ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

12.07.2011

м. Київ

N 906

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 жовтня 2011 р. за N 1136/19874

Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", пункту 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою удосконалення розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.07.2002 N 201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2002 за N 606/6894 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 N 1441), що додаються.

2. Департаменту моніторингу фондового ринку (О. Табала) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового.

5. Це рішення набирає чинності з першого числа кварталу, наступного за кварталом, в якому відбулося офіційне опублікування цього рішення.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. М. Яцишина

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

Протокол засідання Комісії
від 12 липня 2011 р. N 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
12.07.2011 N 906

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 жовтня 2011 р. за N 1136/19874

Зміни
до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

1. У пункті 2 розділу I:

1.1. Абзац третій після слів "в балансі" доповнити словами "відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку".

1.2. Після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

"невиконання зобов'язань емітентом облігацій - невиплата емітентом облігацій власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, доходу за облігаціями та/або непогашення частини чи повної номінальної вартості облігацій з дати першого невиконання таких зобов'язань".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий уважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим.

1.3. Абзац восьмий після слова та цифр "за N 284/4505" доповнити словами "з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням".

1.4. Після абзацу дев'ятого доповнити пункт новим абзацом десятим такого змісту:

"понижувальний коефіцієнт (далі - ПК) - коефіцієнт, що застосовується для визначення вартості активів, щодо яких існує ймовірність зменшення корисності активу. При застосуванні ПК вартість активу визначається шляхом множення балансової вартості таких активів, яка склалась на дату, що передує даті першого застосування ПК, на показник ПК".

У зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим.

1.5. Абзац дванадцятий виключити.

1.6. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"уцінка - зменшення вартості активів ІСІ".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 1:

2.1.1. Абзац перший після слів "організатора торгівлі" доповнити словами "на дату розрахунку вартості чистих активів".

2.1.2. Абзац другий викласти в такій редакції:

"Акції українських емітентів, які не внесені до біржового списку або були виключені з біржового списку, оцінюються відповідно до вимог пункту 9 цього розділу".

2.2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Активи ІСІ первісно відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. У разі наявності біржового курсу цінного папера на дату оцінки, якщо вона збігається з датою зарахування цінного папера до складу активів ІСІ, проводиться оцінка за ринковою вартістю".

2.3. У абзаці першому пункту 3 слова та цифру "(крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 1 цього розділу)" виключити.

2.4. Пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо на дату, за яку здійснюється оцінка активів ІСІ, біржовий курс цінних паперів, що входять до складу активів ІСІ та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, не визначено, оцінка таких цінних паперів здійснюється за останньою балансовою вартістю".

2.5. Пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Цінні папери, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не скасована, але емітент таких цінних паперів ліквідований та/або був визнаний банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартістю з дати оприлюднення відповідної інформації".

2.6. Після пункту 6 доповнити розділ новим пунктом 7 такого змісту:

"7. З дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів, господарського товариства, боржника ІСІ цінні папери та опціонні сертифікати такого емітента, паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника оцінюються з урахуванням ПК:

ПК становить 0,75, якщо провадження у справі про банкрутство триває до одного місяця з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство;

ПК становить 0,5, якщо провадження у справі про банкрутство триває від одного до двох місяців з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство;

ПК становить 0,25, якщо провадження у справі про банкрутство триває від двох до трьох місяців з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство;

ПК становить 0, якщо провадження у справі про банкрутство триває більше ніж три місяці з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство або якщо такого емітента, господарське товариство або боржника визнано банкрутом".

У зв'язку з цим пункти 7 - 21 уважати відповідно пунктами 8 - 22.

2.7. Пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Акції українських емітентів, обіг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рішення про зупинення внесення змін до системи реєстру (далі - акції, обіг яких зупинено), оцінюються так:

8.1. Акції, обіг яких зупинено (крім випадків реорганізації емітента), протягом 12 місяців з дати оприлюднення рішення про зупинення обігу оцінюються за останньою балансовою вартістю.

8.2. Акції, обіг яких зупинено більше ніж 12 місяців, оцінюються з використанням ПК, що застосовується до балансової вартості таких акцій, що склалася на дату оцінки, наступну за датою оприлюднення рішення про зупинення, а саме:

ПК становить 0,5, якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення пройшло від 12 до 15 місяців;

ПК становить 0,25, якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення пройшло від 15 до 18 місяців;

ПК становить 0, якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення пройшло більше ніж 18 місяців.

8.3. Акції, обіг яких зупинено, у зв'язку з реорганізацією емітента, оцінюються за останньою балансовою вартістю.

8.4. У разі відновлення обігу акцій їх оцінна вартість збільшується до вартості, що склалась до застосування ПК".

2.8. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Акції українських емітентів, які не внесені до біржового списку, та акції емітентів, що виключені з біржового списку організаторів торгівлі, оцінюються так:

9.1. У рік придбання або виключення з біржового списку акції оцінюються за балансовою вартістю.

В наступному році до моменту розкриття емітентом таких акцій відповідно до статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регулярної річної інформації за рік, у якому ці акції були придбані, такі акції оцінюються за балансовою вартістю.

9.2. Акції емітентів, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередній рік є прибуткові, оцінюються за балансовою вартістю.

9.3. Акції емітентів, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередні два та більше років поспіль є збитковими, оцінюються з використанням ПК, що застосовується до балансової вартості таких акцій, яка склалася на дату, що передує даті першого застосування ПК, а саме:

якщо емітент є збитковим протягом двох останніх років поспіль, ПК становить 0,75;

якщо емітент є збитковим протягом трьох останніх років поспіль, ПК становить 0,50;

якщо емітент є збитковим протягом чотирьох останніх і більше років поспіль, ПК становить 0,25.

9.4. У разі відновлення прибуткової діяльності такого емітента балансова вартість його акцій збільшується на суму останньої уцінки, а саме:

за підсумками першого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася в останньому році збиткової діяльності;

за підсумками другого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася в передостанньому році збиткової діяльності, і т. д.

9.5. Оцінка акцій із застосуванням ПК починає застосовуватись з року, наступного за роком придбання або виключення з біржового списку цих акцій, з моменту розкриття емітентом регулярної річної інформації за відповідний рік відповідно до статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

2.9. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Боргові цінні папери, які знаходяться в активах ІСІ та не відповідають вимогам пунктів 1 - 7 цього розділу, оцінюються так:

11.1. Боргові цінні папери, які не допущені до торгівлі на організаторах торгівлі або які виключені з біржового списку організаторів торгівлі та на дату виключення не знаходились в активах ІСІ, оцінюються за собівартістю з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу).

11.2. Боргові цінні папери, які виключені з біржового списку організаторів торгівлі та на дату виключення знаходились в активах ІСІ, оцінюються за останньою балансовою вартістю з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу).

11.3. У випадку невиконання зобов'язань емітентом облігацій оцінка облігацій, а також нарахований, але несплачений дохід за ними здійснюється з урахуванням таких ПК:

ПК становить 0,5 через один місяць з дати невиконання зобов'язань емітентом облігацій;

ПК становить 0 через три місяці з дати невиконання зобов'язань емітентом облігацій.

11.4. Облігації, а також нарахований, але несплачений дохід за ними, оцінюються за нульовою вартістю, якщо відбулось розірвання договору щодо реструктуризації заборгованості внаслідок невиконання зобов'язань за таким договором (з дати, наступної за датою розірвання договору).

11.5. Облігації, обіг яких зупинено, оцінюються за останньою балансовою вартістю".

2.10. Пункт 15 викласти у такій редакції:

"15. Оцінка корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах (паї/частки господарських товариств), проводиться так:

15.1. Паї/частки в капіталі асоційованих і дочірніх підприємств на дату оцінки відображаються за вартістю, що визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505.

15.2. У рік придбання паї/частки господарських товариств оцінюються за балансовою вартістю.

15.3. Паї/частки господарських товариств, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередній фінансовий рік є прибутковими, оцінюються за балансовою вартістю.

15.4. Паї/частки господарських товариств, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередні два та більше років поспіль є збитковими, оцінюються шляхом застосування ПК до балансової вартості таких паїв/часток господарських товариств, яка склалась на дату, що передує даті першого застосування ПК, а саме:

якщо господарське товариство є збитковим протягом двох останніх років поспіль, ПК становить 0,75;

якщо господарське товариство є збитковим протягом трьох останніх років поспіль, ПК становить 0,50;

якщо господарське товариство є збитковим протягом чотирьох останніх і більше років поспіль, ПК становить 0,25.

15.5. У разі відновлення прибуткової діяльності такого господарського товариства балансова вартість його паїв/часток збільшується на суму останньої уцінки, а саме:

за підсумками першого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася в останньому році збиткової діяльності;

за підсумками другого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася у передостанньому році збиткової діяльності, і т. д.

15.6. Механізм застосування ПК до балансової вартості паїв/часток застосовується з моменту розкриття інформації щодо збиткової діяльності господарського товариства за попередній рік".

2.11. Після пункту 17 доповнити розділ новим пунктом 18 такого змісту:

"18. Опціонні сертифікати оцінюються так:

18.1. Оцінка опціонних сертифікатів, які знаходяться в активах ІСІ, до моменту початку строку (терміну) їх виконання, здійснюється відповідно до вимог пунктів 1 - 4, 7 цього розділу.

18.2. Оцінка опціонних сертифікатів, які знаходяться в активах ІСІ, з моменту початку строку (терміну) їх виконання, здійснюється за останньою балансовою вартістю.

18.3. Опціонні сертифікати, обіг яких зупинено, оцінюються за останньою балансовою вартістю, крім випадків порушення справи про банкрутство емітента.

18.4. Оцінка опціонних сертифікатів здійснюється за нульовою вартістю з дати, наступної за датою закінчення строку (терміну) виконання опціонних сертифікатів, визначеного проспектом емісії".

У зв'язку з цим пункти 18 - 22 вважати відповідно пунктами 19 - 23.

2.12. У пункті 19:

2.12.1. Після слів "Грошові кошти" доповнити словами "ІСІ, що знаходяться в банках".

2.12.2. Підпункти 19.3, 19.4 викласти в такій редакції:

"19.3. На депозитних рахунках у національній валюті - за номіналом. Проценти, що підлягають нарахуванню за звітний період відповідно до умов договору банківського вкладу, включаються до складу активів ІСІ (нараховані, але не сплачені проценти на дату оцінки відображаються у частині 6 "Дебіторська заборгованість" таблиці 3 додатка до Положення).

19.4. На депозитних рахунках в іноземній валюті - перераховуються в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України на дату оцінки. Проценти, що підлягають нарахуванню за звітний період відповідно до умов договору банківського вкладу, включаються до складу активів ІСІ (нараховані, але не сплачені проценти на дату оцінки відображаються у частині 6 "Дебіторська заборгованість" таблиці 3 додатка до Положення)".

2.12.3. Доповнити пункт новими підпунктами 19.5 - 19.8 такого змісту:

"19.5. У разі невиконання банком своїх зобов'язань (невиконання наданих платіжних доручень, неповернення суми вкладу (депозиту) несплата процентів за банківськими вкладами в національній та іноземній валютах, що нараховані відповідно до умов договору банківського вкладу на дату оцінки (до призначення тимчасової адміністрації) у строк, що перевищує один місяць, оцінка грошових коштів, а також нарахованих, але несплачених процентів за ними, визначених підпунктами 19.1 - 19.4 цього пункту, проводиться із застосуванням ПК 0,9. Кожний наступний місяць (до виконання банком своїх зобов'язань) цей ПК зменшується на 0,1.

19.6. У разі призначення Національним банком України в банку тимчасової адміністрації на весь період її роботи грошові кошти, які належать ІСІ та обліковуються в такому банку, оцінюються так:

нараховані проценти за депозитами та залишками на поточних рахунках оцінюються за нульовою вартістю;

грошові кошти на депозитних та поточних рахунках оцінюються із застосуванням ПК 0,9 протягом перших трьох місяців дії тимчасової адміністрації, а кожен наступний місяць цей ПК зменшується на 0,1.

Базою для застосування ПК є балансова вартість активу, розрахована відповідно до підпункту 19.5 цього пункту, у випадку якщо такий розрахунок проводився.

19.7. У разі припинення діяльності тимчасової адміністрації грошові кошти оцінюються відповідно до підпунктів 19.1 - 19.4 цього пункту.

19.8. У разі прийняття Національним банком України рішення про ліквідацію банку, грошові кошти, а також нараховані, але несплачені проценти за ними, які належать ІСІ та обліковуються у такому банку, оцінюються за нульовою вартістю, починаючи з дати опублікування відповідного рішення".

2.13. У пункті 20:

2.13.1. Підпункт 20.2 викласти в такій редакції:

"20.2. На депозитному рахунку - шляхом перерахунку в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України на дату оцінки основної суми вкладу. Проценти, що підлягають нарахуванню за звітний період відповідно до умов договору банківського вкладу, включаються до складу активів ІСІ (нараховані, але не сплачені проценти на дату оцінки відображаються у частині 6 "Дебіторська заборгованість" таблиці 3 додатка до Положення)".

2.13.2. Доповнити пункт новими підпунктами 20.3 - 20.6 такого змісту:

"20.3. У разі невиконання банком своїх зобов'язань (неповернення вкладу (депозиту), несплата процентів за банківськими металами, що нараховані відповідно до умов договору банківського вкладу на дату оцінки (до призначення тимчасової адміністрації), у строк, що перевищує один місяць, оцінка банківських металів, а також нарахованих, але несплачених процентів за ними, визначених підпунктами 20.1, 20.2 цього пункту, проводиться із застосуванням ПК 0,9. Кожний наступний місяць (до виконання банком своїх зобов'язань) цей ПК зменшується на 0,1.

20.4. У разі призначення Національним банком України в банку тимчасової адміністрації на весь період її роботи банківські метали, які належать ІСІ та обліковуються в такому банку, оцінюються так:

нараховані проценти за депозитними рахунками у банківських металах та залишками банківських металів на поточних рахунках оцінюються за нульовою вартістю;

банківські метали на депозитних та поточних рахунках оцінюються із застосуванням ПК 0,9 протягом перших трьох місяців дії тимчасової адміністрації, а кожен наступний місяць цей ПК зменшується на 0,1.

Базою для застосування ПК є балансова вартість активу, розрахована відповідно до підпункту 20.3 цього пункту, у випадку якщо такий розрахунок проводився.

20.5. У разі припинення діяльності тимчасової адміністрації банківські метали оцінюються відповідно до підпунктів 20.1, 20.2 цього пункту.

20.6. У разі прийняття Національним банком України рішення про ліквідацію банку банківські метали, а також нараховані, але несплачені проценти за ними, які належать ІСІ та обліковуються у такому банку, оцінюються за нульовою вартістю, починаючи з дати опублікування відповідного рішення".

3. У таблиці 3 додатка до Положення:

3.1. У частині 1 "Перелік інвестицій у цінні папери":

слова "Векселі (по кожному емітенту)" замінити словами "Векселі (по кожному векселедавцю)";

доповнити частину колонкою 12 такого змісту: "Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку".

3.2. У частині 2 "Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна" назву колонки 2 доповнити словами "(по кожному об'єкту окремо)".

3.3. Частину 3 "Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках" викласти згідно з додатком.

3.4. В частині 5 "Перелік інших інвестицій" назву колонки 2 доповнити словами "(по кожному об'єкту окремо)".

 

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку

О. Табала

 

Додаток
до Змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

N з/п

Вид рахунку

Сума грошових коштів

Найменування банку

МФО банку

Дохід за депозитним рахунком (%)

Термін зберігання

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

у гривнях

в іноземній валюті

назва валюти

вклади у гривнях

вклади в іноземній валюті

дата початку зберігання

дата закінчення зберігання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Поточний (по кожному рахунку окремо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Депозитний (по кожному рахунку окремо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали