Зв(кіп)/Зв(сп)/Зв(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

6.2

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за підгрупою банківської групи [Зв(бг)/Зв(кіп)/Зв(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

Х

58

6.3

регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

7

Фактичне значення нормативу Н9к - норматив максимального розміру кредитного ризику на одну пов'язану особу (нормативне значення - не більше 5 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

60

7.1

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо пов'язаної особи, що береться до розрахунку нормативу за банківською групою [Зін(бг)/Зін(кіп)/Зін(сп)/Зін(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

7.2

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо пов'язаної особи, що береться до розрахунку за підгрупою банківської групи [Зін(кіп)/Зін(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

62

7.3

статутний капітал [СТ(бг)/СТ(кіп)/СТ(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

8

Фактичне значення нормативу Н10к - норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами (нормативне значення - не більше 30 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

64

8.1

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо всіх пов'язаних осіб [Сзін(бг)/Сзін(кіп)/Сзін(сп)/Сзін(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

8.2

статутний капітал [СТ(бг)/СТ(кіп)/СТ(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

9

Фактичне значення нормативу Н10-1к - норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами, які не є фінансовими установами (нормативне значення - не більше 20 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

67

9.1

сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами [Сзін/нф(бг)/Сзін/нф(кіп)/Сзін/нф(сп)/Сзін/нф(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

9.2

Статутний капітал [СТ(бг)/СТ(кіп)/СТ(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Розділ IV. Нормативи участі (інвестування)

70

10

Фактичне значення нормативу Н11к - норматив участі (інвестування) у капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою (нормативне значення - не більше 15 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

71

10.1

розмір коштів, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, що береться до розрахунку нормативу за банківською групою [Кін(бг)/Кін(кіп)/Кін(сп)/Кін(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

10.2

розмір коштів, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, що береться до розрахунку нормативу за підгрупою банківської групи [Кін(кіп)/Кін(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

73

10.3

регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

11

Фактичне значення нормативу Н12к - норматив загальної суми участі (інвестування) (нормативне значення - не більше 60 %)

х

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

х

х

 

75

11.1

сума коштів, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами (Кзін)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

11.2

регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" 20__ р.

Голова правління (ради директорів)

 
__________
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)


(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

 
___________
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

". 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали